Inhoud

   
   Paragraaf Nummers: Aan | Uit
AfdrukkenAfdrukken

Het Urantia Boek

Inhoudsopgave

Inhoudsopgave Pag.

Voorwoord1

I. De Godheid en Goddelijkheid2

II. God3

III. De Eerste Bron en Centrum4

IV. Universum-Werkelijkheid6

V. Persoonlijkheidsrealiteiten8

VI. Energie en Patroon9

VII. De Allerhoogste10

VIII. God de Zevenvoudige11

IX. God de Ultieme12

X. God de Absolute13

XI. De Drie Absoluten13

XII. De Triniteiten15

DEEL I
Het Centrale Universum en de Superuniversa

Inhoudsopgave Pag.

1. De Universele Vader21

1. De naam van de Vader22

2. De werkelijkheid van God23

3. God is een Universele Geest25

4. Het mysterie Gods26

5. De persoonlijkheid van de Universele Vader27

6. Persoonlijkheid in het Universum29

7. De geestelijke waarde van het persoonlijkheidsbegrip31

2. De natuur van God33

1. De oneindigheid van God33

2. De eeuwige volmaaktheid van de Vader35

3. Gerechtigheid en Rechtvaardigheid36

4. De goddelijke barmhartigheid38

5. De liefde van God38

6. De goedheid van God40

7. Goddelijke waarheid en schoonheid42

3. De eigenschappen van God44

1. Gods alomtegenwoordigheid44

2. Gods oneindige macht46

3. Gods universele kennis48

4. Gods onbeperktheid49

5. De allerhoogste heerschappij van de Vader50

6. Het primaat van de Vader52

4. Gods betrekking tot het Universum54

1. De instelling van de Vader ten opzichte van het Universum54

2. God en de natuur56

3. Gods onveranderlijke karakter57

4. Het besef van God58

5. Onjuiste ideeën over God59

5. Gods betrekking tot de individuele mens62

1. De nadering tot God62

2. De tegenwoordigheid van God64

3. Ware Godsverering65

4. God in de religie66

5. Het Godsbewustzijn68

6. De God van persoonlijkheid70

6. De Eeuwige Zoon73

1. De identiteit van de Eeuwige Zoon73

2. De natuur van de Eeuwige Zoon74

3. Het toedienen van de liefde van de Vader75

4. Eigenschappen van de Eeuwige Zoon76

5. Beperkingen van de Eeuwige Zoon77

6. Het geest-bewustzijn78

7. De persoonlijkheid van de Eeuwige Zoon79

8. Het besef van de Eeuwige Zoon79

7. De betrekking van de Eeuwige Zoon tot het Universum81

1. Het circuit der geest-zwaartekracht81

2. Het bestuur van de Eeuwige Zoon83

3. De betrekking van de Eeuwige Zoon tot het individu84

4. De goddelijke plannen tot volmaaktheid85

5. De geest van zelfschenking86

6. De Paradijs-zonen van God87

7. De allerhoogste openbaring van de Vader88

8. De Oneindige Geest90

1. De God van handeling90

2. De natuur van de Oneindige Geest92

3. De betrekking van de Geest tot de Vader en de Zoon93

4. De Geest van Goddelijk Dienstbetoon94

5. De tegenwoordigheid Gods95

6. De persoonlijkheid van de Oneindige Geest96

9. De betrekking van de Oneindige Geest tot het Universum98

1. Eigenschappen van de Derde Bron en Centrum98

2. De Alomtegenwoordige Geest100

3. De Universele Bewerker101

4. Het absolute bewustzijn102

5. Het dienstbetoon van bewustzijn102

6. Het circuit der bewustzijnszwaartekracht103

7. Universum-reflectiviteit105

8. Persoonlijkheden van de Oneindige Geest105

10. De Paradijs-Triniteit108

1. De zelfdistribuering van de Eerste Bron en Centrum108

2. Godheidspersonalisatie109

3. De drie personen der Godheid110

4. De Triniteitsvereniging van de Godheid112

5. Functies van de Triniteit113

6. De Stationaire Zonen van de Triniteit114

7. De albeheersing van het Allerhoogst Bewind115

8. De Triniteit boven het Eindige116

11. Het eeuwige Paradijs-Eiland118

1. De goddelijke residentie118

2. De natuur van het eeuwige Eiland119

3. De bovenzijde van het Paradijs120

4. De buitenzijde van het Paradijs121

5. De onderzijde van het Paradijs122

6. De ademhaling der ruimte123

7. De ruimtefuncties van het Paradijs124

8. De zwaartekracht van het Paradijs125

9. De uniciteit van het Paradijs126

12. Het Universum van Universa128

1. De ruimteniveaus van het Meester-universum128

2. De domeinen van het Ongekwalificeerd Absolute130

3. De universele zwaartekracht131

4. Ruimte en beweging133

5. Ruimte en tijd134

6. Universele albeheersing135

7. Het deel en het geheel137

8. Materie, bewustzijn en geest139

9. Persoonlijke werkelijkheden141

13. De heilige werelden van het Paradijs143

1. De zeven heilige werelden van de Vader144

2. Betrekkingen tot de Vader-werelden147

3. De heilige werelden van de Eeuwige Zoon149

4. De werelden van de Oneindige Geest149

14. Het Centrale, Goddelijke Universum152

1. Het Paradijs-Havona-stelsel152

2. De samenstelling van Havona154

3. De Havona-werelden155

4. Schepselen van het Centrale Universum156

5. Het leven in Havona158

6. Het doel van het Centrale Universum160

15. De zeven Superuniversa164

1. Het ruimteniveau der Superuniversa164

2. De organisatie van de Superuniversa165

3. Het superuniversum Orvonton167

4. Nevels — De voorouders der Universa169

5. De oorsprong van ruimtelichamen170

6. De hemellichamen in de ruimte172

7. De architectonische werelden174

8. Energiebeheersing en -regulatie175

9. De circuits van de Superuniversa176

10. De regeerders van de Superuniversa178

11. De Beraadslagende Assemblee179

12. De Allerhoogste Gerechtshoven180

13. De Sector-regeringen181

14. Doeleinden van de zeven Superuniversa181

16. De zeven Meester-Geesten184

1. Betrekking tot de drieënige Godheid185

2. Betrekking tot de Oneindige Geest185

3. Identiteit en diversiteit van de Meester-geesten186

4. Eigenschappen en functies van de Meester-geesten189

5. Hun betrekking tot schepselen190

6. Het kismische bewustzijn191

7. Moraliteit, rechtschapenheid, en persoonlijkheid192

8. Urantia-persoonlijkheid194

9. De realiteit van het menselijke bewustzijn195

17. De zeven groepen Allerhoogste Geesten197

1. De Zeven Allerhoogste Bestuurders198

2. Majeston — hoofd der reflectiviteit199

3. De Reflectieve Geesten200

4. De Reflectieve Beeld-adjudanten202

5. De Zeven Geesten van de Circuits202

6. De Scheppende Geesten van de plaatselijke universa203

7. De assistent-bewustzijnsgeesten205

8. Functies van de Allerhoogste Geesten205

18. De Allerhoogste Triniteitspersoonlijkheden207

1. De Getrinitiseerde Geheimen van Allerhoogste Macht207

2. De Eeuwigen der Dagen208

3. De Ouden der Dagen209

4. De Perfecties der Dagen210

5. De Recenten der Dagen211

6. De Unies der Dagen212

7. De Getrouwen der Dagen213

19. De Gecoördineerde Wezens van Triniteitsoorsprong214

1. De Leraar-zonen van de Triniteit214

2. De Volmakers der Wijsheid215

3. De Goddelijke Raadslieden216

4. De Universele Censors217

5. De Geïnspireerde Triniteitsgeesten219

6. De inwoners van Havona221

7. De burgers van het Paradijs222

20. De Paradijs-Zonen van God223

1. De afdalende Zonen van God223

2. De Magistraat-zonen224

3. Gerechtelijke handelingen226

4. Magistraatsmissies226

5. De shenking van de Paradijs-Zonen van God227

6. De Zelfschenkingsloopbaan als sterveling228

7. De Leraar-Zonen van de Triniteit230

8. Dienstbetoon der Dagelingen in plaatselijke universa231

9. Planetair dienstbetoon van Dagelingen231

10. Het verenigd dienstbetoon van de Paradijs-Zonen232

21. De Schepper-Zonen uit het Paradijs234

1. Oorsprong en natuur der Schepper-Zonen234

2. De Scheppers van de plaatselijke universa235

3. De Soevereiniteit over een Plaatselijk Universum237

4. De zelfschenkingen van de Michaels239

5. De betrekking van Meester-Zonen tot het Universum240

6. De bestemming van de Meester-Michaels241

22. De Getrinitiseerde Zonen van God243

1. De door de Triniteit omhelsde zonen243

2. De Machtige Boodschappers245

3. De Hoge Gezagsdragers246

4. Degenen zonder naam en getal246

5. De Getrinitiseerde Beheerders247

6. De Getrinitiseerde Ambassadeurs248

7. De trinitisatie-techniek249

8. De door schepselen getrinitiseerde zonen251

9. De Hemelse Bewaarders252

10. Hoge Zoon-Assistenten253

23. De Solitaire Boodschappers256

1. De Natuur en oorsprong der Solitaire Boodschappers256

2. Taken van de Solitaire Boodschappers257

3. Diensten der Solitaire Boodschappers in tijd en ruimte260

4. Het speciale dienstbetoon van de Solitaire Boodschappers262

24. De Hogere Persoonlijkheden van de Oneindige Geest264

1. De Supervisoren van de universum-circuits265

2. De Leiders der Tellingen266

3. Persoonlijke Adjudanten van de Oneindige Geest268

4. De Ondergeschikte Inspecteurs268

5. De Aangestelde Wachters268

6. De Gidsen voor Gegradueerden269

7. De oorsprong van de Gidsen voor Gegradueerden270

25. De Boodschappersscharen in de Ruimte273

1. De Havona-Dienstbaren273

2. De Universele Bemiddelaars275

3. Het vèrstrekkende dienstbetoon van Bemiddelaars276

4. Rechtskundige Adviseurs279

5. De Beheerders der Archieven op het Paradijs281

6. De Hemelse Registrators281

7. De Morontia-Metgezellen282

8. De Paradijs-Metgezellen283

26. Dienende Geesten van het Centrale Universum285

1. De dienende geesten285

2. De Machtige Supernafijnen286

3. De Tertiaire Supernafijnen288

4. De Secundaire Supernafijnen289

5. De Pelgrimhelpers291

6. De Allerhoogst Bewind-gidsen292

7. De Triniteitsgidsen292

8. De Zoon-vinders293

9. De Vader-gidsen294

10. De raadslieden en adviseurs295

11. De Complementen van Rust296

27. Het dienstbetoon van de Primaire Supernafijnen298

1. De Rustbereiders299

2. Hoofden van aanstellingen300

3. Vertolkers der ethiek300

4. Gedragsadviseurs301

5. De Beheerders van kennis301

6. Meesters in de filosofie302

7. Leiders van godsverering303

28. Dienende Geesten van de Superuniversa306

1. De Tertiafijnen306

2. De Omniafijnen307

3. De Seconafijnen307

4. De Primaire Seconafijnen307

5. De Secundaire Seconafijnen310

6. De Tertiaire Seconafijnen313

7. Het Dienstbetoon van de Seconafijnen317

29. De Universum-Krachtdirigenten319

1. De Zeven Allerhoogste Krachtdirigenten320

2. De Allerhoogste Krachtcentra320

3. Het Domein van krachtcentra322

4. De Meester-Fysische Controleurs324

5. De Meester-Paradijskrachtorganisatoren329

30. Persoonlijkheden van het Groot Universum330

1. De Paradijs-indeling van levende wezens330

2. Het Persoonlijkheidsregister op Uversa334

3. De gastenkolonies338

4. De stervelingen in opklimming340

31. Het Korps der Volkomenheid345

1. De ingeborenen van Havona346

2. Zwaartekracht-Boodschappers346

3. Verheerlijkte stervelingen347

4. Geadopteerde serafijnen348

5. Verheerlijkte Materiële Zonen349

6. Verheerlijkte middenschepselen349

7. De Verkondigers van het Licht349

8. De Transcendentalen350

9. Architecten van het Meester-Universum351

10. Het ultieme avontuur352

DEEL II
Het Plaatselijk Universum

Inhoudsopgave Pag.

32. De evolutie van Plaatselijke Universa357

1. De fysische wording van universa357

2. De organisatie van universa358

3. De evolutionaire idee360

4. Gods verhouding tot een Plaatselijk Universum362

5. Het eeuwige, goddelijke voornemen364

33. Het bestuur van het Plaatselijk Universum366

1. Michael van Nebadon366

2. De Soeverein van Nebadon367

3. De Universum-Zoon en -Geest368

4. Gabriël — De Gouverneur-Generaal369

5. De ambassadeurs van de Triniteit370

6. Het algemeen bestuur371

7. De gerechtshoven van Nebadon372

8. De wetgevende en uitvoerende functies373

34. De Moeder-Geest van het Plaatselijk Universum374

1. De personalisatie van de Scheppende Geest374

2. De Natuur van de Goddelijke Hulp en Bijstand375

3. De Zoon en de Geest in tijd en ruimte376

4. De circuits van het Plaatselijk Universum377

5. Het dienstbetoon van de Geest379

6. De Geest in de mens380

7. De Geest en het vlees382

35. De Zonen van God in het Plaatselijk Universum384

1. De Vader-Melchizedek384

2. De Melchizedek-Zonen385

3. De Melchizedek-werelden387

4. Het speciale werk van de Melchizedeks388

5. De Vorondadek-Zonen389

6. De Constellatie-Vaders390

7. De Vorondadek-werelden391

8. De Lanonandek-Zonen392

9. De Lanonandek-regeerders393

10. De Lanonandek-werelden394

36. De Levendragers396

1. Oorsprong en natuur van de Levendragers396

2. De werelden van de Levendragers397

3. De transplantatie van Leven399

4. De Melchizedek-Levendragers400

5. De zeven assistent-bewustzijnsgeesten401

6. Levende krachten403

37. Persoonlijkheden van het Plaatselijk Universum406

1. De Universum-Helpers406

2. De Schitterende Avondsterren407

3. De Aartsengelen408

4. Meest Verheven Assistenten409

5. De Hoge Commissarissen410

6. De Hemelse Opzieners412

7. Woningwereld-leraren413

8. De hogere geestelijke aangestelde orden413

9. Permanente burgers van het Plaatselijk Universum414

10. Andere groepen in het Plaatselijk Universum416

38. Dienende Geesten van het Plaatselijk Universum418

1. De oorsprong van serafijnen418

2. De natuur der engelen419

3. Ongeopenbaarde engelen420

4. De werelden der serafijnen420

5. De opleiding der serafijnen420

6. De serafijnse organisatie421

7. De cherubijnen en sanobijnen422

8. De evolutie van cherubijnen en sanobijnen423

9. De Middenschepselen424

39. De Heerscharen der Serafijnen426

1. Allerhoogste serafijnen427

2. De hogere serafijnen429

3. De toezichthoudende serafijnen432

4. Bestuursserafijnen434

5. Planetaire helpers436

6. Overgangsdienaren439

7. Serafijnen van de toekomst440

8. De bestemming der serafijnen440

9. Het Korps der Serafijnse Voltooiing441

40. De Opklimmende Zonen van God443

1. Evolutionaire serafijnen443

2. Opklimmende Materiële Zonen444

3. Overgebrachte middenwezens444

4. Gepersonaliseerde Richters444

5. Stervelingen in tijd en ruimte445

6. De geloofszonen Gods447

7. Met de Vader gefuseerde stervelingen448

8. Met de Zoon gefuseerde stervelingen449

9. Met de Geest gefuseerde stervelingen450

10. Bestemmingen van opklimmende zonen452

41. Fysische aspecten van het Plaatselijk Universum455

1. De krachtcentra van Nebadon455

2. De fysische controleurs van Satania456

3. De sterren die met ons Zijn Verbonden458

4. De dichtheid van de zon459

5. Zonnestraling460

6. Calcium — de zwerver door de ruimte461

7. Bronnen van solaire energie463

8. Reacties van solaire energie464

9. De stabiliteit van zonnen465

10. De oorsprong van bewoonde werelden465

42. Energie — bewustzijn en materie467

1. Paradijskrachten en -energieën467

2. Universele niet-geestelijke energiesystemen
fysische energieën)
469

3. De klassificatie van materier471

4. Transmutaties van energie en materie472

5. Golf-energie-manifestaties474

6. Ultimatonen, elektronen en atomen476

7. Atomaire materie477

8. Atomaire cohesie478

9. De natuurkunde479

10. Universele niet-geestelijke energiesystemen
materiële bewustzijnssystemen)
480

11. Universum-mechanismen481

12. Patroon en vorm — de dominantie van bewustzijn483

43. De Constellaties485

1. Het Constellatie-hoofdkwartier485

2. De regering van de Constellatie487

3. De Meest Verhevenen van Norlatiadek488

4. De Berg van Samenkomst — De Getrouwe der Dagen489

5. De Vaders op Edentia sinds de opstand van Lucifer490

6. De tuinen van God492

7. De univitatia493

8. De opleidingswerelden van Edentia493

9. Burgerschap op Edentia495

44. De Hemelse Kunstenaars497

1. De hemelse musici499

2. De hemelse reproducenten500

3. De goddelijke bouwers501

4. De gedachten-registrators503

5. De energie-manipulators504

6. De ontwerpers en decorateurs506

7. De harmonie-werkers507

8. Sterfelijke aspiraties en morontia-prestaties507

45. Het bestuur van het Plaatselijk Stelsel509

1. De werelden van de overgangscultuur509

2. De Soeverein van het Stelsel511

3. De regering van het Stelsel512

4. De vierentwintig raadslieden513

5. De Materiële Zonen514

6. De Adamische opleiding van wezens in opklimming515

7. De scholen der Melchizedeks517

46. Het hoofdkwartier van het Plaatselijk Stelsel519

1. Materiële aspecten van Jerusem519

2. Materiële kenmerken van Jerusem520

3. De nieuwsdienst van Jerusem522

4. Woongebieden en bestuursdistricten522

5. De Jerusem-cirkels523

6. De vierkanten van het Uitvoerend Bestuur527

7. De rechthoeken — de spornagia527

8. De driehoeken van Jerusem528

47. De zeven woningwerelden530

1. De wereld der volkomenen530

2. De proef-kinderbewaarplaats531

3. De eerste woningwereld532

4. De tweede woningwereld534

5. De derde woningwereld535

6. De vierde woningwereld536

7. De vijfde woningwereld537

8. De zesde woningwereld537

9. De zevende woningwereld538

10. Het burgerschap van Jerusem539

48. Het morontia-leven541

1. Morontia-materialen541

2. De Morontia-krachtsupervisoren542

3. De Morontia-metgezellen545

4. De Reversie-leiders547

5. De Leraren van de Woningwerelden550

6. Serafijnen van de morontia-werelden — overgangsdienaren551

7. Morontia-mota556

8. De Morontia-voortgaanden557

49. De bewoonde werelden559

1. Het planetaire leven559

2. Planetaire fysieke soorten560

3. De Werelden der niet-ademenden563

4. Evolutionaire wilsschepselen564

5. De planetaire reeksen van stervelingen565

6. Het ontkomen aan de aarde568

50. De Planetaire Vorsten572

1. De missie van de Vorsten572

2. Het planetaire bestuur573

3. De lichamelijke staf van de Vorst574

4. Het planetaire hoofdkwartier en de scholen575

5. Voortschrijdende civilisatie576

6. De planetaire cultuur578

7. De voordelen van het isolement578

51. De planetaire Adams580

1. De Oorsprong en natuur van de Materiële Zonen van God580

2. Het Vervoer der planetaire Adams582

3. De Adamische missies582

4. De zes evolutionaire rassen584

5. Raciale Vermenging —
Schenking van het Adamische bloed
585

6. Het regime van Eden586

7. Het verenigde bestuur587

52. Planetaire tijdvakken van stervelingen589

1. De primitieve mens589

2. De mens na de Planetaire Vorst591

3. De post-Adamische mens592

4. De mens na de Magistraat-Zoon594

5. De mens na de Zelfschenking-Zoon595

6. Urantia in het tijdperk na de zelfschenking597

7. De mens na de Leraar-Zonen598

53. De opstand van Lucifer601

1. De leiders van de opstand601

2. De oorzaken van de opstand602

3. Het manifest van Lucifer603

4. Het uitbreken van de opstand604

5. De aard van het conflict605

6. Een getrouwe serafijnse bevelhebber606

7. De geschiedenis van de opstand607

8. De Zoon Des Mensen op Urantia609

9. De huidige stand van zaken ten aanzien van de opstand610

54. Problemen ten aanzien van de opstand van Lucifer613

1. Ware en valse vrijheid613

2. De ontvreemding der vrijheid614

3. De vertraging van het recht615

4. De vertraging der barmhartigheid615

5. De wijsheid van het uitstel617

6. De triomf der liefde618

55. De werelden van licht en leven621

1. De morontia-tempel622

2. Dood en translatie623

3. De gouden eeuwen624

4. Aanpassingen in het bestuur626

5. Het hoogtepunt der materiële ontwikkeling629

6. De individuele sterveling630

7. Het eerste of planetaire stadium631

8. Het tweede of stelsel-stadium632

9. Het derde of constellatie-stadium633

10. Het vierde of plaatselijk universum-stadium634

11. De stadia van de kleine sector en de grote sector635

12. Het zevende of superuniversum-stadium636

56. Universele eenheid637

1. Fysische coördinatie637

2. Intellectuele eenheid638

3. Geestelijke unificatie639

4. Persoonlijkheidsunificatie639

5. Godheidseenheid640

6. De Vvreniging van de evolutionaire Godheid641

7. Universele evolutionaire repercussies642

8. De Allerhoogste Vereniger643

9. Universele absolute eenheid644

10. Waarheid, schoonheid en goedheid646

DEEL III
De Geschiedenis van Urantia

Inhoudsopgave Pag.

57. De oorsprong van Urantia651

1. De Andronover-nevel651

2. Het primaire nevel-stadium652

3. Het secundaire nevel-stadium653

4. Het tertiaire en het quartaire stadium654

5. De oorsprong van Monmatia — het zonnestelsel van Urantia655

6. Het zonnestelsel-stadium657

7. De era der meteoren — Het vulkanische tijdperk
De primitieve planetaire atmosfeer
658

8. De stabilisatie van de aardkorst
Het tijdperk der aardbevingen
De wereldoceaan en het eerste continent
660

58. Het tot stand brengen van leven op Urantia664

1. Eerste vereisten voor het fysische leven664

2. De atmosfeer van Urantia665

3. De ruimtelijke omgeving666

4. De era van de dageraad van het leven667

5. De drift der continenten668

6. De periode van overgang669

7. Het geologische geschiedenisboek670

59. De era van het zeeleven op Urantia672

1. Het vroege zeeleven in de ondiepe zeeën
Het tijdperk van de trilobieten
673

2. Het eerste stadium der continentale overstromingen
Het tijdperk der ongewervelde dieren
674

3. Het tweede stadium der grote overstromingen
De koraal-periode — Het tijdperk van de brachiopoden
676

4. Het grote stadium van het droogvallen van land
De periode van vegetatief landleven
Het tijdperk der vissen
678

5. Het stadium der aardkorstverschuiving
Het carboon van de varenwouden
Het tijdperk der kikvorsen
680

6. Het klimatologische overgangsstadium
De zaadplanten-periode
Het tijdperk van biologische rampspoed
682

60. Urantia tijdens de era van het eerste landleven685

1. Het vroege reptielentijdperk685

2. Het latere reptielentijdperk687

3. Het krijtstadium
De periode van de bloeiende planten
Het tijdperk der vogels
688

4. Het einde van de krijtperiode691

61. De zoogdieren-era op Urantia693

1. Het nieuwe continentale land-stadium
Het tijdperk der vroege zoogdieren
693

2. Het recente stadium van overstromingen
Het tijdperk der verden ontwikkelde zoogdieren
694

3. Het jonggebergte-stadium
Het tijdperk van de olifant en het paard
696

4. Het recente stadium der continentale verheffingen
De laatste grote zoogdierenmigratie
698

5. De vroege ijstijd699

6. De primitieve mens in de ijstijd700

7. De verdere ijstijd700

62. De dageraad-rassen van de vroege mens703

1. De vroege Ssorten lemuren703

2. De dageraad-zoogdieren703

3. De midden-zoogdieren704

4. De primaten706

5. De eerste menselijke wezens707

6. De evolutie van het menselijke bewustzijn709

7. De erkenning als bewoonde wereld709

63. De eerste menselijke familie711

1. Andon en Fonta711

2. De vlucht van de tweeling712

3. De familie van Andon713

4. De Andonische clans713

5. De verspreiding van de Andonieten715

6. Onagar — de eerste leraar van waarheid715

7. De overleving van Andon en Fonta717

64. De evolutionaire gekleurde rassen718

1. De oorspronkelijke Andonieten718

2. De Foxhall-mensen719

3. De Badonan-stammen720

4. De Neanderthal-rassen720

5. De oorsprong der gekleurde rassen722

6. De zes Sangik-rassen van Urantia722

7. De verspreiding van de gekleurde rassen726

65. Het opperbestier over de evolutie730

1. Functies van de levendragers730

2. Het Panorama der evolutie731

3. De Bevordering der evolutie733

4. Het Urantia-avontuur734

5. Wisselvalligheden in de evolutie van het leven736

6. Evolutionaire levenstechnieken737

7. Evolutionaire bewustzijnsniveaus738

8. Evolutie in tijd en ruimte739

66. De Planetaire Vorst van Urantia741

1. Vorst Caligastia741

2. De staf van de Vorst742

3. Dalamatia — de stad van de Vorst743

4. De begintijd van de honderd743

5. De organisatie van de honderd745

6. Het bewind van de Vorst749

7. Het leven in Dalamatia750

8. De rampspoed van Caligastia752

67. De planetaire opstand754

1. Het verraad van Caligastia754

2. Het uitbreken van de rebellie755

3. De zeven cruciale jaren756

4. De honderd van Caligastia na de opstand757

5. De directe gevolgen van de opstand758

6. Van — de standvastige759

7. De verre repercussies van zonde760

8. De menselijke held van de opstand761

68. De dageraad der beschaving763

1. Beschermende socialisatie763

2. Factoren in de sociale vooruitgang764

3. De socialiserende invloed van de vrees voor geesten766

4. De evolutie der zeden767

5. Bewerking en onderhoud van het land768

6. De evolutie van cultuur769

69. Primitieve menselijke instellingen772

1. Fundamentele menselijke instellingen772

2. De dageraad der nijverheid773

3. De specialisatie van de arbeid773

4. Het begin van de handel775

5. Het ontstaan van kapitaal775

6. Het vuur in zijn betrekking tot de civilisatie777

7. Het gebruikmaken van dieren778

8. Slavernij als beschavingsfactor778

9. Particulier eigendom780

70. De evolutie van het menselijk bestuur783

1. De genese van oorlog783

2. De sociale waarde van de oorlog785

3. Vroege menselijke associaties787

4. Clans en stammen788

5. Het begin van het staatsbestuur788

6. Monarchale regering789

7. Primitieve verenigingen en geheime genootschappen790

8. Sociale klassen792

9. Mensenrechten793

10. De evolutie van het recht794

11. Wetten en Rechtbanken796

12. De allocatie van het burgerlijk gezag797

71. De ontwikkeling van de staat800

1. De embryonale staat800

2. De evolutie van representatief staatsbestuur801

3. De idealen van de staat803

4. Progressieve civilisatie804

5. De evolutie van competitie805

6. Het winstmotief805

7. Onderwijs806

8. Het karakter van de staat806

72. Staatsbestuur op een naburige planeet808

1. De continentale natie808

2. De politieke organisatie809

3. Het gezinsleven811

4. Het onderwijsstelsel812

5. Industriële organisatie813

6. Ouderdomsverzekering814

7. Het belastingstelsel815

8. De speciale academies816

9. Het stelsel van algemeen kiesrecht817

10. Het optreden tegen criminaliteit818

11. Militaire paraatheid818

12. De andere naties819

73. De Hof van Eden821

1. De Nodieten en de Amadonieten821

2. De plannen voor de Hof822

3. De plaats voor de Hof823

4. De aanleg van de Hof823

5. De hof als woonplaats824

6. De boom des levens825

7. Het lot van Eden826

74. Adam en Eva828

1. Adam en Eva op Jerusem828

2. De aankomst van Adam en Eva829

3. Adam en Eva leren de planeet kennen830

4. De eerste opschudding832

5. Het bestuur van Adam833

6. Het huiselijk leven van Adam en Eva834

7. Het leven in de hof835

8. De scheppingslegende836

75. De nalatigheid van Adam en Eva839

1. Het probleem van Urantia839

2. Caligastia’s complot840

3. De verleiding van Eva841

4. Het besef van de nalatigheid842

5. Repercussies van de nalatigheid843

6. Adam en Eva verlaten de hof844

7. De degradatie van Adam en Eva845

8. De zogenoemde val van de mens845

76. De Tweede Hof847

1. De Edenieten trekken Mesopotamië binnen847

2. Kaïn en Abel848

3. Het leven in Mesopotamië849

4. Het violette ras850

5. De dood van Adam en Eva851

6. De overleving van Adam en Eva853

77. De Middenwezens855

1. De primaire middenwezens855

2. Het ras der Nodieten856

3. De toren van Babel858

4. Noditische centra van civilisatie859

5. Adamszoon en Ratta861

6. De secundaire middenwezens862

7. De rebellerende middenwezens863

8. De verenigde middenwezens864

9. De permanente burgers van Urantia865

78. Het violette ras na de tijd van Adam868

1. De verspreiding der rassen en culturen868

2. De Adamieten in de Tweede Hof869

3. De vroege gebiedsuitbreidingen der Adamieten870

4. De Andieten871

5. De Anditische migraties872

6. De laatste verstrooiingen der Andieten873

7. De overstromingen in Mesopotamië874

8. De Sumeriërs — de laatsten der Andieten875

79. De expansie der Andieten in het Oosten878

1. De Andieten van Turkestan878

2. De Anditische verovering van India879

3. Dravidisch India881

4. De Arische invasie van India882

5. De rode mens en de gele mens883

6. De dageraad der Chinese beschaving884

7. De Andieten trekken China binnen886

8. De latere Chinese beschaving887

80. De expansie der Andieten in het Westen889

1. De Adamieten trekken Europa binnen889

2. Klimatologische en geologische veranderingen890

3. De Cro-Magnon blauwe mens891

4. De invallen der Andieten in Europa892

5. De Anditische verovering van Noord-europa893

6. De Andieten langs de Nijl894

7. De Andieten van de eilanden in de Middellandse Zee895

8. De Donau-Andonieten896

9. De drie blanke rassen897

81. De ontwikkeling van de moderne civilisatie900

1. De bakermat der beschaving900

2. De werktuigen der civilisatie901

3. Steden, industrie en handel903

4. De gemengde rassen904

5. De culturele samenleving905

6. De instandhouding van de civilisatie906

82. De evolutie van het huwelijk913

1. Het paringsinstinct913

2. De beperkende taboes914

3. Vroege huwelijkszeden915

4. Het huwelijk onder de eigendomszeden917

5. Endogamie en exogamie918

6. Rassenvermengingen919

83. Het huwelijk als instituut922

1. Het huwelijk als instituut van de samenleving922

2. Vrijage en verloving923

3. Koop en bruiddschat923

4. De huwelijksceremonie924

5. Meervoudige huwelijken925

6. Echte monogamie — het paar-huwelijk927

7. De ontbinding van het huwelijk928

8. De idealisering van het huwelijk929

84. Huwelijk en gezinsleven931

1. Primitieve verenigingen in paren931

2. Het vroege moedergezin932

3. Het gezin onder de overheersing van de Vader933

4. De positie van de vrouw in de vroege samenleving935

5. De vrouw onder de zich ontwikkelende zeden936

6. Het partnerschap van man en vrouw938

7. De idealen van het gezinsleven939

8. De gevaren van het zoeken naar eigen voldoening942

85. De oorsprongen van religieuze verering944

1. De verering van stenen en bergen944

2. De verering van planten en bomen945

3. De verering van dieren946

4. De verering van de elementen946

5. De verering van hemellichamen947

6. De verering van de mens948

7. De assistent-geesten van godsverering en wijsheid948

86. De vroege evolutie van religie950

1. Toeval: geluk en ongeluk950

2. De personificatie van het toeval951

3. De dood — het onverklaarbare952

4. Het denkbeeld van het overleven van de dood952

5. De schim-ziel-gedachte953

6. De geest-schim-omgeving955

7. De functie van de primitieve religie956

87. De geestenculten958

1. De vrees voor geesten958

2. Het gunstig stemmen van geesten959

3. Voorouderverering960

4. Goede en kwade geesten en schimmen961

5. De verdere ontwikkeling van de geestencultus962

6. Het bezweren en uitdrijven van geesten963

7. De natuur van de toewijding aan de cultus965

88. Fetisjen, tovermiddelen en magie967

1. Het geloof in fetisjen967

2. De evolutie van de fetisj968

3. Totemisme970

4. Magie970

5. Magische tovermiddelen971

6. De uitoefening van magie972

89. Zonde, offer en verzoening974

1. Het taboe974

2. Het begrip zonde975

3. Zelfverzaking en vernedering976

4. De oorsprongen van het offeren977

5. Offeranden en kannibalisme978

6. De evolutie van het mensenoffer980

7. Modificaties in de mensenoffers981

8. Verlossing en verbonden982

9. Offeranden en sacramenten983

10. De vergeving der zonden984

90. Het sjamanisme — medicijnmannen en priesters986

1. De eerste sjamanen — de medicijnmannen986

2. Sjamanistische praktijken987

3. De sjamaanse theorie over ziekte en dood989

4. De gezondheidszorg onder de sjamanen990

5. Priesters en rituelen992

91. De evolutie van het gebed994

1. Het primitieve gebed994

2. Het evoluerende gebed995

3. Het gebed en het alter ego996

4. Ethisch bidden997

5. Sociale repercussies van het gebed998

6. Het domein van het gebed999

7. Mystiek, extase en inspiratie1000

8. Het bidden als persoonlijke ervaring1001

9. Voorwaarden voor effectief gebed1002

92. De verdere evolutie van religie1003

1. De evolutionaire natuur van religie1003

2. Religie en de zeden1004

3. De natuur van de evolutionaire religie1005

4. De schenking van openbaring1007

5. De grote religieuze leiders1008

6. De samengestelde godsdiensten1010

7. De verdere evolutie der religie1012

93. Machiventa Melchizedek1014

1. De incarnatie van Machiventa1014

2. De wijze van Salem1015

3. De onderrichtingen van Melchizedek1016

4. De religie van Salem1017

5. De keuze van Abraham1018

6. Melchizedeks verbond met Abraham1020

7. De zendelingen van Melchizedek1021

8. Het vertrek van Melchizedek1022

9. Na het vertrek van Melchizedek1022

10. De huidige status van Machiventa Melchizedek1024

94. Het onderricht van Melchizedek in het Oosten1027

1. Het onderricht van salem in het Vedische India1027

2. Het Brahmanisme1028

3. De Brahmaanse filosofie1030

4. De Hindoe-religie1031

5. De worsteling om waarheid in China1032

6. Lao-Tse en Confucius1033

7. Gautama Siddhartha1035

8. Het Boeddhistische geloof1036

9. De verbreiding van het Boeddhisme1037

10. De religie in Tibet1038

11. De boeddhistische filosofie1038

12. Het godsbegrip van het Boeddhisme1040

95. Het onderricht van Melchizedek in de Levant1042

1. De religie van Salem in Mesopotamië1042

2. De vroege Egyptische godsdienst1043

3. De evolutie van morele begrippen1045

4. Het onderricht van Amenemope1046

5. De opmerkelijke Ichnaton1047

6. De leer van Salem in Iran1049

7. Het onderricht van Salem in Arabië1050

96. Jahweh — de God der Hebreeërs1052

1. Godheidsopvattingen bij de Semieten1052

2. De semitische volken1054

3. De onvergelijkelijke Mozes1055

4. De verkondiging van Jahweh1056

5. De onderrichtingen van Mozes1057

6. Het Godsbegrip na Mozes’ dood1059

7. De Psalmen en het Boek Job1060

97. De evolutie van het godsbegrip bij de hebreeërs1062

1. Samuel — de eerste der Hebreeuwse profeten1062

2. Elia en Elisa1064

3. Jahweh en Baäl1064

4. Amos en Hosea1065

5. De eerste Jesaja1066

6. Jeremia, de onverschrokkene1067

7. De Tweede Jesaja1068

8. Religieuze en profane geschiedenis1070

9. De Hebreeuwse geschiedenis1071

10. De Hebreeuwse religie1075

98. Het onderricht van Melchizedek in het Westen1077

1. De religie van Salem bij de Grieken1077

2. Het Griekse filosofische denken1078

3. Het onderricht van Melchizedek in Rome1080

4. De mysteriën1081

5. De cultus van Mithras1082

6. Het mithraïsme en het Christendom1083

7. De Christelijke religie1083

99. De sociale opgaven van de religie1086

1. Religie en sociale reorganisatie1086

2. De zwakheid van de geïnstitutionaliseerde godsdienst1087

3. Religie en de religieuze mens1088

4. Overgangsmoeilijkheden1089

5. Sociale aspecten van de religie1090

6. De geïnstitutionaliseerde godsdienst1092

7. De bijdrage van de religie1092

100. Religie in de menselijke ervaring1094

1. Religieuze groei1094

2. Geestelijke groei1095

3. Begrippen van allerhoogste waarde1096

4. Problemen die met groei gepaard gaan1097

5. Bekering en mystiek1098

6. Kentekenen van religieus leven1100

7. Het hoogtepunt van religieus leven1101

101. De werkelijke natuur van religie1104

1. Ware religie1104

2. Religie als feit1105

3. De kenmerken van religie1107

4. De beperkingen van openbaring1109

5. Religie uitgebreid door openbaring1110

6. Voortgaande religieuze ervaring1111

7. Een persoonlijke godsdienstfilosofie1113

8. Geloofsvertrouwen en geloof1114

9. Religie en moraliteit1115

10. Religie als de bevrijder van de mens1116

102. De grondslagen van het religieuze geloofsvertrouwen1118

1. Verzekerdheden van geloofsvertrouwen1118

2. Religie en realiteit1119

3. Kennis, wijsheid en inzicht1121

4. Het feit van ervaring1123

5. De allerhoogste macht van het doelgerichte potentieel1123

6. De zekerheid van het religieuze geloofsvertrouwen1124

7. De overtuigdheid van het goddelijke1126

8. De bewijzen van religie1127

103. De realiteit der religieuze ervaring1129

1. De filosofie van de religie1129

2. Religie en de individuele mens1130

3. Religie en het menselijk geslacht1132

4. Geestelijke gemeenschap1133

5. De oorsprong van idealen1133

6. Filosofische coördinatie1135

7. Wetenschap en religie1137

8. Filosofie en religie1140

9. De essentie van religie1140

104. De groei van het Triniteits-begrip1143

1. Triniteitsbegrippen op Urantia1143

2. Triniteitseenheid en Godheidspluraliteit1145

3. Triniteiten en Drieënigheden1146

4. De zeven Drieënigheden1147

5. Trioditeiten1151

105. Godheid en werkelijkheid1152

1. Het filosofische begrip van de IK BEN1152

2. De IK BEN Als Drieënige en Als Zevenvoudige1153

3. De Zeven Absoluten der Oneindigheid1155

4. Eenheid, dualiteit en drieënigheid1157

5. De afkondiging der eindige werkelijkheid1158

6. De repercussies van de eindige werkelijkheid1159

7. Het resulteren van transcendentale werkelijkheden1159

106. Werkelijkheidsniveaus in het Universum1162

1. De primaire associatie van eindige functionele werkelijkheden1163

2. De secundaire allerhoogste eindige integratie1164

3. De transcendentale tertiaire werkelijkheidsassociatie1165

4. De ultieme quartaire integratie1166

5. De Co-Absolute of vijfde fase-associatie1167

6. De Absolute of zesde ease-integratie1167

7. De finaliteit van bestemming1168

8. De Triniteit der Triniteiten1170

9. Existentiële oneindige unificatie1173

107. De oorsprong en natuur der Gedachtenrichters1176

1. De oorsprong van de Gedachtenrichters1177

2. De klassificatie van de Richters1178

3. Het thuis van de Richters op Divinington1179

4. De natuur en tegenwoordigheid van de Richters1180

5. De Richter en zijn bewustzijn1181

6. Richters als zuivere geesten1182

7. Richters en persoonlijkheid1183

108. Missie en dienstbetoon van Gedachtenrichters1185

1. Selectie en aanstelling1185

2. Noodzakelijke voorwaarden voor de inwoning van een Richter1186

3. Organisatie en bestuur1188

4. Het verband met andere geestelijke invloeden1190

5. De missie van de Richter1191

6. God in de mens1192

109. De betrekking van Richters tot universum-schepselen1195

1. De ontwikkeling van de Richters1195

2. Zelfhandelende Richters1196

3. De betrekking van Richters tot de verschillende typen stervelingen1197

4. Richters en de menselijke persoonlijkheid1198

5. Materiële belemmeringen voor het inwonen van Richters1199

6. Het voortbestaan van echte waarden1200

7. De bestemming van gepersonaliseerde Richters1201

110. De betrekking van Richters tot individuele stervelingen1203

1. Het inwonen in het sterfelijk bewustzijn1203

2. Richters en de wil van de mens1204

3. Samenwerking met de Richter1205

4. Het werk van de Richter in het bewustzijn1207

5. Onjuiste voorstellingen aangaande de leiding van de Richter1207

6. De zeven psychische cirkels1209

7. Het bereiken van onsterfelijkheid1212

111. De Richter en de ziel1215

1. De bewustzijnsarena der keuze1216

2. De natuur van de ziel1217

3. De evoluerende ziel1218

4. Het innerlijk leven1219

5. De heiliging van de keuzee1221

6. De menselijke paradox1221

7. De opgave van de Richter1223

112. De overleving van persoonlijkheid1225

1. Persoonlijkheid en realiteit1226

2. Het zelf1227

3. Het verschijnsel van de dood1229

4. Richters na de dood1231

5. De overleving van het menselijke zelf1232

6. Het morontia-zelf1235

7. De fusie met de Richter1237

113. De Serafijnse Bestemmingsbehoeders1241

1. De beschermengelen1241

2. De bestemmingsbehoeders1242

3. De betrekking tot andere geest-invloeden1244

4. De domeinen van serafijnse activiteit1245

5. Het serafijns dienstbetoon aan stervelingen1245

6. Beschermengelen na de dood1246

7. Serafijnen en de opklimmingsloopbaan1248

114. Het Serafijnse Bestuur van de planeet1250

1. Het hoogste gezag op Urantia1250

2. De raad van planetaire supervisoren1251

3. De residerende gouverneur-generaal1252

4. De Meest Verheven waarnemer1253

5. Het bestuur van de planeet1254

6. De meester-serafijnen der planetaire supervisie1254

7. Het korps der bestemmingsreservisten1257

115. De Allerhoogste1260

1. De relativiteit van begripskaders1260

2. De absolute basis voor het bewind van de Allerhoogste1261

3. Oorspronkelijk, actueel en potentieel1261

4. Bronnen der Allerhoogste werkelijkheid1263

5. De betrekking van de Allerhoogste tot de Paradijs-triniteit1264

6. De betrekking van de Allerhoogste tot de trioditeiten1265

7. De natuur van de Allerhoogste1266

116. De Almachtig Allerhoogste1268

1. Het Allerhoogst bewustzijn1268

2. De Almachtige en God de Zevenvoudige1269

3. De Almachtige en de Paradijs-Godheid1270

4. De Almachtige en de Allerhoogste Scheppers1271

5. De Almachtige en de zevenvoudige controleurs1273

6. De overheersing door geest1275

7. Het levende organisme van het groot universum1276

117. God de Allerhoogste1278

1. De natuur van de Allerhoogste1278

2. De bron van evolutionaire groei1280

3. Betekenis van de Allerhoogste voor universum-schepselen1281

4. De eindige God1283

5. De Alziel van de schepping1285

6. De zoektocht naar de Allerhoogste1287

7. De toekomst van de Allerhoogste1291

118. Allerhoogst en Ultiem — tijd en ruimte1294

1. Tijd en eeuwigheid1295

2. Alomtegenwoordigheid en alomaanwezeigheid1296

3. Tijd-ruimte-betrekkingen1297

4. Primaire en secundaire veroorzaking1298

5. Almacht en compossibiliteit1299

6. Almacht en alscheppendheid1299

7. Alwetendheid en predestinatie1300

8. Beheersing en albeheersing1301

9. Universum-mechanismen1303

10. Functies der voorzienigheid1304

119. De zelfschenkingen van Christus Michael1308

1. De eerste zelfschenking1309

2. De tweede zelfschenking1310

3. De derde zelfschenking1312

4. De vierde zelfschenking1313

5. De vijfde zelfschenking1314

6. De zesde zelfschenking1315

7. De zevende, finale zelfschenking1316

8. De status van Michael na zijn zelfschenkingen1317

DEEL IV
Het Leven en Onderricht van Jezus

Inhoudsopgave Pag.

