Urantijos Fondas

Spausdinimui tinkamas variantasSpausdinimui tinkamas variantas

Urantijos Fondo istorija

Urantijos Fondas buvo ákurtas 1950 metais tam, kad saugotø Urantijos Knygos vientisà tekstà ir uþtikrintø ðios knygos mokymø skleidimà visiems þmonëms, padedant skaitytojams ir broliðkoms organizacijoms. Jo galutinë misija yra didinti ir plësti þmogaus, kaip individo ir kaip visuomenës nario, paguodà, laimæ, ir gerovæ, skatinant tokià religijà, tokià filosofijà, ir tokià kosmologijà, kokia atitinka þmogaus ðiandieniná intelektualø ir kultûriná iðsivystymà.

Urantijos Fondas yra nepelno ðvietimo fondas, kuris veikia remdamasis Patikos Deklaracija. Ðià knygà anglø kalba jis spausdina nuo 1955 metø, o pastaraisiais metais jà verèia á daugelá kitø pasaulio kalbø.

Urantijos Fondo bûstinë, esanti adresu 533 Diversey Parkway, Chicago, Illinois, buvo pastatyta 1905 metais. Prieð iðleidþiant Urantijos Knygà ðis pastatas buvo naudojamas rankraðèio kopijø pirmøjø skaitytojø nuolatiniams susibûrimams. 1969 metais visas pastatas testamentu buvo paliktas Urantijos Fondui. Ðiandien já sudaro kabinetai, rûsys knygø atsargø laikymui ir knygø siuntø parengimui, "Forumo kambarys" susirinkimams ir studijø grupëms, ir du gyvenamieji butai.

Foundation Info

Spausdinimui tinkamas variantasSpausdinimui tinkamas variantas

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved