Presidentin Raportti

Tulostettava versioTulostettava versio
Mo Siegel

Mo Siegel, presidentti,Urantia-säätiö, Colorado,USA

Hyvät Urantia-säätiön ja Urantia-ilmoituksen ystävät

Kun ihmiset haikailevat sitä, millaista olisi ollut palvella Jeesuksen mukana neljättä käänteentekevää ilmoitusta, on paikallaan muistaa, että meillä on nyt vastaavanlainen tilanne. Sen myötä, että Urantia-kirja julkaistiin vasta viisi­kymmentäviisi vuotta sitten, meillä on siunauksenamme tilaisuus palvella viidennen käänteentekevän ilmoituksen alkuaikoina.

Seuraava raportti tarkastelee Urantia-säätiön tavoitteita vuodelle 2010 ja sitä, miten olemme niiden saavuttamises­sa edenneet.

Kiitokset teille, Urantia-säätiön tukijat, rukouksistanne, hyvästä tahdostanne samoin kuin raha- ja muista lahjoi­tuksistanne.

Huokukoon meistä Urantia-ilmoituksen totuuksien tuoksu.

Mo Siegel

Tavoitekatsaus – kolmas neljännes 2010

1. Myynti ja jakelu

Tavoitteet:

Kasvatetaan kirjan myyntiä ja jakelua seitsemällä prosentilla eritoten Pohjois-Amerikassa, Väli- ja Etelä-Amerikas­sa ja Euroopassa. Kirjoiksi lasketaan myös elektroniset kirjat, äänitteet ja nettilataukset.

Tilanne:

a. Painettujen kirjojen myynti on noussut hieman vuoden 2009 tasolta.

b. Digitaalisten latausten määrän tarkkailu on vasta alkanut. Tuntuu siltä, että nettilatausten määrä ylittää painettu­jen kirjojen myyntimäärän. Tämä todellisuuden muutos on saanut meidät muuttamaan ajatteluamme ja suhtautu­mistamme edessämme olevaan tehtävään.

c. The Urantia Bookin ääniteversio on nyt ostettavissa osoitteesta www.audible.com, joka on internetin laajin ääni­tekirjojen toimittaja. Käykääpä kyseisellä sivustolla, ladatkaa äänikirja ja kirjoittakaa myönteinen arvio.

d. Euroopassa kirjan jakelu laajenee, sillä tarpeelliset jakelusopimukset on allekirjoitettu tukkukauppojen kanssa Ruot­sissa, Unkarissa, Eestissä ja Puolassa. Kiitokset kääntäjille, formatoijille ja kaikille muille, jotka olivat mukana mah­dollistamassa tämän totuuden levittämisessä saavutetun edistysaskelen.

2. Verkkosivusto

Tavoitteet:

Tehdään merkittäviä parannuksia uusilla verkkosivuilla kääntämällä englanninkieliset teks­tit espanjaksi, portuga­liksi, puolaksi, ranskaksi ja suomeksi.

Tilanne:

Verkkosivuston osalta vuoden 2010 tavoite ylitetään. Sivusto tulee vuoden loppuun mennessä olemaan osittain käännettynä kolmelletoista kielelle, joista seitsemän on jo lähes valmiita. Sivuillamme on silloin luettavissa neljä­toista Urantia-kirjan kään­nöstä.

3. Tekstin suojelu

Tavoitteet:

Tuodaan saataville seitsemän ladattavaa käännöstä, jotka ovat vakioidun viittausjärjestelmän mukaisia. Sijoitetaan kyseiset tekstit osoitteeseen www.urantia.org, niin että säätiön käännökset ovat ajantasaisia, moitteettomia ja standardin mukaisia.

Tilanne:

Tavoite on ylitetty. Säätiön sivustolla on vuoden loppuun mennessä neljätoista tavoitteen mukaista käännöstä. Kaikista säätiön verkkosivustohankkeista tärkein saattaa olla nimenomaisesti tämä korkealaatuisten, digitaalisesti yhdenmukaisten ja helposti saatavilla olevien käännösten tarjoaminen. Moitteettomat, standardinmukaiset tiedos­tot, jotka on asianmukaisesti yksilöity ja asianomaisin viittein varustettu toimivat perustana käännösten tarkistuk­sille, aiheenmukaisille opinnoille ja yhdenmukaisille kirjoille kaikissa digitaalisissa formaateissa.

4. Yhteisösuhteet

Tavoitteet:

Lisätään ystävällisiä suhteita ja yhteydenpitoa Urantia-kirjan lukijoihin ja lukijaryhmiin kaikkialla maailmassa, eri­toten Latinalaisessa Amerikassa.

Tilanne:

a. Ystävällisten suhteiden ja yhteistoiminnan edistäminen lukijoihin maailmanlaajuisesti on jatkuvasti etusijalla. Johtokunnan ja henkilökunnan jäsenet osallistuivat tänä vuonna moniin alueellisiin konferensseihin ja kertoivat Urantia-säätiön työstä. Urantia-säätiön nettiuutiset on julkaistu kuluvana vuonna kaksi kertaa, ja jokainen numero on kopioitu netistä yli seitsemäntuhatta kertaa.

b. Useat ryhmät pitävät monipäiväisiä kokouksia säätiön keskustoimiston rakennuksessa Chicagossa. Tästä hie­nosta rakennuksesta, Urantia-ilmoituksen synnyinpaikasta, on tulossa erilaisten Urantia-kirja-projektien parissa toimivien ryhmien yhä tärkeämpi keskuspaikka.

5. Koulutus:

Tavoitteet:

Otetaan käyttöön UBIS:n verkkosivujen uusi tietokoneohjelmisto. Edistetään Urantia-säätiön tarjoamia tai koor­dinoimia koulutushankkeita.

Tilanne:

a. UBIS:n uusi ohjelmisto otettiin käyttöön keväällä. Siihen tehdään parannuksia sitä mukaa kuin opettajat ja op­pilaat oppivat sitä käyttämään ja huomaavat siinä korjaustarpeita.

b. Koulutuskomitea järjesti kesäkuussa säätiön tiloissa opintoryhmiä arvioivan tilannetarkastelun. Mukana oli yli kaksikymmentä opintoryhmänvetäjää, jotka ovat ansioituneet menestyksellisten opintoryhmien johtamisessa. Urantia-säätiö pitää kiinni tavoitteesta saada muodostetuksi tuhat opintoryhmää vuoteen 2020 mennessä, ja toi­vomme opintoryhmille omistautuneiden yksilöiden ja järjestöjen toimivan tässä kanssamme. Sekä Kansainvälisellä Urantia-yhdistyksellä että Urantia Book Fellowshipillä on meneillään koko joukko opintoryhmiä tukevia merkittä­viä projekteja, jotka kaikki nauttivat säätiön täyttä tukea.

6. Organisaation kehittäminen:

Tavoitteet:

Jatketaan Urantia-säätiön hallintotapauudistusta, johon kuuluu johtokunnan ohjeistaminen ja opastus, johtokun­nan jäsenten seuraajien ennakointi ja erilaisia muita toimia, jotka lisäävät Urantia-säätiön kykyä palvella Urantia-kirja-projektia ja lukijayhteisöä.

Tilanne:

Kestävän ja palveluhenkisen organisaation rakentamiseen tarvittavan infrastruktuurin kehittäminen jatkuu menes­tyksellisesti. Pysyvistä ja erityiskomiteoista on tullut säätiön toiminnan vahva elementti. Etupäässä hallintokomite­an työn johdosta vuodesta 2010 tulee organisatorisen yhtenäisyyden merkkivuosi.

7. Rahoitus:

Tavoitteet:

Pysytään vuodelle 2010 hyväksytyn toimintabudjetin kehyksissä ja kerätään viisi prosenttia enemmän lahjoituksia.

Tilanne:

Vuoden 2010 ensimmäisen puoliskon toimintakulut ylittivät budjetin. On ryhdytty toimiin kulujen vähentämisek­si loppuvuoden osalta. Lahjoituksia on saatu tänä vuonna hieman enemmän, jos kohta tavoitteita vähemmän. Urantia-säätiö tarvitsee tukeasi rahoittaakseen käännökset, kirjamyynnin ja -jakelun, digitaalisen jakelun, UBIS:n verkkosivujen parantamisen ja Chicagon-toimistorakennuksen kunnossapidon. Kirjojen myynnillä rahoitetaan säätiön kuluista vähemmän kuin viisi prosenttia. Urantia-säätiön toimintaan tarvittavista varoista yli 95 prosenttia saadaan lahjoittajilta. Urantia-kirjan ja sen käännösten saatavilla pitämisessä Urantia-säätiö luottaa lukijayhteisön anteliaisuuteen ja taloudelliseen tukeen.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään