A morontia élet

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

A MORONTIA ÉLET

I. A MORONTIA MEGHATÁROZÁSA

1. A morontia az anyagi és a szellemi közötti szint.

„A morontia az anyagi és a szellemi közötti tágas szintre utaló kifejezés. Jelölhet személyes vagy személytelen valóságokat, élő és élettelen energiákat. A morontia fonál szellemi; a morontia szövet fizikai.” 0:5.12

2. Kitölti az űrt a halandói és a szellemi besorolású területek között.

„A szellemi világok valóságának nagy része a morontia rendbe, a világegyetemi valóságnak az Urantián teljesen ismeretlen szakaszához tartozik. A személyiségi létezés célja szellemi, azonban a morontia teremtésrészek mindig beavatkoznak, kitöltik az űrt a halandó eredetű anyagi területek és a felemelkedő szellemi besorolású felsőbb-világegyetemi szférák között. E terület az, ahol a Tökéletes Szellemek nagymértékben hozzájárulnak az ember paradicsomi felemelkedési tervéhez.” 16:4.6

II. A MORONTIA TEMPLOM

1. A morontia templomok a fény és élet korszakához tartoznak.

„Egy lakott világ központjában álló morontia templom annak igazolását jelenti, hogy az adott szféra elérte a fény és élet korszakait. Mielőtt a végső küldetésük lezárásaként a Tanító Fiak elhagynák a bolygót, megnyitják az evolúciós fejlődés e végső korszakát; ők elnökölnek azon a napon, amikor a »szent templom lejön a földre«. A fény és élet korszakának beköszöntét jelző ezen eseményt az adott bolygó paradicsomi alászálló Fia mindig megtiszteli a személyes jelenlétével, aki azért jön el, hogy e nagy nap tanúja lehessen. E páratlan szépségű templomban a Paradicsom alászálló Fia bejelenti a hivatalát már hosszú ideje viselő Bolygóherceget, mint az új Bolygó Fejedelmet, és e hűséges Lanonandek Fiút új hatalommal és teljesebb hatáskörrel ruházza fel a bolygó ügyeinek vitele terén. A Csillagrendszer Fejedelem szintén jelen van és e bejelentéseket szóban megerősíti.

A morontia templom három részből áll: Középen helyezkedik el a paradicsomi alászálló Fiú szentélye. Ettől jobbra van az előzőleg Bolygóherceg, most már Bolygó Fejedelem széke; és amikor e Lanonandek Fiú jelen van a templomban, akkor az adott teremtésrész szellemiesültebb egyedei számára itt látható. Balra áll a bolygóhoz tartozó, végleges rendű lények megbízottjának széke.” 55:1.1

2. A morontia templom felépítése

„Bár a bolygótemplomokat úgy említettem, mint amelyek a »mennyből jönnek le«, a valóságban semmilyen tényleges anyagot nem szállítanak a bolygóra a csillagrendszeri központból. Minden templomot a csillagrendszeri székhelyen kicsiben elkészítenek, és ezt követően a Morontia Erőtér-felügyelők hozzák el e jóváhagyott terveket a bolygóra. Itt a Fizikai Főszabályozókkal közösen építik meg a morontia templomot az előírások szerint.” 55:1.3, Jel. 21:10

3. A templom leírása

„Az átlagos morontia templom mintegy háromszázezer főnek biztosít férőhelyet. Ezen épületek rendeltetése nem istenimádat, játék vagy hírszolgáltatás; arra terveztettek, hogy a bolygón tartandó olyan különleges rendezvényeknek adjanak helyet, mint: a Csillagrendszer Fejedelemmel vagy a Fenségesekkel való érintkezés, olyan különleges képi szertartásoknak, melyek célja a szellemlények személyiség-jelenlétének kinyilatkoztatása és a csendes mindenségrendi szemlélődés. A mindenségrendi bölcselet tanodái itt tartják a záróvizsgáikat, és szintén itt kapják meg a halandók a bolygószintű elismerést a felsőbb társadalmi szolgálatban vagy más téren nyújtott kiváló teljesítményért.” 55:1.4

4. A morontia létbe való átlépésre a templomban kerül sor.

„Az ilyen morontia templom egyúttal arra is szolgál, hogy az összegyűltek megszemlélhessék az élő halandók átlépését a morontia létbe. Ez azért lehet így, mert az átvitelül szolgáló templom morontia anyagból készül, vagyis nem tehet benne kárt annak az elemésztő tűznek a ragyogó dicsfénye, mely teljesen megsemmisíti azon halandók fizikai testét, akik ott élik meg az isteni Igazítójukkal való végső eggyé kapcsolódást. Egy nagyobb világon az útnak indulást jelző eme villódzások csaknem folyamatosak, és az átlépések számának növekedésével a morontia élet kiegészítő szentélyei is megjelennek a bolygó különböző területein. Nem is olyan régen egy olyan bolygón tartózkodtam a messzi északon, ahol már huszonöt morontia szentély működött.” 55:1.5

5. Halál és átmenet

„A természetes, fizikai halál nem halandói elkerülhetetlenség. A fejlettebb evolúciós lények, létpolgárok többsége a végső, fény és élet korát elért bolygókon már nem hal meg; a húsvér testbeli életből közvetlenül mennek át a morontia létbe.

Az anyagi életből a morontia állapotba való átmenetnek – a halhatatlan léleknek a bent lakozó Igazítóval való eggyé kapcsolódásának – e megtapasztalására egyre gyakrabban kerül sor arányosan azzal, ahogy a bolygó az evolúciós fejlődésben előrehalad. Eleinte az egyes korszakokban csak néhány halandó éri el a szellemi fejlődés átlépést biztosító szintjeit, azonban a Tanító Fiak egymást követő korszakainak eljövetelével egyre több igazítói eggyé kapcsolódásra kerül sor még azelőtt, hogy e fejlődő halandók hosszúra nyúlt élete véget érne; és amikor eljön a Tanító Fiak utolsó küldetésének ideje, e nagyszerű halandóknak már körülbelül a negyede mentesül a természetes haláltól.” 55:2.1

III. A MORONTIA SAJÁTLÉNYEG

1. A morontia sajátlényeg fokozatos fejlődése

„Ahogyan a pillangó a bábállapotból, úgy emelkednek ki az emberi lények igaz személyiségei a lakóvilágokon, amikor először jelennek meg az egykori anyagitest-buroktól elkülönülten. A helyi világegyetembeli morontia létpályának közvetlen köze van a kezdeti léleklétezési morontia szinttől egészen a legfelsőbb szellem-fejlődési morontia szintig tartó folyamatos felemelkedést jelentő személyiség-rendszerhez.” 112:6.1

2. Morontia személyiségalakok

„Nehéz beszámolnom nektek arról, hogy milyenek is lesznek a helyi világegyetemi létpályátok során használt morontia személyiségformáitok. Személyiség-megnyilatkozási morontia mintákat fogtok kapni, és ezek végső soron általatok fel nem fogható adományok. E formák, noha teljesen valóságosak, nem tartoznak az általatok ismert anyagi rendű energiaminták közé. Azonban éppen azt a szerepet töltik be a helyi világegyetemi világokon, mint amit az anyagi testetek a szülőbolygótokon.” 112:6.2

3. A morontia elme

„A felemelkedő halandó a morontia állapotban az orvontoni tökéletes-szellemi mindenségrendi-elme képesség nebadoni módosított változatával ruháztatik fel. A halandói értelem, mint olyan, megsemmisült, megszűnt létezni úgy, mint az Alkotó Szellem külön nem vált elmeköreitől független, összpontosult világegyetemi entitás. A halandói elme jelentéstartalmai és értékei azonban nem semmisültek meg. Bizonyos elmeszakaszok továbbra is megmaradnak a továbbélő lélekben; a korábbi emberi elme bizonyos tapasztalás-értékeivel pedig az Igazító rendelkezik; és mindezek mellett a helyi világegyetemben megvannak a húsvér testben eltöltött emberi életről készített feljegyzések, valamint a felemelkedő halandó végső fejlődésében érdekelt, számos lényben – akik között a szeráftól a Világegyetemi Ítélőkig és valószínűleg még rajtuk túl, a Legfelsőbbig is terjedő körben sokféle entitás megtalálható – élő nyilvántartások is rendelkezésre állnak.” 112:6.4

4. Morontia emlékezet

„Az emlék továbbélése bizonyság arra, hogy az eredeti sajátlényeg azonossága megmarad; ez alapvető fontosságú a személyiség folytonosságának és kiteljesedésének teljes mértékű öntudatosításához. Az Igazító nélkül felemelkedő halandók a szeráftársuktól kapnak utasításokat az emberi emlékezet helyreállításához; egyébként pedig a Szellemmel való eggyé kapcsolódást megélt halandók morontia lelkét kötöttségek nem terhelik. Az emlékezetminta a lélekben marad fenn, de ahhoz, hogy a halandó számára azonnal értelmezhető, folytonos emlékezetté alakuljon szükség van a korábbi Igazító jelenlétére. Az Igazító nélkül a halandó továbbélőnek hosszú időre van szüksége ahhoz, hogy korábbi létezésének jelentéstartalmaival és értékeivel kapcsolatos emléktudatát újból feltárja és újra elsajátítsa, visszanyerje.” 112:6.8

IV. MORONTIA MOTA

1. A mota teljesebb rálátású bölcselet.

„A mota több mint felsőbbrendű bölcselet; annyival több a bölcseletnél, mint amennyivel több a két szem az egynél; térhatása van a jelentéstartalmakra és az értékekre. Az anyagi ember, hogy úgy mondjam, fél szemmel látja a világegyetemet – síknak látja azt. A lakóvilági hallgatók mindenségrendi távlatot – mélységet – is látnak azáltal, hogy a fizikai lét érzékleteire ráépítik a morontia élet érzékleteit. És képessé váltak ezen anyagi és morontiai nézőpontokat egy pontba gyűjteni, mégpedig nagyobbrészt a szeráfi tanácsosaik fáradhatatlan segédkezésén keresztül, akik oly türelmesen tanítják a lakóvilági hallgatókat és a morontia fejlődő lényeket. A legfelsőbb rendű szeráfok köréből kikerülő tanító tanácsosok közül sokan az idő halandóinak újonnan felszabadult lelkei mellett tanácsosként kezdték a létpályájukat.” 48:6.28

2. A mota az emberi bölcselet viszonylatában

„A morontia mota alsóbb síkjai közvetlenül az emberi bölcselet felsőbb szintjeihez csatlakoznak. A kevésbé fejlett hallgatókat az első lakóvilágon szokásos rend szerint a párhuzamos módszerrel oktatják; vagyis az egyik oszlopban bemutatják a mota jelentéstartalmak egyszerűbb fogalmait, a másik oszlopban pedig idézik a megfelelő halandói bölcselet alaptételeit.

Nem is olyan régen, amikor a Satania első lakóvilágán teljesítettem feladatot, alkalmam volt megfigyelni e tanítási módszert; és bár nem vállalkozom a tanóra mota tartalmának előadására, engedélyt kaptam az emberi bölcselet ama huszonnyolc alaptételének rögzítésére, melyet e morontia oktató is használt szemléltetőanyagként abból a célból, hogy segítse ezeket a lakóvilágra újonnan érkezetteket a mota jelentőségének és értelmének megértésére irányuló első erőfeszítéseikben. Az emberi bölcseletre vonatkozó szemléltető példák a következők voltak:

1. A szakértelem megnyilvánulása nem a szellemi képesség meglétét jelzi. Az értelem nem helyettesíti az igaz jellemet.

2. Kevés ember felel meg az általa valójában birtokolt hitnek. Az indokolatlan félelem nem más, mint a kifejlődő halandó lélek fondorlatos értelmi félrevezetése.

3. Az eredendően meglévő képességeket nem lehet meghaladni; egy félliteres korsó tartalma sohasem tehet ki egy egész litert. A szellemi fogalmat nem lehet gépiesen beleerőszakolni az anyagi emlékmintába.

4. Kevés halandó meri a természet és a kegyelem együttes segédkezéséből termett összes személyes hitelét valaha is felhasználni. Az elszegényedett lelkek többsége valóban gazdag, de ők maguk nem hajlandók ezt elhinni.

5. A nehézségek tán dacolhatnak a középszerrel és legyőzhetik a bátortalanokat, de a Fenségesek igaz gyermekeire csak ösztönzőleg hatnak.

6. Kiváltságot élvezni visszaélés nélkül, szabadnak lenni engedély nélkül, hatalmat gyakorolni és következetesen elutasítani annak igénybevételét a saját gyarapodásunk céljából – ezek a magasrendű polgárosodott társadalom jegyei.

