Luku 7, Iankaikkisen Pojan suhde maailmankaikkeuteen

   
   Lukujen numerointi: päällä | poissa
Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia-kirja

Luku 7

Iankaikkisen Pojan suhde maailmankaikkeuteen

7:0.1 (81.1) ALKUPERÄINEN Poika huolehtii lakkaamatta siitä, että Isän ikuisen tarkoituksen hengelliset puolet toteutuvat, sitä mukaa kun tämä tarkoitus paljastuu kehittyvien universumien eri ilmiöissä, universumien, joissa elää moninaisia elävien olentojen ryhmiä. Emme täysin käsitä tätä ikuista hanketta, mutta Paratiisin-Poika sen epäilemättä ymmärtää.

7:0.2 (81.2) Poika on Isän kaltainen sikäli, että hän pyrkii antamaan itsestään kaiken mahdollisen rinnakkaisille Pojilleen ja näiden alaisina toimiville Pojille. Ja Pojalle on yhteistä Isän kanssa myös tämä itsensä lahjoittamisen ominaisuus hänen antaessaan tuhlailevasti itsestään Äärettömälle Hengelle, heidän yhteiselle toimeenpanijalleen.

7:0.3 (81.3) Henkirealiteettien ylläpitäjän asemassaan Toinen Lähde ja Keskus on ikuisena vastapainona Paratiisin Saarelle, joka niin suurenmoisella tavalla pitää yllä kaiken aineellisen. Näin ollen Ensimmäinen Lähde ja Keskus tulee iäti esiin Keskussaaren verrattomien esikuvien aineellisessa kauneudessa ja Iankaikkisen Pojan ylivertaisen persoonallisuuden hengellisissä arvoissa.

7:0.4 (81.4) Iankaikkinen Poika on henkireaalisuuksista ja henkiolennoista koostuvan laajan luomistuloksen aktuaalinen ylläpitäjä. Hengen maailma on Pojan olintapa, henkilökohtainen käyttäytymisen muoto, ja henkiolemusta olevat persoonattomat reaalisubjektit reagoivat aina Absoluuttisen Pojan täydellisen persoonallisuuden tahtoon ja tarkoitukseen.

7:0.5 (81.5) Poika ei kuitenkaan ole henkilökohtaisesti vastuussa kaikkien henkipersoonallisuuksien menettelystä. Persoonallisen luodun tahto on suhteellisen vapaa, ja näin ollen se määrää tällaisten tahdollisten olentojen toimenpiteet. Siksi vapaatahtoinen hengen maailma ei aina täysin edusta Iankaikkisen Pojan luonnetta, kuten ei Urantian luontokaan täysin ilmennä Paratiisin ja Jumaluuden täydellisyyttä eikä muuttumattomuutta. Mutta luonnehtiipa ihmisen tai enkelin vapaatahtoista toimintaa mikä tahansa, Pojan ikuinen ote universaalisen gravitaation valvonnasta kaikkiin henkirealiteettien suhteen jatkuu kuitenkin absoluuttisena.

1. Henkigravitaation piiri

7:1.1 (81.6) Kaikki, mitä on opetettu Jumalan immanenssista, hänen omnipresenssistään, hänen kaikkivaltiudestaan ja kaikentietävyydestään, on yhtä totta, kun puhutaan Pojasta hengellisillä alueilla. Koko luomistuloksen puhdas ja universaalinen henkigravitaatio, tämä yksinomaisesti hengellinen yhteyspiiri, johtaa suoraa tietä takaisin Paratiisissa olevaan Toisen Lähteen ja Keskuksen persoonaan. Hän johtaa tämän kaikkiin todellisiin hengellisiin arvoihin sisältyvän, aina läsnä olevan ja pettämättömän hengellisen vetovoiman valvontaa ja toimintaa. Näin Iankaikkinen Poika harjoittaa absoluuttista hengellistä suvereenisuutta. Kirjaimellisesti hän pitää kaikkia henkirealiteetteja ja kaikkia hengellistettyjä arvoja ikään kuin kämmenensä kuopassa. Maailmankaikkeuden hengellisen gravitaation valvonta on maailmankaikkeuden hengellistä suvereenisuutta.

7:1.2 (82.1) Tämä hengellisten olevaisten gravitaatiovalvonta toimii ajasta ja avaruudesta riippumatta. Siksi henkienergia säilyy vähentymättömänä sitä paikasta toiseen siirrettäessä. Henkigravitaatio ei koskaan kärsi ajallisista viipeistä eikä avaruudessa tapahtuvasta heikkenemisestä. Se ei heikkene suhteessa siirtomatkan neliöön; puhtaan henkivoiman piirejä ei hidasta aineellisen luomistuloksen massa. Ja se, että puhtaat henkienergiat menevät näin ajan ja avaruuden tuolle puolen, kuuluu luonnostaan Pojan absoluuttisuuteen. Se ei johdu gravitaation kumoavien Kolmannen Lähteen ja Keskuksen voimien väliintulosta.

7:1.3 (82.2) Henkireaalisuudet reagoivat hengellisen gravitaatiokeskuksen vetovoimaan oman laadullisen arvonsa, oman hengellisyytensä, tosiasiallisen määrän mukaisesti. Henkisubstanssi (laatu) on aivan yhtä lailla henkigravitaatioon reagoivaa kuin järjestynyt fyysisen aineen energia (määrä) on fyysiseen gravitaatioon reagoivaa. Hengelliset arvot ja henkivoimat ovat todellisia. Persoonallisuuden kannalta henki on luomakunnan sielu; aine on varjomainen fyysinen ruumis.

7:1.4 (82.3) Henkigravitaation reaktiot ja vaihtelut vastaavat aina sitä, mikä on hengellisten arvojen pitoisuus, tietyn yksilön tai maailman laadullinen hengellinen status. Tämä vetovoima reagoi heti minkä tahansa universumitilanteen tai planeetan tilan henkienvälisiin ja hengen sisäisiin arvoihin. Joka kerta, kun hengellinen realiteetti aktuaalistuu universumissa, tämä muutos tekee välttämättömäksi välittömän ja samanaikaisen henkigravitaation uudelleenjärjestelyn. Tällainen uusi henki on itse asiassa osa Toisesta Lähteestä ja Keskuksesta. Ja aivan yhtä varmasti kuin kuolevaisesta ihmisestä tulee henkistynyt olento, yhtä varmasti hän on saavuttava hengellisen Pojan, henkigravitaation keskuksen ja lähteen.

7:1.5 (82.4) Pojan hengellinen vetovoima kuuluu luonnostaan, tosin vähemmässä määrin, poikien monille Paratiisi-luokille. Sillä absoluuttisen henkigravitaatiopiirin sisällä on todellakin olemassa niitä hengellisen vetovoiman paikallisjärjestelmiä, jotka toimivat luomistuloksen pienemmissä yksiköissä. Nämä henkigravitaation aliabsoluuttiset keskittymät ovat ajallisuuden ja avaruuden luojapersoonallisuuksien jumaluuden osa, ja ne korreloituvat Korkeimman Olennon kehkeytyvään kokemukselliseen ylivalvontaan.

7:1.6 (82.5) Henkigravitaation puoleensa vetävä voima ja siihen reagointi eivät toimi vain suhteessa koko maailmankaikkeuteen, vaan jopa yksilöiden ja yksilöryhmien välillä. Minkä tahansa maailman, rodun, kansakunnan tai uskovien yksilöiden muodostaman ryhmän hengellisten ja henkistyneiden persoonallisuuksien välillä vallitsee hengellinen yhteenkuuluvuus. Samanlaiset mieltymykset ja toiveet omaavien, mieleltään hengellisten henkilöiden välillä on henkisluontoista, välitöntä vetovoimaa. Puhe sukulaissieluista ei ole kokonaan pelkkä kielikuva.

7:1.7 (82.6) Paratiisin aineellisen gravitaation tavoin Iankaikkisen Pojan hengellinen gravitaatiokin on absoluuttista. Synti ja kapinointi voivat häiritä paikallisuniversumin yhteyspiirien toimintaa, mutta mikään ei voi katkaista Iankaikkisen Pojan henkigravitaatiota. Luciferin kapina sai aikaan monia muutoksia asuttujen maailmojen järjestelmässänne ja Urantialla, muttemme huomaa, että siitä seurannut planeettanne hengellinen karanteeni olisi millään tavoin vaikuttanut Iankaikkisen Pojan kaikkiallisen hengen tai häneen liittyvän henkigravitaatiopiirin läsnäoloon tai toimintaan.

7:1.8 (82.7) Kaikki suuruniversumin henkigravitaatiopiirin reaktiot ovat ennalta arvattavissa. Tunnemme Iankaikkisen Pojan kaikkiallisen hengen kaikki toiminnat ja reaktiot ja pidämme niitä luotettavina. Tunnettujen lakien mukaisesti voimme mitata ja mittaamme hengellistä gravitaatiota, aivan kuten ihminen yrittää laskea äärellisen fyysisen gravitaation vaikutuksia. Pojan henki reagoi muuttumattomasti kaikkiin hengellisiin olevaisiin, olentoihin ja henkilöihin, ja tämä reagointi on aina sopusoinnussa kaikkien tällaisten hengellisten arvojen aktuaalisuuden määrän (todellisuuden laadullisen määrän) kanssa.

7:1.9 (83.1) Mutta tämän Iankaikkisen Pojan hengellisen läsnäolon varsin luotettavan ja ennustettavan toiminnan rinnalla kohtaamme ilmiöitä, jotka eivät ole reaktioidensa osalta samassa määrin ennalta arvattavia. Sellaiset ilmiöt lienevät osoituksena Jumaluusabsoluutin rinnakkaistoiminnasta hengellisten potentiaalien maailmoissa. Tiedämme Iankaikkisen Pojan henkiläsnäolon olevan sitä, että asioihin vaikuttaa majesteettinen ja infiniittinen persoonallisuus, mutta Jumaluusabsoluutin uumoiltuihin esiintymisiin liittyviä reaktioita pidämme tuskin persoonallisina.

7:1.10 (83.2) Persoonallisuuden näkökulmasta ja henkilöiden kannalta katsottuna Iankaikkinen Poika ja Jumaluusabsoluutti näyttävät suhteutuvan seuraavasti: Iankaikkinen Poika vallitsee aktuaalisten hengellisten arvojen maailmaa, kun Jumaluusabsoluutti taas näyttää läpäisevän potentiaalisten henkiarvojen suunnattoman alueen. Kaikki henkisluontoinen aktuaalinen arvo saa sijansa Iankaikkisen Pojan gravitaation otteessa, mutta jos se on potentiaalista, silloin se ilmeisestikin on Jumaluusabsoluutin huomassa.

7:1.11 (83.3) Henki näyttää ilmestyvän Jumaluusabsoluutin potentiaaleista; kehittyvä henki löytää korrelaatiota Korkeimman ja Perimmäisen kokemuksellisesta ja epätäydellisestä vetovoimasta; lopulta henki löytää lopullisen määränpään Iankaikkisen Pojan hengellisen gravitaation absoluuttisesta otteesta. Tämä on ilmeisesti kokemuksellisen hengen kiertokulku, mutta eksistentiaalinen henki kuuluu luonnostaan Toisen Lähteen ja Keskuksen infiniittisyyteen.

2. Iankaikkisen Pojan hallinto

7:2.1 (83.4) Paratiisissa Alkuperäisen Pojan läsnäolo ja henkilökohtainen toiminta on perinpohjaista, hengellisessä mielessä absoluuttista. Kulkiessamme Paratiisista ulospäin Havonan kautta seitsemän superuniversumin maailmoihin kohtaamme yhä vähemmän Iankaikkisen Pojan henkilökohtaista toimintaa. Havonan jälkeen seuraavissa universumeissa Iankaikkisen Pojan läsnäolo personoituu Paratiisin-Pojissa, se on Korkeimpana ja Perimmäisenä ilmenevien kokemuksellisten reaalisubjektien ehdollistamaa, ja se koordinoituu Jumaluusabsoluutin rajattoman henkipotentiaalin kanssa.

7:2.2 (83.5) Keskusuniversumissa Alkuperäisen Pojan henkilökohtainen toiminta on havaittavissa ikuisen luomistuloksen verrattomassa hengellisessä sopusointuisuudessa. Havona on niin suurenmoisen täydellinen, että tämän malliuniversumin hengellinen asema ja energiatilat ovat täydellisessä ja pysyvässä tasapainossa.

7:2.3 (83.6) Superuniversumeissa Poika ei ole henkilökohtaisesti läsnä, eikä hänellä ole niissä asuinsijaa. Näissä luomistuloksissa hän ylläpitää vain ylipersoonallista edustusta. Nämä Pojan henki-ilmentymät eivät ole persoonallisia; he eivät ole Universaalisen Isän persoonallisuuspiirissä. Emme osaa käyttää parempaakaan termiä heidän määrittelemisekseen kuin ylipersoonallisuudet. Ja he ovat finiittisiä olentoja; he eivät ole absoniittisia eivätkä absoluuttisia.

7:2.4 (83.7) Koska Iankaikkisen Pojan hallinto superuniversumeissa on yksinomaisesti hengellistä ja ylipersoonallista, se ei ole luotujen persoonallisuuksien havaittavissa. Pojan henkilökohtaisen vaikutuksen kaikkialle tunkeutuva hengellinen yllyke tulee silti vastaan Päivien Muinaisten kaikkien aluesektoritoimintojen jokaisessa vaiheessa. Paikallisuniversumeissa havaitsemme kuitenkin Iankaikkisen Pojan henkilökohtaisesti läsnä olevaksi Paratiisin-Poikien persoonassa. Täällä infiniittinen Poika toimii hengellisesti ja luovasti rinnasteisten Luoja-Poikien majesteettiseen yhteisöön kuuluvien persoonassa.

3. Iankaikkisen Pojan suhde yksilöön

7:3.1 (84.1) Paikallisuniversumissa tapahtuvan ylösnousemuksensa aikana ajallisuuden kuolevaiset katsovat Luoja-Poikaan Iankaikkisen Pojan henkilökohtaisena edustajana. Mutta aloittaessaan superuniversumin koulutusjärjestelmän mukaisen taivasmatkansa ajallisuuden pyhiinvaeltajat panevat yhä useammin merkille Iankaikkisen Pojan inspiroivan hengen ylivertaisen läsnäolon, ja he kykenevät hyödyntämään tämän hengellisesti voimistavan palveluksen. Havonassa ylösnousemuksellisten tietoisuus Alkuperäisen Pojan kaikkiallisen hengen rakastavasta syleilystä kasvaa entisestään. Koko kuolevaisen olennon ylösnousemuksen aikana Iankaikkisen Pojan henki ei missään vaiheessa asu ajallisen pyhiinvaeltajan mielessä eikä sielussa, mutta hänen siunauksellisuutensa on aina lähellä ja aina huolehtimassa edistyvien ajallisuuden lasten hyvinvoinnista ja hengellisestä turvallisuudesta.

7:3.2 (84.2) Iankaikkisen Pojan hengellisen gravitaation puoleensa vetävä voima on eloon jäävien ihmissielujen Paratiisiin-nousun salaisuus. Kaikki aidot henkiarvot ja kaikki hengellistyneiksi katsottavat yksilöt pysyvät Iankaikkisen Pojan hengellisen gravitaation hellittämättömässä otteessa. Kuolevaisen mieli esimerkiksi aloittaa elämänkaarensa aineellisena mekanismina, ja se otetaan vihdoin Lopullisuuden Saavuttajakunnan jäseneksi kutakuinkin täydellistyneenä henkiolemassaolevana, johon aineellinen vetovoima vaikuttaa aste asteelta yhä vähemmän ja joka vastaavasti koko tämän kokemuksen aikana käy yhä reagoivammaksi sisäänpäin vetävään henkigravitaatioon. Henkigravitaatiopiiri kirjaimellisesti vetää ihmisen sielua Paratiisia kohti.

7:3.3 (84.3) Henkigravitaation piiri on peruskanava uskovan ihmissydämen esittämien vilpittömien rukousten lähettämiseksi ihmistietoisuuden tasolta aktuaaliseen Jumaluuden tietoisuuteen. Universaalinen henkigravitaation piiri sieppaa sen, mikä esittämissänne pyynnöissä edustaa todellista hengellistä arvoa, ja välittää sen heti ja samanaikaisesti kaikille asianomaisille jumalallisille persoonallisuuksille. Kukin heistä omistautuu sille asialle, joka kuuluu hänen henkilökohtaiseen toimialaansa. Käytännön uskonnollisessa kokemuksessanne on sen vuoksi epäolennaista, osoitatteko mielessänne rukouksenne paikallisuniversuminne Luoja-Pojalle vai kaiken olevaisen keskuksessa olevalle Iankaikkiselle Pojalle.

7:3.4 (84.4) Henkigravitaatiopiirin erottelukykyinen toiminta saattaisi olla verrattavissa aineellisen ihmisruumiin hermoratojen toimintoihin: Aistimukset kulkevat sisäänpäin hermoratoja pitkin, toiset niistä pysähtyvät alempiin, selkärangan automaattisiin hermokeskuksiin, jotka myös reagoivat niihin; toiset kulkevat edelleen vähemmän automaattisiin, mutta tottumusten opettamiin alempien aivokerrosten keskuksiin, kun taas kaikkein merkittävimmät ja elintärkeimmät saapuvat viestit ohittavat hetkessä nämä alemmat keskukset ja rekisteröityvät välittömästi ihmisen tietoisuuden korkeimmilla tasoilla.

7:3.5 (84.5) Mutta miten paljon täydellisempi onkaan hengellisen maailman ylivertainen tekniikka! Kun tietoisuudessanne saa alkunsa jokin, joka on korkeimman hengellisen arvon täyttämää, mikään mahti maailmankaikkeudessa ei voi estää sitä, etteikö se silmänräpäyksessä ja välittömästi saavuta koko luomakunnan Absoluuttista Henkipersoonallisuutta, heti kun olette sen julki tuoneet.

7:3.6 (84.6) Kääntäen, jos hartaat pyyntönne ovat pelkästään aineellisia ja kokonaan itsekeskeisiä, ei ole mitään menetelmää, jolla sellaiset arvottomat rukoukset pääsisivät Iankaikkisen Pojan henkiyhteyspiiriin. Minkään sellaisen anomuksen sisältö, joka ei ole ”hengen kirjoittama”, ei voi päästä universaaliseen hengelliseen yhteyspiiriin. Sellaiset kokonaan itsekkäät ja aineelliset pyynnöt kuoleutuvat; ne eivät nouse todellisten henkiarvojen yhteyspiiriin. Sellaiset sanat ovat kuin ”helisevä vaski ja kilisevä kulkunen”.

7:3.7 (85.1) Vaikuttimena oleva ajatus, hengellinen sisältö, on se, joka antaa kuolevaisen esittämälle rukoukselle merkityksen. Sanat ovat arvottomia.

4. Jumalalliset täydellistämissuunnitelmat

7:4.1 (85.2) Iankaikkinen Poika on liittoutunut ainiaaksi Isän kanssa jumalallisen edistymissunnitelman menestyksekkääksi toteuttamiseksi. Se on universaalinen suunnitelma tahdollisten olentojen luomiseksi, kehittämiseksi, taivaaseen nostamiseksi ja täydellistämiseksi. Ja jumalallisessa uskollisuudessa tätä suunnitelmaa kohtaan Poika on Isän suhteen ikuisesti tasavertainen.

7:4.2 (85.3) Isä ja hänen Poikansa ovat kuin yksi muotoillessaan ja toteuttaessaan tätä jättiläismäistä suunnitelmaa ajallisuuden aineellisten olentojen edistämiseksi ikuisuuden täydellisyyteen. Tämä avaruudesta tulevien ylösnousemussielujen hengellisen etenemisen hyväksi laadittu suunnitelma on Isän ja Pojan yhteisluomus, ja Äärettömän Hengen toimiessa hankkeessa mukana he ovat ryhtyneet jumalallisen tarkoituksensa yhdessä tapahtuvaan toimeenpanoon.

7:4.3 (85.4) Tämä jumalallinen suunnitelma täydellisyyden saavuttamiseksi käsittää kolme ainutlaatuista, mutta ihmeellisesti keskenään suhteutettua, universumissa toteutettavaa, rohkeaa hanketta:

7:4.4 (85.5) 1. Aste asteelta tapahtuvaan saavuttamiseen tähtäävä suunnitelma. Kysymyksessä on Universaalisen Isän suunnitelma evolutionaarisesta taivaaseennoususta, ohjelma, jonka Iankaikkinen Poika varauksetta hyväksyi suostuttuaan Isän ehdotukseen: ”Tehkäämme kuolevaiset luodut omaksi kuvaksemme.” Tämä järjestely ajallisten luotujen ylentämiseksi tuo mukanaan Isän suorittaman Ajatuksensuuntaajien lahjoittamisen ja aineellisten luotujen varustamisen persoonallisuuteen kuuluvin oikeuksin.

7:4.5 (85.6) 2. Lahjoittautumissuunnitelma. Tämä seuraava universaalinen suunnitelma on Iankaikkisen Pojan ja hänen rinnakkaisten Poikiensa suuri hanke Isän julkituomiseksi. Kysymyksessä on Iankaikkisen Pojan ehdotus, ja se koostuu hänen suorittamastaan Jumalan Poikien lahjoittamisesta evolutionaarisille luomakunnille, jotta he näin personoisivat ja todellistaisivat, ruumiillistaisivat ja tekisivät reaaliseksi Isän rakkautta ja Pojan armoa kaikkien universumien luoduille. Lahjoittautumishankkeeseen sisältyvänä ja tähän rakkaudenosoitukseen tarpeen mukaan liittyvänä piirteenä Paratiisin-Pojat toimivat kuntoonpalauttajina sille, minkä harhautunut luodun tahto on hengellisessä mielessä vaarantanut. Milloin tahansa ja missä tahansa saavuttamissuunnitelman toiminnassa ilmenee viivytystä – jos vaikka kapinointi sattuisi turmelemaan tai mutkistamaan tätä hanketta –, niin silloin lahjoittautumissuunnitelmaan sisältyvät määräykset astuvat välittömästi voimaan. Paratiisin-Pojat ovat antaneet sitoumuksensa ja ovat valmiina toimimaan tilanteen korjaajina, he ovat valmiit menemään suoraan kapinoiviin maailmoihin ja palauttamaan näiden sfäärien hengellisen statuksen. Ja juuri tällaisen urhoollisen palveluksen eräs rinnasteinen Luoja-Poika suoritti Urantialla siinä yhteydessä, kun hän täysivaltaisuuden saavuttaakseen oli suorittamassa kokemuksellista lahjoittautumiselämänvaihetta.

7:4.6 (85.7) 3. Armon osoittamiseen perustuva suunnitelma. Kun saavuttamissuunnitelma ja lahjoittautumissuunnitelma oli muotoiltu ja julistettu, silloin Ääretön Henki yksin ja oma-aloitteisesti laati ja saattoi voimaan valtavan ja universaalisen armon osoittamishankkeen. Tämä on se palvelus, joka on varsin oleellinen sekä saavuttamis- että lahjoittautumishankkeiden käytännölliselle ja tehokkaalle toiminnalle. Ja Kolmannen Lähteen ja Keskuksen hengelliset persoonallisuudet ovat kaikki mukana laupeudenjakamisen hengessä, joka on niin peräti luonteenomaista Jumaluuden Kolmannelle Persoonalle. Ei vain luomistyössä, vaan myös hallintotehtävissä Ääretön Henki toimii kiistatta ja kirjaimellisesti Isän ja Pojan yhteisenä toimeenpanijana.

7:4.7 (86.1) Iankaikkinen Poika on Isän luoman luotujen universaalisen ylösnousemusjärjestelmän henkilökohtainen luottohenkilö ja jumalallinen suojelija. Annettuaan universaalisen määräyksen ”Olkaa täydelliset niin kuin minä olen täydellinen” Isä uskoi tämän valtaisan hankkeen toimeenpanon Iankaikkiselle Pojalle; ja Iankaikkinen Poika jakaa vastuun tämän verrattoman hankkeen hoitamisesta jumalallisen tasavertaisensa, Äärettömän Hengen, kanssa. Tällä tavoin Jumaluudet toimivat tehokkaasti yhteistyössä luomisen, valvonnan, evoluution, julkituonnin ja huolenpidon tehtävissä – ja jos tarve vaatii, myös järjestyksen- ja kunnonpalauttamistehtävissä.

5. Lahjoittautumisen henki

7:5.1 (86.2) Iankaikkinen Poika oli varauksetta Universaalisen Isän mukana, kun he lähettivät liikkeelle mahtavan kehotuksen koko luomakunnalle: ”Olkaa tekin täydelliset niin kuin Isänne Havonassa on täydellinen.” Ja aina siitä alkaen tämä kutsu ja käsky on motivoinut Iankaikkisen Pojan ja hänen rinnasteisten ja häneen liittyvien Poikien laajan perheen laatimia kaikkia eloonjäämiseen tähtääviä suunnitelmia ja lahjoittautumishankkeita. Ja juuri näitten lahjoittautumisten myötä Jumalan Pojista on tullut kaikille kehittyville luoduille ”tie, totuus ja elämä”.

7:5.2 (86.3) Iankaikkinen Poika ei voi ottaa suoraa yhteyttä ihmisiin, toisin kuin Isä, jolla on tällainen yhteys itse lahjaksi antamiensa esipersoonallisten Ajatuksensuuntaajien kautta, mutta Iankaikkinen Poika pääsee lähelle luotuja persoonallisuuksia asteittain alemmas laskeutuvien jumalallisten Poikien kautta, aina siihen pisteeseen saakka, että hän kykenee olemaan ihmisten parissa ja toisinaan olemaan itsekin ihminen.

7:5.3 (86.4) Iankaikkisen Pojan puhtaasti persoonallinen olemus ei kykene fragmentoitumaan. Iankaikkinen Poika toimii hengellisenä vaikuttajana tai persoonana, ei koskaan muulla tavoin. Pojan on mahdotonta tulla osaksi luodun kokemusta siinä mielessä kuin Isä-Suuntaaja siihen osallistuu, mutta Iankaikkinen Poika korvaa tämän rajoituksen lahjoittautumismenettelyllä. Mitä fragmentoitujen entiteettien kokemus merkitsee Universaaliselle Isälle, sitä Paratiisin-Poikien ruumiillistumiskokemus merkitsee Iankaikkiselle Pojalle.

7:5.4 (86.5) Iankaikkinen Poika ei tule kuolevaisen ihmisen luokse niin kuin jumalallinen tahto, ihmismielessä asuva Ajatuksensuuntaaja, mutta Iankaikkinen Poika tuli kyllä Urantian kuolevaisen ihmisen luokse, kun hänen Poikansa, Nebadonin Mikaelin, jumalallinen persoonallisuus ruumiillistui Jeesus Nasaretilaisen ihmisyydeksi. Jotta Jumalan Paratiisin-Pojat pääsisivät osallisiksi luotujen persoonallisuuksien kokemuksesta, heidän on otettava tällaisten luotujen hahmo ja ruumiillistettava jumalallinen persoonallisuutensa tällaisiksi aktuaalisiksi olennoiksi. Inkarnoituminen on Sonaringtonin salaisuus, ja se on menetelmä, jolla Poika vapautuu muutoin kaiken kattavista persoonallisuuden absoluuttisuuden kahleista.

7:5.5 (86.6) Kauan, kauan sitten Iankaikkinen Poika lahjoittautui kullekin keskusluomuksen kehistä Havonan kehien kaikkien asukkaiden ja pyhiinvaeltajien valaistukseksi ja edistykseksi, ja näihin kuuluivat myös ajallisuudesta nousseet pyhiinvaeltajat. Yhdessäkään näistä seitsemästä lahjoittautumisesta hän ei toiminut ylösnousemuksellisena eikä havonalaisena. Hän pysyi omana itsenään. Hänen kokemuksensa oli ainutlaatuinen. Se ei ollut kokemus ihmisen tai muun pyhiinvaeltajan mukana olemisesta, eikä se ollut ihmise tai muuna pyhiinvaeltajana olemista, vaan kysymys oli jollakin tavoin ylipersoonallisessa mielessä assosiatiivisesta kokemuksesta.

7:5.6 (86.7) Hän ei myöskään asettunut siihen lepoon, joka sijoittuu Havonan sisemmän kehän ja Paratiisin rantojen välille. Koska hän on absoluuttinen olento, hänen ei ole mahdollista katkaista persoonallisuuteen kuuluvaa tietoisuutta, sillä kaikki henkigravitaation voimalinjat keskittyvät häneen. Ja näiden lahjoittautumisten aikana hengellisen kirkkauden paratiisillinen tyyssija pysyi hämärtymättömänä, ja Pojan ote universaalisesta henkigravitaatiosta pysyi vähentymättömänä.

7:5.7 (87.1) Iankaikkisen Pojan lahjoittautumiset Havonassa eivät mahdu ihmisen mielikuvituksen rajoihin; ne olivat transsendenttisia. Hän toi jotakin lisää koko Havonan kokemukseen silloin ja sen jälkeen, mutta emme tiedä, lisäsikö hän mitään oman eksistentiaalisen olemuksensa oletettuun kokemuskapasiteettiin. Se asia kuuluisi Paratiisin-Poikien lahjoittautumismysteerin piiriin. Uskomme kuitenkin, että mitä tahansa Iankaikkinen Poika näissä lahjoittautumistehtävissään saavuttikin, sen hän on siitä saakka pitänyt itsellään. Mutta emme tiedä, mitä se on.

7:5.8 (87.2) Olkoonpa meidän miten vaikea tahansa ymmärtää Jumaluuden Toisen Persoonan lahjoittautumisia, ymmärrämme toki Iankaikkisen Pojan erään Pojan Havonassa tapahtuneen lahjoittautumisen, hän kun kirjaimellisesti kulki keskusuniversumin kehien läpi ja tosiasiallisesti jakoi ne kokemukset, joista muodostuu ylösnousemuksellisen valmistautumisvaihe Jumaluuden saavuttamiseen. Tämä oli alkuperäinen Mikael, esikois-Luoja-Poika, ja hän kävi läpi ylösnousemuspyhiinvaeltajien elämään kuuluvat kokemukset kehä kehältä ja matkasi henkilökohtaisesti heidän kanssaan jokaisen kehän yhden vaiheen ajan. Ja tämä tapahtui Grandfandan, ensimmäisen Havonan saavuttaneen kuolevaisen, aikana.

7:5.9 (87.3) Mitä tahansa muuta tämä alkuperäinen Mikael ilmensikin, hän ainakin teki Havonan luoduille reaaliseksi Alkuperäisen Äiti-Pojan transsendenttisen lahjoittautumisen; niin reaaliseksi, että yhä vieläkin jokainen ajallisuudesta tuleva pyhiinvaeltaja, joka ponnistelee matkatessaan Havonan kehien läpi, saa rohkeutta ja voimaa siitä varmasta tiedosta, että Jumalan Iankaikkinen Poika luopui seitsemän kertaa paratiisillisesta vallasta ja kunniasta osallistuakseen ajallis-avaruudellisten pyhiinvaeltajien kokemuksiin Havonan suorittamiseen kuuluvilla seitsemällä, aste asteelta etenevällä kehällä.

7:5.10 (87.4) Iankaikkinen Poika on esikuvallinen innoite kaikille Jumalan Pojille heidän lahjoittautuessaan kaikkialla ajallisuuden ja avaruuden universumeissa. Rinnasteisille Luoja-Pojille ja heihin liittyville Hallinnollisille Pojille samoin kuin Poikien ryhmään kuuluville muille, tässä yhteydessä julki tuomattomille olennoille, on kaikille yhteistä tämä ihmeellinen halukkuus lahjoittautua erilaisille luotujen ryhmille ja tällaisten luotujen hahmossa. Siksipä, hengessä ja olemuksensa samankaltaisuuden samoin kuin sen seikan vuoksi, mistä he ovat peräisin, käy toteen, että jokaisen Jumalan Pojan avaruuden maailmoille tapahtuvassa lahjoittautumisessa on näissä lahjoittautumisissa, niiden kautta ja niiden avulla Iankaikkinen Poika lahjoittanut itsensä universumien älyllisille, tahdollisille olennoille.

7:5.11 (87.5) Jokainen Paratiisin-Poika on hengeltään ja olemukseltaan, ellei kaikiltakin ominaisuuksiltaan, jumalallisen täydellinen Alkuperäisen Pojan ilmentymä. On kirjaimellisesti totta, että joka on nähnyt Paratiisin-Pojan, on nähnyt Jumalan Iankaikkisen Pojan.

6. Jumalan Paratiisin-Pojat

7:6.1 (87.6) Puuttuva tieto siitä, että Jumalan Poikia on moniaita, on aiheuttanut paljon hämminkiä Urantialla. Ja tämä tietämättömyys säilyy sellaisista toteamuksista huolimatta kuin on muistiinmerkintä näiden jumalallisten persoonallisuuksien eräästä konklaavista: ”Kun Jumalan Pojat julistivat riemua ja kaikki Aamutähdet lauloivat yhdessä.” Joka tuhannes vuosi, sektorin standardiajan mukaisesti laskettuna, jumalallisten Poikien eri luokat nimittäin kokoontuvat säännöllisesti toistuviin konklaaveihinsa.

7:6.2 (87.7) Iankaikkinen Poika on armollisuuden ja palveluhenkisyyden ihailtavien ominaisuuksien persoonallinen alkulähde. Ja nämä ominaisuudet luonnehtivat ylenpalttisesti kaikkia taivaasta alas astuvien Jumalan Poikien ryhmiä, kun ne toimivat koko luomakunnan piirissä. Iankaikkinen Poika siirtää poikkeuksetta koko jumalallisen olemuksensa, ellei koko attribuuttiensa infiniittisyyden, niille Paratiisin-Pojille, jotka matkaavat ikuiselta Saarelta paljastaakseen universumien universumille hänen jumalallisen olemuksensa.

7:6.3 (88.1) Alkuperäinen ja Iankaikkinen Poika on Universaalisen Isän ”ensimmäisen” loppuunsaatetun ja infiniittisen ajatuksen jälkeläispersoona. Joka kerta, kun Universaalinen Isä ja Iankaikkinen Poika yhdessä tuovat julki uuden, alkuperäisen, samansisältöisen, ainutlaatuisen ja absoluuttisen persoonallisen ajatuksen, samassa hetkessä tämä luova idea personoituu täydellisesti ja lopullisesti uuden ja alkuperäisen Luoja-Pojan olemukseksi ja persoonallisuudeksi. Henkiolemukseltaan, jumalalliselta viisaudeltaan ja rinnasteiselta luomisvoimaltaan nämä Luoja-Pojat ovat potentiaalisesti tasavertaisia Jumala Isän ja Jumala Pojan kanssa.

7:6.4 (88.2) Luoja-Pojat matkaavat Paratiisista ajallisuuden universumeihin, ja Kolmannen Lähteen ja Keskuksen valvovien ja luovien edustajien myötävaikutuksella he vievät päätökseen asteittaisen kehityksen piiriin kuuluvien paikallisuniversumien organisoinnin. Nämä Pojat eivät ole yhteydessä aineen, mielen tai hengen keskus- eikä universumikohtaiseen valvontaan, eikä sellainen ole heidän huolenaan. Näin ollen heidän luomistekojaan rajoittavat Ensimmäisen Lähteen ja Keskuksen sekä hänen rinnasteisten Absoluuttiensa pre-eksistenssi, ennaltaolemassaolo, ensisijaisuus ja ensimmäisyys. Nämä Pojat pystyvät hallinnoimaan vain sitä, minkä he saattavat olevaiseksi. Absoluuttinen hallinto kuuluu luonnostaan olemassaolemisen aiemmuuteen, eikä sitä voi erottaa läsnäolon ikuisuudesta. Isä pysyy universumeissa ensisijaisena.

7:6.5 (88.3) Paljolti samoin kuin Luoja-Pojat ovat Isän ja Pojan personoimia, Hallinnolliset Pojat ovat Pojan ja Hengen personoimia. Nämä ovat niitä Poikia, jotka luoduksiruumiillistumisen kokemuksissa ansaitsevat oikeuden toimia eloonjäämisen tuomareina ajallisuuden ja avaruuden luomakunnissa.

7:6.6 (88.4) Isä, Poika ja Henki yhdistyvät personoidakseen myös monitaitoiset Kolminaisuuden Opettaja-Pojat, jotka samoilevat suuruniversumia kaikkien persoonallisuuksien – inhimillisten ja jumalallisten – verrattomina opettajina. Lisäksi on lukuisia muita Paratiisin-Poikien ryhmiä, joita ei ole tuotu Urantian kuolevaisten tietoon.

7:6.7 (88.5) Alkuperäisen Äiti-Pojan ja näiden koko luomistuloksen piiriin sirottautuneiden Paratiisin-Poikien suurten joukkojen välillä on suora ja yksinomaan heille kuuluva yhteydenpitokanava. Se on kanava, jonka toiminta kuuluu luonnostaan siihen hengellisen sukulaisuuden ominaisuuteen, joka yhdistää heidät absoluuttisuutta lähenevän hengellisen yhteenkuuluvaisuuden sitein. Tämä Jumalan Poikien välinen yhteyspiiri eroaa täysin henkigravitaation universaalisesta yhteyspiiristä, joka sekin keskittyy Toisen Lähteen ja Keskuksen persoonaan. Kaikki Jumalan Pojat, joiden alkuperä on Paratiisin-Jumaluuksien persoonissa, kommunikoivat suoraan ja pysyvästi Iankaikkisen Äiti-Pojan kanssa. Ja sellainen kommunikointi on viivytyksetöntä; se on ajasta riippumatonta, mutta toisinaan avaruuden ehdollistamaa.

7:6.8 (88.6) Paitsi että Iankaikkisella Pojalla on kaikin ajoin täydellinen tieto Paratiisin-Poikien kaikkien eri ryhmien statuksesta, ajatuksista ja moninaisista toimista, hänellä on myös täydellinen tieto koko ajan kaikesta siitä hengellisesti arvokkaasta, joka on ikuisuuden primaarisen keskusluomakunnan kaikkien luotujen sydämessä ja rinnakkaisten Luoja-Poikien sekundäärisissä, ajallisissa luomakunnissa asuvien luotujen sydämessä.

7. Korkein Isää koskeva ilmoitus

7:7.1 (88.7) Iankaikkinen Poika on täydellinen, tyhjentävä, universaalinen ja lopullinen Universaalisen Isän hengen ja persoonallisuuden paljastus. Kaiken Isää koskevan tietämyksen ja tiedon pitää tulla Iankaikkiselta Pojalta ja hänen Paratiisin-Pojiltaan. Iankaikkinen Poika on iäisyydestä, ja hän on kokonaan ja ilman hengellistä kvalifiointia yhtä Isän kanssa. Jumalallisen persoonallisuuden osalta he ovat rinnasteisia, hengelliseltä olemukseltaan he ovat tasavertaisia, jumalallisuuden osalta he ovat identtiset.

7:7.2 (89.1) Jumalan luonne ei mitenkään olennaisesti voisi laajeta Pojan persoonassa, sillä jumalallinen Isä on infiniittisen täydellinen, mutta tämä luonne ja persoonallisuus avartuvat, kun niistä luoduille olennoille osoitettavaa paljastusta varten riisutaan ei-persoonallinen ja ei-hengellinen. Ensimmäinen Lähde ja Keskus on paljon enemmän kuin persoonallisuus, mutta kaikki, mikä kuuluu Ensimmäisen Lähteen ja Keskuksen isäpersoonallisuuden henkikvaliteetteihin, on hengellisesti läsnä Iankaikkisen Pojan absoluuttisessa persoonallisuudessa.

7:7.3 (89.2) Ensimmäinen Poika ja hänen Poikansa ovat parhaillaan antamassa koko luomakunnalle universaalista ilmoitusta Isän hengellisestä ja persoonallisesta olemuksesta. Juuri Paratiisin-Poika paljastaa Universaalisen Isän ihmisille ja enkeleille keskusuniversumissa, superuniversumeissa, paikallisuniversumeissa tai asutuilla planeetoilla. Iankaikkinen Poika ja hänen Poikansa paljastavat väylän, jota myöten luodut tulevat Universaalisen Isän luokse. Jopa mekin, ylhäistä alkuperää olevat, ymmärrämme Isän paljon täysimääräisemmin tutkiessamme hänen luonteestaan ja persoonallisuudestaan Iankaikkisessa Pojassa ja Iankaikkisen Pojan Pojissa annettua ilmoitusta.

7:7.4 (89.3) Isä laskeutuu luoksenne persoonallisuuden ominaisuudessa vain Iankaikkisen Pojan jumalallisten Poikien kautta. Ja saavutatte Isän tämän saman elävän tien kautta. Nousette Isän luo tämän jumalallisten Poikien ryhmän antaman opastuksen turvin. Ja tämä on totuus siitäkin huolimatta, että persoonallisuutenne on suoraan Isältä saamanne lahja.

7:7.5 (89.4) Älkää unohtako, että kaikissa näissä Iankaikkisen Pojan laaja-alaisissa toimissa kaukaisuuksiin ulottuvalla hengellisen hallinnon alalla Poika on persoona aivan yhtä totuudellisesti ja todellisesti kuin Isä on persoona. Aiemmin ihmisen hahmossa olleiden olentojen on tosiaankin helpompi lähestyä Iankaikkista Poikaa kuin Universaalista Isää. Edetessänne ajallisuudesta tulevina pyhiinvaeltajina Havonan kehien läpi saatte kyvyn Pojan luo pääsemiseen paljon ennen kuin teillä on valmius Isän näkemiseen.

7:7.6 (89.5) Teidän on määrä ymmärtää enemmän armoa edustavan Iankaikkisen Pojan luonnetta ja armeliaisuutta mietiskellessänne Luoja-Poikanne rakkaudentekonaan suorittamaa näiden jumalallisten ominaisuuksien julkituontia. Tämä Poika oli kerran maan päällä Ihmisen Poikana, ja nyt hän on oman paikallisuniversuminne ylevä hallitsija – Ihmisen Poika ja Jumalan Poika.

7:7.7 (89.6) [Laatinut yksi Jumalallisista Neuvonantajista, jolle annettiin tehtäväksi muotoilla tämä Paratiisin Iankaikkista Poikaa käsittelevä esitys.]

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään