مأموریت

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

مأموریت بنیاد یورنشیا بذرافشانی کتاب یورنشیا و آموزشهای آن در سطح جهانی است.

ارزشها

ارزشهای بنیاد یورنشیا روی واژۀ اعتماد بنا شده است.

  • کار تیمی. ما خود را وقف استاد شدن در هنر کار تیمی کرده‌ایم.
  • احترام. ما به شخصیت همنوعانمان احترام می‌گذاریم. ما شخصیت را هدیه‌ای از سوی خدا می‌دانیم.
  • یگانگی. ما دارای روح هدفمند و یگانه هستیم. این از اشتیاق ما برای زندگی کردن مطابق خواست خداوند و خدمت به همنوعانمان سرچشمه یافته است.
  • خدمت. ما خدمت کردن را مقدس و نشاط آور می‌پنداریم و از طریق مهرورزی و میوه‌های روحی انگیزه می‌یابیم.
  • شفافیت. ما شفاف، قابل ارتباط، پاسخگو، و مسئول هستیم، به گونه‌ای که بتوانیم موجب اعتمادپروری شویم.
بیانیۀ هدف ما

هدف بنیاد یورنشیا این است که از طریق ارائۀ آموزشهای کتاب یورنشیا به دنیا و از راهی که با ارزشهای ما و با ایمان ما به یک خدای مهربان متناسب است موجب دگرگونی معنوی نوع بشر شود.

Foundation Info

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved