UBIS – Egy újabb lehetőség a szellemi növekedésre és a testvérségre

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat
Georges Michelson-Dupont

Georges Michelson-Dupont

Kevesen vitatkoznának közülünk azzal a kijelentéssel, hogy az Urantia könyv önálló tanulmányozása intellektuálisan nehéz és egzisztenciálisan magányos elfoglaltság is lehet. Ez sok újabb olvasót eltántorít attól, hogy megtapasztalja azokat az előnyöket, amelyeket a kinyilatkoztatás hozhat számukra. Az Urantia Könyv Internetes Iskola (UBIS) olyan oktatási programot folytat, amely hasznos megoldásokat kínál az új és a régi olvasók számára egyaránt.

Iskolánk Jézus megközelítéséből merít ihletet annak érdekében, hogy az Atya minden gyermekében ösztönözze a közvetlen, személyes élmény megtapasztalását a kinyilatkoztatott igazsággal kapcsolatban. A Mester nem pusztán elmondta hallgatóinak azokat az igazságokat, amelyeket eléjük akart tárni, hanem gyakran kérdéseket is feltett azzal a céllal, hogy minden egyes lélekből előhívja az adott igazsággal kapcsolatos tényleges tapasztalatokat.

Az UBIS tanító-segítők[a tanfolyamok vezetői] elgondolkodtató kérdéseket fogalmaznak meg annak érdekében, hogy a résztvevők szembesüljenek a kinyilatkoztatott igazságokkal s amint ezek az igazságok megpendítenek valamilyen húrt a lelkükben, az ebből eredő személyes élmény magasabb rendű szellemi érzékeléshez vezethessen. Az új igazság fentről lefelé történő kinyilatkoztatásának átalakító hatása és maga a kinyilatkoztatás szándékolt növekedési folyamata miatt az UBIS tanfolyamok középpontjában kizárólag az Urantia könyv áll, és a résztvevők nem foglalkoznak másodlagos (értelmező) művekkel, sem pedig egyéb keresők-szerzők olyan műveivel, amelyek az igazságról vagy a valóságról alkotott nézetek evolúciós kifejeződési formáinak tekinthetők.

„A kinyilatkoztatott igazság, a személyesen felfedezett igazság, ez az emberi lélek legnagyobb boldogsága; az anyagi elme és a benne lakozó szellem közös teremtménye ez.” (132:3.4)

Vezérelvünket maga a kinyilatkoztatás közölte, fentről lefelé, közvetítő nélkül – az igazi tanítók a kinyilatkoztatók, az Igazság Szelleme és a Gondolatigazító. Az UBIS oktatóit azért nevezzük tanító-segítőknek, mert igyekeznek megkönnyíteni a tanfolyami résztvevők számára az új és élő igazsággal való találkozást.

Egy nemrégiben megtartott tanfolyamon az egyik beszélgetés alkalmával két kérdés került terítékre: Hogyan segítheti elő az írásokban bemutatott tények értelmi alapú tanulmányozása a személyes szellemi fejlődést? És hogyan segíthet ugyanez az intellektuális tanulmányozás a társadalmi testvériség kialakításában? Testvériség alatt nem olyasmit értünk, mint ami a Francia Köztársaság emlékműveinek talapzatára van felírva („Liberté, Égalité, Fraternité”), hanem azt, ami a világegyetemek mindenségében élő összes teremtmény Atyjánál való fiúságunk tevékeny tudatosulásából eredeztethető.

A Független Hírvivő ekképpen foglalkozik az első kérdéssel:

„Az anyagi tudás gyarapodása lehetővé teszi az eszmék jelentéstartalmainak és az eszményképek értékeinek jobb értelmi megbecsülését. Az emberi lény a benső tapasztalásaiban igazra lelhet, de pontosan kell ismernie a tényeket ahhoz, hogy ezeket a személyes igazság-felfedezéseket a mindennapi élet támasztotta könyörtelenül gyakorlatias igényekre alkalmazni tudja.” (111:6.7)

„A tudomány a tények forrása, és az elme nem képes tények nélkül működni. A tények a bölcsesség építményében az építőelemek, melyeket az élettapasztalat habarcsa köt meg. Az ember megtalálhatja Isten szeretetét tények nélkül is és felfedezheti Isten törvényeit szeretet nélkül is, de sohasem lesz képes az Első Forrás és Középpont mindent magába foglaló természete végtelen arányosságának, mennyei összhangjának és tökéletes teljességének értékelésére addig, amíg rá nem lelt az isteni törvényre és az isteni szeretetre, valamint tapasztalati úton nem egyesítette ezeket saját kialakuló mindenségrendi bölcseletében.” (111:6.6)

A második kérdéssel egy melkizedek foglalkozik imigyen:

Szellemi látásmód. Az emberek közötti testvériség végeredményben az Isten atyai voltának elismerésére épül. A leggyorsabb módja az emberek közötti testvériség megvalósításának az Urantián az, hogy véghez viszitek a mai emberiség szellemi átalakítását. A társadalmi fejlődés természetes folyamatának felgyorsításához az egyetlen mód a fentről érkező szellemi ráhatás érvényesítése, ezzel az erkölcsi látásmód kiteljesítése, s közben minden halandó azon lelki képességének kifejlesztése, hogy minden más halandót megértsen és szeressen. A kölcsönös megértés és a testvéri szeretet minden másnál magasabb rendű polgárosodáshozó és komoly befolyásoló tényezője az emberek közötti testvériség világméretű megvalósításának.” (52:6.7) [Kiemelés a szerzőtől.]

Minden tízhetes (vagy rövidebb) UBIS tanfolyam kéthetes időszakok sorozatára épül, és mindegyiknek saját célja van.

1. hét: Az első héten a résztvevők számára kijelölik az alaposan áttanulmányozandó szövegrészeket, amelyekkel kapcsolatban kidolgozott kérdésekre a későbbiekben válaszokat kell kidolgozniuk. A kérdések célja, hogy az olvasott szövegek üzenetének átgondolására késztessenek, s ezáltal közelebb vigyenek a kinyilatkoztatott igazság személyes felfedezéséhez. Egy teljes hét áll a résztvevők rendelkezésére a kiválasztott írások elolvasására és az olvasottak átgondolására, s így elegendő időt kapnak a gondolataik rendezésére és megfogalmazására. A tények vizsgálata és azok fogalmi keretrendszerbe történő illesztése összetett folyamat, amely hozzájárul az igazságon alapuló személyes műveltség megszerzéséhez, az anyagi elme szellemivé lényegüléséhez és az igazsághoz való alkalmazkodáshoz. Ez éppen olyan értelmi alapú felkészítés, mint amilyet a lakóvilágok világegyetemi tanodáiban is alkalmaznak. Mondhatni, egyfajta felkészülés a következő életre.

2. hét: A második hét középpontjában az áll, hogy az emberi elme igényli, hogy ezeket az új szellemi meglátásokat más hívekkel megoszthassa. A szeretethez hasonlóan az igazságot is meg kell osztani. A kérdésekre adott válaszok közös megvitatása a tanító-segítő támogató közreműködése mellett zajlik. A személyes felfedezéseknek a különböző hátterű és kultúrájú igazságkeresőkkel történő megosztása egyedülálló lehetőséget teremt új kapcsolatok kialakítására, melynek alapja először a megismerés vágya, aztán a megértés vágya, végül pedig a szeretet gyakorlása: olyan kapcsolatok, amelyek építőleg hatnak a hívek szellemi testvériségére, a mennyek országára.

„A szellemi növekedést kölcsönösen ösztönzi a többi vallási hívővel való bensőséges közösség. A szeretet adja a vallási gyarapodás táptalaját – tárgyias vonzóerőt az alanyi megelégedés helyett – és mégis legfelsőbb szintű személyes megelégedést eredményez. A vallás megnemesíti a mindennapok megszokott, egyhangú munkáját.” (100:0.2)

A virtuális tantermek nem gátolják az emberi kapcsolatok kialakulását. Épp ellenkezőleg, a személyiségi kör valóban nagyon jól működik!

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.