7. Vak és előre nem látható véletlen dolgok nem történnek a mindenségrendben. A mennyei lények sem segítenek annak az alacsonyabb rendű lénynek, aki nem a saját igazságfénye szerint cselekszik.

8. Az erőfeszítésnek nem mindig eredménye az öröm, de értelmes erőfeszítés nélkül nincs boldogság.

9. A tett eredménye az erő; az önuralomé a kellem.

10. Pártatlanság pengeti az igazság összhanghúrjait, és a dallam berezgi az egész mindenségrendet, még a Végtelen felismeréséig is eljut.

11. A gyenge elmerül a megoldások keresésében, míg az erős cselekszik. Az élet is csak olyan, mint a napi munka – végezd jól. A tett a miénk; a következmények Istenéi.

12. A mindenségrend legnagyobb szomorúsága az, hogy még sohasem volt szomorú. A halandók bölcsességet csakis gyötrelmek megtapasztalása révén tanulhatnak.

13. Csillagokat a tapasztalásbeli mélységekben megélt magányos elszigeteltségből lehet a legjobban megfigyelni, nem pedig a fényes és mámoros hegycsúcsokról.

14. Csinálj étvágyat a társaidnak az igazsághoz; csak akkor adj tanácsot, ha kérik.

15. A színlelés a tudatlan személy nevetséges erőfeszítése a bölcsnek mutatkozásra, a sivár lélek kísérlete a gazdagnak tűnésre.

16. Szellemi igazságot nem ismerhettek fel annak bensőséges megtapasztalása előtt, és sok igazságot igazán csak a hányattatásokban érzékeltek.

17. A törekvés mindaddig veszélyes, amíg nem közösségiesül teljesen. Mindaddig egyetlen erényt sem sajátítotok el igazán, amíg a tetteitek révén méltókká nem váltok arra.

18. A türelmetlenség szellemméreg; a harag olyan, mint a darázsfészekbe hajított kő.

19. Az aggodalmaskodással fel kell hagyni. A soha be nem következő csalódások a legelviselhetetlenebbek.

20. Csak egy költő képes érzékelni a költészetet a mindennapi létezés szokványos szürkeségében.

21. Bármely művészet legfőbb küldetése, hogy ábrándjai révén egy felsőbb világegyetemi valóságot vetítsen előre, hogy az idő érzelmeit az örökkévalóság gondolataivá kristályosítsa.

22. A kifejlődő lélek nem a tette révén lesz istenivé, hanem a cselekvésre való törekvése által.

23. A halál semmit sem tett hozzá az értelmi képességekhez vagy a szellemi felruházottsághoz, viszont kiegészítette az élményelvi állapotot a túlélés tudatosságával.

24. Az örökkévalósági beteljesülést a napi életből származó eredmények határozzák meg pillanatról pillanatra. A ma tettei alkotják a holnap végzetét.

25. A nagyság nem annyira az erő birtoklásában áll, hanem ezen erő bölcs és isteni használatában.

26. Tudás csakis úgy birtokolható, ha megosztjuk azt másokkal; a tudás őrzője a bölcsesség, közösségiesítője pedig a szeretet.

27. A haladás megköveteli az egyéniség fejlődését; a középszerűség folyton szabványosításra törekszik.

28. Bármely tétel érvekre épített védelme fordított arányban áll a tétel igazságtartalmával.

Ilyen tehát a kezdők munkája az első lakóvilágon, míg a haladóbb tanítványok a későbbi világokon sajátítják el a mindenségrendi látásmód és a morontia mota felsőbb szintjeit.” 48:7.1

V. A MORONTIA ÉLET RENDELTETÉSI CÉLJAI

1. A morontia átfogja a helyi világegyetemi létpályát.

„Az istenek a nagymértékben állati természettel rendelkező teremtményt nem képesek tökéletesített szellemmé átalakítani – legalábbis nem tesznek így – teremtői varázserőből táplálkozó valamiféle titokzatos cselekedettel. Amennyiben a Teremtők tökéletes lényeket kívánnak létrehozni, akkor azt közvetlen és eredeti teremtés révén teszik, de sohasem vállalkoznak arra, hogy állati eredetű és anyagi teremtményeket egyetlen lépésben tökéletes lényekké változtassanak.

A helyi világegyetemi életpálya különböző szakaszaira kiterjedő morontia élet az egyetlen lehetséges megközelítés, mely révén az anyagi halandók elérhetik a szellemvilág küszöbét. Ugyan miféle varázslattal bírhatna a halál, az anyagi test természetes elbomlása, hogy egy egyszerű lépésben azonnal átalakítsa a halandó és anyagi elmét halhatatlan és tökéletesített szellemmé? Az ilyen hiedelmek nem mások, mint tudatlan babonaságok és dajkamesék.” 48:0.1

2. A morontia elválasztja a halandói és a szellemi besorolást.

„A továbbélő emberi lények esetében a halandó állapotot és az azt követő szellemi szintet mindig elválasztja e morontia átmenet. A világegyetemi fejlődés e közbenső állapota észrevehetően különböző az egyes helyi teremtésrészek esetében, de valójában mind meglehetősen hasonló. A lakóvilágok és a felsőbb morontia világok szerveződése a Nebadonban a morontia átmeneti rendszerekre meglehetősen jellemző sajátosságokat mutat az Orvonton e részében.” 48:0.3

3. A csillagvilági ottlét jellemzően morontia életet jelent.

„A csillagvilági felkészülési világokon való teljes ottlét, mely az edentiai létpolgárságban csúcsosodik ki, a morontia fejlődő lények számára igazi és mennyei boldogságos időszak. A csillagrendszeri világokon való ottlétetek során a csaknem állatiról a morontia teremtmény szintjére fejlődtetek; inkább anyagiak voltatok, semmint szellemiek. A szalvingtoni szférákon a morontia lény rendjétől az igaz szellem rendjéig fejlődtök; inkább szellemivé lesztek, mintsem anyagivá. De az Edentián a felemelkedők félúton járnak az előbbi és a jövőbeli állapotaik között, félúton az evolúciós állat és a felemelkedő szellem között. Az Edentián és annak világain való tartózkodásotok alatt mindvégig olyanok vagytok, „mint az angyalok”; állandóan fejlődtök, de mindeközben megtartotok egy általános és egy jellegzetes morontia besorolást.