120. De zelfschenking van Michael op Urantia1323

1. De commissie inzake de zevende zelfschenking1325

2. De beperkingen van de zelfschenking1327

3. Verdere raad en adviezen1329

4. De incarnatie — het maken van twee tot een1331

121. De tijd van de zelfschenking van Michael1332

1. Het Westen in de eerste eeuw na Christus1332

2. Het Joodse volk1333

3. Onder de niet-Joden1334

4. De filosofie van de niet-Joden1335

5. De Religies van de niet-Joden1336

6. De Hebreeuwse godsdienst1338

7. De Joden en de niet-joden1339

8. Vroegere beschreven verslagen1341

122. De geboorte en het eerste levensjaar van Jezus1344

1. Jozef en Maria1344

2. Gabriël verschijnt aan Elisabet1345

3. Gabriëls aankondiging aan Maria1346

4. Jozefs droom1347

5. De aardse ouders van Jezus1348

6. Het huis in Nazaret1349

7. De tocht naar Betlehem1350

8. De geboorte van Jezus1351

9. De presentatie in de tempel1352

10. Herodes handelt1353

123. De vroege kinderjaren van Jezus1355

1. Terug in Nazaret1356

2. Het vijfde jaar (2 v.Chr.)1357

3. De gebeurtenissen in het zesde jaar (1 v.Chr.)1359

4. Het zevende jaar (A.D. 1)1361

5. De Sshooldagen in Nazaret1362

6. Zijn achtste jaar (A.D. 2)1364

124. De latere kinderjaren van Jezus1366

1. Jezus’ negende jaar (A.D. 3)1366

2. Het tiende jaar (A.D. 4)1368

3. Het elfde jaar (A.D. 5)1369

4. Het twaalfde jaar (A.D. 6)1371

5. Zijn dertiende jaar (A.D. 7)1373

6. De reis naar Jeruzalem1374

125. Jezus in Jeruzalem1377

1. Jezus bezichtigt de tempel1378

2. Jezus en het Pascha1379

3. Het vertrek van Jozef en Maria1381

4. De eerste en tweede dag in de tempel1381

5. De derde dag in de tempel1382

6. De vierde dag in de tempel1383

126. De twee cruciale jaren1386

1. Zijn veertiende jaar (A.D. 8)1387

2. De dood van Jozef1388

3. Het vijftiende Jjar (A.D. 9)1389

4. De eerste preek in de synagoge1391

5. De financiële worsteling1392

127. De jongelingsjaren1395

1. Het zestiende jaar (A.D. 10)1395

2. Het zeventiende jaar (A.D. 11)1396

3. Het achttiende jaar (A.D. 12)1398

4. Het negentiende jaar (A.D. 13)1401

5. Rebekka, de dochter van Ezra1402

6. Zijn twintigste jaar (A.D. 14)1403

128. Jezus als jongeman1407

1. Het eenentwintigste jaar (A.D. 15)1407

2. Het tweeëntwintigste jaar (A.D. 16)1409

3. Het drieëntwintigste jaar (A.D. 17)1411

4. De episode in Damascus1412

5. Het vierentwintigste jaar (A.D. 18)1413

6. Het vijfentwintigste jaar (A.D. 19)1415

7. Het zesentwintigste jaar (A.D. 20)1416

129. Het latere volwassen leven van Jezus1419

1. Het zevenentwintigste jaar (A.D. 21)1419

2. Het achtentwintigste jaar (A.D. 22)1421

3. Het negenentwintigste jaar (A.D. 23)1423

4. De menselijke Jezus1424

130. Op weg naar Rome1427

1. In Joppe — gesprek over Jona1428

2. In Caesarea1429

3. In Alexandrië1432

4. Een gesprek over de Werkelijkheid1433

5. Op het eiland Kreta1436

6. De jongen die bang was1437

7. In Carthago — gesprek over tijd en ruimte1438

8. Op weg naar Napels en Rome1440

131. De wereldreligies1442

1. Het Cynisme1442

2. Het Judaïsme1444

3. Het Boeddhisme1446

4. Het Hindoeïsme1447

5. De Leer van Zarathustra1449

6. Suduanisme (Jaïnisme)1450

7. Shinto1451

8. Het Taoïsme1451

9. Het Confucianisme1452

10. ‘Onze religie’1453

132. Het verblijf te Rome1455

1. Ware waarden1456

2. Goed en kwaad1457

3. Waarheid en geloof1459

4. Persoonlijk dienstbetoon1460

5. Raadgevingen aan de rijke man1462

6. Sociaal hulpbetoon1465

7. Tochten van uit Rome1466

133. De terugreis uit Rome1468

1. Barmhartigheid en gerechtigheid1468

2. De Inscheping in Tarentum1470

3. In Korinte1471

4. Persoonlijk werk in Korinte1474

5. In Athene — een gesprek over wetenschap1476

6. In Efeze — een gesprek over de ziel1477

7. Het verblijf op Cyprus — het gesprek over bewustzijn1479

8. In Antiochië1480

9. In Mesopotamië1481

134. De overgangsjaren1483

1. Het Dertigste jaar (A.D. 24)1483

2. De Karavaantocht Naar de Kaspische Zee1484

3. De lezingen in Urmia1485

4. Goddelijke en menselijke soevereiniteit1486

5. Politieke soevereiniteit1487

6. Wetgeving, vrijheid en soevereiniteit1490

7. Het eenendertigste jaar (A.D. 25)1492

8. Het verblijf op de berg Hermon1492

9. De tijd van het wachten1494

135. Johannes de Doper1496

1. Johannes wordt Nazireeër1496

2. De dood van Zacharias1497

3. Het leven van een schaapherder1497

4. De dood van Elizabet1499

5. Het koninkrijk Gods1500

6. Johannes begint te prediken1501

7. Johannes reist noordwaarts1503

8. De ontmoeting tussen Jezus en Johannes1503

9. Veertig dagen van prediking1505

10. Johannes reist zuidwaarts1506

11. Johannes in de gevangenis1506

12. De dood van Johannes de Doper1508

136. De doop en de veertig dagen1509

1. Opvattingen aangaande de verwachte Messias1509

2. De doop van Jezus1510

3. De veertig dagen1512

4. De plannen voor het werk in het openbaar1514

5. De eerste grote beslissing1516

6. De tweede beslissing1517

7. De derde beslissing1519

8. De vierde beslissing1520

9. De vijfde beslissing1521

10. De zesde beslissing1523

137. De wachttijd in Galilea1524

1. De keuze van de eerste vier apostelen1524

2. Filippus en Natanael worden gekozen1526

3. Het bezoek aan Kafarnaüm1527

4. De bruiloft te Kana1528

5. Terug in Kafarnaüm1531

6. De gebeurtenissen op een Sabbatdag1532

7. Vier maanden in opleiding1533

8. De prediking over het koninkrijk1535

138. De opleiding der boodschappers van het Koninkrijk1538

1. De laatste instructies1538

2. Het uitkiezen van de zes1539

3. De roeping van Matteüs en Simon1540

4. De roeping van de tweelingbroers1541

5. De roeping van Tomas en Judas1542

6. Een week van intensieve training1542

7. Opnieuw teleurgesteld1543

8. Het eerste werk van de twaalf1545

9. Vijf maanden op de proef gesteld1546

10. De organisatie van de twaalf1547

139. De twaalf Apostelen1548

1. Andreas, de eerst gekozene1548

2. Simon Petrus1550

3. Jakobus Zebedeüs1552

4. Johannes Zebedeüs1553

5. Filippus de weetgierige1556

6. De eerlijke Natanael1558

7. Matteüs Levi1559

8. Tomas Didymus1561

9. en 10. Jakobus en Judas Alfeüs1563

11. Simon de Zeloot1564

12. Judas Iskariot1565

140. De bevestiging van de Twaalf1568

1. Voorafgaande instructie1568

2. De bevestiging1569

3. De bevestigingsrede1570

4. Jullie bent het zout der aarde1572

5. Vaderlijke en broederlijke liefde1573

6. De avond van de bevestiging1576

7. De week na de bevestiging1578

8. Donderdagmiddag op het meer1579

9. De dag der inzegening1583

10. De avond na de inzegening1584

141. Het werk in het openbaar wordt aangevangen1587

1. Het vertrek uit Galilea1587

2. Gods wet en de wil van de Vader1588

3. Het verblijf in Amatus1589

4. Onderricht over de Vader1590

5. Geestelijke eenheid1591

6. De laatste week in Amatus1592

7. In Betanië over de Jordaan1593

8. Het werken in Jericho1595

9. Het vertrek naar Jeruzalem1595

142. Het Pascha te Jeruzalem1596

1. Het onderricht in de tempel1596

2. Gods toorn1597

3. De voorstelling van God1598

4. Flavius en de Griekse beschaving1600

5. De verhandeling over zekerheid1601

6. Gesprek met Nikodemus1601

7. Het onderricht over het gezin1603

8. In zuidelijk Judea1605

143. De tocht door Samaria1607

1. Prediken in Archelaïs1607

2. Het onderricht over zelfbeheersing1609

3. Afleiding en ontspanning1610

4. De Joden en de Samaritanen1612

5. De vrouw uit Sichar1612

6. Het reveil in Samaria1615

7. Onderricht over gebed en aanbidding1616

144. Op Gilboa en in de Dekapolis1617

1. Het Kamp op Gilboa1617

2. De verhandeling over het gebed1618

3. Het gebed van de gelovige1619

4. Meer over gebed1620

5. Andere vormen van gebed1621

6. De conferentie met de apostelen van Johannes1624

7. In de steden van de Dekapolis1626

8. In het kamp bij Pella1626

9. De dood van Johannes de Doper1627

145. Vier bewogen dagen in Kafarnaüm1628

1. De vangst met het visnet1628

2. De middag in de synagoge1629

3. De genezing na zonsondergang1631

4. De verdere avond1634

5. Zondagmorgen vroeg1634

146. De eerste prediktocht door Galilea1637

1. De prediking te Rimmon1637

2. In Jotbata1638

3. Het oponthoud te Rama1641

4. Het evangelie in Iron1643

5. Terug in Kana1644

6. Naïn en de zoon van de weduwe1645

7. In Endor1646

147. Het tussentijdse bezoek aan Jeruzalem1647

1. De dienaar van de hoofdman over honderd1647

2. De reis naar Jeruzalem1648

3. Bij het bad Betesda1649

4. De levensregel1650

5. Op bezoek bij Simon de Farizeeër1651

6. De terugreis naar Kafarnaüm1653

7. Terug in Kafarnaüm1655

8. Het feest van geestelijke goedheid1656

148. Het opleiden van evangelisten in Betsaïda1657

1. Een nieuwe school voor profeten1657

2. Het ziekenhuis in Betsaïda1658

3. De zaken van de Vader1659

4. Kwaad, zonde en ongerechtigheid1659

5. Het doel van bezoeking1661

6. Het verkeerde begrip van lijden —
De verhandeling over Job
1662

7. De man met de verschrompelde hand1664

8. De laatste week in Betsaïda1665

9. De genezing van de Verlamde1666

149. De tweede prediktocht1668

1. De wijdverbreide faam van Jezus1668

2. De houding van het volk1670

3. De vijandigheid van de godsdienstige leiders1672

4. De voortgang van de prediktocht1673

5. Onderricht over tevredenheid1674

6. De ‘vreze des Heren’1675

7. De terugkeer naar Betsaïda1677

150. De derde prediktocht1678

1. Het evangelistenkorps van de vrouwen1678

2. Het oponthoud in Magdala1679

3. De Sabbat te Tiberias1680

4. De apostelen worden twee aan twee uitgezonden1681

5. Wat moet ik doen om behouden te worden?1682

6. Het avondonderricht1683

7. Het verblijf in Nazaret1683

8. De Sabbatdienst1684

9. De verwerping in Nazaret1686

151. Het verblijf en onderricht aan de oever van het meer1688

1. De gelijkenis van de zaaier1688

2. De interpretatie van de gelijkenis1689

3. Meer over gelijkenissen1691

4. Meer gelijkenissen aan de oever van het meer1693

5. Het bezoek aan Keresa1694

6. De krankzinnige uit Keresa1695

152. De gebeurtenissen die tot de crisis in Kafarnaüm leidden1698

1. In het huis van Jaïrus1699

2. Het spijzigen van de vijfduizend1700

3. De episode van zijn uitroeping tot koning1702

4. Het nachtelijke visioen van Petrus1703

5. Terug in Betsaïda1703

6. In Gennesaret1705

7. In Jeruzalem1706

153. De crisis in Kafarnaüm1707

1. De inrichting van het toneel1707

2. De epochale predikatie1709

3. Het vervolg van de bijeenkomst1712

4. De laatste woorden in de synagoge1713

5. De zaterdagavond1715

154. De laatste dagen in Kafarnaüm1717

1. Een week van beraad1717

2. Een week rust1718

3. De tweede bespreking te Tiberias1719

4. De zaterdagavond in Kafarnaüm1719

5. De veelbewogen zondagmorgen1720

6. De familie van Jezus arriveert1721

7. De haastige vlucht1723

155. Op de vlucht door Noord-Galilea1725

1. Waarom woeden de heidenen?1725

2. De evangelisten in Chorazin1726

3. Te Caesarea-Filippi1727

4. Op weg naar Fenicië1728

5. De verhandeling over ware religie1728

6. De tweede verhandeling over religie1730

156. Het verblijf in Tyrus en Sidon1734

1. De Syrische vrouw1734

2. Het onderricht in Sidon1735

3. De tocht langs de kust1736

4. In Tyrus1737

5. Het onderricht van Jezus in Tyrus1737

6. De terugkeer uit Fenicië1741

157. In Caesarea-Filippi1743

1. De ontvanger van de tempelbelasting1743

2. Te Betsaïda-Julias1744

3. De belijdenis van Petrus1745

4. Het gesprek over het koninkrijk1746

5. Het nieuwe begrip1748

6. De volgende middag1748

7. De bespreking met Andreas1750

158. De Berg der Verheerlijking1752

1. De transfiguratie1752

2. De afdaling van de berg1754

3. De betekenis van de transfiguratie1755

4. De epileptische jongen1755

5. Jezus geneest de jongen1757

6. In de tuin van Celsus1758

7. Het protest van Petrus1759

8. Ten huize van Petrus1761

159. De rondreis door de Dekapolis1762

1. De toespraak over vergeving1762

2. De vreemde prediker1764

3. Instructie voor leraren en gelovigen1765

4. Het gesprek met Natanael1767

5. De positieve natuur van de religie van Jezus1769

6. De terugkeer naar Magadan1771

160. Rodan van Alexandrië1772

1. De griekse filosofie van Rodan1772

2. De kunst des levens1775

3. De bekoring van volwassenheid1777

4. Het evenwicht van volwassenheid1778

5. De religie van het ideaal1780

161. Verdere discussies met Rodan1783

1. De persoonlijkheid van God1783

2. De goddelijke natuur van Jezus1785

3. Het menselijke en het goddelijke bewustzijn van Jezus1787

162. Op het Loofhuttenfeest1788

1. De gevaren van het bezoek aan Jeruzalem1788

2. De eerste toespraak in de tempel1790

3. De vrouw die op overspel was betrapt1792

4. Het loofhuttenfeest1793

5. De prediking over het licht der wereld1794

6. De toespraak over het water des levens1795

7. De toespraak over geestelijke vrijheid1796

8. Het gesprek met Marta en Maria1797

9. In Betlehem met Abner1798

163. De bevestiging van de Zeventig in Magadan1800

1. De bevestiging van de zeventig1800

2. De rijke jongeman en anderen1801

3. De discussie over rijkdom1803

4. Het afscheidswoord tot de zeventig1804

5. Het verplaatsen van het kamp naar Pella1806

6. De terugkeer van de zeventig1806

7. De voorbereiding voor de laatste zendingstocht1808

164. Op het Feest der Tempelvernieuwing1809

1. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan1809

2. In Jeruzalem1810

3. De genezing van de blinde bedelaar1811

4. Josias voor het Sanhedrin1813

5. Het onderricht in de zuilengang van Salomo1815

165. De aanvang van de zendingstocht1817

1. In het kamp bij Pella1817

2. De toespraak over de goede herder1818

3. De sabbatstoespraak in Pella1819

4. Het verdelen van de erfenis1821

5. Gesprekken met de apostelen over rijkdom1823

6. Het antwoord op de vraag van Petrus1824

166. Het laatste bezoek aan het Noorden van Perea1825

1. De Farizeeën in Ragaba1825

2. De tien melaatsen1827

3. De toespraak te Gerasa1828

4. Onderricht over ongevallen1830

5. The Congregation at Philadelphia1831

167. Het bezoek aan Filadelfia1833

