Kapitola 120 Poskytnutí Michaela na Urantii

   
   Paragraph Numbers: On | Vypnuto
Verze pro tiskVerze pro tisk

Kniha Urantia

Kapitola 120

Poskytnutí Michaela na Urantii

120:0.1 (1323.1) JÁ, MELKÍSEDEK, vedoucí komise zjevení, kterému byl svěřen úkol, určený Gabrielem k tomu, abych dohlížel na nové podání o životě Michaela při jeho pobytu na Urantii v podobě smrtelného těla, jsem oprávněn představit toto vyprávění o některých událostech, které bezprostředně předcházely příchodu Syna Tvořitele na Urantii, aby tady započal poslední fázi svých vesmírných poskytnutích. Prožít takový stejný život, který on dává myslícím bytostem svého vlastního tvoření, čili poskytnout sebe sama v podobě svých různých řádů vytvořených bytostí, je součást ceny, kterou každý Syn Tvořitel musí zaplatit za úplnou a nejvyšší nadvládu svého „vlastnoručně“ vytvořeného vesmíru věcí a bytostí.

120:0.2 (1323.2) Před událostmi, k popsání kterých právě přistupuji, Michael Nebadonský poskytl šestkrát sám sebe v podobě šesti rozdílných řádů svého vlastního tvoření myslících bytostí. Potom se připravil sestoupit na Urantii v podobě smrtelného těla—nejnižšího řádu svých myslících tvorů vlastní vůle—a v podobě člověka materiálního světa vykonat závěrečný akt v dramatu získání vesmírné nadvlády v souladu s mandáty božských Rajských Vládců vesmíru vesmírů.

120:0.3 (1323.3) Během každého z předchozích poskytnutích Michael nejenže získal konečnou zkušenost člena jedné skupiny svých vytvořených bytostí, ale získal také nepostradatelnou zkušenost ze spolupráce s Rájem, která sama o sobě nesmírně přispěla k jeho ustanovení vládcem jím vytvořeného vesmíru. V průběhu celého uplynulého času v lokálním vesmíru Michael mohl kdykoliv uplatnit svoji osobní svrchovanou moc jako Syn Tvořitel a jako Syn Tvořitel mohl vládnout svému vesmíru svým vlastním způsobem. V takovém případě by Immanuel a doprovodní Rajští Synové opustili lokální vesmír. Ale Michael si nepřál vládnout Nebadonu pouze na základě svého výhradního práva Syna Tvořitele. V podřízené spolupráci s Rajskou Trojicí chtěl prostřednictvím opravdové zkušenosti dosáhnout vysokého postavení ve vesmíru, které by ho opravňovalo vládnout svému vesmíru a řídit jeho záležitosti s dokonalým rozhledem a moudrostí rozhodování, které bude jednou charakteristické pro ušlechtilé vládnutí Nejvyšší Bytosti. Neusiloval o dokonalost vládnutí jako Syn Tvořitel, ale o svrchovanost řízení, které by se stalo ztělesněním vesmírné moudrosti a božské zkušenosti Nejvyšší Bytosti.

120:0.4 (1324.1) Proto mělo Michaelovo uskutečňování těchto sedmi poskytnutích sebe sama různým řádům svých vesmírných tvorů dvojí účel. Za prvé, získával nezbytnou zkušenost v chápání tvora, která je požadována po všech Synech Tvořitelích předtím, než převezmou úplnou nadvládu. Syn Tvořitel může kdykoliv vládnout svému vesmíru na základě svého titulu, ale jako nejvyšší představitel Rajské Trojice může vládnout pouze po prodělání sedmi poskytnutích sebe sama v podobě vesmírných tvorů. Za druhé, usiloval o výhradní právo představovat nejvyšší autoritu Rajské Trojice, která může být uplatněna v přímém a osobním řízení lokálního vesmíru. V souladu s tímto se Michael během každého ze svých vesmírných poskytnutích sebe sama úspěšně a vhodným způsobem dobrovolně podřídil různě projevovaným vůlím rozličných spojeních osob Rajské Trojice. To znamená, při prvním poskytnutím byl závislý na sdružené vůli Otce, Syna a Ducha; při druhém poskytnutí na vůli Otce a Syna; při třetím poskytnutí na vůli Otce a Ducha; při čtvrtém poskytnutí na vůli Syna a Ducha; při pátém poskytnutí na vůli Nekonečného Ducha; při šestém poskytnutí na vůli Věčného Syna; a během sedmého a posledního poskytnutí na Urantii na vůli Vesmírného Otce.

120:0.5 (1324.2) Proto Michael spojuje ve své osobní svrchovanosti božskou vůli sedmidílných aspektů vesmírných Tvořitelů se zkušeností rozumět tvorům svého lokálního vesmíru. Tím se jeho vládnutí stalo představitelem nejvyšší možné moci a autority, ale oproštěno od veškeré svévolné povýšenosti. Jeho moc je neomezená, protože pochází z empirického spojení s Rajskými Božstvy; jeho autorita je nezpochybnitelná, poněvadž byla získána prostřednictvím skutečné zkušenosti v podobě vesmírných tvorů; jeho svrchovanost je nejvyšší, protože ztělesňuje současně sedmidílný pohled Rajského Božstva a pohled tvora času a prostoru.

120:0.6 (1324.3) Po stanovení termínu svého posledního poskytnutí sebe sama a po výběru planety, na které se tato mimořádná událost měla odehrát, Michael se sešel s Gabrielem jako vždy před každým poskytnutím na obvyklé poradě a potom se setkal se svým starším bratrem a Rajským poradcem Immanuelem. Všechny pravomoci, vztahující se k řízení vesmíru a ještě nepředány Gabrielovi, Michael nyní přidělil do správy Immanuelovi. A krátce před Michaelovým odchodem, aby se převtělil na Urantii, Immanuel, přijmuvši správu vesmíru během doby urantijského poskytnutí, sestavil soubor rad pro poskytnutí, který bude sloužit jako průvodce převtělení Michaela, když bude brzy vyrůstat na Urantii jako smrtelník tohoto světa.

120:0.7 (1324.4) Ve spojením s tímto je nutné mít na paměti, že Michael se rozhodl vykonat toto poskytnutí sebe sama v podobě smrtelného těla v závislosti na vůli Rajského Otce. Syn Tvořitel nepotřeboval rady od nikoho, aby uskutečnil toto převtělení, jehož jediným účelem bylo dosažení nadvlády v lokálním vesmíru, ale již zahájil program odhalení Nejvyššího, který obsahuje součinné působení s rozmanitými vůlemi Rajských Božstev. Proto jeho nadvláda, až bude s konečnou platností a osobně získána, bude ve skutečnosti obsahovat veškerou sedmidílnou vůli Božstva tak jak kulminuje v Nejvyšším. Z toho důvodu byl v šesti předchozích případech instruován osobními představiteli různých Rajských Božstev a jejich aliancemi; a nyní byl instruován Věčně Jednotným, velvyslancem Rajské Trojice v lokálním vesmíru Nebadon, jednajícím jménem Vesmírného Otce.

120:0.8 (1325.1) Ochota tohoto mocného Syna Tvořitele ještě jednou se dobrovolně podřídit vůli Rajských Božstev, tentokrát Vesmírného Otce, přinesla okamžitý prospěch a nesmírný užitek. Tímto rozhodnutím jít do takové podřízenosti Michael v tomto převtělení pozná nejenom povahu smrtelného člověka, ale také vůli Rajského Otce všeho. A kromě toho mohl přistoupit k tomuto unikátnímu poskytnutí s naprostou jistotou, že nejen Immanuel bude vykonávat plnou moc Rajského Otce při řízení jeho vesmíru během jeho nepřítomnosti v době poskytnutí sebe sama na Urantii, ale také s uklidňujícím vědomím toho, že Věčně Moudří supervesmíru převzali ochranu nad jeho sférou na celou dobu poskytnutí.

120:0.9 (1325.2) A taková byla situace v tomto významném čase, když Immanuel představil poslání sedmého poskytnutí. A z tohoto Immanuelova pověření vesmírného vládce, aby se stal následně Ježíšem Nazaretským (Kristem Michaelem) na Urantii, je mně dovoleno představit následující výpisy:

1. Poslání sedmého poskytnutí

120:1.1 (1325.3) „Můj bratře Tvořiteli, brzy se stanu svědkem tvého sedmého a posledního poskytnutí sebe sama ve vesmíru. Nanejvýš svědomitě a dokonale jsi vykonal šest předchozích posláních a nemám sebemenší pochybnost o tom, že stejně úspěšný budeš i v tomto tvém závěrečném poskytnutí, nezbytném pro získání svrchovanosti. Předtím ses objevil na svých sférách poskytnutí jako plně vyvinutá bytost podle vlastního výběru. Nyní se brzy objevíš na Urantii, rozhárané a narušené planetě, kterou sis sám vybral, ne jako plně vyvinutý smrtelník, ale jako bezmocné děťátko. Toto, můj příteli, bude pro tebe nová a nepoznaná zkušenost. Brzy zaplatíš plnou cenu poskytnutí sebe sama a prožiješ do samotného konce to, co představuje převtělení Tvořitele v podobě tvora.

120:1.2 (1325.4) Při každém ze svých předchozích poskytnutích sebe sama si dobrovolně souhlasil podřídit se vůli tří Rajských Božstev a jejich vzájemným božským spojením. Ze sedmi aspektů vůle Nejvyššího jsi byl ve svých předcházejících poskytnutích podřízen všem, kromě osobní vůle tvého Rajského Otce. Nyní, když ses rozhodl podřídit se plně vůli tvého Otce v průběhu svého sedmého poskytnutí sebe sama, já, jako osobní představitel našeho Otce, přebírám neomezenou moc nad tvým vesmírem po dobu tvého převtělení.

120:1.3 (1325.5) Před zahájením poskytnutí sebe sama na Urantii ses dobrovolně zřekl veškeré své mimoplanetární podpory a zvláštní asistence, která by mohla být poskytnuta každému tvorovi tvého vlastního tvoření. Tak, jak tvoji vytvoření synové Nebadonu jsou zcela závislí na tobě pro svoji bezpečnost během jejich putování vesmírem, tak se ty nyní staneš plně a bezvýhradně závislým na svém Rajském Otci pro svoji bezpečnost v průběhu své nastávající smrtelné cesty, plné neznámých těžkých zkoušek. A když dokončíš toto poskytnutí sebe sama, poznáš hluboký smysl a vzácný význam té víry-důvěry, kterou ty tak neochvějně vyžaduješ od všech svých tvorů jako součást jejich důvěrného vztahu s tebou—Tvořitelem a Otcem jejich lokálního vesmíru.

120:1.4 (1326.1) Po celou dobu svého poskytnutí na Urantii musíš mít na paměti především jednu věc, nepřetržité spojení se svým Otcem; a bude to právě dokonalost takového vztahu, díky kterému svět tvého poskytnutí, dokonce celý vesmír tvého vytvoření, spatří nové a srozumitelnější odhalení tvého Otce a mého Otce, Vesmírného Otce všech. Proto tvoje jediná starost bude zaměřena na tvůj osobní život na Urantii. Já budu plně a vydatně zodpovědný za bezpečnost a jednotnost řízení tvého vesmíru od chvíle tvého dobrovolného vzdání se vlády až do tvého návratu k nám jako Vládce Vesmíru, schváleného Rájem a dostaneš zpět z mých rukou nejenom místodržitelskou moc, kterou jsi mi nyní svěřil, ale místo toho, nejvyšší nadvládu a pravomoc ve svém vesmíru.

120:1.5 (1326.2) A abys měl naprostou jistotu, že jsem zplnomocněn vykonat vše, co nyní slibuji (vědom si velmi dobře, že já jsem záruka celého Ráje za závazné splnění mého slova), oznamuji ti nyní, že jsem právě obdržel výnos Věčně Moudrých Uversy, který zamezí jakémukoliv duchovnímu ohrožení Nebadonu po celou dobu tvého dobrovolného poskytnutí sebe sama. Od toho okamžiku, kdy se zřekneš vědomí, ve chvíli zahájení převtělení do smrtelného těla, do tvého návratu k nám jako nejvyšší a absolutní vládce tohoto vesmíru svého vlastního vytvoření a uspořádání, nemůže se nic vážného stát v celém Nebadonu. Během doby tvé inkarnace se budu držet příkazů Věčně Moudrých, které nepodmíněně nařizují okamžité a automatické zaniknutí každé bytosti, vinné ze vzpoury, nebo zamýšlející vyprovokovat povstání ve vesmíru Nebadon v době, kdy nebudeš přítomen z důvodu tohoto poskytnutí. Můj bratře, vzhledem k Rajské pravomoci, spočívající v mé přítomnosti a povýšené zákonným mandátem Uversy, tvůj vesmír a všichni jeho věrní tvorové budou v bezpečí během tvého poskytnutí sebe sama. Můžeš přistoupit ke své misi pouze s jedinou myšlenkou—rozšířit pravdu o našem Otci myslícím bytostem svého vesmíru.

120:1.6 (1326.3) Jako i v každém z tvých předchozích poskytnutích chtěl bych ti připomenout, že přejímám pravomoc nad tvým vesmírem jako bratr-pověřenec. Budu uplatňovat plnou autoritu a vykonávat plnou moc tvým jménem. Budu působit tak, jak by působil náš Rajský Otec a v souladu s tvojí výslovnou žádostí, abych takto jednal místo tebe. A z tohoto vycházejíc, veškerá takto přidělená pravomoc bude kdykoliv opět tvá, až o ni požádáš. Tvoje poskytnutí sebe sama je naprosto dobrovolné. Jako převtělený smrtelník na světě lidí budeš bez nebeských schopností, ale všechna tebou opuštěná pravomoc může být kdykoliv tvá, jestliže se rozhodneš opět převzít na sebe vesmírnou nadvládu. Pamatuj si, že když se rozhodneš obnovit svoji moc a autoritu, bude to zcela z osobních důvodů, protože já jsem živou a nejvyšší zárukou, jejíž přítomnost a slovo zaručují bezpečné řízení tvého vesmíru v souladu s vůlí tvého Otce. Vzpoura, ke které došlo v Nebadonu třikrát, nemůže nastat během tvé nepřítomnosti v Salvingtonu při uskutečňování tohoto poskytnutí. Na dobu tvého převtělení na Urantii Věčně Moudří nařídili, že každá vzpoura v Nebadonu automaticky v sobě ponese semeno svého vlastního zániku.

120:1.7 (1326.4) Tak dlouho jak budeš vykonávat toto poslední a mimořádné poskytnutí sebe sama, já se zaručuji ( s pomocí Gabriela) za spolehlivé řízení tvého vesmíru; a tak tě pověřuji vykonáním této služby—uskutečnění božského odhalení—a získání zkušenosti zdokonaleného porozumění lidí. Já jednám jménem mého a tvého Otce a nabízím ti následující rady, kterými by ses měl řídit v tvém pozemském životě jak si budeš postupně uvědomovat božské poslání tvého pokračujícího pobytu v těle:“

2. Omezení spojená s poskytnutím

120:2.1 (1327.1) „1. V souladu se zvyklostmi a podle metody Sonaringtonu—ve shodě s mandáty Věčného Syna Ráje—jsem zajistil vše nezbytné pro to, abys neprodleně přistoupil k poskytnutí sebe sama do podoby smrtelníka v souladu s plány tebou vytvořenými a předanými pod moji ochranu Gabrielem. Budeš vyrůstat na Urantii jako obyčejné dítě daného světa a dokončíš své lidské vzdělání—po celou dobu podřízen vůli svého Rajského Otce—prožiješ svůj život na Urantii tak, jak ses rozhodl, završíš svůj pobyt na planetě a připravíš se na vzestup ke svému Otci, abys převzal od něho nejvyšší nadvládu nad svým vesmírem.

120:2.2 (1327.2) „2. Moje následující rada se netýká tvého pozemského poslání a vesmírného zjevení, i když je úzce spojena jak s tím, tak i druhým. Doporučuji ti, abys po znovu nabytí plného vědomí své božské identity, vzal na sebe další úkol: formálně ukončit vzpouru Lucifera v soustavě Satania, přičemž bys to měl udělat jako Syn Člověka; navrhuji ti, abys jako smrtelník daného světa a ve své slabosti, která se stala silou oddanou podřízeností vůli svého Otce, pokorou dosáhl všeho toho, co si opakovaně odmítal docílit svémocně mocí a silou, kterou jsi byl obdařen v době vypuknutí této hříšné a neopodstatněné vzpoury. Já bych to považoval za vhodné vyvrcholení tvého smrtelného poskytnutí sebe sama, kdyby ses k nám vrátil jako Syn Člověka, Planetární Princ Urantie, jakož i Syn Boží—nejvyšší vládce svého vesmíru. Jako smrtelný člověk, nejnižší typ myslícího tvora Nebadonu, posuď rouhačské požadavky Kaligastiji a Lucifera a vynes nad nimi rozsudek v tvém převzatém nízkém postavení a provždy skonči s ostudným omylem těchto mravně padlých dětí světla. Poté, jak si vytrvale odmítal zdiskreditovat tyto rebely prostřednictvím použití svých výsadních práv tvořitele, nyní by bylo příhodné, abys v podobě nejnižšího tvora svého tvoření vytrhl nadvládu z rukou těchto hříšných Synů; a tak by tvůj celý lokální vesmír ve vší čestnosti jasně a provždy poznal spravedlnost tvého rozhodování v roli smrtelného člověka o těch věcech, které ti soucit nedovoluje řešit silou svémocné autority. A potom, jak svým poskytnutím sebe sama vytvoříš podmínky pro nadvládu Nejvyššího v Nebadonu, ty tím prakticky skoncuješ s nerozsouzenými záležitostmi všech předchozích rebelií, bez ohledu na to, kolik času trvalo toho dosáhnout. Tímto skutkem budou nevyřešené rozbroje v tvém vesmíru v podstatě vyřízeny. A až ti bude svěřena nejvyšší nadvláda nad tvým vesmírem, podobné protesty vůči tvé autoritě již nikdy nemohou nastat v žádné části tvého obrovského osobního tvoření.

120:2.3 (1327.3) „3. Poté, jak úspěšně ukončíš urantijskou vzpouru, což se ti nepochybně podaří, radím ti přijmout od Gabriela titul „Planetárního Prince Urantie“ jako věčné uznání tvého vesmíru této zkušenosti z posledního poskytnutí sebe sama; a kromě toho, udělej všechno, co je v souladu s účelem tvého poskytnutí, aby se odčinilo utrpení a zmatek, který byl na Urantii způsoben zradou Kaligastiji a následným pochybením Adama.

120:2.4 (1328.1) „4. V souladu s tvým přáním Gabriel a všichni zainteresovaní budou s tebou spolupracovat ve výslovné touze ukončit tvé poskytnutí na Urantii prohlášením o soudním období daného světa, doprovázené završením epochy, vzkříšením spících přeživších smrtelníků a uvedením období poskytnutého Ducha Pravdy.

120:2.5 (1328.2) „5. Pokud jde o planetu tvého poskytnutí a generace lidí, žijících na ní v čase tvého smrtelného pobytu, radím ti, abys působil především v roli učitele. Nejdříve věnuj pozornost osvobození a podnícení duchovní podstaty člověka. Potom osvětli zatemnělý lidský intelekt, vyléč duše lidí a zbav jejich mysli letitých strachů. A potom, ve shodě s tvojí smrtelnou moudrostí pečuj o fyzické zdraví a materiální pohodlí svých bratrů v těle. Žij vzorný náboženský život, protože bude inspirací a poučením pro celý tvůj vesmír.

120:2.6 (1328.3) „6. Na planetě tvého poskytnutí osvoboď ducha člověka, izolovaného vzpourou. Na Urantii přispěj ke svrchovanosti Nejvyššího, aby se tím tato nadvláda rozšířila po rozsáhlých oblastech tvého osobního tvoření. Brzy, díky tomuto materiálnímu poskytnutí sebe sama v lidském těle, se završí osvícenství časoprostorového Tvořitele—získání dvojí zkušenosti z působení v člověku s vůlí Rajského Otce. Ve tvém dočasném životě vůle konečného tvora a vůle nekonečného Tvořitele splynou v jedno i když se také sjednocují ve vyvíjejícím se Božstvu Nejvyšší Bytosti. Rozlij na planetu svého poskytnutí Ducha Pravdy a tím učiň všechny normální smrtelníky na této izolované sféře okamžitě a plně přístupnými pro službu fragmentů našeho Rajského Otce— na světech působících Ladičů Myšlení.

120:2.7 (1328.4) „7. Ve všem, co budeš vykonávat na světě svého poskytnutí, měj neustále na mysli, že prožíváš život za účelem osvícení a poučení celého tvého vesmíru. Poskytuješ tento život v těle smrtelného člověka na Urantii, ale tento život prožiješ pro duchovní inspiraci každého člověka a každé nadlidské bytosti na každém obydleném světě, který se stal, stává se, nebo se stane součástí obrovské galaxie, představující tvoji správní sféru. Tvůj pozemský život v podobě smrtelného těla nebude prožit pro to, aby se stal příkladem pro smrtelníky Urantie v období tvého pobytu na zemi a ani pro následující generaci lidských bytostí na Urantii či na kterémkoliv jiném světě. Přesněji řečeno, tvůj život v lidském těle na Urantii bude inspirací pro všechny živé bytosti na všech světech Nebadonu a ve všech nastávající epochách.

120:2.8 (1328.5) „8. Tvá významná mise, kterou uskutečníš a prožiješ v podobě smrtelníka, je součástí tvého rozhodnutí prožít život, motivován vykonávat z celého srdce vůli tvého Rajského Otce a tím odkrýt Boha, tvého Otce, v době pobytu v těle a především lidským tvorům. A současně budeš také na vyšší úrovni představovat našeho Otce nad-smrtelným bytostem celého Nebadonu. Rovnou měrou, jakou svojí službou nově představíš a rozšíříš zobrazení Rajského Otce lidskému a nadlidskému typu mysli, budeš také současně představovat člověka Bohu. Vyjádři během jednoho tvého krátkého života v lidském těle, jak nikdy předtím v celém Nebadonu, transcendentní možnosti, dosažitelné Boha znalým člověkem v průběhu krátké smrtelné existence a vytvoř nové a poučné ztvárnění člověka a těžkostí jeho planetárního života pro všechny nadlidské inteligence v celém Nebadonu a na věčné časy. Odcházíš na Urantii v podobě lidského těla a budeš žít jako každý jiný člověk své doby a generace, žít tak, abys ukázal celému svému vesmíru ideál zdokonalené metody nejvyššího zapojení v záležitostech svého rozlehlého vesmíru—dosažení toho stavu, kdy Bůh hledá a nachází člověka a člověk hledá a nachází Boha; a to vše ve vzájemné spokojenosti a v průběhu jednoho krátkého života v těle.

120:2.9 (1329.1) „9. Upozorňuji tě, abys měl neustále na paměti to, že přestože budeš obyčejným člověkem daného světa, potenciálně zůstaneš Synem Tvořitelem Rajského Otce. Ačkoliv po celou dobu tohoto převtělení budeš žít a jednat jako Syn Člověka, tvořivé vlastnosti tvé osobní božskosti tě budou následovat ze Salvingtonu na Urantii. Po příchodu tvého Ladiče Myšlení budeš moci toto převtělení kdykoliv ukončit svojí vůlí. Do příchodu a obdržení Ladiče budu já ručit za tvoji osobní bezúhonnost. Ale po příchodu tvého Ladiče a současně s tvým postupným poznáváním povahy a důležitosti své mise se zdržíš projevování jakýchkoliv přáních, vedoucích k nadlidským činům, skutkům či moci, protože tvé přednosti tvořitele budou součástí tvé smrtelné osobnosti v důsledku neoddělitelnosti těchto vlastností od tvé osobní přítomnosti. Ale nic nadlidského, kromě vůle Rajského Otce, nebude doprovázet tvůj pozemský život, ledaže by sis vědomě a po zralé úvaze přál a učinil nezvratné rozhodnutí, které bude přijato celou tvojí osobností“.

3. Další rady a doporučení

120:3.1 (1329.2) „A nyní, můj bratře, předtím, než se s tebou rozloučím a ty se připravíš k odjezdu na Urantii a poté, kdy jsem ti udělil rady všeobecného charakteru, vztahující se k vykonání tvého poskytnutí sebe sama, dovol mi dát ti určitá doporučení, která vyvstala z porady s Gabrielem a která se týkají méně důležitých aspektů tvého pozemského života. My ti ještě doporučuje:

120:3.2 (1329.3) „1. Abys, ve snaze dosáhnout ideálu smrtelného pozemského života, také věnoval určitou pozornost pochopení a názornému příkladu některých praktických věcí, které budou ihned užitečné pro tvé lidské bratry.

120:3.3 (1329.4) „2. Co se týče rodinných vztahů, podporuj přijaté zvyky rodinného života, zavedené v čase a generaci tvého poskytnutí. Žij tvůj rodinný a společenský život v souladu se zvyklostmi národa, uprostřed kterého sis zvolil se objevit.

120:3.4 (1329.5) „3. Doporučujeme ti, abys ve svých vztazích ke společenskému řádu omezil své snahy především na obnovení duchovnosti a osvobození intelektu. Vyhýbej se jakémukoliv vměšování se do ekonomické struktury a zasahování do politických záležitostí. Věnuj se zejména tomu, aby tvůj život se stal ideálem nábožného života na Urantii.

120:3.5 (1329.6) „4. Za žádných okolností a ani na nejmenším stupni nezasahuj do normální a systematicky postupující evoluce ras na Urantii. Ale tento zákaz nesmí být vnímán jako limitující tvé snahy zanechat za sebou na Urantii trvalý a zdokonalený systém pozitivní náboženské etiky. Jako Syn, završující soudní období, máš určitá privilegia, vztahující se ke zdokonalení duchovního a náboženského statusu lidí na tomto světě.

120:3.6 (1330.1) „5. Jak uznáš za vhodné, seznam se se stávajícími náboženskými a duchovními směry, které na Urantii najdeš, ale všemi možnými způsoby se snaž zabránit vznikání organizovaného kultu, vyhraněného náboženství, nebo izolovaného umravňujícího uskupení smrtelných bytostí. Tvůj život a učení se stanou obecným dědictvím všech náboženstvích a všech národů.

120:3.7 (1330.2) „6. Pro to, abys nežádaně přispěl k vytvoření stereotypních systémů urantijských náboženských vír, nebo jiných typů neprogresivních náboženstvích, my ti dále doporučujeme: nezanechej za sebou na planetě žádné písemnosti. Zdrž se jakéhokoliv psaní na trvalý materiál; přikazuj svým druhům, aby nevytvářeli obrazy či podobizny tvého lidského těla. Dbej na to, aby nic potenciálně modlářského nezůstalo na planetě po tvém odchodu.

120:3.8 (1330.3) „7. Přestože budeš žít normální a běžný společenský život dané planety a budeš normální muž, pravděpodobně nevstoupíš do manželského svazku, který by byl zcela důstojný a v souladu s tvým poskytnutím; ale musím ti připomenout, že jedno z nařízeních Sonaringtonu zakazuje poskytnutému Synu Rajského původu zanechat po sobě lidské potomstvo na jakékoliv planetě.

120:3.9 (1330.4) „8. Ve vztahu ke všem ostatním detailům tvého nastávajícího poskytnutí sebe sama ti doporučujeme odevzdat se vedení vnitřního Ladiče, učení stále přítomného průvodce člověka— božského ducha a rozumným úsudkům tvé rozvíjející se lidské mysli. Takové spojení vlastností tvora a Tvořitele ti umožní prožít pro nás dokonalý život člověka na planetárních sférách, který nemusí být nutně považován za dokonalý žádným člověkem v jakékoliv generaci na kterémkoliv světě (tím méně na Urantii), ale plně a svrchovatě naplněn z pohledu mnohem více zdokonalených a zdokonalujících se světů tvého rozsáhlého vesmíru.

120:3.10 (1330.5) A tak, ať tvůj Otec a můj Otec, který nás vždy podporoval v našich minulých činech, tě vede a podporuje a je s tebou od chvíle, kdy nás opustíš, vzdáš se vědomí své osobnosti, během tvého postupného návratu k poznání své božské identity, převtělené do lidské formy a pak po celou dobu tvé prožité zkušenosti na Urantii až do tvého vysvobození z lidského těla a vzestupu ke svrchovanosti jako pravá ruka našeho Otce. Když tě opět uvidím na Salvingtonu, přivítáme tě jako nejvyššího a absolutního vládce tohoto vesmíru, který jsi stvořil, kterému sloužíš a kterému dokonale rozumíš.

120:3.11 (1330.6) Místo tebe vládnu nyní já. Přijímám výkonnou pravomoc nad celým Nebadonem jako zastupující vládce během tvého sedmého poskytnutí sebe sama v podobě smrtelného člověka na Urantii. A tebe Gabrieli, pověřuji ochranou toho, který se brzy stane Synem Člověka, aby se v moci a slávě ke mně vrátil jako Syn Člověka a Syn Boha. A já, Gabrieli, budu tvým vládcem do návratu Michaela.“

* * *

120:3.12 (1330.7) Okamžitě potom, v přítomnosti všech shromážděných obyvatel celého Nebadonu, Michael zmizel z našeho středu a víc jsme ho neviděli na jeho obvyklém místě až do jeho návratu jako nejvyšší a osobní vládce vesmíru, což následovalo po završení jeho poskytnutí sebe sama na Urantii.

4. Inkarnace—proměna dvou v jednoho

120:4.1 (1331.1) A tak některé nehodné děti Michaela, které obvinily svého Tvořitele-otce ze sobeckého usilování o nadvládu a dávaly volný průchod pomlouvání, že Syn Tvořitel svévolně a autokraticky udržuje svoji moc pomocí slepé oddanosti podvedeného vesmíru patolízalských tvorů, budou navždy umlčeny a ohromeny a zaskočeny životem, prožitým službou pro druhé, který Syn Boží nyní začal jako Syn Člověka a v průběhu kterého bude neustále podřízen „vůli Rajského Otce.“

120:4.2 (1331.2) Ale bylo by chybou si myslet, že Kristus Michael, třebaže je bytostí dvojného původu, je dvojitá osobnost. On nebyl Bohem ve spojení s člověkem, ale spíše byl Bohem, vtěleným v člověku. A on vždy byl přesně takovou sloučenou bytostí. Jediným progresivním faktorem v takovém nepochopitelném vztahu bylo vnitřní uvědomění a poznání (lidskou myslí) toho faktu, že je člověkem i Bohem.

120:4.3 (1331.3) Kristus Michael se nestal postupně Bohem. Bůh se nestal v nějakém důležitém okamžiku v pozemském životě Ježíše člověkem. Ježíš byl Bohem a člověkem─vždy a i navždy. A tento Bůh a tento člověk byli a nyní jsou jeden, tak jako Rajská Trojice tří bytostí je ve skutečnosti jedno Božstvo.

120:4.4 (1331.4) Nikdy nepusťte ze zřetele ten fakt, že nejvyšším duchovním smyslem poskytnutí Michaela bylo rozšířit odkrytí Boha.

120:4.5 (1331.5) Smrtelníci Urantie mají různé představy o zázracích, ale my, kteří žijeme jako občané lokálního vesmíru se se zázraky setkáváme zřídkakdy a z těch jsou daleko nejzáhadnějšími inkarnace poskytnutých Rajských Synů. Objevení se Božího Syna na vašem světě zdánlivě přirozenými způsoby považujeme za zázrak─působení univerzálních zákonů za hranicemi našeho chápání. Ježíš Nazaretský byl zázračnou osobností.

120:4.6 (1331.6) V celém průběhu této neobyčejné zkušenosti Bůh-Otec se rozhodl projevit sebe tak, jak to dělá vždy─obyčejným způsobem─normálním, přirozeným a spolehlivým způsobem božského jednání.

Foundation Info

Verze pro tiskVerze pro tisk

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Všechna práva vyhrazena.