55 Kiri - Valguse ja elu sfäärid

   
   Paragraph Numbers: On | Off
Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia raamat

55. Kiri

Valguse ja elu sfäärid

55:0.1 (621.1) VALGUSE ja elu ajastu on aja ja ruumi maailma arengu lõppsaavutus. Alates varajastest ürginimese aegadest on see asustatud maailm läbinud järjest kõik planeediajastud — Planeedivürsti-eelse ja -järgse ajastu, Aadama-järgse ajastu, Kohtumõistja-Poja järgse ajastu ja annetuva Poja järgse ajastu. Ning siis valmistatakse seda maailma ette arengu kulminatsioonini, stabiilse valguse ja elu ajastuni jõudmiseks Kolmsuse Õpetajate-Poegade järjestikuste hoolekandelähetustega sellele planeedile, mille käigus nad ilmutavad üha enam jumalikku tõde ja kosmilist tarkust. Viimase planeediajastu sisseseadmisel abistavad Õpetajaid-Poegi alati Kirkad Õhtutähed ja mõnikord ka Melkisedekid.

55:0.2 (621.2) See valguse ja elu ajajärk, mille juhatavad planeedil sisse Õpetajad-Pojad oma viimase lähetuse lõppedes, jätkub asustatud maailmades lõputult. Kohtumõistjad-Pojad võivad stabiliseerunud seisundi iga järgmise etapi jagada õigusemõistmisega mitmeks järjestikuseks usuliseks elukorralduseks, kuid kõik need õigusemõistmised on vaid praktilist laadi ega mõjuta mingil viisil sündmuste kulgu planeedil.

55:0.3 (621.3) Püsiv ellujäämine on kindlustatud vaid neile planeetidele, mis saavutavad eksistentsi superuniversumi põhiringlustes, ning need valgusesse ja ellu stabiliseerunud maailmad on meie teada määratud oma teed jätkama tuleviku kõigi igaveste ajastute jooksul.

55:0.4 (621.4) Valguse ja elu ajajärk algab arengumaailmas seitsme etapina ning selles suhtes tuleb märkida, et Vaimuga ühtesulanud surelike maailmad arenevad samas joones kui Kohandajaga ühtesulanute maailmad. Need valguse ja elu seitse etappi on:

55:0.5 (621.5) 1. esimene ehk planeedi etapp;

55:0.6 (621.6) 2. teine ehk süsteemi etapp;

55:0.7 (621.7) 3. kolmas ehk tähtkuju etapp;

55:0.8 (621.8) 4. neljas ehk kohaliku universumi etapp;

55:0.9 (621.9) 5. viies ehk väikesektori etapp;

55:0.10 (621.10) 6. kuues ehk suuresektori etapp;

55:0.11 (621.11) 7. seitsmes ehk superuniversumi etapp.

55:0.12 (621.12) Käesoleva jutustuse lõpus kirjeldatakse nende arenguetappide seoseid universumi ülesehitusega, kuid iga maailm võib jõuda igale etapile teiste maailmade arengust või planeedi tasemest kõrgemate universumi haldustasemete arengust täiesti sõltumatult.

1. Morontiatempel

55:1.1 (622.1) Morontiatempli olemasolu asustatud maailma keskuses annab tunnistust sellest, et see sfäär on stabiliseerunud valguse ja elu ajastutesse. Enne kui Õpetajad-Pojad oma viimase missiooni lõppedes maailmast lahkuvad, juhatavad nad sisse selle arengusaavutuse lõppepohhi; nad on eesistujaks päeval, mil „püha tempel tuleb taevast maha”. Seda sündmust, mis tähistab valguse ja elu ajajärgu koidikut, austab alati oma isikliku kohalolekuga sellel planeedil annetunud Paradiisi-Poeg, kes tuleb suurpäeva tunnistajaks. Seal selles võrratult kaunis templis kuulutab annetuv Paradiisi-Poeg kauaaegse Planeedivürsti uueks Planeedi Suverääniks ning annab sellele ustavale Lanonandek-Pojale planeedi asjaajamisteks uued ja laiemad volitused. Süsteemi Suverään on samuti kohal ja võtab sõna nende teadaannete kinnitamiseks.

55:1.2 (622.2) Morontiatempel koosneb kolmest osast: keskel on annetuva Paradiisi-Poja pühamu, paremal asub endise Planeedivürsti, nüüdse Planeedi Suverääni koht, ja kui see Lanonandek-Poeg on templis kohal, on ta maailma vaimsematele olenditele nähtav. Vasakul istub planeedile kinnistatud lõpetanute tegevjuht.

55:1.3 (622.3) Kuigi planeedi templite kohta on öeldud, et need „tulevad taevast maha”, ei transpordita süsteemi keskusest tegelikult mingeid tegelikke materjale. Iga templi arhitektuurne lahendus töötatakse miniatuuris välja süsteemi keskusmaailmas ning seejärel toovad Morontia Võimsusejuhendajad need kinnitatud plaanid planeedile. Siin asuvad nad koos Füüsiliste Meisterjuhtijatega jooniste järgi morontiatemplit ehitama.

55:1.4 (622.4) Keskmisesse morontiatemplisse mahub ligikaudu kolmsada tuhat pealtvaatajat. Neid ehitisi ei kasutata palveldamiseks, mängudeks ega teabelevi vastuvõtmiseks, vaid need on pühendatud planeedi eriliste tseremooniate läbiviimisele, näiteks sideks Süsteemi Suverääni või Kõigekõrgematega, erilisteks nähtavaks muudetavateks tseremooniateks, mis on mõeldud vaimolendite isikliku kohaloleku ilmutamiseks, samuti vaikseks kosmiliseks mõtiskluseks. Siinsed kosmilise filosoofia koolid viivad siin läbi oma lõpetamise tähistamisi ja maailma surelikud saavad siin planeedi tunnustuse osaliseks oma kõrgetasemelise sotsiaalteenistuse või muude väljapaistvate saavutuste eest.

55:1.5 (622.5) Morontiatemplid on ka kogunemiskohad, kus jälgitakse elavate surelike ülesviimist morontiaeksistentsi. Kuna ülesviimistempel on valmistatud morontiamaterjalist, siis ei hävita seda põletava tule lõõskav hiilgus, mis kaotab täielikult oma jumalike Kohandajatega lõplikku ühtesulamist kogevate surelike füüsilised kehad. Suurtes maailmades on neid lahkumissähvatusi peaaegu pidevalt, ja ülesviimiste arvu kasvades ehitatakse planeedi eri paikadesse juurde morontiaelu abitempleid. Alles hiljuti viibisin ühes kaugel põhjas asuvas maailmas, kus tegutses kakskümmend viis morontiapühamut.

55:1.6 (622.6) Maailmades, mis pole veel stabiliseerunud valgusesse ja ellu, morontiatempliteta planeetidel, toimub planeedi atmosfääris tihti niisuguseid ühtesulamissähvatusi, kui keskteelised ja füüsilised ülemjuhid tõstavad ülesviimiskandidaadi ainelise keha üles morontiaseisundisse.

2. Surm ja ülesviimine

55:2.1 (623.1) Loomulik füüsiline surm on surelikele paratamatu. Enamik kõrgematest arenguolenditest, valguse ja elu lõplikul ajajärgul elavate maailmade kodanikest, ei sure: nad viiakse lihalikust elust otse üles morontiaeksistentsi.

55:2.2 (623.2) See ainelisest elust morontiaseisundisse ülesviimise kogemus — surematu hinge ühtesulamine sisimas elava Kohandajaga — muutub planeedi arengu käigus üha sagedamaks. Algul jõuavad igal ajastul vaid mõned surelikud oma vaimses arengus ülesviimistasemele, kuid Õpetajate-Poegade järgnevate ajastute saabudes toimub üha enam Kohandajatega ühtesulamisi, enne kui nende edasiliikuvate surelike pikenev elu lõpeb, ja Õpetajate-Poegade lõpliku missiooni ajaks vabastatakse loomulikust surmast ligikaudu veerand neist suurepärastest surelikest.

55:2.3 (623.3) Valguse ja elu ajajärgu jätkudes tunnetavad keskteeolendid või nende kaaslased hinge ja Kohandaja vahelise võimaliku liidu lähenemist ja annavad sellest märku saatuse kaitsjatele, kes omakorda teatavad neist asjust lõpetanute grupile, kelle jurisdiktsiooni all see surelik võib tegutseda. Siis annab Planeedi Suverään sellele surelikule korralduse kõik oma kohustused planeedil maha panna, jätta hüvasti päritolumaailmaga ning siirduda Planeedi Suverääni sisemisse templisse, et oodata seal morontiatransporti, evolutsiooni ainelisest maailmast üles vaimueelse edasiliikumise morontiatasandile viivat sähvatust.

55:2.4 (623.4) Kui selle ühtesulamiskandidaadi pere, sõbrad ja töörühm on morontiatemplisse kogunenud, seatakse nad ümber keskse lava, millel puhkavad ühtesulamiskandidaadid, kes samal ajal vabalt oma kokkutulnud sõpradega vestlevad. Nende vahele seatakse taevaste isiksuste ring, et kaitsta ainelisi surelikke „eluvälgatuse” hetkel avalduvate energiate toime eest, millega tõusukandidaat vabastatakse ainelise keha kütkeist ja mis tähendab selle areneva sureliku jaoks sama mis loomulik surm neile, kes sel kombel lihast vabastatakse.

55:2.5 (623.5) Ruumikasse templisse võib koguneda samaaegselt palju ühtesulamiskandidaate. Missugune kaunis sündmus, mil surelikud kogunevad vaatama oma armastatud kaaslaste ülestõusu vaimuleekides, ning kui vastupidine on see nendele varasematele ajastutele, mil surelikud peavad oma surnud maiste elementide embusse andma! Inimevolutsiooni varasematele epohhidele iseloomulikud nutu- ja halamisstseenid asenduvad nüüd ekstaatilise rõõmu ja ülima entusiasmiga, kui need Jumalat tundvad surelikud jätavad ajutiseks hüvasti oma armastatud kaaslastega, kes vabastatakse nende ainelistest sidemetest võimsa lõõskava tule kirgastes vaimuleekides. Valgusesse ja ellu stabiliseerunud maailmades on „matused” sündmused, kus valitseb ülim rõõm, sügav rahuldus ja sõnulseletamatu lootus.

55:2.6 (623.6) Nende edasiliikuvate surelike hinged täituvad üha enam usu, lootuse ja kindlusega. Ülesviimistemplisse kogunenuid valdab tunne, mis meenutab rõõmsate sõprade ja sugulaste tundeid, kui nood kogunevad mõne oma rühmaliikme lõpetamist tähistama või tulevad kokku, et jälgida suure au osutamist mõnele oma kaaslastest. Ja oleks kindlasti kasulik, kui vähem edasijõudnud surelikud õpiksid loomulikku surma suhtuma niisama rõõmsameelselt ja kerge südamega.

55:2.7 (624.1) Pärast ühtesulamissähvatust surelikud pealtvaatajad enam oma ülesviidud kaaslasi ei näe. Need ülesviidud hinged siirduvad Kohandaja saatel otse vastava morontia koolitusmaailma ülestõusmissaali. Neid elavate inimolendite morontiamaailma ülesviimisega seotud toiminguid juhendab peaingel, kes määrati sellesse maailma päeval, mil see maailm stabiliseerus valgusesse ja ellu.

55:2.8 (624.2) Kui maailm jõuab valguse ja elu neljandasse etappi, lahkub üle veerandi surelikest planeedi elanike seast ülesviimise teel. Selline surma vähenemine üha jätkub, kuid ma ei tea ühtki süsteemi, mille asustatud maailmad, mis on küll juba ammu ellu asetunud, oleksid täielikult vabad loomulikust surmast kui liha köidikuist pääsemise viisist. Ja kuni selline planeedi kõrge arengutase pole veel kõikjal saavutatud, jätkub kohaliku universumi morontia-koolitusmaailmade tegevus arenevate morontia edasijõudjate haridus- ja kultuurisfääridena. Surma kaotamine on teoreetiliselt võimalik, kuid minu tähelepanekute kohaselt pole seda veel toimunud. Võib-olla saavutatakse see seisund stabiliseerunud planeedielu seitsmenda etapi kaugetel järgnevatel epohhidel.

55:2.9 (624.3) Valgusesse ja ellu stabiliseerunud sfääride õitsvatel ajastutel ülesviidud hinged ei läbi eluasemeilmu. Nad ei viibi ka õpilastena süsteemi ega tähtkuju morontiamaailmades. Nad ei läbi ühtki morontiaelu varasemat faasi. Nad on ainsad tõususurelikud, kes ainelise eksistentsi ja poolvaimse seisundi vahelise morontiaülemineku peaaegu vahele jätavad. Nende Poja poolt hõlmatud surelike esimene kogemus tõusuteel on teenimine universumi keskuse edenemismaailmas. Ja neist Salvingtoni õppemaailmadest siirduvad nad õpetajatena tagasi just neisse maailmadesse, millest nad enne möödusid, liikudes seejärel sissepoole, mööda surelike jaoks kindlaksmääratud tõusuteed Paradiisi suunas.

55:2.10 (624.4) Kui te vaid saaksite külastada edasijõudnud arenguastmel olevat planeeti, mõistaksite kohe, miks tõususurelikke võetakse erinevalt vastu eluasemeilmades ja kõrgemates morontiamaailmades. Te saaksite kohe aru, et need kõrgesti arenenud sfääridelt edasi siirduvad olendid on ette valmistatud oma Paradiisi-tõusu jätkama kaugel ees keskmisest surelikust, kes saabub Urantia-taolisest segaduses ja mahajäänud maailmast.

55:2.11 (624.5) Ükskõik milliselt planeedi saavutustasandilt inimolendid morontiamaailmadesse ka ei tõuseks, pakuvad seitse eluasemeilma neile ohtrasti võimalusi omandada õpetajate-õpilastena kogemusi kõigest, mis neil nende koduplaneetide edasijõudnu staatuse tõttu saamata jäi.

55:2.12 (624.6) Need universumi võrdsustamismeetodid toimivad eksimatult ja kindlustavad selle, et ükski tõusuteeline ei jää ilma millestki, mis on tema tõusukogemuse jaoks oluline.

3. Kuldajastud

55:3.1 (624.7) Sellel valguse ja elu ajastul puhkeb maailm Planeedi Suverääni isaliku valitsuse all üha enam õitsele. Selleks ajaks paneb maailmad edasi liikuma ühe keele, ühe religiooni ja normaalsetel sfääridel ka ühe rassi jõud. Kuid see ajastu ei ole täiuslik. Neis maailmades on ikka veel hästi varustatud haiglaid, haigete hooldekodusid. Ikka veel on probleemiks õnnetusjuhtumite tagajärjel vigastatute eest hoolitsemine ja vanadusnõrkuse ning raugastumisega paratamatult kaasnevad vaevused. Haigused ei ole veel täielikult võidetud ega maakera loomad veel täiuslikult allutatud. Kuid need maailmad on siiski nagu Paradiis, kui võrrelda ürginimese varaste aegadega Planeedivürsti-eelsel ajastul. Kui teid saaks äkki transportida sellel arenguastmel olevale planeedile, siis kirjeldaksite seda maailma vaistlikult maapealse taevana.

55:3.2 (625.1) Kogu selle suhtelise progressi ja täiuslikkuse ajastu jooksul jätkab aineliste asjade juhtimist inimeste valitsus. Valguse ja elu ajastu esimesel etapil olevas maailmas, mida ma hiljuti külastasin, finantseeriti ühiskondlikku tegevust kümnisemaksuga. Iga täiskasvanud töötaja — ja kõik töövõimelised kodanikud tegid mingit tööd — maksis kümme protsenti oma tuludest või kapitalikasvust üldisesse kassasse ning seda raha kulutati järgmiselt:

55:3.3 (625.2) 1. kolm protsenti kulutati tõe edendamiseks — teadusele, haridusele ja filosoofiale;

55:3.4 (625.3) 2. kolm protsenti pühendati ilule — mängudele, ühisele ajaveetmisele ja kunstidele;

55:3.5 (625.4) 3. kolm protsenti pühendati headusele — sotsiaalteenistusele, altruismile ja religioonile;

55:3.6 (625.5) 4. üks protsent eraldati kindlustusreservi, katmaks õnnetusjuhtumite, haiguse, vanaduse või loodusõnnetuste tagajärjel tekkinud töövõimetuse kulusid.

55:3.7 (625.6) Selle planeedi loodusressursse hallati ühisvarana, ühisomandina.

55:3.8 (625.7) Suurim au, mis selles maailmas kodanikule võis osaks saada, oli ülima teenimise orden, mis on ainus tunnustus, mida morontiatemplites üldse jagatakse. Nii tunnustati neid, kellel oli kauaaegseid teeneid mõnel aineüleste avastuste või planeedi sotsiaalteenistuse alal.

55:3.9 (625.8) Enamikku sotsiaal- ja haldusameteid pidasid mehed ja naised koos. Ka õpetamine toimus enamasti ühiselt ning juriidilise eestkoste ülesandeid täitsid samasugused paarid.

55:3.10 (625.9) Sünnitamisperiood neis suurepärastes maailmades pole oluliselt pikem. Ei ole hea, kui perekonnas on lastel liiga suured vanusevahed. Väikeste vanusevahedega lapsed aitavad palju paremini üksteist vastastikku koolitada. Ning neis maailmades saavad nad suurepärase koolituse omavahel konkureerivates süsteemides, mis intensiivselt püüdlevad edasijõudnud valdkondades ja alajaotustes mitmesuguste saavutusteni tõe, ilu ja headuse omandamisel. Ka neil aulistel sfääridel on veel palju reaalset ja potentsiaalset pahet, mis ajendab valima tõe ja eksimuse, hea ja kurja, patu ja õigluse vahel.

55:3.11 (625.10) Surelike eksisteerimisega neil edasijõudnud arenguplaneetidel kaasneb siiski ka teatav vältimatu tagasilöök. Kui valgusse ja ellu stabiliseerunud maailm jõuab kolmandast etapist edasi, on kõigile tõusuteelistele määratud enne väikesektorisse jõudmist vastu võtta mingi ajutine ülesanne mõnel planeedil, mis alles läbib varasemaid evolutsioonietappe.

55:3.12 (626.1) Kõik need järjestikused ajastud kujutavad endast üha kõrgemaid saavutusi planeedi kõigi saavutuste mõttes. Esimesel valguseajastul avardati tõeilmutust, hõlmates sellesse universumite universumi toimingud, teisel ajastul aga tähendab Jumaluse uurimine püüet omandada mitmetahulist mõistmist Loojate-Poegade, Seitsmekordse Jumala esimese taseme olemusest, ülesannetest, hoolekandest, ühendustest, päritolust ja saatusest.

55:3.13 (626.2) Urantia-suurusel planeedil oleks pärast piisavat stabiliseerumist ligikaudu sada alama astme halduskeskust. Neid alama astme keskusi juhiks üks järgmistest koolitatud haldurite rühmadest:

55:3.14 (626.3) 1. noored Ainelised Pojad ja Tütred, kes on toodud süsteemi keskusest valitseva Aadama ja Eeva abilisteks;

55:3.15 (626.4) 2. Planeedivürsti poolsureliku kaaskonna järglased, kes on sigitatud teatavates maailmades selle ja teiste samataoliste ülesannete täitmiseks;

55:3.16 (626.5) 3. Aadama ja Eeva otsesed järglased planeedil;

55:3.17 (626.6) 4. ainestunud ja inimeseks muudetud keskteelised;

55:3.18 (626.7) 5. Kohandajaga ühtesulanud surelikud, kes Kohandajate universumiülemana toimiva Isikustatud Kohandaja korraldusel ja omal soovil on ülesviimisest ajutiselt vabastatud, et nad saaksid planeedil teatavates tähtsates haldusametites oma tööd jätkata;

55:3.19 (626.8) 6. planeedi halduskoolides erikoolituse saanud surelikud, kes on saanud ka morontiatemplis ülima teenimise ordeni;

55:3.20 (626.9) 7. teatavad vastava koolituse saanud kodanikest valitud kolmeliikmelised komisjonid, keda kodanikkond mõnikord Planeedi Suverääni korraldusel nende eriliste võimete pärast valib täitma kindlat ülesannet, mida planeedi konkreetses sektoris vajatakse.

55:3.21 (626.10) Planeedi kõrge saatuseni — valguse ja eluni jõudmisel on Urantiale suureks takistuseks haiguste, mandumise, sõdade, erinevat värvi rasside ja paljukeelsuse püsimine.

55:3.22 (626.11) Ükski arengumaailm ei saa loota, et ta liigub valgusse stabiliseerumise esimeselt etapilt edasi enne, kui on jõudnud ühe keele, ühe religiooni ja ühe filosoofiani. Ühte rassi kuulumine hõlbustab tunduvalt selle saavutamist, kuid paljude rahvaste olemasolu ei välista Urantia edasijõudmist kõrgematele etappidele.

4. Haldusalased ümberkorraldused

55:4.1 (626.12) Stabiliseerunud eksistentsi järjestikustel etappidel liiguvad asustatud maailmad vabatahtliku Lõplikkuse Korpuse targal ja osavõtlikul haldamisel imeliselt edasi. Lõplikkuse Korpuse moodustavad Paradiisi jõudnud tõusuteelised, kes on tulnud tagasi oma lihalike vendade eest hoolitsema. Need lõpetanud teevad aktiivset koostööd Kolmsuse Õpetajate-Poegadega, kuid hakkavad maailma asjades tõeliselt osalema alles siis, kui maa peale ilmub morontiatempel.

55:4.2 (626.13) Kui Lõplikkuse Korpuse hoolekanne planeedil on ametlikult sisse juhatatud, siis enamik taevavägedest lahkub. Kuid seeravitest kaitseinglid jätkavad oma isiklikku hoolitsemist edasiliikuvate surelike eest ka valguses; neid ingleid saabub kõigi stabiliseerunud ajastute jooksul üha enam, sest planeedi elu ajal jõuavad kooskõlastatud maiste saavutuste kolmandale kosmilisele ringile üha suuremad inimolendite rühmad.

55:4.3 (627.1) See on alles esimene järjestikustest haldusalastest ümberkorraldustest, mis kaasnevad järgnevate ajastute üha säravamate tulemuste saavutamisega asustatud maailmades, sedamööda kuidas nad liiguvad stabiliseerunud eksistentsi esimesest etapist seitsmendani.

55:4.4 (627.2) 1. Valguse ja elu esimene etapp. Sellel esimesel stabiilsel etapil haldavad maailma kolm valitsejat:

55:4.5 (627.3) a. Planeedi Suverään, kelle nõuandjaks saab selleks ajaks Kolmsuse Õpetaja-Poeg, suure tõenäosusega nende Poegade viimase sellel planeedil tegutseva korpuse juht.

55:4.6 (627.4) b. Planeedi lõpetanute korpuse juht.

55:4.7 (627.5) c. Aadam ja Eeva, kes tegutsevad koos kui Vürsti-Suverääni ja lõpetanute juhi kahese juhtimise ühitajad.

55:4.8 (627.6) Seeravitest kaitsjate ja lõpetanute tõlkideks on ülendatud ja vabastatud keskteelised. Üks Kolmsuse Õpetajate-Poegade viimaseid töid nende viimasel missioonil on maailma keskteeliste vabastamine nende ülesannetest ja edutamine (või tagasisuunamine) kõrgemas seisundis planeedile, lähetades nad vastutavatesse ametitesse stabiliseerunud sfääri uues valitsuses. Inimeste nägemisvõimes on juba tehtud muudatusi, mis võimaldavad surelikel neid aadamliku varase valitsemiskorra seni nähtamatuid nõbusid ära tunda. Seda võimaldavad viimased avastused loodusteadustes koos Füüsiliste Meisterjuhtijate ülesannete laiendamisega planeedil.

55:4.9 (627.7) Süsteemi Suveräänil on õigus keskteelisi igal ajal pärast stabiliseerumise esimest etappi ülesannetest vabastada, et nad võiksid morontias Elukandjate ja füüsiliste juhtijate abil inimesestuda ja pärast Mõttekohandajate vastuvõtmist Paradiisi-tõusu alustada.

55:4.10 (627.8) Kolmandal ja järgmistel etappidel jäävad mõned keskteelised ikka veel tegutsema, peamiselt lõpetanute kontaktisiksustena, kuid igasse järgmisse valguse ja elu etappi astumisel vahetavad üha uued sidehoolekandjate klassid keskteelisi välja ja väga vähesed neist jäävad alles pärast neljandat valguse etappi. Seitsmendal etapil saabuvad Paradiisist esimesed absoniitsed hoolekandjad teenima teatavate universumi olendite asemel.

55:4.11 (627.9) 2. Valguse ja elu teine etapp. Selle epohhi algusest maailmades annab märku Elukandja saabumine, kellest saab planeedi valitsejate vabatahtlik nõuandja nende edasistes püüetes surelikku rassi puhastada ja stabiliseerida. Seega osalevad Elukandjad aktiivselt inimrassi edasises füüsilises, sotsiaalses ja majanduslikus evolutsioonis. Ning seejärel hakkavad nad juhendama surelike tüvikondade edasist puhastamist, likvideerides otsustavalt mahajäänud ja ikka veel püsivaid jäänukeid, kelle intellektuaalne, filosoofiline, kosmiline ja vaimne arengupotentsiaal on alaväärtuslik. Nemad, kes kavandavad ja istutavad asustatud maailmas elu, on täielikult võimelised nõustama Ainelisi Poegi ja Tütreid, kellel on täielik ja vankumatu õigus puhastada arenev rass kõigist kahjulikest mõjudest.

55:4.12 (627.10) Stabiliseerunud planeedi elujärgu teisest etapist edasi teenivad Õpetajad-Pojad lõpetanute nõustajatena. Neis lähetustes teenivad nad vabatahtlikult ning pole kellegi poolt määratud. Nad teenivad ainult lõpetanute korpuse juures, välja arvatud juhtudel, kui nad Süsteemi Suverääni nõusolekul võivad nõustada Planeedi Aadamat ja Eevat.

55:4.13 (628.1) 3. Valguse ja elu kolmas etapp. Sellel epohhil hakkavad asustatud maailmad uutmoodi hindama Päevilt Vanu, Seitsmekordse Jumala teist faasi, ja nende superuniversumi valitsejate esindajad loovad planeedivalitsusega uued suhted.

55:4.14 (628.2) Igal järgneval stabiliseerunud eksistentsi ajastul on lõpetanutel üha enam ülesandeid. Lõpetanute, Õhtutähtede (üliinglite) ja Kolmsuse Õpetajate-Poegade vahel on tihedad töised suhted.

55:4.15 (628.3) Sel või järgmisel ajastul asub nüüd koos Planeedi Suverääniga maailma asju haldama valitava sureliku tegevjuhi juurde Õpetaja-Poeg, keda abistab hoolekandevaimudest nelik. Need surelikud tegevjuhid teenivad planeedi aja järgi kakskümmend viis aastat ja selle uue korra tõttu on Planeedi Aadamal ja Eeval lihtsam järgmistel ajastutel vabaneda maailmast, kuhu nad olid pikaks ajaks määratud.

55:4.16 (628.4) Hoolekandevaimude nelikutesse kuuluvad sfääri seeravite juht, superuniversumi sekonavist nõuandja, ülesviimiste peaingel ja omniav, kes tegutseb süsteemi peakeskuses asuva Kohalemääratud Tunnimehe isikliku esindajana. Kuid need nõuandjad annavad nõu vaid siis, kui neilt seda küsitakse.

55:4.17 (628.5) 4. Valguse ja elu neljas etapp. Kolmsuse Õpetajad-Pojad ilmuvad maailmadesse uutes rollides. Loodud-olendite kolmsustatud poegade abil, kes on olnud nii kaua nende klassi juures, tulevad nad nüüd maailmadesse Planeedi Suverääni ja tema kaaslaste vabatahtlike nõuandjate ja soovitajatena. Need paarid — Paradiisi-Havona kolmsustatud pojad ja tõusuteeliste kolmsustatud pojad — esindavad universumis erinevaid seisukohti ja erinevaid isiklikke kogemusi ja on planeedivalitsejatele väga kasulikud.

55:4.18 (628.6) Igal ajal pärast seda ajastut saavad planeedi Aadam ja Eeva taotleda Suveräänist Loojalt-Pojalt enda vabastamist kohustustest planeedil, et alustada Paradiisi-tõusu; ent nad võivad jääda ka planeedile äsja tekkinud üha vaimsema ühiskonna suunajateks. Sellesse ühiskonda kuuluvad edasiliikuvad surelikud, kes püüavad aru saada lõpetanute filosoofilistest õpetustest, mida esitavad Kirkad Õhtutähed, kes on nüüd määratud neisse maailmadesse töötama paaris superuniversumi keskusest tulnud sekonavidega.

55:4.19 (628.7) Lõpetanud tegelevad ühiskonnas põhiliselt uute ja aineüleste sotsiaalsete, kultuuriliste, filosoofiliste, kosmiliste ja vaimsete tegevuste algatamisega. Nii nagu meie sellest aru saame, jätkavad nad seda hoolekannet veel ka arengulise stabiilsuse seitsmenda epohhi ajal, mil nad võivad siirduda väliskosmosesse hoolekannet teostama. Seejärel tulevad nende asemele arvatavasti absoniitsed olendid Paradiisist.

55:4.20 (628.8) 5. Valguse ja elu viies etapp. Selle stabiliseerunud eksistentsi etapi ümberkorraldused puudutavad peaaegu täielikult füüsilisi valdkondi ning eeskätt Füüsiliste Meisterjuhtijate tööd.

55:4.21 (628.9) 6. Valguse ja elu kuuendal etapil arenevad välja maailma meeleringluste uued ülesanded. Universumi meelehoolekandesse näib lülituvat kosmiline tarkus.

55:4.22 (628.10) 7. Valguse ja elu seitsmes etapp. Seitsmenda etapi algul ühineb Planeedi Suverääni Kolmsuse Õpetajast nõuandjaga Päevilt Vanade poolt saadetud vabatahtlik nõuandja ning hiljem lisandub neile veel kolmas nõuandja, kes saabub superuniversumi Ülima Täideviija juurest.

55:4.23 (629.1) Hiljemalt sellel etapil vabastatakse Aadam ja Eeva alati oma kohustustest planeedil. Kui lõpetanute korpuses on mõni Aineline Poeg, võib tema jääda sureliku tegevjuhi juurde, ning vahel asub neid ülesandeid vabatahtlikult täitma mõni Melkisedekite hulgast. Kui lõpetanute seas on mõni keskteeline, vabastatakse ülesannetest kohe kõik selle klassi planeedile jäänud esindajad.

55:4.24 (629.2) Ajastuid kestnud ülesannete täitmisest vabanenud Planeedi Aadam ja Eeva võivad valida järgmiste elukäikude vahel:

55:4.25 (629.3) 1. nad võivad saada planeedilt vabaks ja alustada universumi keskusest kohe Paradiisi teekonda, võttes morontiakogemuse lõpus vastu Mõttekohandajad;

55:4.26 (629.4) 2. sageli võtavad planeedi Aadam ja Eeva Kohandajad vastu valgusesse stabiliseerunud maailmas teenides, samal ajal kui selle võtab vastu mõni nende otsene järglane, kes on planeedile vabatahtlikult teatavaks ajaks teenima saabunud. Seejärel võivad nad kõik universumi keskusesse siirduda ja sealt Paradiisi teekonda alustada;

55:4.27 (629.5) 3. Planeedi Aadam ja Eeva võivad minna — nagu Ainelised Pojad ja Tütred süsteemi keskusmaailmast — lühikeseks ajaks otse midsoniitsesse maailma, et seal oma Kohandajad vastu võtta;

55:4.28 (629.6) 4. nad võivad otsustada süsteemi keskusesse tagasi pöörduda, et olla seal mõnda aega ülemkohtus ametis, ning pärast seda teenistust võtavad nad Kohandajad vastu ja alustavad Paradiisi-tõusu;

55:4.29 (629.7) 5. nad võivad soovida minna haldusalaste ülesannete täitmiselt tagasi oma kodumaailma, et teenida ühe hooaja vältel õpetajatena ja saada universumi keskusesse üleviimise ajal Kohandajad oma sisimasse elama.

55:4.30 (629.8) Kõigi nende epohhide ajal avaldavad sissetoodud abistavad Ainelised Pojad ja Tütred ühiskonna- ja majandusliku korra edenemisele tohutut mõju. Nad on potentsiaalselt surematud, vähemalt ajani, mil nad soovivad inimesestuda, vastu võtta Kohandajad ja alustada teed Paradiisi.

55:4.31 (629.9) Arengumaailmades peab olend Mõttekohandaja vastuvõtmiseks inimesestuma. Kõigi Surelike Lõpetanute Korpuse tõusuteelistest liikmete sisimas on elanud Kohandaja ning nad on sellega ühte sulanud, välja arvatud seeravid, kelle sisimas Isa elab teist liiki vaimuna ajal, mil nad sellesse korpusesse astuvad.

5. Ainelise arengu tipp

55:5.1 (629.10) Urantia-taolises patu all kannatavas, pahest vallutatud, ennast otsivas, isoleeritud maailmas elavad surelikud loodud-olendid lihtsalt ei suuda kujutleda füüsilist täiuslikkust, intellektuaalse ja vaimse arengu taset, mis iseloomustab neid kõrgemaid arenguepohhe patuta sfääril.

55:5.2 (629.11) Valgusesse ja ellu stabiliseerunud maailma kõrgemad etapid kujutavad endast ainelise arengu tippu. Neis kultuursetes maailmades on kadunud varasemate primitiivsete ürgajastute jõudeolek ja vastuolud. Vaesus ja sotsiaalne ebavõrdsus on peaaegu likvideeritud, manduv kadunud ning õiguserikkumist esineb harva. Vaimuhaigusi praktiliselt enam ei eksisteeri ning nõdrameelsus on haruldane.

55:5.3 (629.12) Neil maailmadel on kõrge ja täiustunud majanduslik, sotsiaalne ja haldusstaatus. Teadus, kunst ja tööstus õitsevad ning ühiskond on kõrgetasemeliste aineliste, intellektuaalsete ja kultuurisaavutustega ladusalt toimiv mehhanism. Tööstus on suunatud suures osas selle suurepärase tsivilisatsiooni kõrgemate eesmärkide täitmisele. Selle maailma majanduselu on muutunud eetiliseks.

55:5.4 (630.1) Sõjad on jäänud ajalukku ning armeesid ja politseijõude enam ei ole. Valitsus on järk-järgult kadumas. Tänu enesekontrollile hääbuvad inimeste loodud seadused aegamööda. Tsiviilvalitsuse ja seadusandliku reguleerimise määr selles areneva tsivilisatsiooni vahepealses seisundis on pöördvõrdeline kodanikkonna moraalsuse ja vaimsusega.

55:5.5 (630.2) Koolid on määratult täiuslikumad ning pühendunud meele koolitusele ja hinge avardamisele. Kunstikeskused on oivalised ning muusikaorganisatsioonid suurepärased. Palveldamistemplid koos nende juures olevate filosoofia ja kogemusliku religiooni koolidega kujutavad endast kaunist ja suurejoonelist loomingut. Vabaõhuareenid, kuhu kogunetakse palveldama, on oma kunstipärases lihtsuses niisama ülevad.

55:5.6 (630.3) Võistlusmängudeks, huumoriks ja üksikisiku või rühma harrastuste jaoks on loodud küllaldaselt sobivaid tingimusi. Võistluste erijooneks on neis kõrge kultuuriga maailmades indiviidide ja rühmade püüd saavutada väljapaistvaid tulemusi kosmoloogiateaduses ja -filosoofias. Kirjandus ja kõnekunst õitsevad ning keelt on sedavõrd täiustatud, et see väljendab nii mõistete sümboleid kui ka väljendusrikkalt ideid. Elu on värskendavalt lihtne, inimene on lõpuks kooskõlastanud kõrge tehnilise arengu seisundi innustavate intellektuaalsete saavutustega ning jätnud need mõlemad erakordsete vaimsete saavutuste varju. Püüd õnnele on rõõmu ja rahuldust pakkuv kogemus.

6. Surelik indiviid

55:6.1 (630.4) Mida enam maailmad valgusesse ja ellu stabiliseerunud seisundis edasi liiguvad, seda rahulikumaks muutub ühiskond. Indiviid on küll ikka veel sõltuv ja niisama pühendunud oma perele, kuid on altruistlikum ja vennalikum.

55:6.2 (630.5) Teie Urantial ja sellistena, nagu te olete, ei oska nende täiustunud maailmade valgustatud rasside edasijõudnud staatust ja kõrgemat olemust õigesti hinnata. Need inimesed on arengurasside õied. Kuid need olendid on ikka veel surelikud; nad hingavad, söövad, magavad ja joovad. See suurepärane arengutulemus ei ole veel taevas, kuid annab jumalikest Paradiisi-tõusu maailmadest üleva eelmaigu.

55:6.3 (630.6) Normaalsetes maailmades viidi sureliku rassi bioloogiline kõlblikkus juba ammu, Aadama-järgsetel epohhidel kõrgele tasemele ja nüüd, stabiliseerunud ajajärkude ajal, jätkub inimese füüsiline evolutsioon ajastust ajastusse. Avarduvad nii nägemine kui ka kuulmine. Elanike arv on nüüdseks muutunud püsivaks. Paljunemist reguleeritakse vastavalt planeedi vajadustele ja sünnipärastele pärilikele joontele: sel ajastul jagatakse surelikud planeedil viide kuni kümnesse rühma ja madalamatel rühmadel lubatakse omada poole vähem lapsi kui kõrgematel. Arenenuma rassi jätkuv täiustumine valguse ja elu ajajärgul on suuresti seotud sellega, et selektiivselt paljundatakse seda rassiainest, mis ilmutab paremaid sotsiaalseid, filosoofilisi, kosmilisi ja vaimseid omadusi.

55:6.4 (630.7) Kohandajaid tuleb endiselt, nagu ka eelmistel arenguajajärkudel, ja epohhide möödudes suudavad need surelikud sisimas elava Isa-fragmendiga üha paremini suhelda. Embrüonaalsel ja vaimueelsel arenguetapil tegutsevad veel ka meeleabivaimud. Püha Vaim ja inglite hoolekanne on stabiliseerunud elu järjestikustel epohhidel veelgi tõhusamad. Näib, et valguse ja elu neljandal etapil on edasijõudnud surelikel üsna hea teadlik kontakt selle Meistervaimu vaimse kohalolekuga, kelle jurisdiktsiooni alla superuniversum kuulub. Selle maailma filosoofia aga on suunatud püüdele aru saada Ülima Jumala uutest ilmutustest. Üle poole selle edasijõudnud staatusega planeetide inimasukatest kogevad elavate seast morontiaseisundisse ülesviimist. Kuid vaatamata sellele „vana on möödumas; vaata, kõik saab uueks”.

55:6.5 (631.1) Arvame, et füüsiline evolutsioon jõuab täielikult lõpule valguse ja elu ajajärgu viienda etapi lõpuks. Oleme täheldanud, et areneva inimmeele vaimse arengu ülempiirid on määratud ühiste morontiaväärtuste ja kosmiliste tähenduste tasemega, millel Kohandajaga ühtesulamine toimub. Tarkuse kohta me küll täpselt ei tea, kuid oletame, et intellektuaalsel arengul ja tarkuse omandamisel ei saagi olla piire. Seitsmenda etapi maailmas võib tarkus ainelised võimalused ammendada, astuda mota taipamisse ja maitsta lõpuks ka kõrget absoniitsust.

55:6.6 (631.2) Oleme täheldanud, et neis kõrgelt arenenud ja kauakestva seitsmenda etapi maailmades õpivad inimesed enne ülesviimist täielikult ära kohaliku universumi keele. Ma olen külastanud mõningaid väga vanu planeete, kus abandonterid õpetasid vanematele surelikele superuniversumi keelt, ning olen neis maailmades jälginud viise, kuidas absoniitsed isiksused ilmutavad morontiatemplis lõpetanute kohalolekut.

55:6.7 (631.3) See on lugu surelike püüdluste suursugusest eesmärgist arengumaailmades ning kõik see toimub veel enne, kui inimolendid alustavad oma morontia-elujärku. Kogu see hiilgav areng on ainelistele surelikele saavutatav asustatud maailmades, sel Paradiisi-tõusu ja jumalikkuseni jõudmise lõputu ja mõistetamatu elujärgu kõige esimesel etapil.

55:6.8 (631.4) Kuid kas te suudate kujutleda, missugused on nüüd arenevad surelikud, kes saabuvad juba ammu valguse ja elu seitsmendasse epohhi jõudnud maailmadest? Just niisugused surelikud siirduvad edasi kohaliku universumi keskuse morontiamaailmadesse oma tõusuteed alustama.

55:6.9 (631.5) Kui segaduses Urantia surelikud saaksid näha üht neist edasijõudnumatest, juba ammu valgusesse ja ellu stabiliseerunud maailmadest, ei kahtleks nad loomise arengukava tarkuses enam kunagi. Isegi siis, kui loodud-olendite igavesel edasiminekul poleks tulevikku, oleks inimese loomine aja ja ruumi maailmades küllaga põhjendatud surelike rasside suurepäraste arengutulemuste tõttu neis täiuslikumate saavutustega ja stabiliseerunud maailmades.

55:6.10 (631.6) Sageli mõtiskleme selle üle, kas eriti väljapaistvatel tõususurelikel oleks määratud jõuda Lõplikkuse Korpusesse ka siis, kui suuruniversum peaks valgusesse ja ellu stabiliseeruma? Aga seda me ei tea.

7. Esimene ehk planeedietapp

55:7.1 (631.7) See etapp kestab alates morontiatempli ilmumisest planeedi uude keskusesse kuni kogu süsteemi stabiliseerumiseni valgusesse ja ellu. Selle ajastu juhatavad sisse oma järjestikustel lähetustel maailma Kolmsuse Õpetajad-Pojad, kui Planeedivürst selle sfääri annetuva Paradiisi-Poja korraldusel ja isiklikul kohalolekul ülendatakse Planeedi Suverääniks. Samaaegselt juhatavad lõpetanud sisse oma aktiivse osalemise planeedi asjades.

55:7.2 (632.1) Väliselt ja nähtavalt on selle valgusesse ja ellu stabiliseerunud maailma tegelikud valitsejad ehk suunajad Aineline Poeg ja Tütar, Planeedi Aadam ja Eeva. Lõpetanud on nähtamatud, samuti Vürst-Suverään, välja arvatud morontiatemplis. Aineline Poeg ja Tütar on seega planeedi elukorralduse tegelikud ja otsesed juhid. See teadmine on kõigis universumimaailmades lisanud prestiiži mõttele kuningatest ja kuningannadest. Ning kuningad ja kuningannad ongi väga edukad neis ideaalsetes olukordades, kus maailmal on kasutada kõrged isiksused, kes tegutsevad veel kõrgemate, kuid nähtamatute valitsejate nimel.

55:7.3 (632.2) Kui teie maailm jõuab sellesse ajajärku, siis on Planeedi Suverääni ametikohal kahtlemata Machiventa Melkisedek, praegune Urantia Planeedivürsti asemik. Jerusemil on juba ammu arvatud, et temaga koos saabuvad Urantia Aadama ja Eeva poeg ja tütar, kes on Edential praegu Norlatiadeki Kõigekõrgemate hoolealused. Need Aadama lapsed võivad teenida Urantial koos Melkisedekist Suverääniga sellepärast, et nad jäeti sigimisvõimest ilma juba peaaegu 37 000 aastat tagasi, kui nad Edentiale transportimiseks valmistudes loovutasid Urantial oma ainelised kehad.

55:7.4 (632.3) See stabiliseerunud ajastu kestab ja kestab, kuni süsteemi kõik asustatud planeedid jõuavad stabiilsesse ajajärku; ja siis, kui noorim maailm, mis viimasena valguse ja elu saavutab, on kogenud seda stabiilset seisundit süsteemi aja järgi tuhat aastat, astub kogu süsteem stabiliseerunud seisundisse ja üksikmaailmad juhitakse süsteemi valguse ja elu epohhi.

8. Teine ehk süsteemietapp

55:8.1 (632.4) Kui kogu süsteem stabiliseerub ellu, juhatatakse sisse uus valitsemiskord. Planeetide Suveräänid saavad süsteemi konklaavi liikmeteks ning see uus, Tähtkujude Isa vetole alluv haldusorgan on kõrgeim organ. Asustatud maailmade süsteem hakkab praktiliselt ise end valitsema. Süsteemi seadusandlik kogu moodustatakse keskusmaailmas ja iga planeet saadab sinna kümme esindajat. Nüüd asuvad kohtud süsteemide keskusmaailmades ja universumi keskusesse saadetakse ainult edasikaebused.

55:8.2 (632.5) Süsteemi stabiliseerudes saab Kohalemääratud Tunnimehest, superuniversumi Ülima Täideviija esindajast, süsteemi ülemkohtu vabatahtlik nõuandja ja uue seadusandliku kogu tegelik eesistuja.

55:8.3 (632.6) Pärast kogu süsteemi stabiliseerumist valgusesse ja ellu Süsteemi Suveräänid enam ei vahetu nagu varem. Suverään jääb alatiseks oma süsteemi valitsema. Suverääni abilised aga vahetuvad ka edaspidi nagu eelmistel ajastutel.

55:8.4 (632.7) Selle stabiliseerumisepohhi ajal tulevad midsoniidid esmakordselt oma asupaikadest universumi keskusmaailmades seadusandlike kogude ja kohtute nõuandjateks. Need midsoniidid teevad ka teatavaid pingutusi uute ülima väärtusega motatähenduste juurutamiseks õppeasutustes, mida nad koos lõpetanutega patroneerivad. Sama, mida Ainelised Pojad tegid surelike rasside heaks bioloogiliselt, teevad midsoniitsed olendid nüüd nende ühendatud ja auliste inimeste heaks üha arenevatel filosoofia ja vaimsustatud mõtlemise aladel.

55:8.5 (633.1) Õpetajad-Pojad teevad asustatud maailmades lõpetanutega vabatahtlikult koostööd ning needsamad Õpetajad-Pojad saadavad lõpetanuid ka eluasemeilmades, kui neid sfääre pärast kogu süsteemi stabiliseerumist valgusesse ja ellu ei kasutata enam mitmesuguste vastuvõtumaailmadena. See kehtib vähemalt siis, kui kogu tähtkuju on selliselt välja arenenud. Kuid Nebadonis nii kaugele edasijõudnud rühmi ei ole.

55:8.6 (633.2) Meil pole lubatud ilmutada nende uuesti pühendatud eluasemeilmu juhendavate lõpetanute töö olemust. Teile aga on teada antud, et kõigis universumites on mitmesugust tüüpi intellektiolendeid, keda käesolevates kirjades ei kirjeldata.

55:8.7 (633.3) Ning kui süsteemid stabiliseeruvad nüüd oma üksikmaailmade progressi tulemusena ükshaaval valgusesse ja ellu, saabub aeg, mil tähtkuju viimane süsteem stabiliseerub ning universumi haldajad — Meister-Poeg, Päevilt Ühtne ja Helkjas Koidutäht — saabuvad tähtkuju keskusmaailma kuulutama Kõigekõrgemaid asustatud maailmade saja stabiliseerunud süsteemi äsja täiustunud pere tingimusteta valitsejateks.

9. Kolmas ehk tähtkujuetapp

55:9.1 (633.4) Kogu stabiliseerunud süsteemidega tähtkuju ühtlustumisega kaasneb universumi haldamises täidesaatva võimu uus jagunemine ja täiendav ümberkorraldamine. Sellel epohhil liiguvad kõik asustatud maailmad edasi kõrgemate saavutusteni, kuid neile on eriti iseloomulikud ümberkorraldused tähtkuju keskuses, kus teisenevad märgatavalt suhted nii süsteemi juhendajatega kui ka kohaliku universumi valitsejatega. Sellel ajastul viiakse paljud tähtkuju- ja universumitegevused üle süsteemide keskusmaailmadesse ning superuniversumi esindajad loovad planeedi-, süsteemi- ja universumivalitsejatega uued ja lähedasemad suhted. Samaaegselt nende uute sidemete tekkega asuvad teatavad superuniversumi haldajad tähtkujude keskusmaailmadesse Kõigekõrgemate Isade vabatahtlike nõuandjatena.

55:9.2 (633.5) Kui tähtkuju selliselt valgusesse on stabiliseerunud, lakkab seadusandlik funktsioon olemast ning selle asemel hakkab tegutsema Süsteemi Suveräänide koda, mille eesistujateks on Kõigekõrgemad. Havonat ja Paradiisi puudutavate suhete küsimustes suhtlevad need haldusrühmad nüüd esmakordselt otse superuniversumi valitsustega. Muus osas jäävad tähtkuju suhted kohaliku universumiga endisteks. Univitatiad jätkavad stabiliseerunud elu järjestikustel etappidel tähtkuju morontiamaailmade haldamist.

55:9.3 (633.6) Ajastute möödudes võtavad Tähtkujude Isad üle üha rohkem haldus- või juhendavaid funktsioone, mis olid enne koondatud universumi keskusesse. Stabiliseerunud aja kuuendaks etapiks jõuavad need ühtlustunud tähtkujud peaaegu täieliku autonoomiani. Seitsmendasse etappi jõudes ülendatakse need valitsejad kahtlemata oma nimedele — Kõigekõrgematele — vastava väärikuseni. Tähtkujud suhtlevad siis igas asjas otse superuniversumi valitsejatega, kohaliku universumi valitsus aga avardub, et võtta üle uue suuruniversumi kohustusi.

10. Neljas ehk kohaliku universumi etapp

55:10.1 (634.1) Kui universum stabiliseerub valgusesse ja ellu, siirdub see peagi superuniversumi väljakujunenud ringlustesse ning Päevilt Vanad kuulutavad välja piiramatu võimuga ülemnõukogu moodustamise. Sellesse uude valitsusorganisse kuuluvad sada Päevilt Ustavat ning eesistujaks on Päevilt Ühtne ja selle ülemnõukogu esimeseks sammuks on tunnistada Looja Meister-Poja jätkuvat suveräänsust.

55:10.2 (634.2) Gabrieli ja Melkisedek-Isa osas jääb universumi haldamine üsna samaks. See piiramatu võimuga nõukogu tegeleb põhiliselt uute probleemide ja uute tingimustega, mis tulenevad valguse ja elu kõrgemast staatusest.

55:10.3 (634.3) Inspektor-Kaaslane koondab nüüd kõik Kohalemääratud Tunnimehed kohaliku universumi stabiliseerimiskorpuseks ja palub Melkisedek-Isal seda koos endaga juhatada. Ning nüüd määratakse Päevilt Ühtsete teenistusse esmakordselt Inspireeritud Kolmsuslike Vaimude korpus.

55:10.4 (634.4) Kogu kohaliku universumi stabiliseerumisega valgusesse ja ellu juhatatakse sisse põhjalikud ümberkorraldused kogu halduskavas, alates asustatud üksikmaailmadest kuni universumi keskuseni. Uued suhted ulatuvad kuni tähtkujude ja süsteemideni. Kohaliku universumi Emavaim kogeb uusi suhteid superuniversumi Meistervaimuga ning Gabriel loob Päevilt Vanaga otsesideme, mis toimib neil puhkudel, kui Meister-Poeg keskusmaailmast eemal viibib.

55:10.5 (634.5) Sel ja järgmistel ajastutel jätkavad Kohtumõistjad-Pojad õigusemõistmist usuliste elukorralduste lõpus, ning sada neist Paradiisi Avonal-Poegadest ühinevad Helkja Koidutähe uueks kõrgeks nõukoguks universumi keskusmaailmas. Hiljem saab üks neist Kohtumõistjatest-Poegadest Süsteemi Suveräänide palvel ülimaks nõuandjaks, kes asub kuni seitsmendasse ühtsuseetappi jõudmiseni iga kohaliku süsteemi keskusmaailmas.

55:10.6 (634.6) Sellel etapil tegutsevad Kolmsuse Õpetajad-Pojad Planeedi Suveräänide vabatahtlike nõuandjatena ja lisaks teenivad ka kolmeliikmeliste rühmadena samal viisil Tähtkujude Isasid. Ning lõpuks leiavad need Pojad endale kohad kohalikus universumis, sest nad vabanevad selleks ajaks kohaliku loodu jurisdiktsiooni alt ja määratakse piiramatu võimuga ülemnõukogu teenistusse.

55:10.7 (634.7) Lõpetanute korpus tunnistab nüüd esmakordselt Paradiisi-välise võimu, ülemnõukogu jurisdiktsiooni. Seni pole lõpetanud siinpool Paradiisi mingit juhendamist tunnistanud.

55:10.8 (634.8) Nende stabiliseerunud universumite Loojad-Pojad veedavad palju aega Paradiisis ja sellega seotud maailmades ning nõustavad üle kogu kohaliku loodu teenivaid arvukaid lõpetanute korpusi. Inimene-Miikael leiab sellistes suhetes auliste lõpetanutest surelikega täielikumat vendlust.

55:10.9 (634.9) Arutlused selle üle, millised on nende Loojate-Poegade funktsioonid seoses praegu moodustamise algusjärgus olevate välisuniversumitega, on täiesti mõttetud. Kuid me kõik tegeleme aeg-ajalt selliste oletustega. Neljanda arenguetapini jõudes saab Looja-Poeg haldustegevuses vabad käed, Jumalik Hoolekandja seob oma hoolekannet üha tihedamalt superuniversumi Meistervaimu ja Lõpmatu Vaimu hoolekandega. Looja-Poja, Loova Vaimu, Õhtutähtede, Õpetajate-Poegade ja üha suureneva lõpetanute korpuse vahel näib arenevat uus ülev suhe.

55:10.10 (635.1) Kui Miikael peaks kunagi Nebadonist lahkuma, saaks Gabrielist kahtlemata peahaldur ning Melkisedek-Isast tema kaaslane. Samal ajal teatataks tema uuest staatusest kõigile alaliste kodanike klassidele, nagu seda on Ainelised Pojad, univitatiad, midsoniidid, susatiad ja Vaimuga ühtesulanud surelikud. Ent seni, kuni evolutsioon veel kestab, vajatakse universumi valitsuses seeraveid ja peaingleid.

55:10.11 (635.2) Nendes arutlustes on kaks meid rahuldavat aspekti: kui Loojad-Pojad määratakse välisuniversumitesse, siis Jumalikud Hoolekandjad kahtlemata saadavad neid. Ning niisama kindlad oleme selles, et Melkisedekid peavad jääma oma päritoluuniversumitesse. Melkisedekitel on meie arvates kohaliku universumi valitsemises ja haldamises üha vastutusrikkam roll.

11. Väike- ja suursektorite etapp

55:11.1 (635.3) Superuniversumi väike- ja suursektorid valgusesse ja ellu stabiliseerumise kavas otseselt ei osale. Arengulise edasiliikumise üksuseks on eeskätt kohalik universum ning see puudutab ainult kohaliku universumi osi. Superuniversum stabiliseerub valgusesse ja ellu siis, kui kõik sellesse kuuluvad kohalikud universumid on selliselt täiustunud. Aga ükski seitsmest superuniversumist pole jõudnud edasiliikumises sellele isegi mitte ligilähedale.

55:11.2 (635.4) Väikesektori ajastu. Nagu vaatlused on näidanud, seostub stabiliseerimise viies ehk väikesektorite etapp saja omavahel seotud kohaliku universumi puhtfüüsilise staatusega ja kooskõlastatud asetumisega superuniversumi väljakujunenud ringlustesse. Paistab, et nende ainelise loodu ümberkorraldustega tegelevad ainult võimsuskeskused ning nende kaaslased.

55:11.3 (635.5) Suursektori ajastu. Kuuenda etapi, suursektori stabiliseerimise kohta võime teha ainult oletusi, sest ükski meist ei ole selle sündmuse tunnistajaks olnud. Kuid me võime siiski üht-teist arvata nende haldusalaste ja muude ümberkorralduste kohta, mis sellise asustatud maailmade ja nende universumirühmituste edasijõudnud staatusega ilmselt kaasnevad.

55:11.4 (635.6) Et väikesektori staatus seostub kooskõlastatud füüsilise tasakaaluga, siis järeldame, et suursektori ühtlustumine on seotud teatavate uute intellektuaalsete saavutuste tasemega, võib-olla ka mingite edasijõudnud saavutustega kosmilise tarkuse ülimas realiseerumises.

55:11.5 (635.7) Ümberkorralduste kohta, mis arenguprogressi seni saavutamata tasemete teokssaamisega ilmselt kaasneb, saame teha järeldusi, kui vaatleme nende saavutuste tulemusi üksikmaailmades ja neil vanematel ning kõrgelt arenenud sfääridel elavate üksiksurelike kogemusi.

55:11.6 (635.8) Tuleb selgelt öelda, et universumi või superuniversumi haldamismehhanismid ja valitsemismeetodid ei saa mingil viisil piirata ega pidurdada asustatud planeedi ega ühegi sellel sfääril elava üksiksureliku arengut ega vaimset edenemist.

55:11.7 (635.9) Mõnedes vanemates universumites leiame valguse ja elu viiendasse ja kuuendasse etappi stabiliseerunud — isegi ammu seitsmendasse etappi jõudnud — maailmu, mille kohalikud süsteemid ei ole veel valgusesse stabiliseerunud. Süsteemi ühtlustumine võib nooremate planeetide tõttu viibida, kuid see ei takista vähimalgi määral ühegi vanema ja rohkem edasijõudnud maailma progressi. Samuti ei saa keskkonnast tulenevad piirangud, isegi isoleeritud maailmas, ohustada üksiksureliku isiklikke saavutusi: Jeesus Naatsaretlane saavutas Urantial inimesena inimeste seas isiklikult valguse ja elu staatuse enam kui tuhat üheksasada aastat tagasi.

55:11.8 (636.1) Ammu stabiliseerunud maailmades toimuva jälgimine võimaldab meil teha üsna usaldusväärseid järeldusi selle kohta, mis juhtub, kui kogu superuniversum valgusesse asetub, isegi kui me ei saa kindlalt väita, mis toimub siis, kui stabiliseeruvad seitse superuniversumit.

12. Seitsmes ehk superuniversumi etapp

55:12.1 (636.2) Me ei oska kindlalt ennustada, mis juhtub, kui superuniversum valgusesse stabiliseerub, sest see sündmus pole kunagi aset leidnud. Melkisedekite õpetustest, mida pole kunagi vaidlustatud, järeldame, et aja ja ruumi loodute kõigis üksustes, alates asustatud maailmadest kuni superuniversumi keskuseni, toimuksid kogu ülesehituses ja halduses põhjalikud muutused.

55:12.2 (636.3) Üldiselt arvatakse, et stabiliseerunud universumi keskusesse ja allüksuste keskusmaailmadesse koguneks suurel hulgal loodud-olendite poolt kolmsustatud poegi, kes pole veel ametisse määratud. Nad võiksid oodata väliskosmose asukaid, kes kord saabuvad siia oma teel Havonasse ja Paradiisi; kuid tegelikult me ei tea seda.

55:12.3 (636.4) Arvame, et kui superuniversum peaks valgusesse ja ellu stabiliseeruma, moodustuks praegu nõuandjana tegutsevatest Ülima Tingimatutest Juhendajatest superuniversumi keskusmaailma kõrge haldusorgan. Need isiksused saavad astuda otsesidemetesse absoniitsete haldajatega, kes stabiliseerunud superuniversumis kohe aktiivselt tegutsema hakkavad. Kuigi need Tingimatud Juhendajad on juba ammu loodu edasijõudnud arengulistes üksustes nõuandjate ja soovitajatena tegutsenud, võtavad nad endale halduskohustused alles siis, kui Ülim Olend omandab suveräänse võimu.

55:12.4 (636.5) Ülima Tingimatud Juhendajad, kes sel epohhil laialdasemalt tegutsevad, ei ole piiritletud, absoniitsed, viimased ega lõpmatud: nad ongi ülimuslikkus ning esindavad ainult Ülimat Jumalat. Nendes on isikustunud aegruumi ülimuslikkus ning seetõttu nad Havonas ei tegutse. Nad tegutsevad ainult ülimate ühendajatena. Nad osalevad võib-olla ka universumi peegelduvussüsteemis, kuid me pole selles kindlad.

55:12.5 (636.6) Kellelgi meist ei ole rahuldavat ettekujutust sellest, mis juhtub suuruniversumi (Havonast sõltuva seitsme superuniversumi) täielikul stabiliseerumisel valgusesse ja ellu. See saab kindlasti olema igavikuannaalide kõige murrangulisem sündmus pärast keskse universumi tekkimist. On ka neid, kes arvavad, et Ülim Olend ise ilmub Havona saladuslikkusest, mis tema vaimisiksust ümbritseb, ning hakkab elama aja ja ruumi täiustatud loodute kõikvõimsa ja kogemusliku suveräänina seitsmenda superuniversumi keskuses. Kuid seda me tegelikult ei tea.

55:12.6 (636.7) [Esitanud ajutiselt Urantia Peainglite Nõukogusse määratud Vägev Sõnumitooja.]

Foundation Info

Printimiseks sobiv versioonPrintimiseks sobiv versioon

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefon: +1-773-525-3319; Faks: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Kõik õigused kaitstud.