1. Ontbijt met de Farizeeën1833

2. De gelijkenis van het grote avondmaal1835

3. De vrouw met de geest van zwakheid1835

4. De boodschap uit Betanië1836

5. Op weg naar Betanië1838

6. Het zegenen van de kleine kinderen1839

7. Het gesprek over engelen1840

168. De opwekking van Lazarus1842

1. Bij het graf van Lazarus1843

2. De opwekking van Lazarus1845

3. De vergadering van het Sanhedrin1847

4. Het antwoord op gebed1848

5. Het verdere leven van Lazarus1849

169. Het laatste onderricht in Pella1850

1. De gelijkenis van de verloren zoon1850

2. De gelijkenis van de slimme rentmeester1853

3. De rijke man en de bedelaar1854

4. De vader en zijn koninkrijk1855

170. Het koninkrijk des hemels1858

1. Opvattingen van het koninkrijk des hemels1858

2. Jezus’ opvatting van het koninkrijk1859

3. Het verband met rechtvaardigheid1861

4. Het onderricht van Jezus over het koninkrijk1862

5. Latere ideeën over het koninkrijk1864

171. Op weg naar Jeruzalem1867

1. Het vertrek uit Pella1868

2. Het berekenen van de kosten1869

3. De rondreis door Perea1870

4. Het onderricht in Livias1871

5. De blinde in Jericho1873

6. Het bezoek aan Zacheüs1873

7. ‘Terwijl Jezus voorbijging’1874

8. De gelijkenis van de ponden1875

172. Het binnengaan van Jeruzalem1878

1. De sabbat in Betanië1878

2. De zondagochtend met de apostelen1880

3. Het vertrek naar Jeruzalem1880

4. Een bezoek aan de tempel1883

5. De houding van de apostelen1883

173. s Maandags in Jeruzalem1888

1. Het reinigen van de tempel1888

2. Het gezag van de Meester wordt betwist1891

3. De gelijkenis van de twee zonen1893

4. De gelijkenis van de afwezige landheer1893

5. De gelijkenis van het bruiloftsfeest1894

174. Dinsdagmorgen in de tempel1897

1. Goddelijke vergeving1898

2. Vragen van de Joodse oversten1899

3. De Sadduceeën en de opstanding1900

4. Het grote gebod1901

5. De Grieken die vragen kwamen stellen1902

175. De laatste redevoering in de tempel1905

1. De redevoering1905

2. De status van individuele Joden1909

3. De noodlottige vergadering van het Sanhedrin1909

4. De situatie in Jeruzalem1910

176. Dinsdagavond op de Olijfberg1912

1. De verwoesting van Jeruzalem1912

2. De tweede komst van de Meester1914

3. De latere bespreking in het kamp1916

4. De terugkomst van Michael1918

177. Woensdag, de rustdag1920

1. Een dag alleen met God1920

2. De vroege levensjaren in het gezin1921

3. De dag in het kamp1923

4. Judas en de overpriesters1924

5. Het laatste uur van gezelligheid1927

178. De laatste dag in het kamp1929

1. Verhandeling over zoonschap en burgerschap1929

2. Na het middagmaal1932

3. Op weg naar het avondmaal1934

179. Het laatste avondmaal1936

1. Het verlangen naar voorrang1936

2. Het avondmaal begint1937

3. Het wassen van de voeten der apostelen1938

4. De laatste woorden tot de verrader1940

5. De instelling van het avondmaal der gedachtenis1941

180. De afscheidsrede1944

1. Het nieuwe gebod1944

2. De wijnstok en de ranken1945

3. De vijandschap van de wereld1946

4. De beloofde helper1948

5. De geest van waarheid1949

6. De noodzaak om heen te gaan1951

181. Laatste aansporingen en waarschuwingen1953

1. De laatste bemoedigende woorden1953

2. Persoonlijke aansporingen ten afscheid1955

182. In Getsemane1963

1. Het laatste groepsgebed1963

2. Het laatste uur voor het verraad1966

3. Alleen in Getsemane1968

183. Het verraad en de inhechtenis-neming van Jezus1971

1. De wil van de Vader1971

2. Judas in de stad1972

3. De inhechtenisneming van de Meester1973

4. De bespreking bij de olijfpers1975

5. Op weg naar het paleis van de hogepriester1977

184. Voor het gerecht van het Sanhedrin1978

1. De ondervraging door Annas1978

2. Petrus op de binnenplaats1980

3. Voor het gerecht van leden van het Sanhedrin1982

4. Het uur der vernedering1984

5. De tweede zitting van het gerecht1985

185. Het gerechtelijk onderzoek door Pilatus1987

1. Pontius Pilatus1987

2. Jezus verschijnt voor Pilatus1989

3. Het persoonlijke onderzoek door Pilatus1991

4. Jezus voor Herodes1992

5. Jezus gaat terug naar Pilatus1993

6. Het laatste beroep van Pilatus1994

7. Het laatste onderhoud met Pilatus1995

8. De tragische capitulatie van Pilatus1996

186. Kort voor de kruisiging1997

1. Het einde van Judas Iskariot1997

2. De houding van de Meester1999

3. De betrouwbare David Zebedeüs2000

4. Voorbereiding voor de kruisiging2001

5. De dood van Jezus in verband met het Pascha2002

187. De kruisiging2004

1. Op weg naar Golgota2004

2. De kruisiging2006

3. Zij die de kruisiging zagen2008

4. De dief aan het kruis2008

5. Het laatste uur aan het kruis2010

6. Na de kruisiging2011

188. De periode van het graf2012

1. De begrafenis van Jezus2012

2. Het beveiligen van het graf2014

3. Tijdens de Sabbatdag2014

4. De betekenis van de kruisdood2016

5. Lessen van het kruis2017

189. De opstanding2020

1. De morontia-overgang2020

2. Het materiële lichaam van Jezus2022

3. De dispensatie-opstanding2024

4. De ontdekking van het ledige graf2025

5. Petrus en johannes bij het graf2027

190. Morontia-verschijningen van Jezus2029

1. Herauten van de opstanding2029

2. Jezus’ verschijning in Betanië2031

3. Ten huize van Jozef2033

4. Verschijning aan de Grieken2033

5. De wandeling met de twee broeders2034

191. Verschijningen aan de apostelen en andere leiders2037

1. De verschijning aan Petrus2039

2. De eerste verschijning aan de apostelen2040

3. Bij de morontia-schepselen2040

4. De tiende verschijning (in Filadelfia)2041

5. De tweede verschijning aan de apostelen2042

6. De verschijning in Alexandrië2044

192. Verschijningen in Galilea2045

1. De verschijning bij het meer2045

2. De apostelen praten twee aan twee met Jezus2047

3. Op de berg van de bevestiging2050

4. De bijeenkomst bij het meer2050

193. De laatste verschijningen en de hemelvaart2052

1. De verschijning in Sichar2053

2. De verschijning in Fenicië2054

3. De laatste verschijning in Jeruzalem2055

4. Oorzaken van de val van Judas2055

5. De hemelvaart van de Meester2057

6. Petrus roept een vergadering bijeen2057

194. De uitstorting van de Geest van Waarheid2059

1. De Pinksterprediking2060

2. De betekenis van Pinksteren2060

3. Wat er op Pinksteren Ggbeurde2062

4. Het prille begin van de Christelijke kerk2066

195. Na Pinksteren2069

1. De invloed van de Grieken2071

2. De Romeinse invloed2072

3. Onder het Romeinse Rijk2073

4. De duistere middeleeuwen in Europa2074

5. De opgave van de moderne tijd2075

6. Het materialisme2076

7. De kwetsbaarheid van het materialisme2078

8. Het geseculariseerde totalitarisme2081

9. De opgave van het Christendom2082

10. De toekomst2084

196. Het geloof van Jezus2087

1. Jezus — de mens2090

2. De religie van Jezus2091

3. De allerhoogste macht der religie2093

Información de fondo

AfdrukkenAfdrukken

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefoon: +1-773-525-3319
© Urantia Foundation. Alle rechten voorbehouden