A Szent Szellem

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A SZENT SZELLEM

I. A SZENT SZELLEM A HELYI VILÁGEGYETEMBEN

1. Az Anyaszellem a helyi világegyetem határain belül működik.

„De a Világegyetemi Anyaszellem sohasem hagyja el a helyi világegyetem központi világát. A Teremtő Fiú szelleme működhet a Fiú személyes jelenlététől függetlenül, és így is tesz, de más a helyzet az ő személyes szelleme esetében. Az Isteni Segédkező Szent Szelleme nem tudna tovább működni, ha a személyes jelenléte eltávolodna a Szalvingtontól. Úgy tűnik, hogy az ő szellem-jelenléte állandó helyet foglal el a világegyetemi központi világon, és éppen e tény teszi lehetővé a Teremtő Fiú szelleme számára a Fiú hollététől független működést. A Világegyetemi Anyaszellem az Igazság Szellemének, valamint a saját személyes ráhatásának, a Szent Szellemnek a világegyetemi gócaként és központjaként cselekszik.” 34:4.7

2. A Szent Szellem munkálkodása a helyi világegyetemben

„És ez a helyzet a halandó emberrel: A szalvingtoni Anyaszellem teljes mértékben ismer benneteket, mert a Szent Szellem a világotokon „mindent felkutat” és amit az isteni Szellem tud rólatok, az azonnal igénybe vehető, amikor csak a szekoráfi szakértők tükrözőműködési kapcsolatba lépnek a Szellemmel az általa rólatok birtokolt ismeret elérése érdekében. Azonban meg kell említenem, hogy az Atya-szilánkok tudása és tervei tükrözőműködési úton nem hozzáférhetők. A szakértők képesek tükrözni az Igazítók jelenlétét (és az Ítélők isteninek minősítik azt) és így is tesznek, de nem képesek megfejteni a Titkos Nevelők elmetartalmát.” 28:5.22, 1Kor. 2:10

3. A Teremtő Fiú nevében eljáró Isteni Segédkező

„Amikor egy Mihály Fiú távol van a világegyetemétől, akkor a világegyetemi kormányt az elsőszülött honos lény, a Fényes Hajnalcsillag, a helyi világegyetemi főigazgató vezeti. Ilyenkor a Nappalok Szövetségének tanácsai és javaslatai felbecsülhetetlen értékűek. E távollétek alatt a Teremtő Fiú képes felruházni az Anyaszellem társát azzal az ellenőrzési hatáskörrel, mely az ő, a lakott világokon és a halandó gyermekeinek szívében való szellemi jelenlétével kapcsolatos. És a helyi világegyetem Anyaszelleme mindig a székhelyen tartózkodik, s kiterjeszti a támogató gondoskodását és szellemi segédkezését az ilyen evolúciós terület legtávolabbi részére is.” 21:2.11

4. A helyi világegyetemi szellemkörök

„A Nebadon helyi világegyetemben három különálló szellemkör van:

1. A Teremtő Fiú alászálló szelleme, a Vigasztaló, az Igazság Szelleme.

2. Az Isteni Segédkező szellemköre, a Szent Szellem.

3. Az értelem-segédkezési kör, beleértve a hét elmeszellem-segéd többé-kevésbé egyesített tevékenységeit, ám elkülönülő működését.” 34:4.1

II. A SZENT SZELLEM TEVÉKENYKEDÉSE

1. Az örökös szellemi erő forrása

„Az isteni Szellem örökös segédkezés és bátorítás az ember gyermekeinek. Erőtök és előrehaladásotok „az ő kegyelméből, a Szellem megújításán keresztül” van. A szellemi élet, mint a fizikai energia, felemésztődik. A szellemi erőfeszítés viszonylagos szellemi kimerüléssel jár. A teljes felemelkedési tapasztalás valóságos és szellemi is; ezért igaz az írás, miszerint »A Szellem elevenít meg.« »A Szellem ad életet.«” 34:6.5, Tit. 3:5, Jn. 6:63, 2Kor. 3:6

2. A Szellem életet visz a tantételbe.

„Még a legmagasabb szintű vallási tantételek halott elmélete is alkalmatlan az emberi jellem alakítására vagy a halandói viselkedés szabályozására. Amire ma a világnak szüksége van az nem más, mint az igazság, melyet régi tanítótok hirdetett: »Nemcsak szóban, hanem hatalomban és a Szent Szellemben is.« Az elméleti igazság magva mindaddig halott, a legfelsőbb erkölcsi felfogások mindaddig hatástalanok, amíg az isteni Szellem meg nem tölti az igazság formáit és mozgásba nem hozza a pártatlanság mintáit.” 34:6.6, 1Kor. 4:20

3. „Ti Isten temploma vagytok.”

„Akik befogadták és felismerték a beköltöző Isten-szilánkot, azok a Szellemtől születtek. »Ti Isten temploma vagytok, és az Isten szelleme bennetek lakozik.« Nem elég, hogy e szellem kiáradt rátok; az isteni Szellemnek uralnia és szabályoznia kell minden emberi létszakaszt.” 34:6.7, 1Kor. 3:16-17

4. A Szent Szellem, mint az „élet vize”

„Az isteni Szellem jelenléte, az élet vize az, ami a halandói elégedetlenség emésztő szomjúságának és a szellemiesületlen emberi elme leírhatatlan éhségének kialakulását megelőzi. A Szellem-késztette lények »sohasem szomjaznak, mert e szellemi víz bennük az örökkévaló életre feltörő megelégedés kútjává lesz«. Az isteni vízforrással rendelkező eme lelkek csaknem függetlenek az anyagi környezettől, ami az élet örömeit és a földi lét megelégedést okozó dolgait illeti. Ők szellemi értelemben megvilágosodottak és megújultak, erkölcsileg megerősödöttek és felruháztattak.” 34:6.8, Jn. 4:14

5. Segédkezés az ember szellemi természete számára

„Minden halandóban kettős természet él: az állati hajlamok öröksége és a szellemmel való felruháztatás erős késztetése. A rövid urantiai életetek alatt e két különböző és ellentétes hajlam csak ritkán békíthető össze teljesen; aligha hozhatók összhangba és aligha egyesíthetők; de életetek során az egyesített Szellem mindig segédkezik nektek abban, hogy a húsvér test egyre inkább a Szellem vezetése alá kerüljön. Még ha végig is kell élnetek az anyagi életet, még ha nem is szabadulhattok meg a testtől és annak szükségeitől, a céljaitok és az eszményképeitek akkor is egyre nagyobb hatalmat adnak nektek ahhoz, hogy az állati természetet alávessétek a Szellem uralmának. Valóban munkál bennetek a szellemi erőknek egyfajta összeesküvése, az isteni erők egyfajta szövetsége, melyek kizárólagos célja, hogy végleg megszabaduljatok az anyagi kötöttségtől és a véges fogyatékosságoktól.

Mindeme segédkezés célja az, »hogy hatalmasan megerősödjetek az ő, az ember bensőjében lévő szellemén keresztül«. És mindez csak a kezdeti lépéseket jelenti a tökéletes hűség és szolgálat végső elérésében, ama tapasztalásban, melyben »az Isten teljességével teltek el«, »mert akiket az Isten szelleme vezet, mind az Isten fiai«.” 34:6.9, Ef. 3:19, Róm. 8:14

6. A Szellem vezet – sohasem hajt.

„A Szellem sohasem hajt senkit, csak vezet. Ha készséges tanulók vagytok, ha szellemi szinteket és isteni magasságokat akartok elérni, ha őszintén vágytok az örökkévaló cél elérésére, akkor az isteni Szellem gyöngéden és szeretőn vezetni fog benneteket a fiúi besorolás és szellemi fejlődés útján. Minden lépéseteket készségesen, okosan és derűs együttműködéssel kell megtennetek. A Szellem uralmát sohasem szennyezi erőszak és nem rontja kényszer.

És amint az ilyen szellem vezette életet szabadon és értelemmel vállaljátok, az emberi elmében fokozatosan kifejlődik az isteni kapcsolat határozott tudatossága és a szellemi közösség megnyugvása; előbb-utóbb »a Szellem a szellemeddel (az Igazítóval) tanúsítja, hogy az Isten gyermeke vagy«. Ekkor a saját Gondolatigazítód már megismertette veled az Istennel való rokonságodat, s a feljegyzés igazolja, hogy a Szellem a »szellemeddel« tesz tanúságot, nem a szellemed mellett.” 34:6.11, Róm. 8:16

7. A szellem gyümölcsei öröm és béke.

„Az emberi élet feletti szellemuralom tudatosságával azonnal együtt jár a Szellem ismérveinek növekvő megnyilvánulása az ilyen szellem vezette halandó életmegnyilvánulásaiban, »mert a szellem gyümölcsei a szeretet, az öröm, a békesség, a béketűrés, a szelídség, a jóság, a hit, az alázatosság és az önmérséklet«. Az ilyen szellem-vezérelte és istenien megvilágosodott halandók, miközben az alsóbb, fáradságos utat járják és emberi hűséggel tesznek eleget a földi feladataikkal járó kötelezettségeiknek, már meglátták az örök élet fényeit, amint azok a másik világ messzi vidékén derengenek; már elkezdték megérteni azon ösztönző és vigasztaló igazság valóságát, hogy »az Isten országa nem hús és ital, hanem méltányosság, béke és öröm a Szent Szellemben«. És minden megpróbáltatásban és minden nehézség mellett a szellemben-született lelkeket élteti a remény, mely legyőz minden félelmet, mert az Isten szeretete az isteni Szellem jelenléte révén minden szívhez eljut.” 34:6.13, Gal. 5:22, Róm. 14:17

III. A SZENT SZELLEM SZEMÉLYISÉGRE KIFEJTETT HATÁSA

1. A Szent Szellem személyiségre kifejtett hatása

„A kinyilatkoztatás mint korszakos jelenség időszakos jellegű; személyes emberi élményként pedig folytonos. Az isteniség a halandói személyiségben az Atya Igazító ajándékaként, a Fiú Igazság Szellemeként és a Világegyetemi Szellem Szent Szellemeként működik, míg e három halandófeletti felruházottság a Legfelsőbb segédkezéseként egyesül az emberi élményelvi fejlődésben.” 101:2.12

2. A Szent Szellem lelki értelmességet ad.

„A hit-rálátás, vagy szellemi ráérzés, a mindenségrendi elmével való felruházottság és a Gondolatigazítóval való társulás, mely az Atya ajándéka az embernek. A szellemi értelem, a lelki értelmesség a Szent Szellem felruházottsága, az Alkotó Szellem ajándéka az embernek. A szellemi bölcselet, a szellemvalóságok bölcsessége pedig az Igazság Szellemének felruházottsága, az alászálló Fiak közös ajándéka az emberek gyermekeinek. És e szellemi felruházottságok összhangja és kölcsönös kapcsolódása teszi az embert magvában örökvégzetű szellemszemélyiséggé.” 101:3.2

IV. A SZENT SZELLEMNEK A TÖBBI SZELLEMHEZ FŰZŐDŐ VISZONYA

1. A Szent Szellem és az elmeszellem-segédek

„Az ember az evolúciós tapasztalásának részeként már jóval azelőtt rendelkezett természetes eredetű vallással, mielőtt bármiféle rendszeres kinyilatkoztatásra sor került volna az Urantián. De e természetes eredetű vallás önmagában az ember állati szintet meghaladó felruházottságának a terméke volt. Az evolúciós vallás lassan jutott egyre magasabbra az emberiség sok évezredes élményelvi létpályáján a következő segédkezéseken keresztül, melyek a vad, tudatlan és polgárosodott emberben működtek és hatottak rá:

1. Az istenimádat segéd – a valóságérzékelés állati szintet meghaladó képességeinek az állati tudatban való megjelenése. Ezt lehetne az Istenséggel kapcsolatos elsődleges emberi ösztönnek is nevezni.

2. A bölcsesség segéd – az imádó elmében megnyilvánuló hajlam arra, hogy a tiszteletét magasabb rendű kifejezési csatornákba és az Istenség-valóságról alkotott egyre bővülő fogalmak felé terelje.

3. A Szent Szellem – ez az első felsőbbelme-adomány, és ez mindig megjelenik minden őszinte emberi személyiségben. Az imádásra törekvő és bölcsességre vágyó elme számára végzett eme segédkezés teremti meg a képességet az emberi továbbélés ön-kiteljesítésére, mind istentani értelemben, mind pedig úgy, mint tényleges és tényszerű személyiségi tapasztalás.” 92:0.1

2. A Szent Szellem felkészülése az Igazítókra

„Amint az elme így felruháztatik a Szent Szellem segédkezésével, már rendelkezik azzal a képességgel, hogy (tudatosan vagy öntudatlanul) az Egyetemes Atya szellemi jelenlétét – a Gondolatigazítót – válassza. De mindaddig, amíg az alászállt Fiú fel nem szabadította az Igazság Szellemét a minden halandó számára teljesítendő bolygói segédkezésre, addig egyetlen ép elme sem részesül magától a Gondolatigazító befogadására való felkészítésben. Az Igazság Szelleme egyként munkálkodik az Isteni Segédkező szellemének jelenlétével. E kettős szellemi összeköttetés a világok felett kering, azt keresve, hogy miként taníthatná igazra az emberi elméket és miként világosíthatná meg azokat szellemileg, miként ösztönözhetné a felemelkedő fajok teremtményeinek lelkét, és miként terelhetné az evolúciós bolygókon lakozó népeket mindegyre az isteni beteljesülést jelentő paradicsomi céljuk felé.” 34:5.4

3. Az összes többi Szellemhez fűződő viszony

„A Végtelen Szellem Világegyetemi Leánya Szent Szellemének, az Örökkévaló Fiú Világegyetemi Fia Igazság-szellemének és a paradicsomi Atya Igazító-szellemének jelenléte bármely evolúciós halandóban, illetőleg mellett, a szellemi felruházás és segédkezés arányosságát mutatja, és ez az ilyen halandót képessé teszi arra, hogy tudatosan megismerje az Istenhez fűződő fiúi viszony hiten alapuló tényét.” 34:5.7

A SZENT SZELLEM A BIBLIÁBAN

Szent Szellem, Szentlélek, az Isten Lelke némileg felcserélhető értelemben használatos a különböző bibliai szövegekben és fordításokban. E megjelöléseknek az Urantia könyvben közölt megfelelői a különféle szellemvalóságok:

1. Az Egyetemes Atya személyiségköre

2. Az Örökkévaló Fiú szellemköre

3. A Végtelen Szellem mindenütt-jelenvalósága

4. Az Atya által adományozott Gondolatigazító

5. A helyi világegyetemi Anyaszellemnek a Szent Szellem jelenléte

6. Az Igazság Szelleme

7. A helyi világegyetemi elmefelruházottság hét elmeszellem-segédje

I. SZELLEMI TEREMTŐI MŰKÖDÉS

„[É]s Isten lelke lebegett a vizek fölött.” Ter. 1:2

„Ám ha kiárasztod lelkedet, fölébrednek, és megújítod a föld színét.” Zsolt. 104:30

„Istennek éltető lelke teremtett meg, a Magasságbeli lehelete éltet.” Jób. 33:4

II. OKOSSÁG ÉS HOZZÁÉRTÉS ADOMÁNYOZÁSA

„[E]ltöltötte Isten lelkével, hozzáértéssel, okossággal, tudással és minden munkára alkalmas ügyességgel (...)” Kiv. 35:31

„Megadtad nekik jó lelkedet, hogy okossá tegye őket.” Neh. 9:20

„De csak a szellem, amely az emberben lakik, a Mindenható lehelete, csak az tesz okossá.” Jób. 32:8

„S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre (...)” Jn. 14:26

III. SZELLEMI FELRUHÁZOTTSÁG

„Az embernek a lelke az Úr szövétneke, behatol a testnek minden zugába.” Péld. 20:27

„»Térjetek meg – felelte Péter –, és keresztelkedjék meg mindegyiktek (...) És megkapjátok a Szentlélek ajándékát. (...)«” ApCsel. 2:38

„A te jó lelked vezessen a sima úton (...)” Zsolt. 143:10

„Az Úr lelke szól általam, az ő szava van nyelvemen.” 2Sám. 23:2

„Az Úr lelke nyugszik rajtam, mert az Úr kent föl engem.” Iz. 61:1 „De megkapjátok a Szentlélek rátok leszálló erejét (...)” ApCsel. 1:8

„Engem azonban erő tölt el, az Úr Lelke.” Mik. 3:8

IV. AZ ISTENI JELENLÉT

„A Lélek ugyanis mindent átlát, még Isten mélységeit is.” 1Kor. 2:10

„Benne kaptátok meg ti is a megígért Szentlélek pecsétjét (...)” Ef. 1:13

„Hová futhatnék lelked elől? Hová menekülhetnék színed elől?” Zsolt. 139:7

„Teremts új szívet belém, s éleszd fel bennem újra az erős lelkületet!” Zsolt. 51:12

V. KIÁRADT MINDEN HÚSVÉR TESTRE

„Mindezek után kiárasztom Lelkemet minden testre.” Jo. 3:1

„[K]iárasztom lelkemet (...) és prófétálni fognak.” ApCsel. 2:18

„[A] Szentlélek már leszállt mindenkire, aki hallgatta a tanítást.” ApCsel. 10:44

VI. AZ EMBER HOZZÁÁLLÁSA A SZELLEMHEZ

„Erre így felelt: (...) »Nem hatalom által és nem erőszak által, hanem az én lelkem által – mondja a Seregek Ura.«” Zak. 4:6

„[M]ennyivel inkább adja mennyei Atyátok a Szentlelket azoknak, akik kérik tőle.” Lk. 11:13

„Ne okozzatok szomorúságot Isten Szentlelkének, akivel meg vagytok jelölve a megváltás napjára.” Ef. 4:30

„Ne oltsátok ki a Lelket[.]” 1Tesz. 5:19

„Ők mégis lázongtak ellene, és megszomorították szent lelkét.” Iz. 63:10

„[H]ogy a pogány népek a Szentlélektől megszentelt kedves áldozati ajándékká legyenek.” Róm. 15:16

VII. MINT PÜNKÖSDI TAPASZTALÁS

„Ezután Pál rájuk tette a kezét, és leszállt rájuk a Szentlélek (...)” ApCsel. 19:6

„És a Lélek tesz tanúságot róla, mert a Lélek az igazság.” 1Jn. 5:6

„Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek (...)” ApCsel. 2:4

„Mindnyájukat eltöltötte a Szentlélek, és bátran hirdették az Isten szavát.” ApCsel. 4:31

VIII. A SZENTHÁROMSÁG HARMADIK SZEMÉLYÉNEK SZELLEME

„Menjetek tehát, tegyétek tanítványommá mind a népeket! Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevére (...)” Mt. 28:19

„[A]ki azonban a Szentlelket káromolja, nem nyer bocsánatot.” Lk. 12:10

„Jézus most a Lélek erejével visszatért Galileába.” Lk. 4:14

„Az Úr ugyanis Lélek: ahol az Úr Lelke, ott a szabadság.” 2Kor. 3:17

„Azután (...) megkapta a Szentlélek ígéretét az Atyától, azt kiárasztotta, amint látjátok és halljátok.” ApCsel. 2:33

„Urunk, Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal!” 2Kor. 13:13

„[Jézus] [m]egkeresztelkedése után (...) megnyílt az ég, és [Jézus] látta, hogy az Isten Lelke mint galamb leszállt és föléje ereszkedett.” Mt. 3:16

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.