Arvioiva Tilanteen Tarkastelu Opintoryhmien Osalta

Tulostettava versioTulostettava versio

Jeff Wattles, Ohio, USA

Kaksisenkymmentä opintoryhmäentusiastia kokoontui Urantia-säätiöön kesäkuun 10.–13. päiväksi arvioimaan tilannetta ja tekemään luovia aloitteita opintoryhmiä varten. Marta Elders johti tapahtuman kulkua yhdessä Bob­bie Dreierin ja Jeff Wattlesin kanssa.

Arvioiva tilanteen tarkastelu koostuu neljästä vaiheesta, joiden tarkoituksena on auttaa ryhmän luovuutta mukana olevien yksilöiden vahvoja puolia ja kiinnostuksen kohteita korostamalla. Ensimmäisessä vaiheessa pareittain toi­mivat yksilöt haastattelevat toisiaan ehdotettujen, laajasti opintoryhmiä koskevien kysymysten pohjalta. Kun oli löytänyt toisen osapuolen vahvoja puolia ja huippukokemuksia, kyseinen haastattelukumppani esitteli toisen osa­puolen laajemmalle ryhmälle. Toisessa vaiheessa osallistujat pohtivat opintoryhmiä koskevia ihanteita ja kertoivat niistä muille (panimme ryhmät esittämään humoristisia sketsejä). Kolmannessa vaiheessa yksilöiden kirjallisesti esittämien unel­mien kartoituksen pohjalta tislautui muutamia keskeisiä seikkoja, minkä jälkeen osallistujat järjes­tyivät oman kiinnostuksensa mukaan ryhmiin laatimaan projektia, joilla unelmasta tehdään totta. Neljännessä vai­heessa osallistujat esittivät sitoumuksensa ryhtyä toteuttamaan kollektiivisesti laatimaansa projektia. Käy­tettävis­sämme olleen ajan puitteissa – ja ylipäätään ajan, joka kiireisillä osallistujilla on käytettävissään – kävi niin, että teknologiaa käsitellyt ryhmä esitti tälle syksylle toteuttamiskelpoisimmat ehdotukset. Muut ryhmät sen sijaan yhdistivät viisautensa pikemminkin opintoryhmien hyvinvointikysymyksissä.

Seuraavaksi muutamia esille nousseita näkemyksiä. Viiden minuutin hiljainen mietiskelyhetki opintoryhmän ko­kouksen aluk­si ja lopuksi osoittautuu perin hyödylliseksi kokoontumisen ja sitä seuraavan seurustelun tunnelman kannalta. Rakastavaan palveluun kuuluu sellaisen kokoontumispaikan järjestäminen, joka tuntuu turvalliselta ja vaarattomalta. Kun tavoitellaan mukaan nuorisoa, olkaa tietoisia heidän kyvystään käsitellä asiat nopeasti (mutta samalla heidän lyhyemmästä keskittymiskyvystään). Pitäkää vireillä sellaista odotusta, että opintoryhmän jäsenten tulisi lopulta aloittaa oma opintoryhmänsä. Keskustelkaa opintoryhmänne tehtävästä uudistaaksenne sitoutumi­senne yhteisiin tavoitteisiin (yhtenäisyys muttei yhdenmukaisuus). Lukijat voivat esittää opiskeltavan luvun jakson, tehdä siitä lyhyen esityksen, esittää kysymyksiä tai viitata kirjan muihin kohtiin. Kanssavetäjät – uskolliset tasapai­nottajat – ovat hekin tärkeitä. Jotta muutosta tapahtuisi, antakaa jokaisen jäsenen valita ryhmän kuhunkin istun­toon käytännössä toteutettavaksi tarkoitettu lainaus kirjasta ja esittää siitä raportti seu­raavalle kokoukselle.

Meneillään oleviin projekteihin kuuluvat mm. Kansainvälisen Urantia-yhdistyksen kansainvälinen johtajasymposio ensi heinäkuussa ja Kathy Wanenmakerin UAUS-projekti (vapaaehtoisia kaivataan!), jonka puitteissa käydään jo­kaisessa opintoryhmässä ja kohennetaan suhteita kaikkiin jäseniin.

Mukana olivat Vicki ja Bob Arkens, Bill ja Share Beasley, Robert Burns, Linda ja Bob Buselli, John Sausland, Ann Garner, Tim Hobbs, Nathen Jansen, Robin Jorgensen, Ken Keyser, Chris Lepine, Maurice Migneault, L.P., Aaron Rogers, David Spicer, Phil Taylor, Kathy Wanenmaker, Mike Wood ja Seth Wood.

Jos haluat jaossa olleen esitteen pienryhmäprosesseista, opiskelusta, opettamisesta ja johtamisesta, kirjoita osoit­teeseen [email protected]

Creative initiatives for study groups
5. rivi: Robert Burns, Bob Buselli, Kathy Wanenmaker, John Causland
4. rivi: Phil Taylor, Aaron Rogers, Bill Beasley
3. rivi: Mike Wood, Share Beasley, L.P., Maurice Migneault, Chris Lepine, Marta Elders, Bob Arkens
2. rivi: Jeff Wattles, Ann Garner, Robin Jorgensen, David Spicer
1. rivi: Bobbie Drier, Ken Keyser, Vicki Arkens, Nathen Jansen, James Woodward, Linda Buselli, Hagiko Wattles

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään