Internetin Urantia-Kirja-Koulun Opettajien Ja Vetäjien Kouluttaminen

Tulostettava versioTulostettava versio
Marta Elders

Marta Elders, johtokunnan liitännäisjäsen,
Darren, Connecticut, Yhdysvallat

Viime kesäkuussa kymmenellä entisellä UBIS:n opiskelijalla oli ilo ja haaste liittyä Dorothy Elderin johtamaan opettaja/vetäjä -koulutustapahtumaan.

Neliviikkoisen jakson painopisteet olivat:

Viikko 1) tehokkaan opettajan ominaisuudet; viikko 2) oppikurssin kehittelyprosessi mukaan lukien asianmukaiset ja mielekkäät kysymykset; viikko 3) UBIS:n opettajia ja oppilaita koskevat menettelytavat, mukana myös ongelmien selvittely, ja viikko 4) olemassa olevan UBIS-systeemin mukaisen työskentelemisen proseduuri, kurssien tarkastelukomitea (CRC), opettaja/vetäjän pätevyysvaatimukset ja mahdolliset muut prosessin kuluessa heränneet ajatukset.

Ensimmäisen valmennusviikon aikana Dorothy osoitti viisautta rohkaistessaan meitä tarkastelemaan omia, vuosien mittaan kertyneitä kokemuksiamme ja muistelemaan opettajia, joilla on ollut suurin vaikutus elämäämme. Mitkä olivat ne ominaisuudet, jotka katsoimme tärkeimmiksi ja/tai oleellisimmiksi? Saamalla meistä jokaisen tarkastelemaan omia kokemuksiamme siirryimme opettamisen sisällöstä huolehtimisen sijasta opettajana olemisen merkitykseen. Sen jälkeen pohdimme sitä, millaisia kykyjä ja ominaisuuksia menestyksellisen UBIS-opettajan pitää osoittaa, ja sitä, mitä taitoja edellyttää internetopettamiseen ryhtyminen. Kyseinen kokemus vahvisti omaa viisauttamme ja salli meidän keskittyä ”löytämiseen” mieluumminkin kuin ”tulkitsemiseen”, mikä onkin UBIS-projektin tunnusmerkki.

Toiseksi viikoksi saimme tehtäväksemme kurssin suunnittelun, sen tarkoituksen määrittelyn, sen ensimmäisen opiskeltavan luvun tai jakson johdannon kirjoittamisen ja kolmen kysymyksen laatimisen. Kurssit olivat joko jostakin aiheesta tai jostakin teemasta. Meistä monen kommentti oli, että olisimme halunneet osallistua muiden ehdottamille kursseille. Tämän jakson kuluessa tarkastelimme jokaista kysymystä turvautumalla Bloomin taksonomiaan – tietäminen, ymmärtäminen, soveltaminen, analyysi, synteesi ja arviointi. Tätä klassifiointia hyväksi käyttämällä ja tarkastelemalla kysymyksiä faktan, merkityksen ja arvon näkökulmasta pääsimme parempaan selvyyteen ja ymmärrykseen siitä, mitä oppiminen on.

Aloitellessamme kolmatta viikkoa pyrimme pääsemään parempaan selvyyteen siitä, mitä oppilaat odottavat, ja keskustelimme eri tavoista tukea heidän oppimistaan ja mukanaoloaan. Keskustelimme myös siitä, miten tämä saavutetaan UBIS-ympäristössä. Pohdimme sitä, millä tavoin voimme olla kunnioittavasti vuorovaikutussuhteessa oppilaisiin, samalla kun pidämme kiinni koulun rakenteesta ja sen kaikille avoimesta luonteesta keskittyessämme Urantia-kirjaan ja sen opetuksiin. Näin päädyimme kyselemään, miten ratkaista pulmia, jotka ilmaantuvat kurssin kuluessa.

Kurssin viimeisellä viikolla opimme lisää opettaja/vetäjän kelpoisuusvaatimuksista, kurssien valmisteluprosessista ja tarjolla ja käytettävissä olevasta UBIS:n tuki- ja ohjausjärjestelmästä. Dorothy mallinsi opettamistyylin, joka on osoittautunut menestykselliseksi. Kävi tuiki selväksi, että vaikka emme ”opeta” totuutta, voimme elää totuutta niin, että muutkin sen tunnistavat.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään