Guide to Pronunciation of Names and Words in The Urantia Book

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Guide to Pronunciation of Names and Words in The Urantia Book

Published by:
Urantia Foundation
533 W Diversey Parkway
Chicago, Illinois 60614 U.S.A.
©1996 Urantia Foundation

A Brief Introduction

This Guide to Pronunciation of Names and Words contains words from The Urantia Book, many of which cannot be found in dictionaries or other sources. It describes the pronunciation of the listed words the way they should be pronounced in accordance with the American variant of the English language.

There are two columns of symbols after the listed words:

  1. The first column provides the American Standard symbols. These are taken from the pronunciation key in Webster's Third International Dictionary, and can also be found in other English language dictionaries.
  2. The second column provides the International Phonetic Alphabet symbols which are used for the description and transcription of sounds in all languages, and are recommended by the International Phonetic Association.

We have utilized these two sets of symbols and, for the convenience of readers who are not familiar with either set of symbols, we have provided a "Pronunciation Key" that will give you examples of the sound for each symbol used in this guide. With these options, this guide will be useful for peoples of all languages and regions.

Pronunciation Key

American
Standard
International
Phonetic
Example
a æ cat
ā e cake; day
ä ɑ father; solitary
now; loud
b b born; rub
ch chin
kh Scottish nicht or German ich
d d do; ending
ə ʌ (stressed) butter
ə ə (unstressed) about
ər (stressed) ɝ (stressed) perfect
ə(r) (unstressed) ɚ (unstressed) super
e ɛ let
ē i see
f f fad; off
ɡ ɡ get; big
h h hat
i l sit
ī side
j gem; forge
k k cat
l l let; blue
m m met; lamp
n n no; ran
ŋ ŋ thing; Washington
ō o no
ȯ ɔ law
oi ɔi boy
p p pie; up
r r river
s s since
sh ʃ she
t t two; better
th θ bath
ü u super; you
ú ʊ wool, put
v v velvet
w w we
y j you
z z hers; Jesus
zh ʒ measure

A - B - C - D - E - F - G - H - I - J - K - L - M - N - O - P - R - S - T - U - V - W - Y - Z

A American
Standard
International
Phonetic
Abaddon ‘abədän ‘æbədɑn
abandonters abən’däntə(r)z æbən’dɑntɚz
Abila ‘abilə ‘æbɪlə
Abimelech ə’biməlek ə’bɪməlɛk
absoluta absō’lütə æbso’lutə
absolutum absō’lütəm æbso’lutəm
absonite ‘absənīt ‘æbsənait
absoniters absə’nītə(r)z ‘æbsə’naitɚz
absonity ab’sänitē æb’sɑnɪti
Achaia ə’kāə ə’keə
Actium ‘aktēəm ‘æktiəm
Adamsonites ‘adəmsənīts ‘ædəmsənaits
Aden ‘ādən ‘edən
Agaman ‘aɡəmən ‘æɡəmən
agondontors aɡən’däntə(r)z æɡən’dɑntɚz
Agrippa ə’ɡripə ə’ɡrɪpə
Alpheus al’fēəs æl’fiəs
Alvoring ‘alvȯriŋ ‘ælvɔrɪŋ
Amadon ‘amədän ‘æmədɑn
Amadonites ‘amədänīts ‘æmədɑnaits
Amathus ‘aməthəs ‘æməθəs
Amenemope ämenə’mōpə ɑmɛnə’mopə
Amosad ‘amōsad ‘æmosæd
Anaxand ‘anəksand ‘ænəksænd
Andon ‘andän ‘ændɑn
Andonic an’dänik æn’dɑnɪk
Andonites ‘andänīts ‘ændɑnaits
Andovontia andō’vänshə ændo’vɑnʃə
Andronover an’dränōvə(r) æn’drɑnovɚ
Ang æŋ
Angamon ‘aŋɡəmän ‘æŋɡəmɑn
Angona aŋ’ɡōnə æŋ’ɡonə
Annas ‘anəs ‘ænəs
Anova an’ōvə æn’ovə
Antipas ‘antipəs ‘æntɪpəs
Antipatris an’tipətris æn’tɪpətrɪs
Apostolic apəs’tälik æpəs’tɑlɪk
Aquila ‘akwilə ‘ækwɪlə
Arbela är’bēlə ɑr’bilə
Archelaus ärkə’lāəs ɑrkə’leəs
Areopagus ärē’äpəɡəs ɑri’ɑpəɡəs
Areopolis ärē’äpōlis æri’ɑpilɪs
Aristotelian aristō’tēlyen ærɪsto’tiljɛn
Arius ə’riəs ə’raiəs
Aroer ə’rōə(r) ə’roɚ
Ascendington ə’sendiŋtən ə’sɛndɪŋtən
Ashdod ‘ashdäd ‘æʃdɑd
Ashtaroth ‘ashtərȯth ‘cʃtərɔθ
Ashurbanipal ashə(r)’bänəpäl æʃɚ’bɑnəpɑl
Asmonean azmə’nēən æzmə’niən
Assuntia ə’sənshə ə’sʌn’ʃə
Athanasius athə’nāshəs æθə’neʃəs
Avonal ‘avənəl ‘ævənəl
     
B American
Standard
International
Phonetic
Baal ‘bāəl ‘beəl
Bablod ‘babläd ‘bæblɑd
Bablot ‘bablät ‘bæblɑt
Badonan ‘badōnan ‘bædonæn
Badonites ‘badōnīts ‘bædonaits
Barabbas bə’rabəs bə’ræbəs
Bartimeus bärtə’māəs bɑrtə’meəs
Batanea batə’nēə bætə’niə
Bautan ‘bȯtan ‘bɔtæn
Beeroth ‘bēəräth ‘biərɑθ
Beersheba bir’shēbə bɪr’ʃibə
Beit Adis ‘bāt ‘adis ‘bet ‘ædɪs
Beit Jenn ‘bāt ‘jen ‘bet ‘dʒɛn
Bethabara bə’thabərə be’θæbərə
Bethel ‘bethəl ‘bɛθəl
Beth Meon ‘beth ‘mēän ‘bɛθ ‘mian
Beth-Nimrah ‘beth ‘nimrä ‘bɛθ ‘nɪmra
Beth Peor ‘beth ‘pēȯr ‘bɛθ ‘piɔr
Bethphage beth’fājē bɛθ’fedʒi
Bethsaida beth’sāidə bɛθ’seɪdə
Beth Shean ‘beth ‘shēən ‘bɛθ ‘ʃiən
Beth-zur ‘beth ‘zür ‘bɛθ zur
Bildad ‘bildad ‘bɪldæd
Bithynia bi’thinēə bɪ’θɪniə
Bon bän bɑn
Bosora ‘bäsōrə ‘bɑsorə
Busiris byü’sīris bju’sairɪs
     
C American
Standard
International
Phonetic
Caesarea sesə’rēə sɛsə’riə
Caiaphas ‘kīəfəs ‘kaiəfəs
Caligastia kali’ɡast(ē)ə kælɪ’ɡæstiə
Callirrhoe kali’rōə kælɪ’roə
Cana ‘kānə ‘kənə
Cano ‘kānō ‘kəno
Capernaum kə’pərnāəm kə’pɝneəm
Capitolias kapi’tōlēəs kæpɪ’toliəs
Cappadocia kapə’dōshə kæpə’doʃə
Capua kap’yüa kæp’juə
Caspin ‘kaspin ‘kæspɪn
Cedes ‘sedēz ‘sɛdiz
Celsus ‘selsəs ‘sɛlsəs
Celta ‘seltə ‘sɛltə
Charax ‘chäraks ‘tʃaræks
Chazan ‘khäzen ‘c̣azɛn
Chorazin kō’rāzin ko’rezɪn
chronoldek kre’näldek krə’nɑldɛk
Chuza ‘küzə ‘kuzə
Claudus ‘klȯdəs ‘klɔdəs
Cleopas ‘klēəpəs ‘kliəpəs
Clopas ‘klōpəs ‘klopəs
Crispus ‘krispəs ‘krɪspəs
Cuthites ‘küthīts ‘kuθaits
Cymboyton sim’bȯitən sɪm’bɔitən
Cyrene sī’rēnə sai’rinə
     
D American
Standard
International
Phonetic
Dabaritta dabə’ritə dæbə’rɪtə
Dalamatia dalə’māshə dælə’meʃə
Daligastia dali’ɡast(ē)ə dælɪ’ɡæstiə
Daynals ‘dānälz ‘denɑlz
Decapolis de’capōlis dɛ’cæpolɪs
denarii dē’nerēī di’nɛriai
Didymus ‘didəməs ‘dɪdəməs
Dilmat ‘dilmät ‘dɪlmɑt
Dilmun ‘dilmən ‘dɪlmən
Dion ‘dēän ‘diɑn
Dium ‘dēəm ‘diəm
Dives ‘dīvēz ‘daiviz
Divinington di’viniŋtən di’vɪnɪŋtən
     
E American
Standard
International
Phonetic
Eber ‘ēbə(r) ‘ibɚ
Edentia ē’denshə I’dɛnʃə
Edrei ‘edrēī ‘ɛdriai
Eliphaz ‘eləfaz ‘ɛləfæz
El Elyon ‘el el’yȯn ‘ɛl ɛl’yɔn
Elealah ēlē’ālə ili’elə
Elohim elō’hēm ɛlo’him
El Shaddai ‘el ‘shädī ‘ɛl ‘ʃɑdai
Emmaus e’māəs ɛ’meəs
Endor ‘endȯr ‘ɛndɔr
En Ganim ‘en ‘ganim ‘ɛn ‘ɡænɪm
Engedi en’ɡedē ɛn’ɡɛdi
Enos ‘ēnōs ‘inos
Ensa ‘ensə ‘ɛnsə
Ephesus ‘efesəs ‘ɛfɛsəs
Ephraim ‘efrēəm ‘ifriəm
Esdraelon esdrā’ēlän ɛsdre’ilɑn
Esta ‘estə ‘ɛstə
Essenes e’sēnz ɛ’sinz
Eventod ‘ēvəntäd ‘ivəntɑd
     
F American
Standard
International
Phonetic
Fad fad fæd
Fanoving ‘fanōōviŋ ‘fænovɪŋ
Fantad ‘fantad ‘fæntæd
finaliter fī’nalitə(r) fai’nælɪtɚ
Flavius ‘flāvēəs ‘fleviəs
Fonta ‘fäntə ‘fɑntə
Fortant ‘fȯrtant ‘fɔrtænt
frandalank ‘frandəlank ‘frændəlænk
     
G American
Standard
International
Phonetic
Gadara ‘ɡadərə ‘ɡædərə
Gadda ‘ɡadə ‘ɡædə
Gadiah ɡə’dīə ɡə’daiə
Gaius ‘ɡāəs ‘ɡeəs
Galantia ɡə’lanshə ɡə’lænʃə
Galatia ɡə’lāshə ɡə’leʃə
Gamala ɡə’mälə ɡə’mɑlə
Gamaliel ɡə’mālēəl ɡə’meliəl
Ganid ‘ɡānid ‘ɡenɪd
Gavalia ɡə’vāl(ē)ə ɡə’veliə
Geba ‘ɡēbə ‘ɡibə
Gehenna ɡē’henə ɡi’hɛnə
Gerasa ɡe’räsə ɡɛ’rɑsə
Gerizim ‘ɡerəzim ‘ɡɛrəzɪm
Gethsemane ɡeth’semənē ɡɛθ’sɛməni
Gilboa ɡil’bōə ɡɪl’boə
Gilead ‘ɡilēad ‘ɡɪliæd
Gischala ɡis’shälə ɡɪs’ʃɑlə
Glantonia ɡlan’tōn(ē)a ɡlæn’toniə
Godad ‘ɡōdad ‘ɡodæd
Golgotha ‘ɡälɡəthə ‘ɡɑlɡəθə
Gonod ‘ɡōnäd ‘ɡonɑd
Gophna ‘ɡōfnə ‘ɡofnə
gradant ‘ɡrādant ‘ɡredænt
Grandfanda ɡrand’fandə ɡrænd’fændə
gravita ‘ɡravitə ‘ɡrævɪtə
Guites ‘ɡüīts ‘ɡuaits
     
H American
Standard
International
Phonetic
Hallel hä’lāl hɑ’lel
Hamathites ‘hāmathīts ‘hemæθaits
Han (Empire) hān hɑn
Hanavard ‘hanəvärd ‘hænevɑrd
Hap hap hæp
Hatita hə’tītə hə’taitə
Havona hə’vōnə hə’vonə
Hebron ‘hebrən ‘hɛbrən
Heldua ‘heldüa ‘hɛlduə
Henselon ‘hensəlän ‘hɛnsəlɑn
Herodias hə’rōdēəs hə’rodiəs
Herodians hə’rōdēenz hə’rodiɛnz
Heshbon ‘heshbän ‘hɛʃbɑn
Hesunanin hesyü’nanin ‘hɛsju’nænɪn
Hierapolis hīə(r)’äpōlis haiɚ’ɑpolɪs
Hildana hil’dänə hɪl’dɑnɑ
Hinnom ‘hinäm ‘hɪnɑm
Holdant ‘hōldant ‘holdænt
Hyrcanus (John) hə(r)’knāəs hɚ’kenəs
     
I American
Standard
International
Phonetic
Idumean idyü’mēən ɪdju’miən
Ikhnaton ik’nätən ɪk’nɑtən
Iron ‘ērän ‘ɪrɑn
Iscariot is’kerēət ɪs’kɛriət
     
J American
Standard
International
Phonetic
Jabbok ‘jabək ‘dʒæbək
Jainism ‘jīnizm ‘dʒainɪzm
Jairus ‘jārəs ‘dʒerəs
Jamniah ‘jamnēə ‘dʒæmniə
Jansad ‘jansad ‘dʒænsæd
Japhia ‘jafēə ‘dʒæfiə
Jaram ‘jāram ‘dʒeræm
Jehu ‘jēhü ‘dʒihu
Jerusem jə’rüsem dʒə’rusɛm
Jerusemites jə’rüsemīts dʒə’rusɛmaits
Jesus’ (possessive form) ‘jēzəs ‘dʒizəs
Jezreel ‘jezrēəl ‘dʒɛzriəl
Joab ‘jōab ‘dʒoæb
Jogbehah jäɡ’bēhə dʒɑɡ’bihə
Joppa ‘jäpə ‘dʒɑpə
Jose ‘jōsə ‘dʒosə
Jotapata jō’täpəcccc dʒo’tɑpətə
Judaizer ‘jüdēīzə(r) ‘dʒudiaizɚ
Justa ‘jəstə ‘dʒʌstə
Justus ‘jəstəs ‘dʒʌstəs
     
K American
Standard
International
Phonetic
Kanata kə’nätə kə’nɑtə
Karahta kä’rätä kɑ’rɑtɑ
Karuska kə’rüskə kə’ruskə
Katro ‘katrō ‘kætro
Kenan ‘kēnan ‘kinæn
Kenites ‘kēnīts ‘kinaits
Kerioth ‘kērēäth ‘kiriaθ
Kheresa kə’resə kə’rɛsə
Kidron ‘kidrən ‘kɪdrən
Kirmeth ‘kərməth ‘kɝməθ
Kopet Dagh ‘kōpet ‘däzh ‘kopɛt ‘dɑʒ
     
L American
Standard
International
Phonetic
Lamech ‘lāmek ‘lemɛk
Lanaforge ‘lanəfȯrj ‘lænəfɔrdʒ
Lanonandek lə’nänəndek lə’nɑnəndɛk
Lao-tse ‘läō ‘tsü ‘lao ‘tsu
Laotta lā’ätə le’ɑtə
Lasea lä’sēə lɑ’siə
Lausanne lō’zan lo’zæn
Leah ‘lēə ‘liə
Lebbeus ‘le’bēəs lɛ’biəs
Lebonah le’bōnə lɛ’bonə
Legatus ‘leɡətəs ‘lɛɡətəs
Levi ‘lēvī ‘livai
Levites ‘lēvīts ‘livaits
Levitical li’vitikəl lɪ’vɪtɪkəl
Livias ‘livēəs ‘lɪviəs
Loyalatia lȯ(i)yə’lāshə lɔiə’leʃə
Lut lət lʌt
Lutentia lü’tenshə lu’tɛnʃə
Luz ləz lʌz
Lydda ‘lidə ‘lɪdə
Lysimachia līsimə’kēə laisɪmə’kiə
     
M American
Standard
International
Phonetic
Macad mə’käd mə’kɑd
Maccabean makə’bēən mækə’biən
Machaerus mə’kērəs mə’kirəs
Machaerian mə’kērēən mə’kiriən
Machiventa maki’ventə mækɪ’vɛntə
Madon ‘mādän ‘medɑn
Magadan ‘maɡədan ‘mæɡədæn
Magdala ‘maɡdələ ‘mæɡdələ
Magi ‘majī ‘mædʒai
Majeston mə’jestän mə’dʒɛstɑn
Malach ‘maläk ‘mælɑk
Malachi ‘maləkī ‘mæləkai
Malavatia malə’vāshə mælə’veʃə
Malkus ‘malkəs ‘mælkəs
Malvorian mal’vȯr(ē)ən mæl’vɔriən
Manotia man’ōshə mæn’oʃə
Manovandet manō’vandet mæno’vændɛt
Mansant ‘mansant ‘mænsænt
mansonia man’sōn(ē)ə mæn’soniə
Mansurotia mansü’rōshə mænsu’roʃə
Mantutia man’tüshə mæn’tuʃə
Mardus ‘märdəs ‘mɑrdəs
Matadormus matə’dȯrməs mætə’dɔrməs
Matthias mə’thīəs mə’ θaiəs
Maza ‘mäzə ‘mɑzə
Medeba ‘medəbə ‘mɛdəbə
Meganta me’jantə mɛ’dʒæntə
Megiddo me’ɡidō mɛ’gɪdo
Mek mek mɛk
Melchizedek mel’kizədek mɛl’kɪzədɛk
Melkarth ‘melkärth ‘mɛlkɑrθ
Merom ‘mēräm mɪrɑm
Messianic mesē’anik mɛsi’ænɪk
Midianites ‘midēənīts ‘mɪdiənaits
midsonite ‘midsənīt ‘mɪdsənait
Milcha ‘milkə ‘mɪlkə
Mispeh ‘mizpə ‘mɪzpə
Monmatia män’māshə mɑn’meʃə
monota mən’ōtə mən’otə
morontia mō’ränshə mo’rɑnʃə
mota ‘mōtə ‘motə
     
N American
Standard
International
Phonetic
Nabodad ‘nabōdad ‘næbodæd
Nabon ‘nābän ‘nebɑn
Nahor ‘nāhȯr ‘nehɔr
Nain nān nen
Nalda ‘näldə ‘nɑldə
Nambia ‘namb(ē)ə ‘næmbiə
Nasanta nə’santə nə’sæntə
Nebadon ‘nebədän ‘nɛbədɑn
Nicopolis ni’käpōlis nɪ’kɑpolɪs
Ninevah ‘ninevə ‘nɪnɛvə
Nod näd nɑd
Nodites ‘nädits ‘nɑdaits
Nog näɡ nɑɡ
Norana nȯ’ranə nɔ’rænə
Norlatiadek nȯr’lashədek nɔr’læʃədɛk
     
O American
Standard
International
Phonetic
Olivet ‘älivet ‘ɑlɪvɛt
omniaphim ‘ämnēəfim ‘ɑmniəfɪm
Onagar änəɡär ‘ɑnəɡɑr
Onamonalonton änəmänə’läntän ɑnəmɑnə’lɑntɑn
Ophel ‘ōfəl ‘ofəl
Orlandof ‘ȯrlandȯf ‘ɔrlændɔf
Orvonon ‘ȯrvōnän ‘ɔrvonɑn
Orvonton ȯr’väntän ɔr’vɑntɑn
     