A felemelkedő halandónak a csillagvilágban való tartózkodása a legegységesebb és a legkiegyenlítettebb korszak a teljes morontia fejlődési létpályáján. E tapasztalás alkotja a felemelkedők előszellemi közösségiesítési felkészítését. Ez hasonlít a végleges rendre való eljutás előtti szellemi tapasztaláshoz a Havonán és az abszonit előtti felkészüléshez a Paradicsomon.” 43:9.2

VI. MORONTIA TEVÉKENYSÉG ÉS SZOKÁSOK

1. Morontia világok

„A morontia szférák a fejlődési világokon keresztül vezető halandói felemelkedés átmeneti szakaszai a helyi világegyetemben. A helyi csillagrendszerekben csak a végleges rendű lények szféráját körülvevő hét világot nevezik lakóvilágoknak, viszont morontia világnak nevezzük mind az ötvenhat átmeneti tartózkodási helyet a csillagrendszerben, közéjük sorolva a csillagvilági és a világegyetemi központok körül található felsőbb szférákat is. E teremtésrészek osztoznak a helyi világegyetemi központi szférák fizikai szépségében és morontia tündökletességében.” 48:1.2

2. A morontia élet szokásai

„Bár morontia testetek lesz, mégis mind a hét világon továbbra is esztek, isztok és pihentek. A morontia rendű ételt, az élő energiának az anyagi világokon nem ismert fajtáját fogyasztjátok. Az étel és a víz egyaránt teljesen hasznosul a morontia testben; nincs hulladékot képező melléktermék. Gondoljátok csak el: Az első lakóvilág igencsak anyaglényegű szféra, mely a morontia rendszer legelejét képviseli. Itt még mindig csaknem emberiek vagytok és még nem távolodtatok el elég messze a halandói lét korlátolt nézőpontjaitól, de e téren minden egyes világ határozott fejlődést hoz. Szféráról szférára egyre kevésbé anyagivá, egyre inkább értelmivé és egy kicsivel szellemibbé váltok. A szellemi fejlődés a hét fokozatos fejlődési világ közül az utolsó hármon a legnagyobb.” 47:4.6

3. A morontia emlékezési eljárás

„A morontia életben való felemelkedésetek során az Igazító-emléketek teljes mértékben érintetlen marad. Azok az elmebéli képzettársítások, melyek tisztán állatiasak és teljesen anyagiak voltak, természetesen megszűnnek a fizikai aggyal együtt, azonban az elmebéli életetekből mindenről, ami arra érdemes volt és amely túlélési értékkel rendelkezett, az Igazító másolatot készített és a személyes emlékek részeként megőrzi végig a felemelkedési létpályán. Tudatában lesztek az összes, arra érdemes tapasztalásotoknak, amint az egyik lakóvilágról a másikra, a világegyetem egyik részéből a másikba – sőt egészen a Paradicsomig – haladtok.” 47:4.5

4. Morontia felkészítés a 4-es számú világon

„A negyedik világon szerzett felkészítés időtartama alatt kerül sor arra, hogy a felemelkedő halandókat valóban először ismertetik meg a morontia teremtmények igaz közösségi igényeivel és örömeivel. És az evolúciós teremtmények számára valóban új élményt jelent, hogy részt vehetnek azokban a közösségi tevékenységekben, melyek nem épülnek sem személyes gyarapodásra, sem pedig önző hódításra. Egy új társadalmi rendet vezetnek itt be, mely a kölcsönös tiszteletbeli megértő rokonszenven, a kölcsönös szolgálatbeli önzetlen szereteten és azon késztetés tökéletes elsajátításán alapul, mely a közös és legfelsőbb beteljesülés megismerésére irányul – ez az imádati és isteni tökéletesség paradicsomi célja. A felemelkedők mind öntudatosan Istent ismerővé, Istent kinyilatkoztatóvá, Istent keresővé és Istent megtalálóvá válnak.” 47:6.3

VII. KIKAPCSOLÓDÁS ÉS KÖZÖSSÉGI ÉLET

1. A Morontia Társak segédkeznek a kikapcsolódásban.

„A helyi világegyetemi Anyaszellem e gyermekei mindazoknak a barátai és társai, akik a felemelkedő morontia létet élik. Nem nélkülözhetetlenek a felemelkedő lény igazi teremtményi fejlődési munkájához, és semmilyen értelemben nem helyettesítik a szeráfi őrangyalok munkáját, akik gyakran kísérik a halandó társukat a paradicsomi úton. A Morontia Társak egyszerűen csak nyájas házigazdákként működnek azok számára, akik éppen nekikezdenek a hosszú, befelé tartó felemelkedésnek. Ügyesen segédkeznek a játékokban is, és e munkájukban szakszerű segítséget kapnak a visszatekintési igazgatóktól.” 25:7.1

2. Végig a Paradicsomra tartó utatokon mindig lesz idő a játékra.

„Bár a Nebadon morontia felkészítési világain igen komoly és egyre nehezebb feladatokat kell elvégeznetek, mégis rendszeres időközönként mindig lesz lehetőségetek a pihenésre és a visszatekintésre. Végig a Paradicsomra tartó utatokon mindig lesz idő a pihenésre és a szellemi játékra; és a fény és élet létpályáján is mindig lesz idő az istenimádatra és az új dolgokra.” 25:7.2

3. Gondoskodnak társaságról az egész paradicsomi út során.

„A Morontia Társak olyan barátságos társaságot jelentenek, hogy amikor végül kiléptek az utolsó szakaszú morontia tapasztalásból és felkészültök a felsőbb-világegyetemi szellemi kalandra, valóban sajnálni fogjátok, hogy e társaságkedvelő teremtmények nem tarthatnak veletek, ők ugyanis kizárólag a helyi világegyetemekben szolgálnak. A felemelkedési létpálya minden szakaszában minden megismerhető személyiség barátságos és társaságkedvelő lesz, de mindaddig nem fogtok találkozni egy további, a barátság és a társaság iránt olyannyira elkötelezett csoporttal, amíg a Paradicsomi Társakat meg nem ismeritek.” 25:7.3

4. A morontia élet és az égi mesterek

„Bármely morontia személyiség vagy szellementitás alkalmas az égi mesterek testületébe való felvételre; vagyis bármely, az eredendően isteni fiúi besorolásúak szintje alatti lény. Az Isten evolúciós szférákról származó felemelkedő fiai a morontia világokra való megérkezésüket követően felvételre jelentkeznek a mesterek testületébe, és ha elég tehetségesek, akkor hosszabb-rövidebb időre választhatják e létpályát. De senki sem léphet az égi mesterek közé egy ezredévnél, vagyis ezer felsőbb-világegyetemi évnél rövidebb időre.” 44:0.4

VIII. KITÖRÖLT VONÁSOK ÉS HASZTALAN IGYEKEZETEK

1. A morontia élet által kitörölt vonások

„A morontia létpálya egyik célja a halandó túlélőből véglegesen kitörölni az olyan állati csökevényes vonásokat, mint a késlekedés, a köntörfalazás, az őszintétlenség, a problémakerülés, a tisztességtelenség és a kényelemkeresés. A lakóvilági élet hamar megtanítja a fiatal morontia tanítványokat arra, hogy a halogatás semmilyen értelemben nem jelent elkerülést. A húsvér testbeli élet után az idő, mint módszer már nem áll rendelkezésre a helyzetek vagy a kellemetlen kötelességek előli kitéréshez.” 48:5.8

2. A hasztalan igyekezetek sikerre vitele

„De minden emberi lénynek emlékeznie kell: A halandók kiemelkedésre irányuló sok olyan törekvése, mely a húsvér testben rettenetes kínokat okoz, a morontia és a szellemi létpályán nem fog megmaradni. A felemelkedő morontiaiak megtanulják közösségiesíteni a korábbi, tisztán önző vágyaikat és önös törekvéseiket. Mindazonáltal azok a dolgok, melyekre oly őszintén vágyódtatok a földön és amelyeket a körülmények oly kitartóan megtagadtak tőletek, ha, miután igaz mota látásmódra tettetek szert a morontia létpálya során, még mindig vágytok annak megtételére, akkor egészen biztosan megkaptok minden lehetőséget, hogy teljesen kielégítsétek a régóta dédelgetett álmaitokat.” 44:8.4

IX. A MORONTIA ÉLET KÜLÖNFÉLE VONÁSAI

1. Morontia és továbbélési tapasztalás

„A kinyilatkoztatott vallás morontia szakaszának köze van a továbbélés megtapasztalásához, és annak nagy mozgatója a szellemi tökéletesség elérésének lehetősége. Szintén jelen van az istenimádás felsőbb késztetése is, mégpedig a kiterjedtebb erkölcsi szolgálatra mozgósító felhívással együtt. A morontia látásmód maga után vonja a Hétszeres, a Legfelsőbb és még a Végleges örökké gyarapodó tudatosságát is.” 101:6.1

2. A morontiában az igazság bizonyossága felváltja a hit bizonyosságát.

„A morontia fejlődésben az igazság bizonyossága egyre inkább felváltja a hit bizonyosságát. Amikor végül bekerültök a tényleges szellemvilágba, akkor fognak a tiszta szellemi látásmód bizonyosságai a hit és az igazság helyett, vagyis inkább a személyiségi bizonyosság e korábbi eljárásaival kapcsolatban és azokon túl működni.” 101:5.14

3. Igazítók és a morontia élet

„A Gondolatigazítók a világegyetemi létpálya gyermekei, és valóban, a tiszta Igazítóknak tapasztalatokat kell gyűjteniük, miközben a halandó teremtmények növekednek és fejlődnek. Ahogy az embergyermek személyisége gazdagodik az evolúciós lét küzdelmeire való felkészülés során, úgy gyarapodik az Igazító a felemelkedői lét következő szakaszának próbái közepette. Ahogyan a gyermek szert tesz a felnőttkori tevékenységeihez szükséges alkalmazkodó sokoldalúságra kisgyermekkora közösségi és játékos életének megélésén keresztül, úgy szerez gyakorlatot az emberben lakozó Igazító a mindenségrendi élet következő szakaszához a morontia létpályával kapcsolatos tevékenységeknek az előzetes, halandói megtervezése és kipróbálása révén. Az emberi létezés olyan gyakorlati időt jelent, melyet az Igazító hatékonyan használ ki felkészülésül a jövő élet nagyobb mértékű felelősségvállalására és nagyobb lehetőségeire. De az Igazító erőfeszítései a bennetek eltöltött idő alatt nem igazán az ideigvaló életviszonyok és a bolygón való létezés ügyeire korlátozódnak. Ma a Gondolatigazítók mintegy a világegyetemi létpálya valóságainak próbáját tartják az emberi lények fejlődő elméiben.” 109:0.1

4. A kinyilatkoztatás betölti a morontia űrt.

„A kinyilatkoztatás az evolúciós ember egyetlen reménye a morontia űr betöltésére. A mota által nem segített hit és értelem nem képes felfogni és megalkotni egy okszerű világegyetemet. A mota látásmód hiányában a halandó ember nem képes észrevenni az anyagi világ jelenségeiben a jóságot, a szeretetet és az igazságot.” 103:6.13

5. A Tökéletes Szellem lenyomata megmarad a morontiában.

„A Tökéletes Szellem fizikai lenyomata az ember anyagi eredetének része. Az embernek a teljes morontia létpályát ugyanezen Tökéletes Szellem folyamatos hatása alatt kell befutnia. Aligha meglepő, hogy az ilyen felemelkedő halandó későbbi szellemi létpályája sem törli le teljesen e felügyelő Szellem jellegzetes bélyegét. A Tökéletes Szellem jegye alapvető jelentőségű a halandói felemelkedés minden elő-Havona szakaszbeli létezésben.” 16:5.4

6. Pálnak tudomása volt a morontia világokról.

„Pál tudott a morontia világok létezéséről és a morontia anyagok valóságáról, hiszen azt írta, hogy »van a mennyben egy jobb és többet bíró anyag«. És e morontia anyagok valóságosak, valódiak, még „az alapokkal bíró városban is, melynek építője és alkotója az Isten”. És e csodálatos szférák mindegyike »egy jobb ország, vagyis mennyei ország.«” 48:1.7, Zsid. 10:34; 11:10,16

X. JÉZUS ÉS A MORONTIA ÉLET

„Ezzel ér véget Jézus halandói átmenete – az Ember Fiának morontia feltámadása. Megkezdődött a Mester azon időleges tapasztalása, amikor személyiségként félúton jár az anyagi és a szellemi között. És mindezt a magában meglévő hatalmon keresztül tette; semmilyen személyiség nem nyújtott neki segítséget. Most morontia Jézusként él, és amint hozzáfog ehhez a morontia élethez, az emberi anyagi teste még ott fekszik a sírboltban háborítatlanul. A katonák még mindig őrt állnak, és a kormányzó sziklákon elhelyezett pecsétje még mindig nincs feltörve.” 189:1.13

A MORONTIA A BIBLIÁBAN

1. Pálnak volt némi fogalma a morontia valóságról.

„[A]bban a tudatban, hogy értékesebb és maradandóbb javakkal rendelkeztek.” Zsid. 10:34

2. Jézus morontia megjelenése

a. Az emberek szemének meg kell nyílnia.

„Ekkor megnyílt a szemük s felismerték. De eltűnt a szemük elől.” Lk. 24:31

b. A morontia alak hirtelenül jelenik meg.

„[Jézus] egyszer csak megjelent köztük (...) Ijedtükben és félelmükben azt vélték, hogy szellemet látnak.” Lk. 24:36,37

c. Hirtelen el is tűnik.

„Áldás közben megvált tőlük, és fölemelkedett az égbe.” Lk. 24:51

d. A morontia Jézus eszik a halból.

„Ezért így szólt hozzájuk: »Van itt valami ennivalótok?« Adtak neki egy darab sült halat. Fogta és a szemük láttára evett belőle.” Lk. 24:41-43

e. Mária nem érintheti Jézust.

„Jézus ezt mondta neki: »Engedj! Még nem mentem föl Atyámhoz. (...)«” Jn. 20:17

f. Úgy jár-kel, hogy semmi nem állja útját.

„[A] zsidóktól való félelmükben bezárták az ajtót. [Jézus] [b]elépett, megállt középen és köszöntötte őket: »Békesség nektek!«” Jn. 20:19

(Megjegyzés: Nyolc nappal később ugyanígy tett. Ld. Jn. 20:26

3. A morontia lehet a „kincsünk a mennyben”.

„A mennyben gyűjtsetek kincset, ahol nem rágja moly és nem marja rozsda, s ahol nem törnek be és nem lopják el a tolvajok!” Mt. 6:20

4. Még a szellemlényeket is láthatja emberi szem.

„Ne feledkezzetek meg a vendégszeretetről, hisz ilyen módon némelyek tudtuk nélkül angyalokat láttak vendégül.” Zsid. 13:2

PÉLDÁK:

1. Ábrahám három látogatója. Ter. 18:1-8 (Az egyikük Jahve volt.)

2. Két angyal tér be Lóthoz. Ter. 19:1-3

3. Mózes előtt az égő csipkebokornál. Kiv. 3:2

4. Az Úr angyala megjelenik Hágárnak. Ter. 16:10

5. Angyal szól Hágárhoz. Ter. 21:17

6. Angyal ébreszti Illést. 1Kir. 19:5

7. Angyal szólítja meg Jákobot. Ter. 32:2

8. Elizeus szolgája szemének megnyitása. 2Kir. 6:17

9. Izajás és a szeráf. Iz. 6:6

10. Angyal beszél Zakariással. Zak. 1:9

11. Jákob küzd egy angyallal. Ter. 32:25-26

12. Az angyal megállítja Ábrahám kezét. Ter. 22:10-11

5. A morontia (szellemi) test.

„Erőtlenségben vetik el – erőben támad föl. Érzéki testet vetnek el – szellemi test támad föl.” 1Kor. 15:43-44

A MORONTIA FEJLŐDÉSI LÉTPÁLYA A HELYIÁGEGYETEMBEN

Az alábbiakban megkíséreljük végigkövetni a továbbélő halandónak a morontia életen át vezető útját a halhatatlan lelkének urantiai fogantatásától a Szalvingtonon befejezett morontia fejlődésig, ahol is már a szellemi besorolása első szakaszának megkezdésére készül.

I. A MORONTIA ÉLETÉLMÉNY AZ URANTIÁN

1. Az emberi lélek és az isteni Igazító morontia lélek teremtésére egyesül.

2. E morontia lélek evolúciós növekedésen esik át az urantiai halandói életszakaszban.

3. Ez a lélek nem anyagi és nem szellemi – hanem morontiai.

4. E morontiai lélek halhatatlan, és egyre jobban átitatódik igazsággal, szépséggel és jósággal. 111:2.3

5. A halálbeli átmenetben a végzet-őrangyal őrizetében van a morontia lélek. 112:3.4

II. AZ ELSŐ LAKÓVILÁG

1. A feltámadási csarnokban ébredtek.

2. A morontia életet ott folytatjátok, ahol a halál véget vetett a halandói létnek.

3. Az önazonosság-tudatot azáltal állítják helyre, hogy újraegyesítik az Igazítónál lévő emlék- és személyiségtényezőket a szeráf gondjára bízott önazonossági lélekelemekkel.

4. A feltámadási csarnokból a Melkizedek-központba mentek, ahol állandó lakos besorolást kaptok.

5. Ezt követően megismerkedtek a képzési tervetekkel, melyet úgy állítottak össze, hogy pótolhassátok az urantiai fogyatékosságaitokat – különösen a biológiai jellegűeket.

6. A szülői tapasztalás terén meglévő hiányosságaitokat felmérik, és ha találnak ilyeneket, akkor a pótlást a gyakorlóvilágokon gyermekek számára végzett segédkezéssel és később az Anyagi Fiak jerusemi otthonaiban teljesített szolgálattal végzitek el.

7. A besorolásotokat követően tíz nap áll rendelkezésetekre, hogy felkeressétek és meglátogassátok urantiai társaitokat.

8. A Morontia Társak segítenek nektek a tanulmányaitok és a közreműködésetek megtervezésében, és elkísérnek benneteket különböző látogatásokra, még a Jerusemre is.

9. Az egyes számú lakóvilág főként a hiányosságaitok pótlásának színtere, azonban sok időt fordíthattok az elmebéli és a lelki fejlődésre is. 47:0.1

III. A MÁSODIK LAKÓVILÁG

1. Megtanultok együtt élni a Szellemmel eggyé kapcsolódást megélt felemelkedőkkel.

2. Itt továbbfejlődik a társas viszony és a közösségi élet.

3. Még mindig esztek, isztok és alszotok. Nincsenek hulladékot képező melléktermékek.

4. Ezen a szférán a fő feladat megszabadulni az értelmi összeütközésektől és az elmebéli összhanghiánytól.

5. Komoly fejlődést mutattok a morontia mota elsajátításában. 47:4.1

6. Megkapjátok az Isten hárfáját. 47:10.2

IV. A HARMADIK LAKÓVILÁG

1. Ez a Lakóvilági Tanítók állomáshelye – végigkísérnek benneteket a morontia létpályán.

2. Mindegyik lakóvilágon engedélyt kaptok az adott világhoz tartozó átmeneti világ meglátogatására.

3. A jerusemi látogatások folytatódnak.

4. Határozottabb munka kezdődik. Az első két lakóvilágon a felkészítés leginkább a hiányos természettel – a hiányosságok pótlásával – függött össze.

5. Ha eddig még nem teljesítettétek volna a hét lelki kört, akkor e szférán rendszerint sor kerül rá.

6. Külön hangsúlyt kap a morontia mota és az emberi bölcselet összehangolása.

7. A tanulmányaitok egyik fő területe a mindenségrendi jelentéstartalmak és a világegyetemi viszonyok megértése. 47:5.1

V. A NEGYEDIK LAKÓVILÁG

1. Megismerkedtek a Ragyogó Estcsillagokkal és a többi felsőbb angyallal.

2. A jerusemi látogatások alkalmával többet tudtok meg az Istenfiakról.

3. Több csoportos munkát végeztek.

4. Közelebbről is megismeritek a világegyetemi híradásokat.

5. Megismeritek az igaz morontia közösségi élet igényeit és örömeit.

6. Új társadalmi rendet vezetnek itt be, melynek alapja nem a személyes jelentőségetek elismerése, hanem

a. a kölcsönös tiszteletbeli megértő rokonszenv,

b. a kölcsönös szolgálatbeli önzetlen szeretet,

c. a legfelsőbb beteljesülés megismerése.

7. Öntudatosan Istent ismerővé, Istent kinyilatkoztatóvá, Istent keresővé és Istent megtalálóvá váltok. 47:6.1

VI. AZ ÖTÖDIK LAKÓVILÁG

1. Óriási előrelépésre kerül sor a szellemi műveltségben – ízelítője ez a jerusemi életnek.

2. Elsajátítjátok az uverszai nyelvet.

3. Elkezdtek tanulni a csillagvilági tanulmányvilágokról.

4. A mindenségtudat igazi megszületése itt megy végbe. Kitágul a látómezőtök.

5. Igaz lelkesedést mutattok a havonai felemelkedés iránt.

6. A tanulás önkéntessé lesz.

7. Az istenimádat önkéntelen.

8. Az igazi morontia jellem kisarjad. 47:7.1

VII. A HATODIK LAKÓVILÁG

1. Itt részesültök a várható szellemi létpályával kapcsolatos első tanításokban.

2. Megismeritek a világegyetemi igazgatást.

3. Rendszerint ekkor kerül sor az emberi elme és az isteni Igazító tökéletes eggyé kapcsolódására – a tényleges munkaazonosságra. (Az egyesülés már korábban végbemehetett.)

4. A főangyal kihirdeti: „E szeretett fiúban nagy örömöm telik.”

5. A felemelkedő megkapja az új nevét és negyven napra szellemi viszonylatban felmentik mindenféle szokványos tevékenység alól.

6. Az állati eredet durva nyomait magatok mögött hagyjátok. 47:8.1

VIII. A HETEDIK LAKÓVILÁG

1. Elkezdődik a jerusemi ottlétetekre való felkészítés. 47:9.1

2. A kezdeti morontia felkészítés célja kitörölni az olyan állati eredető, csökevényes vonásokat, mint

a. a késlekedés,

b. a köntörfalazás,

c. az őszintétlenség,

d. a problémakerülés,

e. a tisztességtelenség,

f. a kényelemkeresés. 48:5.8

3. A különböző eredetek nyomai eltűnnek.

4. Megszabadultok

a. a szerencsétlen örökség,

b. a káros környezet,

c. a szellemietlen hajlamok összes maradványától.

5. A „fenevad bélyege” végképp eltűnik.

6. Meglátogatjátok az Atya világát, és az istenimádat új szintjeit éritek el.

7. Itt kezdődik el a jerusemi végzős osztályok kialakítása.

8. A végzősök az üvegtengerről indulnak a Jerusemre állandó lakos besorolásúként. 47:9.1

IX. A JERUSEMI OTTLÉT

1. Az egész Jerusem összegyűlik a végzős osztályok üdvözlésére, amint megérkeznek az üvegtengerre az Isten hárfájával.

2. Nincs több „feltámadás” – ez a morontia test most már végigkísér a morontia létpálya végéig. 47:10.2

3. Ez a morontia alak 570 változáson megy át, mire eléritek az első-szakaszú szellemi besorolást. 48:1.5

4. Van idő a morontia kikapcsolódásra és a korábban hasztalan igyekezetek sikerre vitelére.

5. A szülői felkészülés terén fennálló esetleges hiányosságaitok pótlására kerül sor szolgálat révén az Anyagi Fiak és Leányok otthonaiban.

6. A jerusemi létpolgárok iskoláit az Anyagi Fiak és a melkizedekek vezetik.

7. A morontia lények képviseleti kormányzást tanulnak elméletben és gyakorlatban.

8. A szavazati jogot egytől ezerfős csoportokig adják meg a mota elsajátításában elért eredmények alapján.

9. A jerusemi felkészítés általános célja a mota személyiség kialakítása – a személyiség morontia egyesítése. 45:7.8

10. Megtanuljátok alávetni a sajátlényegeteket a csoportkövetelmények jelentette fegyelemnek. 43:8.4

11. A személyiségegyesítés egy fő vezérelv szerint történik, mellyel szerves egységbe rendeződnek másodlagos késztetések is.

12. Szabadidőtökben ellátogathattok más, a látogatók fogadására készen álló világokra is.

X. A CSILLAGVILÁGI FELKÉSZÍTÉS

1. A csillagvilági ottlétetek általános célja a morontia személyiség közösségiesülésének tökéletessé tétele.

2. Fokozatosan és különféle társulásokban megtanultok az univitatia – vagyis a csillagvilág morontia szerű őshonos lakosai – tíz rendjével élni.

3. Tanulmányaitok középpontjában a csoportetika elsajátítása áll – alá kell vetnetek magatokat a csoporttevékenységek megkövetelte fegyelemnek.

4. Az univitatiával és a morontia lényekkel alkotott különféle társulásokban megtapasztalható személyes kapcsolatoknak hét fokozata van. 43:8.2

5. A 7-es számú világról való kikerüléseteket követően megkapjátok az edentiai létpolgárságot, és állomáshelyet létesítetek a központi bolygón.

6. Az Edentia a morontia élet félútja – félig még anyagiak, de félig már szellemiek vagytok.

7. Az Edentián gyakran kerültök kapcsolatba az égi mesterekkel és a visszatekintési igazgatókkal. 43:9.1

8. Találkoztok más csillagrendszerekből valókkal – idegenekkel.

9. Élvezhetitek a Nappalok Hűséges Követője által adott fogadásokat. 43:4.5

10. Olyan új személyiségekkel fogtok találkozni, mint

a. a Törvény Előrevetítői,

b. a Közösségi érzék Kialakítói,

c. az Erkölcstani érzék Fejlesztői, stb. 39:2.18

XI. A HELYI VILÁGEGYETEMI SZÉKHELYEN

A Szalvingtonnak 490 segédvilága van – ezeket 10 csoportba sorolják, csoportonként 7 elsődleges világgal s az azokhoz tartozó 6-6 segédszférával.

1. Itt fokozatos szellemi felkészítésre kerül sor – felkészültök a szellemvilágba való későbbi felvételre.

2. Ez a kezdete a morontia élet végének.

3. Az elsődleges dolgotok a morontia létpályára való teljes rálátás megszerzése – kezdve a kiindulási bolygótokkal.

4. Majd mindeme tapasztalásokat fogjátok összhangba hozni.

5. Tanulás és munkálkodás következik a különleges szalvingtoni világcsoportokon.

a. A Melkizedek-világok. A Mihály-féle alászállások.

b. A Vorondadek-világok. A világegyetemi törvényhozás összehangolása.

c. A Lanonandek-világok. Közigazgatás. Az alkalmazott tudás iskolái.

d. Az Élethordozók világai. Élettervezés, megőrzés és törzsfejlődés.

e. A Véglegesrendűek világai. Ismerkedés a midszonit lényekkel és a felsőbb-világegyetemből és a központi világegyetemből érkezettekkel.

f. Az Estcsillagok világai. Megkezditek tanulmányaitokat a Tanító Fiak és az Estcsillagok tanodáiban.

g. Főangyali világok. A halandók felemelkedési létpályáját tanulmányozzátok.

h. A Szellemmel eggyé kapcsolódást megélt Halandók világai. Meghívottként vesztek részt látogatásokon – a feladat meghatározatlan.

i. Szeráfi világok. A feladat meghatározatlan. Mindenféle rendű angyallal találkoztok – némely rendeket nem is ismertek.

j. A világok e csoportjáról semmit nem lehet tudni. 35:3.1

6. A Szalvington

a. Itt kezditek el az utolsó morontia iskolákat.

b. Tanulmányokat kezdtek a továbbképző iskolákban – tanítóitok a harmadik Uminorról valók.

c. Meglátogatjátok Mihályt és az Alkotó Szellemet, és beszámolnak nektek Mihály urantiai alászállásáról.

d. Sok szabadidőtök lesz és élvezhetitek a siker édes ízét.

e. Az Igazítóval eggyé kapcsolódást megélt halandók számára előírt záróvizsgákat leteszitek.

f. Elnyeritek az első-szakaszú szellemi rangot.

g. Megjelentek Mihály előtt, és megkapjátok azokat a felhatalmazásokat, amelyekkel elindulhattok az Orvonton felsőbb-világegyetemének kisövezetébe. 112:7.8

EGYEBEK A MORONTIA ÉLETRŐL

I. A MORONTIA

1. A morontia a kezdete a tapasztalásbeli felkészülés világegyetemet átfogó hatalmas iskolájának. 48:8.3

2. A javítófelkészítés és a műveltségi képzés hét világa vezeti be azt az átmenetet, amely az anyagi létezés és a szellemi fejlődés között helyezkedik el. 47:10.7

3. A feltámadott halandók ugyanolyan fajta testtel rendelkeznek, mint amilyennel Jézus is rendelkezett, amikor kijött a sírból. 190:0.3

II. MORONTIA VILÁGI SZEMÉLYISÉGEK

1. Morontia Társak 48:3.1

2. Visszatekintési Igazgatók 48:4.1

3. Lakóvilági Tanítók 48:5.1

4. Morontia-világi Szeráfok 48:6.1

5. Égi Mesterek 44:0.1

6. Morontia Erőtér-felügyelők 48:1.5

III. MORONTIA MOTA

1. A mota több mint felsőbbrendű bölcselet. Annyival több a bölcseletnél, mint amennyivel több a két szem az egynél. Az anyagi ember egy szemmel lát – a morontiaiak kettővel. 48:6.28

2. A mota hiányában a halandó ember nem képes észrevenni az anyagi világ jelenségeiben a jóságot és az igazságot. 103:6.13

3. A mota eléri azt, amit a metafizika nem képes elérni. 103:6.7

4. A kinyilatkoztatás a mota egyetlen helyettesítője. 103:6.7

IV. A MORONTIA SAJÁTLÉNYEG

1. A morontiaiak a mindenségrendi elme helyi világegyetemi módosított változatával ruháztatnak fel. Bizonyos halandói elmeszakaszok megmaradnak a továbbélő lélekben. 112:6.4

2. Pál a morontiáról azt mondta, hogy az „egy jobb és többet bíró anyag”. 48:1.7

3. Az Igazítóval való eggyé kapcsolódást követően adományoztatik az „új név”. 47:8.5

V. A GYAKORLÓOTTHONOK

Van egy gyakorlóotthon az olyan gyermekek számára, akik Igazító nélkül vagy a továbbélési döntés meghozatala előtt haltak meg. 47:2.1

VI. SPORNAGIA

A spornagiát alkotóknak nincs továbbélő lelkük. Nincs Igazítójuk. Nincs személyiségük sem. Ők az egyetlen lények a világegyetemben, akik újratestesülést élhetnek át. 46:7.5

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.