فرم آدرس پستی

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

بسیاری از خوانندگان کتاب یورنشیا از برقراری تماس با سایر خوانندگان و شرکت در گروههای مطالعاتی در محیط پیرامونشان لذت می‌برند. اگر شما نیز به این کار علاقمند هستید، لطفاً فرم زیر را پر کنید. شما از این طریق به ما اجازه می‌دهید که نام، آدرس ایمیل، و شمارۀ تلفن شما را در دسترس دانشجویان کتاب یورنشیا در منطقۀ سکونتتان قرار دهیم.

Foundation Info

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved