مأموریت

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

مأموریت بنیاد یورنشیا بذرافشانی کتاب یورنشیا و آموزشهای آن در سطح جهانی است.

بیانیۀ هدف ما

هدف بنیاد یورنشیا این است که از طریق ارائۀ آموزشهای کتاب یورنشیا به دنیا و از راهی که با ارزشهای ما و با ایمان ما به یک خدای مهربان متناسب است موجب دگرگونی معنوی نوع بشر شود.

ارزشها

ارزشهای بنیاد یورنشیا روی واژۀ اعتماد بنا شده است.

  • کار تیمی. ما خود را وقف استاد شدن در هنر کار تیمی کرده‌ایم.
  • احترام. ما به شخصیت همنوعانمان احترام می‌گذاریم. ما شخصیت را هدیه‌ای از سوی خدا می‌دانیم.
  • یگانگی. ما دارای روح هدفمند و یگانه هستیم. این از اشتیاق ما برای زندگی کردن مطابق خواست خداوند و خدمت به همنوعانمان سرچشمه یافته است.
  • خدمت. ما خدمت کردن را مقدس و نشاط آور می‌پنداریم و از طریق مهرورزی و میوه‌های روحی انگیزه می‌یابیم.
  • شفافیت. ما شفاف، قابل ارتباط، پاسخگو، و مسئول هستیم، به گونه‌ای که بتوانیم موجب اعتمادپروری شویم.

Información de fondo

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefono: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
بنیاد یورنشیا. کلیۀ حقوق محفوظ است©