بنیاد یورنشیا

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

بنیاد یورنشیا در سال 1950 تأسیس شد، تا نگاهدارندۀ متن تغییرناپذیر کتاب یورنشیا باشد و اطمینان حاصل کند که با کمک خوانندگان و سازمانهای برادر، آموزشهای کتاب به همۀ انسانها گسترش می‌یابد. این سایت به عنوان یک خدمت به جامعۀ خوانندگان کتاب یورنشیا فراهم شده است، و به هیچ عنوان به معنی مسئولیت برای هر فرد، گروه مذهبی، یا سازمان اجتماعی نیست.

بنیاد یورنشیا یک بنیاد غیرانتفاعی و آموزشی است که تحت یک اعلامیۀ سرپرستان عمل می‌کند. این بنیاد کتاب یورنشیا را از سال 1955 به چاپ رسانیده است، و در سالهای اخیر کتاب را به بسیار زبانهای دیگر دنیا ترجمه کرده است.

کتاب یورنشیا، این ساختمان برای برگزاری گردهماییهای منظمِ خوانندگان آغازینِ متون کتاب مورد استفاده قرار می‌گرفت. تمامی این ساختمان و زمین آن در سال 1969 برای بنیاد یورنشیا به ارث گذارده شد. امروزه این ساختمان شامل دفاتر، یک زیرزمین برای انبار و ارسال کتاب، یک اتاق تبادل نظر برای میتینگها و گروههای مطالعاتی، و دو آپارتمان مسکونی می باشد.

چالشهای آینده ...

کتاب یورنشیا به ما می گوید:

”چالش مذهبی این عصر برای آن مردان و زنان دورنگر، پیشرو، و دارای بینش معنوی این است که جسورانه فلسفه‌ای جدید و جذاب از زندگانی در کادر مفاهیم مدرن، بسیط، و به نحو بدیع به هم پیوستۀ حقیقت کیهانی، زیبایی جهانی، و نیکی الهی بنا نهند.“ (مقالۀ 2 – طبیعت خداوند)

کتاب یورنشیا هستند، هنگامی که در قلوب و اذهان نوع بشر پذیرفته شوند، از این قدرت برخوردارند که این پیام آسمانی استاد را تحقق بخشند: ”صلح در زمین و خواست نیک در میان انسانها.“

کلیسا، یا تبلیغ مذهبی، چالشی است که ما با آن مواجه هستیم. طرحهایی در دست هستند که تا سال 2030 تعداد ترجمه‌های کتاب به زبانهای دیگر به شصت عدد افزایش یابد و کانالهایی برای توضیع کتاب در سرتاسر دنیا فراهم گردد. تا آن هنگام تقریباً هشتاد و چهار درصد از مردم در سیاره قادر خواهند بود کتاب یورنشیا را به زبان بومی خودشان بخوانند.

برای موفقیت در این برنامۀ بلندپروازانه، بنیاد یورنشیا به حمایت و کمک افرادی نظیر شما نیازمند است. اگر مایلید در کار پخش آموزشهای کتاب یورنشیا به تمامی مردم دنیا شرکت کنید، و یا صرفاً مایلید اطلاعات بیشتری کسب کنید، لطفاً ما را در جریان قرار دهید.

Información de fondo

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefono: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
بنیاد یورنشیا. کلیۀ حقوق محفوظ است©