P American
Standard
International
Phonetic
Palonia pal’ōn(ē)ə pæl’oniə
Panoptia pan’äpshə pæn’ɑpʃə
Pantaenus pan’tāənəs pæn’teənəs
Paphos ‘pāfəs ‘pefəs
Parthia ‘pärthēə ‘pɑrθiə
paschal ‘paskəl ‘pæskəl
Patmos ‘patmäs ‘pætmɑs
Patrae ‘patrāə ‘pætreə
Pella ‘pelə ‘pɛlə
Penuel pen’yüəl pɛn’juəl
Perea pē’rēə pi’riə
Perpetua pə(r)’pet yüə pɚ’pɛtjuə
Pharisaic feri’sāik fɛrɪ’seɪk
Phasaelis fə’sāəlis fə’seəlɪs
Philippi fi’lipī fɪ’lɪpai
Philo ‘filō ‘failo
Pisidia pi’sidēə pɪ’sɪdiə
Porogia pō’rōj(ē)ə po’rodʒiə
Porphyreon pȯr’firēən pɔr’fairiən
Porshunta pȯr’shəntə pɔr’ʃʌntə
Portalon ‘pȯrtəlän ‘pɔrtəlɑn
praetorium prē’tȯrēəm pri’tɔriəm
Ptolemais täle’māəs tɑlɛ’meəs
Purim ‘púrim ‘purɪm
     
R American
Standard
International
Phonetic
Ragaba ‘raɡəbə ‘ræɡəbə
Ramah ‘rämə ‘rɑmə
Ramath ‘rāməth ‘reməθ
Ramman ‘ramän ‘ræmɑn
Rantowoc ‘rantōwäk ‘ræntowɑk
Rantulia ran’tül(ē)ə ræn’tuliə
Ratta ‘ratə ‘rætə
Rimmon ‘rimän ‘rɪmɑn
Rodan ‘rōdan 'rodæn
     
S American
Standard
International
Phonetic
Sadduccee(s) ‘sajəsē(z) ‘sædʒəsi(z)
Sadib ‘sādib ‘sedɪb
Safed ‘safed ‘sæfɛd
Salamis ‘saləmis ‘sæləmɪs
Salome sa’lōmē sæ’lomi
Salsatia sal’sāshə sæl’sejə
Salvington ‘salviŋtən ‘sælvɪŋtən
Samaria sə’merēə sə’mɛriə
Sandmatia sand’māshə sænd’mejə
Sangik ‘sanɡik ‘sænɡɪk
Sanhedrin san’hedrin sæn’hɛdrɪn
sanobim ‘sanōbim ‘sænobɪm
Sansa ‘sansə ‘sænsə
Sanselon ‘sansəlän ‘sænsəlɑn
Sarepta sa’reptə sæ’rɛptə
Sargan ‘särɡan ‘sɑrɡæn
Sargon ‘särɡän sɑrɡɑn
Sarid ‘serid ‘sɛrɪd
Sartaba sär’täbə sɑr’tɑbə
Sasta ‘sastə ‘sæstə
Satania sə’tān(ē)ə sə’tenia
Sato ‘sātō ‘seto
Scythopolis si’thäpōlis sɪ’θɑpolɪs
Sebaste si’bastə sɪ’bæstə
seconaphim sə’känəfim sə’kɑnəfɪm
secoraphic sekō’rafik sɛko’ræfɪk
segregata seɡrē’ɡātə sɛɡri’ɡetə
Selah ‘sēlə ‘silə
Seleucid sə’lüsid sə’lusɪd
Selta ‘seltə ‘sɛltə
Sepharvites ‘sēfärvīts ‘sifɑrvaits
Sepphoris sə’fȯrəs sə’fɔrəs
Serapatatia serəpə’tāshə sɛrəpə’teʃə
Seraphington sə’rafiŋtən sə’ræfɪŋtən
servital ‘sərvətəl ‘sɝvətəl
Sethard ‘sethärd ‘sɛθɑrd
Shabattum shə’batəm ʃə’bætəm
Shechem ‘shekəm ‘ʃɛkəm
Shekinah shi’kēnə ʃɪ’kinə
Shema shə’mä ʃə’mɑ
Shittim ‘shitim ‘ʃɪtɪm
Shunem ‘shünəm ‘ʃunəm
Sibmah ‘sibmä ‘sɪbmɑ
Sidon ‘sīdən ‘saidən
Siloam si’lōəm sɪ’loəm
Singlangton siŋ’laŋtən sɪŋ’læŋtən
Solitarington säli’teriŋtən sɑlɪ’tɛrɪŋtən
Solonia sō’lōn(ē)ə so’loniə
Sonarington sō’neriŋtən so’nɛrɪŋtən
Sonta-an ‘säntə-an ‘sɑntə-æn
Sonta-en ‘säntə-en ‘sɑntə-ɛn
Sontad ‘säntad sɑntæd
Sortoria sȯr’tōr(ē)ə sɔr’toriə
Spiritington spir’itiŋtən spɪr’ɪtɪŋtən
spironga spī’roŋɡə spai’rɔŋɡə
Splandon ‘splandän splændɑn
spornagia spȯr’nāɡ(ē)ə spɔr’neɡiə
Succoth ‘səkäth ‘sʌkɑθ
Sudna ‘sədnä ‘sʌdnɑ
Suduanism ‘südwänizm ‘sudwɑnɪzm
Suites ‘süīts ‘suaits
superaphic süpə(r)’afik supɚ’æfɪk
supernaphim sü’pərnəfim su’pɝnəfɪm
Susa ‘süsa ‘susə
susatia sü’sāshə su’seʃə
suzerainty ‘süzərentē ‘suzɚɛnti
Sychar ‘sīkär ‘sikɑr
     
T American
Standard
International
Phonetic
Tabamantia tabə’manshə tæbə’mænʃə
Tabor ‘tābə(r) ‘tebɚ
Tarentum tə’rentəm tə’rɛntəm
Tarichea tə’rēkēə tə’rikiə
Tarshish ‘tärshish ‘tɑrʃɪʃ
Teherma tē’hərmə ti’hɝmə
Tenskwatawa ten’skwätəwə tɛn’skwɑtəwə
tertiaphim ‘tərsh(ē)əfim ‘tɝʃiəfɪm
Thamna ‘thamnə ‘θæmnə
Thapsacus ‘thapsəkəs ‘θæpsəkəs
Tiglath ‘tiɡlath ‘tɪɡlæθ
Todan ‘tōdan ‘todæn
tranosta trə’nōstə trə’nostə
triata trī’atə trai’ætə
triodity trī’äditē trai’ɑdɪtɪ
Troas ‘trōaz ‘troæz
Tubal-Cain ‘tyübəl ‘kān ‘tjubəl ‘ken
Tut ‘tət ‘tʌt
Tyrannus tə’ranəs tə’rænəs
Tyre ‘tīr ‘tair
Tyrian ti’rēən tɪ’riən
Tyrus ‘tīrəs ‘tairəs
     
U American
Standard
International
Phonetic
ultimata əlti’mātə altɪ’metə
ultimaton ‘əltimətän ‘ʌltɪmətɑn
Umajor yü’mājə(r) ju’medʒɚ
Uminor yü’mīnə(r) ju’mainɚ
univitatia yünivi’tāshə junɪvɪ’teʃə
Ur er ɚ
Urantia yü’ranshə ju’rænʃə
Urmia ‘ürmēə ‘urmiə
Usatia yü’sāshə ju’seʃə
Uversa yü’vərsə ju’vɝsə
     
V American
Standard
International
Phonetic
Van van væn
Vanites ‘vanīts ‘vænaits
Veluntia vē’lənshə vi’lʌnʃə
Vevona vē’vōnə vi’vonə
Vicegerington vīs’jeriŋtən vais’dʒɛrɪŋtən
Vilton ‘viltən vɪltən
Vorondadek vō’rändədək vo’rɑndədɛk
     
W American
Standard
International
Phonetic
Wolvering ‘wúlvə(r)iŋ ‘wʊlvɚɪŋ
     
Y American
Standard
International
Phonetic
Yahweh ‘yäwe ‘yɑwɛ
     
Z American
Standard
International
Phonetic
Zaccheus zə’kēəs zə’kiəs
Zaphon ‘zāfän ‘zɛfɑn
Zebulun ‘zebyülən ‘zɛbjulən
Zelotes zē’lōtēz zi’lotiz
Zophar ‘zōfə(r) zofɚ
 

Foundation Info

Printer-friendly versionPrinter-friendly version

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved