Kapitola 58 Založení života na Urantii

   
   Paragraph Numbers: On | Vypnuto
Verze pro tiskVerze pro tisk

Kniha Urantia

Kapitola 58

Založení života na Urantii

58:0.1 (664.1) V CELÉ Satanii je pouze šedesát jedna světů, podobných Urantii; jsou to planety modifikovaného života. Většina obydlených planet je zalidněna podle ustanovených metod; na takových sférách je Nositelům Života poskytnuta jen malá volnost v jejich plánech pro implantaci života. Ale asi jeden svět z deseti je určen jako decimální planeta a je zanesen do zvláštního registru Nositelů Života; a na takových planetách máme dovoleno provést určité experimenty se životem s cílem modifikovat, nebo možná vylepšit standardní vesmírné typy živých bytostí.

1. Předpoklady fyzického života

58:1.1 (664.2) Před 600 000 000 lety dorazila z Jerusemu na Uranii vyslaná komise Nositelů Života a začala zkoumat fyzické podmínky předtím, než položí začátek života na světě číslo 606 v soustavě Satania. Toto byla naše šest set šestá zkušenost se započetím životních modelů Nebadonu v Satanii a po šedesáté nám byla dána příležitost učinit změny a provést modifikace základních a standardních forem života lokálního vesmíru.

58:1.2 (664.3) Je nutno zdůraznit, že Nositelé Života nemohou iniciovat život dokud sféra není připravena k zahájení evolučního cyklu. Ani nemůžeme zajistit rychlejší rozvoj života, než umožňuje fyzický vývoj planety, který je nutný pro podporu a přizpůsobení rozvíjejícího se života.

58:1.3 (664.4) Nositelé Života Satanie naplánovali typ života založený na chloridu sodném; proto nebyly učiněny žádné kroky k jeho založení, dokud nebyly vody oceánu dostatečně slané. Urantijský typ protoplazmy může existovat pouze ve vhodném solném roztoku. Všechen původní život—rostlinný a živočišný—se vyvinul v prostředí slaného roztoku. A dokonce vysoce organizovaní suchozemští živočichové by nemohli žít, kdyby tento stejný nezbytný solný roztok neprotékal jejich tělesným krevním oběhem, který volně omývá a doslova každou malinkou živou buňku tímto „ slaným mořem“ zaplavuje.

58:1.4 (664.5) Vaši primitivní předci se volně pohybovali ve slaném oceánu; dnes, tento stejný solný roztok oceánu volně protéká vašimi těly, omývajíc každou jednotlivou buňku chemickým roztokem, který je ve všem základním srovnatelný se slanou vodou, která stimulovala první protoplazmatické reakce prvotních živých buněk na planetě.

58:1.5 (664.6) Na počátku této epochy se Urantia v každém směru přibližovala stavu, který je příznivý pro výživu počátečních forem mořského života. Fyzický rozvoj na zemi a v přilehlých regionech prostoru pomalu, ale jistě je uzpůsoben pro pozdější pokusy vytvořit takové formy života, které by se podle našeho úsudku nejlépe přizpůsobily rozvíjejícímu se fyzickému prostředí—jak pozemskému, tak i prostorovému.

58:1.6 (665.1) Na základě této skutečnosti se satanijská komise Nositelů Života vrátila do Jerusemu s tím, že než se přistoupí k samotnému založení života, je lepší ještě počkat na další roztržení masy kontinentální pevniny, což by umožnilo vznik dalším vnitrozemním mořím a chráněným zálivům.

58:1.7 (665.2) Na planetě, kde život vzniká v moři, poskytuje ideální podmínky pro implantaci života velký počet vnitrozemních moří, rozsáhlá pobřeží s mělčinami a chráněnými zátokami; a právě takové rozčlenění pozemských vod se rychle vyvíjelo. Tato dávná vnitrozemská moře byla málokdy hlubší než sto padesát až sto osmdesát metrů a sluneční světlo mohlo proniknout vodou oceánu do hloubky více než dvě stě metrů.

58:1.8 (665.3) A právě v takových mořských pobřežích s mírným a vlídným klimatem nalezl primitivní rostlinný život v pozdějších epochách svoji cestu na pevninu. Tam umožnil vysoký obsah uhlíku v atmosféře novému rozmanitému pozemskému životu rychlý a bujný růst. I když tato atmosféra byla tehdy ideální pro růst rostlin, obsahovala vysoký obsah kysličníku uhličitého, takže žádný živočich, tím méně člověk, by nemohl žít na povrchu země.

2. Atmosféra Urantie

58:2.1 (665.4) Planetární atmosféra propouští na zem kolem jedné dvoumiliardtiny z celkového záření slunečního světla. Kdyby se za světlo dopadající na Severní Ameriku platilo v poměru dva centy za kilowat hodinu, roční účet za světlo by přesáhl 800 quadrilionů dolarů. Účet Chicaga za světlo by výrazně přesahoval 100 milionů dolarů za den.A je nutno připomenout, že ze slunce přijímáte i jiné formy energie—světlo není jediným darem slunce, dosahující vaší atmosféry. Na Urantii se řinou obrovské proudy slunečních energií obsahující vlnové délky, jejichž rozsah je nad i pod spektrem lidského vnímání.

58:2.2 (665.5) Atmosféra země je téměř nepropustná pro velkou část slunečního záření v krajní ultrafialové části spektra. Většina těchto krátkých vlnových délek je pohlcena ozónovou vrstvou, která se vyskytuje ve výšce kolem šestnácti kilometrů nad zemským povrchem a rozprostírá se směrem do kosmického prostoru dalších šestnáct kilometrů. Celkový obsah ozónu v atmosféře je nepatrný a v podmínkách převládajících na zemském povrchu by veškerý ozón vytvořil vrstvičku tenkou jen dva a půl milimetru; nicméně, toto relativně malé a zdánlivě zanedbatelné množství ozónu chrání obyvatele Urantie před tímto škodlivým a nebezpečným ultrafialovým zářením, existujícím ve slunečním světle. Ale, kdyby tato ozónová vrstva byla jen o malinko silnější, byli byste ochuzení o velmi důležité a zdraví prospěšné ultrafialové paprsky, které nyní dopadají na zemský povrch a které jsou předky jednoho z vašich nepostradatelných vitaminů.

58:2.3 (665.6) A přesto někteří z vašich méně nápaditých smrtelných materialistických vědců tvrdí, že materiální tvoření a evoluce člověka je náhoda. Midbytosti Urantie shromáždily přes padesát tisíc faktů z oblasti fyziky a chemie, které považují v rozporu se zákony náhody a o kterých tvrdí, že dokazují přítomnost inteligentního záměru v materiálním tvoření. A tato všechna fakta nezahrnují jejich katalog s více než sto tisíci výsledky zkoumání mimo oblast fyziky a chemie, o kterých tvrdí, že prokazují přítomnost mysli v plánování, tvoření a udržování materiálního kosmu.

58:2.4 (666.1) Z vašeho slunce proudí opravdová záplava smrtících paprsků a váš příjemný život na Urantii je zásluhou „nahodilého“ vlivu více než čtyřiceti ochranných procesů, podobných působení této unikátní ozónové vrstvy.

58:2.5 (666.2) Kdyby nebylo nočního „kryjícího“ efektu atmosféry, ztráta tepla zářením by nastala tak rychle, že život by byl možný pouze v uměle vystavěném prostředí.

58:2.6 (666.3) Spodní vrstva osmi až devíti a půl kilometru zemské atmosféry je troposféra; toto je oblast větrných a vzdušných proudů ovlivňujících počasí. Nad touto oblastí je vnitřní ionosféra a nad ní je stratosféra. Stoupajíc od zemského povrchu teplota neustále klesá do výšky devět a půl až třinácti kilometrů, kde dosahuje kolem mínus 57° C. Tento teplotní rozsah mezi mínus 57°C až mínus 54°C se nemění po dalších šedesát pět kilometrů; tato oblast stálé teploty je stratosféra. Ve výšce sedmdesáti dvou až osmdesáti kilometrů teplota začíná stoupat a toto zvyšování pokračuje až do úrovně polárních září, kde dosáhne 650°C. A je to právě tato vysoká teplota, která ionizuje kyslík. Ale teplota v takové zředěné atmosféře je těžko srovnatelná s teplotou na povrchu země. Mějte na paměti, že jedna polovina celé vaší atmosféry se nachází v prvních pěti kilometrech. Výška zemské atmosféry je označena nejvyšší polární září—je to přibližně šest set čtyřicet kilometrů.

58:2.7 (666.4) Polární záře přímo souvisejí se slunečními skvrnami, těmi slunečními cyklony, které se točí v protisměru svého pohybu nad a pod slunečním rovníkem, tak jak to dělají pozemské tropické hurikány. Takové atmosférické poruchy krouží v protisměrných pohybech, když se vyskytují nad a pod rovníkem.

58:2.8 (666.5) Síla slunečních skvrn změnit frekvence světla ukazuje na to, že tato slunečná bouřková centra působí jako obrovské magnety. Taková magnetická pole dokážou vyvrhnout z kráterů slunečních skvrn nabité částice, které doletí prostorem do zemské vnější atmosféry, kde jejich ionizující účinek vytváří takové úchvatné polární záře. Proto máte možnost vidět největší polární zář tehdy, když sluneční skvrny dosáhnou své maximální aktivity, nebo brzy poté, kdy jsou skvrny zpravidla rozmístěny podél rovníku.

58:2.9 (666.6) Také střelka kompasu reaguje na tento vliv slunce, poněvadž se při východu slunce lehce natočí na východ a lehce na západ, když slunce zapadá. Toto se děje každý den, ale při vyvrcholení cyklů slunečních skvrn je tato odchylka kompasu dvakrát tak velká. Taková každodenní odchýlení kompasu jsou reakcí na zvýšenou ionizaci vrchní atmosféry pod vlivem slunečního světla.

58:2.10 (666.7) Je to právě přítomnost dvou rozdílných úrovní zelektrizovaných vodivých zón nad stratosférou, které ovlivňují přenos vašich dlouho a krátkovlnných vysíláních do velkých vzdáleností. Vaše vysílání je někdy narušeno velmi silnými bouřemi, které občas zuří v oblastech těchto vnějších ionosfér.

3. Prostorové prostředí

58:3.1 (666.8) V průběhu počátečních údobích materializace vesmíru byla po celém vesmíru rozptýlena obrovská vodíková mračna, přesně takové chomáče kosmického prachu, které nyní charakterizují mnoho oblastí ve velmi vzdáleném prostoru. Převážná část organizované hmoty, kterou sálající slunce rozruší a rozptýlí jako zářivou energii, se původně vyskytovala v těchto raných vodíkových mračnech prostoru. V určitých zvláštních podmínkách nastává rozpad atomu také v jádru větších vodíkových mas. A všechny tyto procesy sestavování atomu a rozkladu atomu, které probíhají ve vysoce ohřátých mlhovinách, jsou doprovázeny vývěrem proudů krátkovlnných prostorových paprsků zářivé energie. Tato různá záření doprovází forma prostorové energie, která není na Urantii známa.

58:3.2 (667.1) Tento energetický náboj krátkovlnného záření ve vesmírném prostoru je čtyřistakrát větší než všechny ostatní formy zářivé energie existující v organizovaných oblastech prostoru. Výkon krátkých prostorových vln, bez ohledu zdali pocházejí ze žhavých mlhovin, z napětí elektrických polí, vnějšího prostoru nebo obrovských vodíkových mračen prachu, je změněn kvalitativně a kvantitativně kolísáním a náhlými změnami napětí v teplotních, gravitačních a elektronických tlacích.

58:3.3 (667.2) Různé možnosti vzniku prostorových paprsků jsou dány množstvím kosmických procesů a také oběžnými drahami pohybující se hmoty. Tvary těchto oběžných drah se mění od modifikovaných kruhů po dokonalé elipsy. Fyzické podmínky se mohou také výrazně měnit, dokonce i ve stejné fyzické zóně, protože otáčení elektronu ho někdy směřuje opačným směrem od pohybu větší hmoty.

58:3.4 (667.3) Obrovská vodíková mračna jsou opravdové kosmické chemické laboratoře, obsahující všechny fáze vznikající energie a proměňující se hmoty. Mocné energetické procesy také probíhají v okrajových plynech obřích dvojhvězd, které se často překrývají a tudíž se do značně míry směšují. Ale žádná z těchto kolosálních a velmi vzdálených energetických aktivit prostoru nemá ani nejmenší vliv na fenomén organizovaného života—zárodečnou plasmu živých věcí a bytostí. Tyto energetické podmínky jsou důležité pro vytvoření prostředí k založení života, ale nemají žádný vliv na následné modifikace dědičných faktorů zárodečné plasmy stejně jako některé delší paprsky zářivé energie. Život, implantovaný Nositeli Života, je dokonale odolný proti vlivu těchto úžasných proudů krátkých prostorových paprsků vesmírné energie.

58:3.5 (667.4) Než mohli Nositelé Života skutečně začít zakládat život na Uranii musely se vyvinout do příznivého stavu všechny tyto nezbytné kosmické podmínky.

4. Éra počátku života

58:4.1 (667.5) To, že nás nazývají Nositeli Života, by vás nemělo zmást. My dokážeme a také to děláme, dopravit život na planety, ale na Urantii jsme život nepřinesli. Urantijský život je unikátní; je vytvořený na této planetě. Tato sféra je světem modifikovaného života; veškerý objevující se tady život byl vytvořen námi přímo zde na planetě. A v celé Satanii, dokonce ani v celém Nebadonu, není jediný svět s takovým životem, jako je na Urantii.

58:4.2 (667.6) Před 550 000 000 lety se sbor Nositelů Života znovu vrátil na Urantii. Ve spolupráci s duchovními a superfyzickými silami jsme sestavili a oživili výchozí prototypy života tohoto světa a umístili je do jeho vlídných vod. Veškerý planetární život (kromě mimoplanetárních osobností) do dob Kaligastii, Planetárního Prince, má svůj původ v našich třech originálních, identických a současných implantací mořského života. Tři tyto implantace života byly nazvány: středový, neboli euroasijsko-africký, východní, neboli Australasijský a západní, zahrnující Grónsko a obě Ameriky.

58:4.3 (668.1) Před 500 000 000 lety zapustil prvotní rostlinný život na Urantii dobře své kořeny. Grónsko a arktická pevninská masa, společně se Severní a Jižní Amerikou, začaly svůj dlouhý a pomalý posun na západ. Afrika se posunula trochu jižním směrem a vytvořila mezi sebou a mateřskou pevninou východo-západní proláklinu—Středozemní moře. Antarktida, Austrálie a pevnina, kterou představují tichomořské ostrovy se oddělily na jihu a na východě a od té doby se posunuly velmi daleko.

58:4.4 (668.2) Implantovali jsme primitivní formu mořského života do chráněných tropických zálivů střední východo-západní pukliny trhající se kontinentální pevninské masy. Implantováním tří mořských životů jsme chtěli zabezpečit to, aby po následném oddělení pevniny měl každý velký kontinent ve svých teplovodních mořích tento život. My jsme předvídali, že v pozdější epoše objevení se pozemského života ohromné oceány budou rozdělovat tyto posunující se kontinentální pevninské masy.

5. Kontinentální posun

58:5.1 (668.3) Posun kontinentální pevniny pokračoval. Zemské jádro pod vlivem tlaku téměř 3500 tun na čtvereční centimetr a obrovského gravitačního tlaku zhoustlo a ztuhlo jako ocel, ale bylo a stále je v hlubokém středu velmi žhavé. Teplota stoupá směrem od povrchu do středu, kde je o něco vyšší než je teplota povrchu slunce.

58:5.2 (668.4) Vnějších tisíc šest set kilometrů zemské hmoty je složeno převážně z různých druhů kamene. Pod touto vrstvou jsou hutnější a těžší kovové prvky. V průběhu raných a předatmosférických dob byl svět tak rozežhavený a tekutý, že těžší kovy klesly hluboko do nitra země. Ty prvky, které jsou k nalezení u povrchu dnes, představují vývěry dávných vulkánů, pozdějších a mocných proudů lávy a poměrně nedávných usazenin meteoritů.

58:5.3 (668.5) Vnější kůra byla přibližně šedesát pět kilometrů tlustá. Tento vnější plášť byl podepírán a spočíval přímo na roztaveném moři čediče různé tloušťky—na pohyblivých vrstvách tekuté lávy stlačené vysokým tlakem, ale vždy s tendencí proudit sem a tam při vyrovnávání kolísajících planetárních tlaků a tím stabilizující zemskou kůru.

58:5.4 (668.6) Dokonce i dnes jsou kontinenty nadnášeny tímto nevykrystalizovaným pružným mořem roztaveného čediče. Kdyby neexistovaly takové ochranné podmínky, mnohem silnější zemětřesení by doslova roztříštila svět na kusy. Zemětřesení jsou zapříčiněna vulkány, ale klouzáním a posouváním pevného svrchního pláště. .

58:5.5 (668.7) Když vrstvy lávy v zemské kůře vychladnou, vytvoří žulu. Průměrná hustota Urantie je více než pět a půl krát vyšší než hustota vody a hustota žuly je třikrát menší než vody. Hustota zemského jádra je dvanáctkrát vyšší než hustota vody.

58:5.6 (668.8) Mořská dna mají větší hustotu než pevninské masy, což udržuje kontinent nad vodou. Když vystoupí mořské dno nad vodní hladinu, ukazuje se, že je složeno hlavně z čediče a to je druh lávy, která je výrazně těžší než žula pevninských mas. A opět, kdyby nebyly kontinenty lehčí než mořská dna, gravitační síla by přitáhla okraje oceánů na pevninu, ale takové úkazy nevznikají.

58:5.7 (668.9) Váha oceánů je také jeden z faktorů zvýšeného tlaku na mořská dna. Nižší, ale poměrně těžší dna oceánů, plus váha vody, mají přibližně stejnou váhu jako vyšší, ale mnohem lehčí kontinenty.Ale všechny kontinenty mají tendenci sjíždět do oceánů. Tlak kontinentů na úrovni dna oceánů je přibližně 1400 kilogramů na čtvereční centimetr. Totiž, to by byl tlak kontinentální masy tyčící se 5000 metrů nad dnem oceánu. Tlak vody na dno oceánu je pouze asi 350 kilogramů na čtvereční centimetr. Tyto rozdílné tlaky jsou příčinou toho, že kontinenty klesají ke dnu oceánu.

58:5.8 (669.1) Pokles oceánského dna v dobách před založením života vyzvedl jedinou celistvou kontinentální pevninskou masu do takové výšky, že její boční tlaky způsobily sesunutí východních, západních a jižních okrajů do vespod ležících semivizkózních lávových podložích do vod okolního Tichého oceánu. Toto tak dokonale vyrovnalo kontinentální tlak, že na východním pobřeží tohoto pradávného asijského kontinentu nedošlo k rozsáhlému odtržení, ale od těch dob toto východní pobřeží visí nad srázem přilehlých hlubin oceánu a hrozí mu sesunutí do vodního hrobu.

6. Přechodové období

58:6.1 (669.2) Před 450 000 000 lety nastal přechod od rostlinného života k živočišnému. Tato proměna probíhala v mělkých vodách chráněných tropických zálivů a lagun podél rozlehlých pobřežích oddělujících se kontinentů. A tento proces, jehož všechny fáze byly obsaženy v původních prototypech života, probíhal postupně. Mezi ranými primitivními formami rostlinného života a pozdějšími, přesně stanovenými, živočišnými organizmy proběhlo mnoho přechodových stadií. Také dnes přetrvává přechodová fáze slizových plísní, které nelze přiřadit ani k rostlinám, ani k živočichům.

58:6.2 (669.3) I když je možno vysledovat evoluci rostlinného života v živočišném životě a ačkoliv byly nalezeny vývojové řady rostlin a živočichů, které se postupně vyvinuly z nejjednodušších forem do nejsložitějších a pokročilých organizmů, nebudete schopni nalézt takové spojovací články mezi vyššími druhy živočišné říše, ani mezi nejvyššími živočišnými druhy předcházející člověku a pralidem lidských ras. Tyto takzvané „chybějící články“ budou navždy chybět a to z jednoduchého důvodu, nikdy neexistovaly.

58:6.3 (669.4) Od epochy k epoše vznikají radikálně nové druhy živočišného života. Ty se nevyvíjejí v důsledku postupné akumulace malých variací; objevují se jako plně vyvinuté nové řády života. A objevují se náhle.

58:6.4 (669.5) Náhlé objevení se nových druhů a rozmanitých řádů živého organizmu je zcela biologické, naprosto přirozené. S těmito genetickými mutacemi není spojeno nic nadpřirozeného.

58:6.5 (669.6) Při vyhovujícím stupni slanosti se v oceánech vyvinul živočišný život a bylo to poměrně jednoduché nechat slané vody proudit živočišnými těly mořského života. Ale, když se oceány zmenšily a procento soli se výrazně zvýšilo, tito stejní živočichové vyvinuli v sobě schopnost snížit slanost jejich tělesných tekutin, stejně jako ty organizmy, které se naučily žít ve sladké vodě a osvojily si schopnost udržet ve svých tělech patřičný stupeň chloridu sodného důmyslnými metodami uchování soli.

58:6.6 (669.7) Zkoumání zkamenělin mořského života odhaluje dávná úsilí těchto primitivních organizmů přizpůsobit se prostředí. Rostliny a živočichové nikdy nepřestanou dělat tyto adaptační experimenty. Prostředí se neustále mění a živé organizmy se vždy snaží přizpůsobit se těmto nekončícím změnám.

58:6.7 (670.1) Fyziologické vybavení a anatomická stavba všech nových řádů života jsou reakcí na působení přírodních zákonů, ale následné obdaření myslí je učiněno pomocnými duchy mysli v souladu s vrozenou kapacitou mozku. I když mysl není výsledkem fyzické evoluce, zcela závisí na možnostech mozku, které jsou ryze důsledkem fyzických a evolučních procesů.

58:6.8 (670.2) Během téměř nekonečných cyklů zisků a ztrát, adaptací a dalších adaptací, všechny živé organizmy jdou tam a zpět od jedné epochy ke druhé. Ty, které dosáhnou kosmickou jednotu, přetrvají, zatímco ty, které tento cíl nedosáhnou, přestanou existovat.

7. Kniha geologické historie

58:7.1 (670.3) Obrovská seskupení skalních útvarů, která vytvořila vnější kůru světa v začátku života, což bylo v éře zvané proterozoikum, se v současné době nachází jen na místech zemského povrchu. A když se zdola vynoří takové nahromadění posloupných epoch, objeví se tam pouze zkamenělé pozůstatky rostlinného a raného primitivního živočišného života. Některé z takových starších ve vodě ponořených hornin jsou smíšeny s následnými vrstvami a občas se v nich objevují zkamenělé zbytky raných forem rostlinného života, zatímco v nejsvrchnějších vrstvách se mohou někdy nalézt některé z primitivnějších forem raných mořských živočišných organizmů. Na mnoha místech tyto nejstarší navrstvené horniny, obsahující raný mořský život, jak živočišný, tak i rostlinný, leží přímo nad staršími, kompaktními horninami.

58:7.2 (670.4) Mezi fosíliemi této éry se vyskytují vodní řasy, rostliny podobné korálům, primitivní prvoci a přechodové organizmy houbovitých druhů. Ale nepřítomnost takových zkamenělin v prvotních horninách nemusí nutně znamenat, že v době utváření jejich vrstev život neexistoval na jiných místech. V průběhu těchto dávných epoch byl život vzácným jevem a jen pomalu se rozšiřoval po povrchu země.

58:7.3 (670.5) V současné době jsou horniny z této dávné éry u zemského povrchu, nebo leží nedaleko a pokrývají přibližně jednu osminu nynější pevniny. Průměrná tloušťka této přechodové vrstvy—nejstarších vrstevnatých hornin—měří asi dva a půl kilometru. V některých místech jsou tyto pradávné kamenité útvary tlusté až šest a půl kilometru, ale mnoho vrstev, které jsou připisovány k této éře, naleží k pozdějším obdobím.

58:7.4 (670.6) V Severní Americe tato horninová vrstva, obsahující pradávné a prvotní zkameněliny, vystupuje na povrch ve východních, středních a severních oblastech Kanady. Nesouvislý východo-západní hřeben této horniny se také rozprostírá od Pensylvánie a pradávného pohoří Adirondack na západ přes Michigan, Wisconsin a Minnesotu. Další hřebeny se táhnou od Newfoundlandu do Alabamy a od Aljašky do Mexika.

58:7.5 (670.7) Horniny této éry vycházejí na povrch na mnoha místech, ale žádné nejsou tak čitelné jako ty kolem Hořejšího Jezera a v Grand Canyonu řeky Colorado, kde tyto horniny, obsahující prvotní fosílie, jsou uloženy v několika vrstvách a svědčí o dmutích a proměnách zemského povrchu v těch dávných dobách.

58:7.6 (670.8) Tato horninová vrstva—nejstarší sloj v zemské kůře obsahující zkameněliny—byla zborcena, zvrásněna a bizarně pokroucena v důsledku zemětřeseních a raných vulkánů. Proudy lávy v této epoše vynesly k povrchu země velké množství železa, mědi a olova.

58:7.7 (670.9) Na zemském povrchu neexistuje mnoho míst, kde jsou takové aktivity lépe graficky ukázány než v údolí St. Croix ve Wisconsinu. V této oblasti vyplavalo postupně sto dvacet sedm proudů lávy na pevninu, kde byly následně zaplaveny částečně vodou a potom překryty horninou. Přestože větší část svrchní horninové usazeniny a nesouvislých lávových proudů dnes neexistuje a i když podloží tohoto útvaru je skryto hluboko v zemi, na povrchu se nachází přibližně šedesát pět až sedmdesát těchto navrstvených stránek kamenné knihy uplynulých epoch.

58:7.8 (671.1) V těchto dávných epochách, kdy většina pevniny byla blízko mořské hladiny, byla země mnohokrát zatopena a opět se vynořila. Zemská kůra právě vstupovala do pozdního období své poměrné stabilizace. Zvrásňování, zvedání a klesání na počátku kontinentálního posunu přispělo k častému opakování zaplavování velkých pevninských mas.

58:7.9 (671.2) V průběhu této epochy primitivního mořského života rozsáhlé oblasti kontinentálních pobřežích se potopily do moří do hloubky od několika metrů až do jednoho kilometru. Podstatná část staršího pískovce a směsí představují nakupení usazenin těchto pradávných pobřežích. Usazené horniny tohoto raného vrstvení leží přímo na těch vrstvách, které pocházejí z dob před začátkem života, z období vznikání celosvětového oceánu.

58:7.10 (671.3) Některé svrchní vrstvy těchto přechodových horninových usazenin obsahují malé množství lupku nebo břidlice tmavé barvy, což ukazuje na přítomnost organického uhlíku a dokazuje existenci předků těch forem rostlinného života, které se rozšířily po celé zemi v následující karbonské éře, neboli v době uhlí. Podstatná část mědi v těchto horninových vrstvách pochází z vodních usazenin. Určité množství mědi se nachází v puklinách starších hornin a představuje koncentrát, který se vytvářel v klidných mokřinách, existujících podél některých pradávných chráněných břehů. Rudné doly Severní Ameriky a Evropy se nacházejí v usazeninách a výlevech, ležících částečně ve starších nenavrstvených horninách a částečně v těchto pozdějších vrstvených horninách přechodného období vytváření života.

58:7.11 (671.4) Tato éra je svědkem rozšiřování života ve všech světových vodách; mořský život se pevně usadil na Urantii. Dna mělkých a rozlehlých vnitrozemských moří jsou postupně celá pokryta hojnou a bujnou vegetací, zatímco pobřežní vody se hemží jednoduchými formami živočišného života.

58:7.12 (671.5) Celá tato historie je graficky vyložena na fosilních stránkách obsáhlé „kamenné knihy“ o pradávných událostech vašeho světa. A stránky této gigantické bio-geologické kroniky neomylně sdělují pravdu, ale vy se je musíte naučit číst a vykládat. Dna mnohých pradávných moří se nyní nacházejí vysoko nad pevninou a jejich mnohověké usazeniny vyprávějí příběh o boji za přežití v těchto dávných dobách. Je to naprostá pravda, co řekl váš básník: „Prach, po kterém šlapeme, byl kdysi živý.“

58:7.13 (671.6) [Představeno členem Sboru Nositelů Života Urantie, v současné době trvale pobývajícím na planetě.]

Foundation Info

Verze pro tiskVerze pro tisk

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Všechna práva vyhrazena.