Urantia-Kirjaan Kohdistuvien Tekijänoikeuksien Rekisteröiminen

Tulostettava versioTulostettava versio

Kuluneiden vuosien aikana muutamat Urantia-kirjan lukijat ovat kiistelleet tekijänoikeuskysymyksestä. Jotta Urantia-säätiön kanta siitä, miksi tekijänoikeuksia käytetään johtokunnan "ensisijaisen velvollisuuden" eli Säätiöjulistuksen sanoin "URANTIA-KIRJAN tekstin jatkuvan koskemattomuuden varjelemiseen" kävisi ymmärrettäväksi, esitämme seuraavaa:

Tekijänoikeuksien historia

Teoksen "laatijuuden" käsite jo sinänsä on puhtaasti kaupallis-oikeudellinen. Nykymuodossaan se juontuu ajalta vähän ennen kirjanpainannan alkamista satoja vuosia sitten. Nykyisen tekijänoikeuslakimme juuret ulottuvat itse asiassa erään monarkin antamaan päätökseen. Tapaus koski kahta luostaria, joista toinen kopioi hallussaan olevan, mutta toisen luostarin omistaman käsikirjoituksen. Seuranneessa konfliktissa sinkoilivat syytökset hengellisestä perikadosta, mutta onneksi selväjärkisemmät ymmärsivät mistä oli kysymys: oikeutetusta mutta puhtaasti inhimillisestä ongelmasta. Annettiin päätös, joka soi tarkoin määritellyt jos kohta rajalliset oikeudet "alkuperäisen" omistajalle. Päätös kielsi "loukkaajaa" tekemästä kopioita, mutta se tunnusti myös, että on vaikeaa estää ketään tekemästä muistinvaraisesti kopiota omaan käyttöönsä. Tällä tavoin syntyi oikeudenmukaisen käytön sallittavuuden rajoittama tekijänoikeuskäsite. Ilmoituksenantajat olivat selvästikin tietoisia vaikeuksista, jotka liittyisivät uudenlaiseen ja rohkeaan kokeiluun antaa aikakautinen ilmoitus tekstin muodossa.

Tekijänoikeudet ja Urantia-kirjan alkuperä

Ajattelepa hetki sitä, että "laatijuus" on ihmisten yritys identifioida teoksen "alkuperä". Kun ryhdymme tarkastelemaan Urantia-lukuja ja niiden alkuperää, meidän on pidettävä mielessämme joukko asioita:

 1. Kysymyksessä oli yhteistoiminnallinen projekti, jonka suunnittelivat ja jossa oli mukana monia persoonallisuuksia—sekä näkyviä että näkymättömiä.
 2. Sen auktorisoi komissio, joka oli peräisin superuniversumin hallituksesta.
 3. Siinä oli mukana monia kirjoittajia, joista monet yksilöitiin myöhemmin pelkällä tittelillä ja joiden työ alistettiin toimituskuntien seikkaperäiseen tarkastukseen.
 4. Urantia-lukujen ensimmäiset luonnokset eivät luultavasti olleet englantia. Niiden kieli oli jokin Orvontonin kielistä, joka epäilemättä sopi paremmin ilmaisemaan jumalallisuuden ja jumaluuden olemusta ja toimintaa.

Kuka hyvänsä lähetystyöntekijä voi kertoa, että kun menee toiseen kulttuuripiiriin levittämään omia arvojaan, ensimmäisenä tehtävänä on perinpohjainen kohdekulttuuriin tutustuminen. Myöhemmin huomataan, että menestyminen on suorassa suhteessa sen ymmärryksen syvyyteen, joka on saavutettu sen ryhmän kielestä ja kulttuurista, jonka kanssa pyritään yhteyteen. Tämä ei ole mahdollista ilman todellista ja laaja-alaista kontaktia.

Kontaktikomissio ja foorumi muodostettiin luultavasti juuri tätä tarkoitusta varten, ja tästä seurannut vuosia jatkunut prosessi merkitsi sitä, että tekstiä esitettiin kommentoitavaksi. Sitä tarkasteltiin siihen tehtäviä välttämättömiä muutoksia silmällä pitäen ja sitten esitettiin uusi teksti ja tämä toistui useaan kertaan niin kauan, että vallitsi vakuuttuneisuus siitä, että "alkuperäinen" oli saatu käännetyksi niin tehokkaasti kuin voitiin odottaa ottaen huomioon kohdekielen eli englannin merkittävä rajoittuneisuus. Tällä tavoin tämän prosessin ihmisosanottajat vääjäämättä muokkasivat englanninkielistä käännöstä, ja silti ilmoituksenantajakomission tuskailu tekstiin väistämättä jäävistä vääristymistä tulee esille kautta koko kirjan. Tämä prosessi ei kuitenkaan ole ainutlaatuista vain jonkin erityisilmoituksen kohdalla, vaan se on tietty tosiasia kaikessa käännöstyössä.

Näin ollen käy yhä ilmeisemmäksi, että "ihmissubjekti" oli vain pieni osa tätä laajaa hanketta, jos kohta hänen osansa olikin kriittisen tärkeä. Kontekstin ollessa tällainen hänen tai kenen hyvänsä muun suoranaisesti mukana olleen olisi ollut mieletöntä väittää olevansa teoksen "laatija". Persoonallisuuskultin torjumiseksi, jollainen kultti muutoin olisi varmasti ympäröinyt "ihmissubjektia", ja antaakseen meille kirjoittamattoman opetuksen siitä, että lumoutumisemme "laatijoista" on jotakuinkin samaa kuin taikauskoisuus, hän sanoutui irti kaikista intresseistä, jotka tekijänoikeuksien nojalla olisivat lain mukaan hänelle muutoin kuuluneet. Hänen kantansa oli sen vaihtoehtoon verrattuna selvästi jalo ja käypäisiin normeihin verraten perin ihanteellinen ratkaisu.

Koska asumme itsekkään ja aineellisen kulttuurin piirissä, jota kaupalliset intressit hyvin laajalti pitävät käynnissä, käytännönläheiset ajattelijat tiedostivat, miten tarpeellista oli turvata tämä teksti, jonka kohdalla sen "laatijat" niin ihailtavasti luopuivat vaateistaan, niitä vastaan, jotka myöhempinä aikoina eivät olisi yhtä vaatimattomia. Urantia-lukujen tekstin määrääminen tekijänoikeuksien kohteeksi oli sen vuoksi olennaisen tärkeää ja sopusoinnussa niiden konventioiden kanssa, jotka koskivat silloin ja jotka koskevat nyt kirjallisen teoksen tuomista suuren yleisön ostettavaksi. Koska tekijänoikeuksien saamiseen tarvittiin "laatija", Urantia-säätiö, joka oli institutionaalinen johdannainen ja seurannainen "laatijuuden" ihmisosapuolesta "ihmissubjekti" mukaan lukien, nimettiin oikeutetusti "laatijaksi" siinä lain edellyttämässä mielessä, jota tekijänoikeussuojelun saaminen edellytti. Itse asiassa luvuista tuli säätiön yhteisöomaisuutta vain ja ainoastaan siinä tarkoituksessa, että estettäisiin muita käyttämästä sitä omaksi hyödykseen. Tähän pisteeseen saakka valtuutus tämän toimenpiteen suorittamiseen oli peräisin siltä superuniversumitason komissiolta, joka alun perin valtuutti lukujen esittämisen, mutta tämän vaiheen jälkeen asia jätettiin täysin sen varaan, miten ihmiset sitä käsittelevät, eikä tilanne ole sen jälkeen muuttunut.

