Urantia-Kirja Ja Katsaus Aikakautisiin Ilmoituksiin

Tulostettava versioTulostettava versio

Planeettanne on suunnattoman suuren kosmoksen jäsen; kuulutte jotakuinkin loputtomaan maailmojen perheeseen, mutta sfääriänne hallitaan juuri niin täsmällisesti ja sitä hoivataan juuri niin rakastavasti kuin jos se olisi ainoa asuttu maailma koko olemassaolon piirissä.[183:1]

Planeettamme myrskyisän historian kuluessa meitä on siunattu viidellä aikakautisella totuuden ilmoituksella osana taivaallista evoluutiosuunnitelmaa. Urantia-kirjaa tutkimalla paljastuvat ne suunnitelmat ja strategiat, joita taivaalliset valvojat ovat kutakin aikakautista ilmoitusta toteuttaessaan ja sitä hallinnoidessaan noudattaneet.

I. Planeettaprinssille ja hänen satapäiselle esikunnalleen uskottiintehtäväksi ensimmäisen aikakautisen ilmoituksen toteuttaminen planeetallamme. Heidän suunnitelmanaan oli ihmiskunnan kulttuurin kohentaminen kutsuvuuden keinoin ja sen jälkeen parhaimpien yksilöiden kouluttaminen Dalamatian kulttuurin piirissä. Meille kerrotaan Suuntaaja-ohjauksen johdattaneen ihmisiä Prinssin ja hänen esikuntansa luokse:

Kukin kymmenestä planetaarisesta komissiosta ryhtyi sille uskotun osa-alueen hitaaseen ja luonnonmukaiseen edistämiseen. Neuvostojen suunnitelmana oli ohjata luokseen ympäröivien heimojen keskuudesta ajatustoiminnaltaan parhaat yksilöt ja koulutuksen jälkeen lähettää heidät takaisin oman kansansa pariin sosiaalisen kohennuksen lähettiläiksi.[749:6]

II. Vanin ja hänen vapaaehtoistensa valittua Aatamin lahjoittautumisen tapahtumapaikan, Aatamille, Eevalle ja heidän jälkeläisilleen uskottiin tehtäväksi toisen aikakautisen ilmoituksen toteuttaminen, ja heidän ylempänsä antoivat heille huolellisesti harkittuja ohjeita:

Melkisedekien Aatamille antamat ohjeet edellyttivät, että hänen oli määrä perustaa rotu-, manner- ja hallintopiirikohtaisia päämajoja, joita hänen omat poikansa ja tyttärensä johtaisivat samalla, kun hän ja Eeva jakaisivat aikansa näiden maailman eri pääkaupunkien kesken tähän biologiseen kohentamiseen, älylliseen edistämiseen ja moraaliseen kuntouttamiseen tähtäävän maailmanlaajuisen toiminnan neuvonantajina ja koordinoijina. [827:3]

III. Heti, kun Melkisedekien yhteisö oli saanut Salvingtonin viranomaisilta luvan ryhtyä toteuttamaan suunnitelmaansa kolmanneksi aikakautiseksi ilmoitukseksi, potentiaalisia johtajan ominaisuuksia osoittavia sukuja pidettiin silmällä ennen kuin Makiventa Melkisedek valitsi lahjoittautumisensa tapahtumapaikan. Hänelle henkilönä uskottiin perin erikoislaatuinen tehtävä:

Hän tuli suorittamaan kahta tehtävää: pitämään maan päällä elossa totuutta ainoasta Jumalasta ja valmistamaan tietä tämän Universaalisen Isän Paratiisin-Pojan myöhemmin, kuolevaisen hahmossa tapahtuvalle lahjoittautumiselle. [1018:4]

IV. Nebadonin Mikael, joka oli päättänyt, että taistelujen runtelema Urantia olisi oleva hänen seitsemännen ja viimeisen lahjoittautumisensa näyttämö, antoi Gabrielille tehtävän, ja tämä valitsi Nasaretin Marian ja Joosefin hänen maisiksi vanhemmikseen. Jeesus sai veljeltään Immanuelilta rakastavasti annettuja ohjeitasiitä, että hän oli vastuussa vain Jumalan todellisen luonteen ja ominaisuuksien paljastamisesta ihmiskunnalle.

"3. Neuvomme sinua, että suhteissasi sosiaaliseen järjestykseen rajoitat ponnistuksesi etupäässä hengelliseen uudistustyöhön ja älylliseen vapautumiseen. Vältä kaikkea sotkeutumista oman aikasi talousrakenteeseen ja poliittisiin sidonnaisuuksiin. Paneudu aivan erityisesti siihen, että elät Urantialla ihanteellisen uskonnollisen elämän."[1329:5]

V. Ja viime lopuksi meitä on siunattu maailmallemme annetulla viidennellä aikakautisella ilmoituksella, Urantia-kirjalla. Vaikka se muodoltaan onkin aikaisempiin ilmoituksiin nähden erilainen, tiedämme, että ilmoituksenantajilla oli suunnitelma, he antoivatohjeita ja uskoivat kirjan ja sen opetusten levitystyön hoitamisen ihmistekoiselle instituutiolle, Urantia-säätiölle. (Ks. jäljempänä olevaa artikkelia "Urantia-kirjaan liittyväin tekijänoikeuksien rekisteröinti", johon sisältyy tekstijakso Urantia-säätiön perustamisjulistuksesta.)

1900-luvun alkupuolella pieni kontaktikomissiona tunnettu chicagolaismiesten ja -naisten ryhmä oli Urantia-lukujen tekstin materialisoimisessa käytetty ihmisistä koostuva yhteysryhmä. Heidän tuli vannoa, etteivät he paljasta ilmoituksen antamiseen liittyviä yksityiskohtia, jotteivät tulevat sukupolvet ryhdy palvomaan siinä mukana olleita. Pidettiin tärkeänä, ettei kukaan yksilö nouse jalustalle siksi, että hän oli tekemisissä Urantia-kirjan kanssa. Ilmoituksellisesta luonteestaan johtuen kirja menestyy omien ansioidensa, luonteensa ja sisältönsä varassa.

Sitä mukaa kun Urantia-kirjan sisältöä kirjoitettiin puhtaaksi, Urantia-lukuja luettiin laajemmalle ryhmälle, jolla oli ollut tapana kokoontua säännöllisesti kontaktikomission yhden jäsenen kotona. Kysymyksessä oli epämuodollinen keskustelukerho, joka oli tapaillut oman aikansa keskustelunaiheita käsitellen. Heitä pyydettiin tutkimaan lukuja ja esittämään kysymyksiä. Moniin kysymyksiin annetut vastaukset ilmestyivät lukujen laajennettuna ja lopullisena versiona: Urantia-kirjana. Näistä alkuajan lukijoista muodostui ilmoitukseen uskovien ensimmäinen ydinryhmä, ja he omaksuivat tehtäväkseen saattaa Urantia-kirjan opetukset koko ihmiskunnan tietoon.

Kontaktikomission jäsenille kerrottiin, että kirja oli annettu ihmiskunnalle kauan ennen kuin maailma oli valmis ottamaan vastaan sen opetukset. Suunnitelmana oli varata riittävästi aikaa "johtajien ja opettajien kouluttamiseen" ja opintoryhmien muodostamiseen kaikkialla maailmassa. Aikaa tarvittiin myös kirjan kääntämiseen maailman pääkielille. Jotta teksti pysyisi turvattuna sillä aikaa, kun lukijakunta kasvaisi ja voimistuisi, ilmoituksenantajat korostivat tekstin suojelemisen tärkeyttä; sillä keinoin vältyttäisiin sen vääristelyiltä ja tahalliselta muuntamiselta. Kontaktikomissiota kehotettiin turvaamaan kirjalle sen varjelemiseksi kansainväliset tekijänoikeudet.

Kun luvut oli saatu valmiiksi, kontaktikomissio huolehti Urantia-säätiön perustamisesta ja luovutti sille levyt Urantia-kirjanensimmäistä painatusta varten vuonna 1955. Urantia-säätiö perustettiin 11.1.1950. Sen tarkoitus on toimia Urantia-kirjanloukkaamattoman tekstin varjelijana ja huolehtia siitä, että kirjan opetukset leviävät lukijoiden ja veljesjärjestöjen avulla kaikille kansoille. Säätiö on voittoa tavoittelematon järjestö, ja sitä johtaa eliniäksi nimitetty viisijäseninen johtokunta. Johtokunnan velvollisuudet ja vastuut on määritelty Urantia-säätiön perustamisjulistuksessa. Jos haluat julistuksesta oman kappaleen, käy verkkosivullamme https://www.urantia.org tai ota yhteyttä säätiöön.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään