Englanninkielinen Hakemistoprojekti

Tulostettava versioTulostettava versio
Jay Peregrine
Anna Rawson
Anna Rawson
Edith Cook
Edith Cook
Clyde Bedell
Clyde Bedell
Concordex of The Urantia Book
Concordex of The Urantia Book
1964: IBM System/360 mainframe computer
1964: IBM System/360 mainframe computer
Dell Personal Computer
Dell Personal Computer

Jay Peregrine, Urantia-säätiön toimeenpaneva johtaja, Chicago, USA

Työ The Urantia Bookin hakemiston luomiseksi alkoi jo ennen kirjan julkaisemista eli jo 1940-luvulla. Keskustoimiston kellariin on varastoituina kortistokortteja, jotka ovat peräisin 20:nennen vuosisadan puolivaiheilta. Niihin kuuluu Wilfred Kelloggin ja muiden laatimia kortteja kirjan hakemiston luontia varten. Mutta kattavan hakemiston valmistuminen, kun sitä tehtiin vapaa-ajalla, osoittautui kirjan ensimmäisille varjelijoille mahdottomaksi tehtäväksi.

1960-luvun alkuvuosina Anna Rawson ja Edith Cook olivat antautuneet tosissaan kattavan hakemiston laadinnan loppuunsaattamiseen. He työskentelivät keskustoimiston kellarissa. Heidän työmuistiinpanonsa osoittavat heidän kohdaneen monia vaikeuksia. He antoivat ymmärtää, että ”IBM-koneesta” olisi suuri hyöty. Heidän ongelmanaan oli erityisesti kysymys: hakemisto (indeksi) vai konkordanssi (asiahakemisto). Yksinkertaisesti selitettynä konkordanssi on luettelo kaikkien tekstissä esiintyvien avainsanojen esiintymiskohdista luetteloituina esiintymiskohtansa tekstiympäristössä. Indeksi puolestaan on hahmotelma teoksen sisältämästä informaatiosta eli luetelo avainfaktoista, -käsitteistä, -teemoista ja pääasioista.

Vuonna 1973 kirjoitettu sisäinen muistio osoitti, että indeksiprojektin valmistuminen vaatisi aikaa paljon enemmän kuin kukaan oli alunperin ennakoinut. 1970-luvun alussa Clyde Bedell laati itsenäisesti ja myös painatti oman konkordeksinsa, Concordex of The Urantia Book. Konkordeksilla hän tarkoitti ristisiitosta indeksin ja konkordanssin välillä. Concordexista otettiin useita painoksia, mutta sitä ei ole enää saatavilla. Ammatikseen hakemistoja laativa henkilö, joka ei ollut lukija, palkattiin vuosiksi 1987–88 tarkastelemaan Annan ja Edithin tekemää työtä. Hän esitti esimerkkejä siitä, miten The Urantia Book tulisi indeksoida. Kritiikki paljasti uuden asian: Anna ja Edith eivät olleet ammatimaisia indeksoijia, ja ammatillisesta näkökulmasta katsottuna heidän työskentelytapansa tuotti liian monisanaisia ja laajoja sana-artikkeleita. Urantia-kirjan lukijoiden mielestä taas ammattimaisen indeksoijan työstä puuttui tavattoman monia avainkäsitteitä ja keskeisiä asioita. Miten nämä kaksi ääripäätä saataisiin sovitettua yhteen?

Indeksiprojekti pysähtyi vaivan vuosina 1989–90. Puolivälissä 1990-lukua Urantia-säätiö julkaisi konkordanssin, joka luotiin tietokoneohjelmaa ja uutta The Urantia Bookin elektronista versiota hyödyntämällä. Uversa Press julkaisi suppean indeksin oman The Urantia Book -laitoksensa takaosassa. Mutta Edithin ja Annan suuri, koneella kirjoitettu teos muistiinpanoineen ja kommentteineen lojui lähes unohdettuna keskustoimiston kellarikomerossa.

Vuonna 2007 silloinen johtokunnan liitännäisjäsen Marilynn Kulieke ja minä päätimme tutkia Edithin ja Annan työtä ja selvittää, voisiko sen pelastaa. Merkittävin ero vuoden 1964 tilanteen ja vuoden 2007 välillä on mahdottoman unelman muuttuminen mahdolliseksi: ”IBM-kone” oli nyt saatavilla (vaikka käyttämämme kone olikin ”Dell-kone”). Päättelimme, että Edithin, Annan, Marian Rowleyn ja muiden teos olisi pelastettavissa siten, että heidän viimeisin koneella kirjoitettu luonnoksensa muunnettaisiin elektoniseksi tiedostoksi. Heidän työtään ei ryhdytty muokkaamaan; se vain siirrettiin elektoniseen muotoon. Tämä vaihe saatiin päätökseen vuoden 2007 lopulla ja vuoden 2008 alussa. Formatoitu ja painettu laitos valmistettiin sittemmin elektronisesta tiedostosta.

Painetun laitoksen ensimmäinen tarkistusluku saatiin päätökseen vuoden 2008 loppuun mennessä. Toisesta tarkistuskierroksesta on suoritettu kolmasosa. Niin kuin on tavallista luotaessa painettavaa tekstiä, olemme löytäneet ensimmäisen tarkistuksen jälkeen vielä lyönti- ja tiedostovirheitä.

Tarvitsemme nyt muutaman pikkutarkan vapaaehtoisen auttamaan meitä tarkistusluvun loppuun saattamisessa. Tarkoituksemme on tuoda korjattu teksti saataville sekä elektronisessa (PDF) että ”print-on-demand” (painatus tilauksesta) -formaateissa historiallisena dokumenttina kirjan opiskelijoille.Tämä indeksiversio julkistetaan yksinkertaisesti Annan ja Edithin teoksena. Urantia-säätiö ei pyri sitä muokkaamaan eikä parantelemaan.

Mukaan liitetään lyhyt johdantoteksti selvityksin indeksin alkuperästä, historiasta ja luonteesta (ja mahdollisesti essee sen kuvitellusta määränpäästä).

Sitten kun asiasta kiinnostuneilla lukijoilla on ollut tilaisuus tutustua indeksiin ja kommentoida sen täsmällisyyttä ja selkeyttä, Urantia-säätiöllä on mahdollisuus työstää siitä muokattu ja tarkistettu versio. Kyseinen uusi ja kirjamarkkinoille tarkoitettu versio tulee sisältämään vähemmän sana-artikkeleita, sen kieliasu on yksinkertaisempaa ja siihen lisätään hakusanoja asioista, joita siitä on tarkistuksessa havaittu puuttuvan. Netissä käytetty ”Wiki”-ympäristö Cook-Rawson-Rowley-indeksiä käyttäen tulee auttamaan netissä julkaistavan ”Urantia-kirjan indeksin ja tietosanakirjan” luomista.

Información de fondo

Tulostettava versioTulostettava versio

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Yhdysvallat Puhelin: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Kaikki oikeudet pidätetään