On valitettavaa, että inhimillinen mukanaolo Urantia-lukuja aineelliseen muotoon saatettaessa ja niitä laadittaessa on niin monelle kompastuskivi. Sellainen ajattelu näyttää unohtavan, miten todellista on inhimillinen anti Korkeimman kehittyvään viisauteen. Se seikka, että lukujen alkuunpanijoina yksiselitteisesti toimivat "ei-inhimilliset" persoonallisuudet, jo sinänsä todistaa siitä saumattomasta yhteydestä, joka kutoo yhteen finiittisen ja infiniittisen ja sulauttaa sekä inhimillisen että jumalallisen kielellisessä ja muussa mielessä taiteelliseksi ilmaukseksi. Tässä valossa ilmoituksesta tulee yksinkertaisesti sitä, että laajempi yhteyskokonaisuus vetää mukaansa suppeamman, ja sitä tapahtuu taukoamatta, jos kohta useimmiten huomaamattomasti.

Se seikka, että useimmat "ei-inhimilliset laatijat" eivät halunneet ilmoittaa nimeään, on jäänyt vähäiselle huomiolle. Seikka viittaa siihen, miten universaalisesti tunnustetaan, että vain Isä on alkuperäinen. Vain hän on kaiken hyvän, toden ja kauniin alkuunpanija, ja sanallaan ja toimillaan hän kutsuu meidät kaikki mukaan sen yhteydenpidon soljuviin melodioihin, joka on ominaista kosmoksen kulttuurille. Urantia-luvut ovat todisteena tästä kulttuurista ja sen yhteisyyden luonteesta, se kun lainaa aineistoa jopa "ihmisperäisistä" ilmaisuista. Jos henkilökohtainen omistajuus olisi rajaamatonta, se heijastelisi kulttuuria, joka jättää Alkuperäisen tunnustamatta, vaikka se edeltää omakohtaisen ilmaantumista; kulttuuria, joka sittemmin sortuisi eristyneisyyden ja kaaoksen pimeyteen.

Tekijänoikeusrekisteröinnin hankkiminen

Asiakirja-aineistomme osoittaa, että ajatus tekijänoikeusrekisteröinnin hankkimisesta esitettiin jo 1930-luvun alkupuolella, jolloin kontaktikomission jäsenet lähestyivät ensi kertaa tekijänoikeusvirastoa. Kontaktikomission johtaja, tri Sadler, kirjoitti historiikin, jota hän ei koskaan julkaissut, mutta hän antoi alkuaikojen johtajien tutustua siihen. Historiikissaan hän sanoo:

"[Kontakti]komission jäsenet olivat Urantia-käsikirjoituksen varjelijoita; he säilyttivät koneella tehtyä puhtaaksikirjoitettua kopiota tulenkestävässä holvissa. Heille oli myös uskottu täysi vastuu Kirjan julkaisemiseen, kansainvälisiin tekijänoikeuksiin jne. liittyvien yksityiskohtien valvonnasta jne."

Ilmoituksenantajat pyysivät kontaktikomissiolaisia hankkimaanUrantia-kirjalle tekijänoikeussuojan.Urantia-säätiön perustamisjulistus on se asiakirja, joka määrittelee selkeästi ne tarkoitusperät, joita varten Urantia-säätiö perustettiin, ja selvittää johtokunnan velvollisuudet. Se on se väline, jolla vastuu Urantia-luvuista siirrettiin kontaktikomissiolta Urantia-säätiölle. Ymmärryksemme on, että asiasta keskusteltiin ilmoituksenantajain kanssa jo niinkin varhain kuin 1930-luvulla.

Johtokunnan jäsenet—sekä entiset että nykyiset—uskovat vakaasti, että Urantia-säätiön perustaminen niine velvollisuuksineen ja ohjeineen, jotka annettiin Säätiöjulistuksessa, on sopusoinnussa planetaaristen valvojiemme käyttämien metodien kanssa samoin kuin aiempien aikakautisten ilmoitusten kanssa, sillä niihin liittyi tarkkoja ohjeita siitä, miten kulloinenkin ilmoitus tuli toteuttaa, miten sitä hoitaa ja se organisoida.

Seuraavaksi esitämme jakson Säätiöjulistuksesta, joka määrittelee säätiön tarkoitusperät ja johtokunnan vastuut. Tämä asiakirja on määritellyt Urantia-säätiön noudattaman kurssin ja se tulee olemaan jatkuvasti säätiön toimintaa hallitseva peruskirja:

II artikla

TARKOITUSPERÄT

2.1. PÄÄTAVOITE: Se tarkoitusperä, jota varten tämä säätiö on luotu, on kosmologian, asuttamamme planeetan ja maailmankaikkeuden keskinäisen suhteen, ihmisen kehityshistorian ja kohtalon sekä hänen jumalasuhteensa ja Jeesuksen Kristuksen väärentämättömien opetusten käsittämisen ja ymmärtämisen edistäminen, kohentaminen ja laajentaminen maailman kansojen keskuudessa samoin kuin Jumalan Isyyden ja ihmisten keskinäisen veljeyden käsittämisen ja arvostamisen mieleenjuurruttaminen ja edistäminen siinä tarkoituksessa, että ihmisen huojentuneisuus, onnellisuus ja hyvinvointi sekä yksilönä että yhteiskunnan jäsenenä lisääntyisivät ja enentyisivät, ja tapahtukoon tämä sellaista uskontoa, filosofiaa ja kosmologiaa vaalimalla, jotka vastaavat ihmisen älyllistä ja sivistyksellistä kehitystä.

2.2. JOHDANNAISTAVOITTEET: Ne johdannaistavoitteet, joiden vuoksi säätiö luodaan, ovat URANTIA-KIRJAn tekstin jatkuva koskemattomuuden varjeleminen ja URANTIA-KIRJAn sisältämien periaatteiden, opetusten ja oppien levittäminen.

III artikla

JOHTOKUNNAN VELVOLLISUUDET

3.1. URANTIA-KIRJAN TEKSTIN VARJELEMINEN: Johtokunnan ensisijainen velvollisuus on jatkuvasti varjella URANTIA-KIRJAn tekstin koskemattomuutta, ja käyttäköön ja soveltakoon johtokunta sellaisia keinoja, menetelmiä ja toimenpiteitä sekä käyttäköön ja kuluttakoon niin paljon säätiön varallisuutta kuin johtokunnan arvion mukaan on välttämätöntä, soveliasta ja sopivaa johtokunnan asianmukaisesti varmentamien URANTIA-KIRJAn alkuperäistekstin sisältävien kopioiden säilyttämiseksi ja suojelemiseksi häviämiseltä, vahingoittumiselta tai tuhoutumiselta samoin kuin siltä, että tekstiä millään tavoin tai miltään osin muutettaisiin, muokattaisiin, tarkistettaisiin tai siihen tehtäisiin vaihdoksia.

3.2. PÄÄTAVOITTEEN TOTE-UTTAMINEN: Johtokunnan velvollisuus on käyttää ja soveltaa sellaisia keinoja ja menetelmiä, jotka johtokunta kulloinkin näkee hyväksi ja jotka se kehittelee, samoin kuin käyttää ja ohjata säätiön varallisuutta pykälässä 2.1. asetettujen yleisten tarkoitusperien edistämiseen ja toteutumiseen.

3.3. URANTIA-KIRJAN VARJELEMIEN JA SEN JÄLJENTÄMISEN VALVONTA: Johtokunnan velvollisuus on pidättää itselleen absoluuttinen ja ehdoton valvontavalta, joka kohdistuu URANTIA-KIRJAn ja kaikkien siitä tehtävien käännösten painattamiseen ja jäljentämiseen tarvittaviin painolevyihin ja muihin jäljentämismenetelmiin, ja tehdä tai teettää sellaiset uudet painolevyt ja muut välineet, jotka tarvitaan URANTIA-KIRJAn ja kaikkien siitä tehtyjen käännösten painattamiseen ja jäljentämiseen, ja pidättää itselleen absoluuttinen ja ehdoton kontrolli kaikkien tällaisten URANTIA-KIRJAn ja siitä tehdyn käännöksen painattamiseen ja jäljentämiseen tarvittavien painolevyjen ja muiden välineiden suhteen ja käyttää ja ohjata tähän tarkoitukseen säätiön varoja.

3.4. URANTIA-KIRJAN OPETUSTEN LEVITTÄMINEN: Johtokunnan velvollisuus on levittää URANTIA-KIRJAn opetuksia ja oppeja ja suunnitella, kehitellä ja panna täytäntöön keinoja ja menetelmiä tällaisen levittämisen toteuttamiseksi ja käyttää ja ohjata tähän tarkoitukseen säätiön varoja.

Kautta Urantia-kirjan meitä kehotetaan työskentelemään yhdessä ryhminä. Meille kerrotaan, että tiimityö ja yhteistoiminta ovat universumin menettelytapa—Kristus Mikaelin menettelytapa—ja että ilmoitus tuodaan meille suunnitelman kera.

Kun yksilöt päättävät poiketa tästä suunnitelmasta, kun omista mielipiteistä kiinnipitäminen menee yhteistoiminnan ja tiimityön edelle, sekaannus ja kaaos ovat väistämättömiä.

Miten ilmoitus muka voi olla tekijänoikeuksien kohde?

Kysymys esitetään usein. On tärkeää tehdä ero "ilmoituksen" ja sen aineellisen välineen, jonka avulla ilmoitus annettiin, aineellisen kirjan, välillä.

Urantia-kirja itsessään on fyysinen esine, "aineellinen kappale". Viides aikakautinen ilmoitus sen sijaan on se elävä totuus, joka koetaan niiden yksilöiden sydämessä, mielessä ja sielussa, jotka omaksuvat Urantia-kirjan opetukset ja soveltavat niitä arkielämäänsä. Totuus ei ole tekijänoikeuksien kohde; merkitys ei ole tekijänoikeuksien kohde. Totuus on elävä, aineeton kokemusrealiteetti. Vain jokin aineellinen, niin kuin kirja tai yhdistelmäteos, nauttii tekijänoikeussuojaa ja kelpaa tekijänoikeusrekisteröinnin kohteeksi.

Urantia-kirjaan kohdistuvat tekijänoikeudet rekisteröimällä säätiö varmistaa, että sanat pysyvät muuttamattomina, jotta tulevat sukupolvet kaikkien kulttuurien ja käännösten piiristä näkevät ne sellaisina kuin ne meille esitettiin eikä sirpaloidussa, vääristellyssä tai silvotussa muodossa.

Urantia-kirjan alkuperäiseen englanninkieliseen tekstiin kohdistuvat tekijänoikeudet ovat ratkaisevan tärkeitä opetuksia tarkkojen, täsmällisten ja sujuvien käännösten avulla maailmanlaajuisesti levitettäessä. On erittäin tärkeää, ettemme jaa monia käännösversioita ei-englanninkielisiin maihin. Ellei Urantia-kirja olisi tekijänoikeuksin suojeltu, lukijoilla olisi täysi vapaus tuoda saataville moninaisia, ala-arvoisia käännöksiä koko kirjasta tai sen silvotuista osista.

Olisi vastuutonta ja epäoikeudenmukaista tuoda ei-englanninkielisten veljiemme ja sisartemme opintoryhmiin sekasortoa toimittamalla heidän opiskeltavakseen keskenään ristiriitaisia tekstejä.

Lukijoille suodaan kaikki mahdollisuudet osallistua käännösten paranteluun ja tarkistukseen, mutta on välttämätöntä, että on olemassa asianmukainen järjestelmä takaamassa käännösten säilyminen alkuperäisen englanninkielisen version mukaisina ja ettei käännettyä kirjaa kuolevaisten epäviisain toimin pirstaloida tai silvota.

Mitä tapahtuisi, ellei Urantia-kirja olisi tekijänoikeuksien suojelema?

Tiedämme, että jotkut lukijat haluaisivat muuttaa Urantia-kirjan sanoja. Esimerkiksi:

 • Jotkut lukijat protestoivat sitä vastaan, että jumaluudesta käytetään miessukupuoleen viittaavia ilmaisuja; he eivät siedä sitä, että Jumalasta puhutaan "Isänä". He vastustavat ilmauksia "Son of Man" ['Ihmisen Poika'; englannissa 'Miehen Poika'], "mankind" ['ihmiskunta'; englannissa 'mieskunta'], Jumalan "poika" sekä "Jumalan Isyys ja ihmisten veljeys".
 • Jotkut lukijat haluavat painattaa (ja ovat jo painattaneet) IV osan erillään osista I, II ja III. Jotkut ovat ehdottaneet sellaisten termien kuin "Ajatuksensuuntaaja" ja "Nebadonin Mikael" poistamista, koska ne edellyttävät tietoa osista I, II ja III.
 • Toiset lukijat loukkaantuvat rotuja käsittelevistä luvuista ja uskovat ilmoituksenantajain erehtyneen ottaessaan ne mukaan, niinpä kyseiset luvut tulisi heidän mielestään poistaa kirjasta.
 • Muutamat lukijat kääntävät kirjaa (tai ovat mukana käännöksissä) ja haluaisivat jakaa kirjan osiinsa ja painattaa osat muissa maissa.

Urantia-säätiön entinen johtokunnan jäsen ja presidentti Tom Kendall sanoi seuraavaa:

"Älkää suhtautuko kevytmielisesti tekijänoikeuksien tärkeyteen. Kontaktikomissiolaisia varoitettiin, että ilmoitus olisi suurimmassa vaarassa ensimmäiset 50 tai 100 vuotta. Jos tekijänoikeudet menetettäisiin ja kirjasta tulisi ei kenenkään omaisuutta, se voitaisiin silpoa. Se voitaisiin jakaa 197 vihkoseksi, 'hämmentävät' jaksot leikattaisiin pois, 'vaikea kama' poistettaisiin, vanhentunut tieteellinen aineisto ajanmukaistettaisiin uusilla teorioilla; kuvitusta, taulukoita ja alaviitteitä lisäiltäisiin, tekstiin liitettäisiin johdanto ja kommenttiosasto. Yksinkertaistettuja versioita ilmestyisi pilvin pimein. Mikään tällainen ei ollut ilmoituksenantajain tavoite, ja tosiasia on, että jotkin äskeisistä toimenpiteistä nimenomaisesti kiellettiin. Kirja tarkoitettiin pysymään yhtenä kokonaisuutena ilman sivupoluille johtavia lisukkeita."

Ellei säätiöllä olisi tekijänoikeuksia ja ellei se valvoisi niitä, ei olisi mitään keinoa suojella kirjaa edellä kuvailluilta toimilta. Lukijoilla olisi vapaus vääristellä ja silpoa alkuperäinen teksti ennen kuin sillä on ollut tilaisuus saada merkittävä jalansija maailmassa.

Kukaan meistä ei ole pätevä kysymään ilmoituksenantajain motiivien perään heidän käyttäessään niitä sanoja, joita he käyttävät. Kenelläkään meistä ei ole oikeutta ottaa omin päin ilmoituksen tulevaa kohtaloa omiin käsiinsä ja ohjata sitä omien ideoittensa mukaisesti, eikä muuttaa tekstin sanoja tai tuoda sitä saataville osittaisessa tai silvotussa muodossa.

Eevan erehdys tulisi toimia opetuksena tällaista erhettä vastaan:

Mutta Eeva kuunteli petollista propagandaa henkilökohtaisesta kahlitsemattomuudesta ja planetaarisesta toimintavapaudesta. Hän eksyi kokeilemaan Poikien aineellisen luokan elämänplasmalla salliessaan tämän hänelle uskotun elollismuodon sekoittua liian varhaisessa vaiheessa Elämänkantajien alunperin suunnittelemaan, tuolloin jo sekoittuneeseen luokkaan kuuluneen elämänplasman kanssa ...

Ette koko Paratiisiin-nousunne aikana voita koskaan mitään sillä, että yritätte kärsimättömästi välttyä säädetyn ja jumalallisen suunnitelman mukaisen tien läpikäymiseltä turvautumalla oikoteihin, omiin keksaisuihin ja muihin konsteihin muuttuaksenne entistä paremmiksi täydellisellä tiellä kohti täydellistymistä ja ikuista täydellisyyttä. [846:3-4]

Miten loukkaamaton teksti tunnistetaan tekijänoikeuksien umpeuduttua v. 2050?

Urantia-säätiö on rekisteröinyt sanat "Urantia" ja "Urantian" sekä samankeskisten ympyränkehien muodostaman symbolin tavaramerkeiksi, palvelumerkeiksi ja kollektiivisiksi jäsenmerkeiksi. Sen jälkeen kun säätiön tekijänoikeudet Urantia-kirjaan umpeutuvat,Urantia-kirjalla saattaa olla monia julkaisijoita. Jotkut heistä julkaissevat jotakin muuta kuin koskematonta tekstiä. Urantia-säätiön julkaisema loukkaamaton teksti tulee silti olemaan identifioitavissa, koska vain se on varustettu Urantia-säätiön nimellä ja samankeskisten ympyräin muodostamalla tunnuksella.

Urantia-säätiö on käyttänyt samankeskisten ympyräin muodostamaa symbolia erillisenä rekisteröitynä merkkinä vuodesta 1950 saakka. Merkkejä käytetään identifioimaan:

 1. Urantia-kirjan ja sen käännösten autenttisuus.
 2. Uuden ilmoituksen olemassaolo erotukseksi sekaannusta aiheuttavista uskomuksista.
 3. Urantia-säätiön toimistot ja edustajat.
 4. Säätiön kanssa yhteistyössä opetusten levittämiseksi toimivat Urantia-kirjan lukijoiden järjestäytyneet yhdistykset maailman eri puolilla.

Ellei Urantia-säätiö olisi rekisteröinyt näitä tunnuksia tai jos ne eivät olisi kenenkään omaisuutta, niitä voitaisiin käyttää antamaan uskottavuutta julkaisuille, toiminnoille ja järjestöille, jotka edistävät vääristyneitä tulkintoja Urantia-kirjasta tai joilla on vain vähän tai ei mitään tekemistä sen opetusten kanssa.

Maailmalla ei nykyisellään juurikaan ymmärretä, mitä kyseiset tunnukset tarkoittavat, joten on tärkeää, että niiden merkitystä suojellaan ja varjellaan siksi, kunnes tämänhetkistä suuremmalla osalla maailman väestöstä on laajempi ymmärrys opetuksista.

Säätiö pitää rekisteröityjä merkkejä asianmukaisina ja soveliaina tunnuksina identifioimaan viides käänteentekevä ilmoitus. Hiljattain julkaistut säätiön antamat Tekijänoikeuksia ja rekisteröityjä merkkejä koskevat menettelytapaohjeet myöntävät yksilöille vapauden käyttää tekstiä ja merkkejä opetus- ja sananlevitystoimissaan. Säätiön menettelytapaohjeet ovat saatavilla toimistoistamme sekä verkkosivustosta https://www.urantia.org.

Toimintakutsu

Urantia-säätiön johtokunta ja henkilöstö kääntyvät puoleenne pyytäen teiltä rukouksia ja tukea. Olemme tottuneet viidennen aikakautisen ilmoituksen suojelemiseen ja saatavillapitämiseen tähtäävään toimintaamme kohdistuviin haasteisiin. Ilman Jumalan ja teidän tukeanne emme voi menestyä. Tuota tukea nauttiessamme emme voi olla menestymättä tämän ilmoituksen tuomisessa koskemattomana tulevalle vuosisadalle lastemme ja lastenlastemme saataville.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään