Az Isten örökkévaló célja

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

AZ ISTEN ÖRÖKKÉVALÓ CÉLJA

I. A VILÁGEGYETEM LAKHELYÜL KÉSZÜLT

1. A világegyetemeket lakásul alkották.

„A bolygórendszerek miriádjai mind azért teremtettek, hogy egykor majd számos különféle válfajú értelmes teremtmény lakja be azokat, olyan lények, akik képesek Istent megismerni, az isteni ragaszkodást elfogadni és őt viszontszeretni. A világegyetemek mindensége Isten műve és az ő különféle teremtményeinek lakhelye. »Isten teremette az eget és alkotta a földet; nem hiába alkotta meg a világegyetemet és teremtette meg e világot; hanem lakásul alkotta.«” 1:0.2, Iz. 45:18

2. Az örökkévaló cél folytán léteznek véges dolgok.

„A véges területei Isten örökkévaló célja folytán léteznek. A felsőbb és alsóbb rendű véges teremtmények elméleteket gyárthatnak, és így tettek eddig is, a véges dolgok szükségességéről a mindenségrendi gazdaságban, de azok végső soron csakis azért léteznek, mert Isten így akarta. A világegyetem nem magyarázható meg, és egy véges teremtmény sem képes ésszerű magyarázattal előállni saját egyéni létéről anélkül, hogy ne hivatkozna az ősi lények, a Teremtők vagy elő-teremtők korábbi cselekedeteire és előbb-létezett akaratára.” 115:1.4

3. Az örökkévaló cél mindenki által elérhető.

„Az Isten elméjében lévő terv az ő hatalmas területein élő minden teremtményére kiterjed, és e terv a határtalan lehetőségek, a korlátlan fejlődés és a végtelen élet örökkévaló célját foglalja magában. És e páratlan létpálya végtelen gyümölcseit küzdelem árán kaphatjátok meg.

Az örökkévalósági cél előttetek van. Az isteniség-elérés kalandja rátok vár. A tökéletesedés versengése már folyik. Bárki belevághat, és bizonyosan győzelem fogja koronázni minden olyan emberi lény erőfeszítéseit, aki részt vesz a hit és a bizodalom versenyén, ahol minden lépését a benne lakozó Igazító vezeti, és a Világegyetemi Fiú ama jószelleme vezérli, mely oly szabadon áradt ki minden húsvér testbe.” 32:5.7

II. AZ ÖRÖKKÉVALÓ CÉL VÉGTELEN TERVEI

1. Az örökkévaló cél végtelen tervei

„Annak, hogy az Első Atya terveiben végtelen és céljaiban örökkévaló, eredendő következménye az, hogy egyetlen véges lény sem képes sohasem megragadni vagy megérteni ezen isteni terveket és célokat a maguk teljességében. A halandó ember előtt az Atya céljai kizárólag most és a jövőben, csak itt-ott derenghetnek fel, amint a teremtményi felemelkedési terv végrehajtásával összefüggésben a világegyetemi fejlődés egymást követő szintjein megnyilvánulnak. Az ember nem képes a végtelenség jelentőségét megítélni, viszont a végtelen Atya egészen bizonyosan teljes mértékben megérti és szeretőn átfogja az ő világegyetemi gyermekeinek teljes végességét.” 2:1.10

2. Az Isten örökkévaló céljának terjedelme

„Az Atya állandóan és biztosan kielégíti azt a saját maga iránti igény-különbözetet, mely önmaga időről időre való változásából ered a világmindenség különböző részeiben. A nagy Isten ismeri és megérti saját magát; minden elsődleges tökéletességi sajátosságának végtelenül tudatában van. Isten nem egy mindenségrendi baleset; és nem is egy világegyetemi kísérletező. A Világegyetem Fejedelmei kalandos vállalkozásba foghatnak; a Csillagvilági Atyák kísérletezhetnek; a csillagrendszerek vezetői e minőségükben kedvük szerint tevékenykedhetnek; de az Egyetemes Atya a kezdettől fogva szemléli a jövendőt, és az ő isteni terve és örök célja ténylegesen is átfogja és tartalmazza az alárendeltjeinek összes kísérletét és kalandját minden világon, csillagrendszerben és csillagvilágban, mely az ő hatalmas kiterjedésű világegyetem-összességében csak megtalálható.” 2:1.4

3. A teremtésösszesség az isteni terv része

„A világegyetemek téren át való menetelésének nagyszerű és dicsőséges célja van. Az összes halandói küzdelmetek nem hiábavaló. Mi mindannyian egy hatalmas terv, egy hatalmas vállalkozás részei vagyunk, és e vállalkozás nagyságrendje miatt lehetetlen sokat meglátnunk abból bármely időpontban és bármely életben. Mi mindannyian egy, az Istenek felügyelte és végrehajtotta örökkévaló munkaterv részesei vagyunk. A teljes bámulatos és egyetemes működési rend fenségesen hatja át a teret az Első Nagy Forrás és Középpont végtelen gondolata és örökkévaló célja adta ütemre.” 32:5.1

4. Az örökkévaló cél dicső terve

„Az örökkévaló Isten örökkévaló célja egy magas szellemi eszménykép. Az idő eseményei és az anyagi lét küzdelmei legfeljebb csak átmeneti hidat képeznek, mely összeköttetést biztosít a túloldallal, a szellemi valóság és a mennyei létezés alkotta ígéretföldjével. Nektek halandóknak természetesen nehezetekre esik megragadni egy örökkévaló cél eszméjét; jóformán képtelenek vagytok megérteni az örökkévalósági gondolatot, valamit, ami sohasem kezdődött és sohasem fejeződik be. Mindennek, amit csak ismertek, van vége.” 32:5.2

III. MINDEN DOLOG AZ ÖRÖKKÉVALÓ CÉLNAK MEGFELELŐEN BONTAKOZIK KI

1. Minden dolog az örökkévaló célnak megfelelően bontakozik ki.

„Azokon a határokon belül, amely az isteni természettel összeegyeztethető, szó szerint igaz, hogy »Istennél minden lehetséges«. A népek, bolygók és világegyetemek hosszan elnyúló evolúciós folyamatai a világegyetemi teremtők és segítőik tökéletes ellenőrzése alatt állnak, és az Egyetemes Atya örökkévaló céljának megfelelően mennek végbe, az Isten végtelenül bölcs tervéhez illeszkedve, annak rendje szerint és azzal összhangban. Csak egyetlen törvényhozó van. Ő tartja fenn a világokat a térben és ő hajtja a világegyetemeket az örökkévaló kör vég nélküli körpályáján.” 46.6) 3:2.2 Mt. 19:26

2. Az örökkévaló cél véghezvitelének eltérő volta

„Egy változhatatlan Isten válaszai az ő örök céljának véghezvitele szempontjából úgy tűnhetnek, mint amelyek az ő teremtett értelmeinek változó magatartása és változó elméi szerint módosulnak; vagyis hogy láthatólag és a dolgok felszínén esetleg változnak; de a felszín alatt és az összes kifelé irányuló megnyilatkozáson belül mindig is jelen van az örökkévaló Isten változatlan célja, örökös terve.

A világegyetemekben a tökéletesség szükségképpen viszonylagos fogalom, de a központi világegyetemben és különösen a Paradicsomban a tökéletesség nem hígul fel; bizonyos szakaszokban a tökéletesség még abszolút is. A háromsági megnyilatkozások változatosságot hoznak az isteni tökéletességben, de nem gyengítik azt.” 2:2.3

3. Ki ismeri igazán az örökkévaló célt?

„A világegyetemek mindenségének anyagi, értelmi és szellemi jelenségeivel kapcsolatosan az Egyetemes Atyának örökkévaló célja van, melyet végre is hajt minden időben. Isten az ő saját és önálló szabad akaratából teremtette a világegyetemeket, és ezt az ő végtelenül bölcs és örök céljával összhangban tette. Kétséges, hogy a paradicsomi Istenségeken és az ő legfelsőbb rendű társaikon kívül bárki ténylegesen is alaposan ismerné az Isten örökkévaló célját. Még a Paradicsom magas létpolgárai is igen eltérő véleményeket alkotnak az Istenségek örök céljának természetéről.” 4:0.1

IV. AZ ÖRÖKKÉVALÓ CÉL VÉGÜL ÉRVÉNYRE JUT

1. Az örökkévaló cél végül érvényre jut.

„Az emberi szív ügyeiben az emberek nem feltétlenül találják meg mindig az Egyetemes Atya útját; de egy bolygó viselkedésében és végzetében az isteni terv mindig érvényre jut; a bölcsesség és a szeretet örökkévaló célja győzedelmeskedik.” 3:5.3

2. Az Isten biztosítja az örökkévaló cél elérését.

„A világegyetemek mindenségének végtelen és örökkévaló Ura hatalom, forma, energia, folyamat, minta, elv, jelenlét és eszményített valóság. De ő ennél is több; ő személyes; önálló akarattal bír, tudatában van isteniségének, végrehajtja egy alkotó elme parancsait, biztosítja egy örökkévaló cél elérését, és kinyilvánítja az Atya szeretetét és ragaszkodását az ő világegyetemi gyermekeinek. És az Atya mindeme személyesebb jegyei jobban megérthetők úgy, ha azokat Mihálynak, a ti Teremtő Fiatoknak az Urantián alászállásban eltöltött életében tanulmányozzátok.” 3:6.7

3. Eleve elrendelés és szabad akarat

„Mindannyian eleve elrendelés tárgyai vagytok, az viszont nincs előre elrendelve, hogy ezt az isteni eleve elrendelést el kell fogadnotok; teljesen szabadon döntötök abban, hogy a Gondolatigazítók programjának bármely részét vagy akár az egészet elvetitek-e.” 110:2.1

4. A hányattatás értelme

„Az Urantián uralkodó zavarodottság és felfordulás nem azt jelzi, hogy a paradicsomi Urak nem érdeklődnek aziránt, hogy az ügyeket másként kezeljék vagy hogy nem is képesek arra. A Teremtők minden hatalommal rendelkeznek ahhoz, hogy az Urantiát igazi paradicsommá tegyék, azonban egy ilyen Éden nem járulna hozzá az olyan erős, nemes és tapasztalt jellemek kifejlődéséhez, melyeket az Istenek oly bizonyossággal kovácsolnak ki a világotokon a szükség üllője és a szenvedés kalapácsa között. Aggodalmaitok és szomorúságaitok, megpróbáltatásaitok és csalódásaitok éppen úgy az isteni tervnek a részét képezik a szférátokon, mint ahogy részét képezi annak a minden dolog kellő tökéletessége és végtelen alkalmazkodása a maga felsőbb céljához a központi és tökéletes világegyetem világain.” 23:2.12

AZ ISTEN CÉLJÁVAL KAPCSOLATOS BIBLIAI TANÍTÁSOK

I. AZ ÖRÖKKÉVALÓ CÉL

„Ez volt az ő örök szándéka, amelyet Krisztus Jézusban, a mi Urunkban megvalósított” Ef. 3:11

„Ha a Seregek Ura elhatároz valamit, ki merészelné azt meghiúsítani?” Iz. 14:27

„Valóban úgy lesz, ahogy elgondoltam, s ahogy elhatároztam, úgy történik” Iz. 14:24

„Ez az a határozat, amelyet hoztam az egész föld ellen.” Iz. 14:26

„Ahogy mondom, úgy teszek, mihelyt eltervezem, már végre is hajtom.” Iz. 46:11

„Tervem valóra válik, és amit akarok, mindent végbeviszek.” Iz. 46:10

„[A]nnak végzéséből, aki mindent szabad elhatározása szerint tesz.” Ef. 1:11

„[Í]gy határoztam, és nem térek el tőle.” Jer. 4:28 „Jézusban, a mi Urunkban” Ef. 3:11

„Tudtunkra adta ugyanis akaratának titkát, azt az őbenne előre meghatározott jóságos tervét (...)” Ef. 1:9

„Tudjuk azt is, hogy akik Istent szeretik, azoknak minden javukra válik, hiszen ő saját elhatározásából választotta ki őket.” Róm. 8:28

II. AZ ELEVE ELRENDELÉS

„Ti rosszat forraltatok ellenem, de Isten jóra fordította azt (...)” Ter. 50:20

„[H]ittek is mind, akik az örök életre voltak rendelve.” ApCsel. 13:48

„Akiket ugyanis eleve ismert, azokat eleve arra rendelte, hogy Fiának képmását öltsék magukra (...)” Róm. 8:29

„Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által – akarata és tetszése szerint – fogadott gyermekeivé legyünk” Ef. 1:5

„Mert őbenne választott ki bennünket a világ teremtése előtt (...)” Ef. 1:4

„(...) Isten titokzatos, rejtett bölcsességét, amelyet Isten öröktől fogva megdicsőülésünkre rendelt.” 1Kor. 2:7

„Atyaisten előretudása birtokában kiválasztott, a Lélek megszentelő erejéből (...) 1Pt. 1:2

„[N]em fogadták el hittel a tanítást, amelyre meghívást kaptak.” 1Pt. 2:8

„[H]ogy végrehajtsák azt, amit hatalmad és akaratod előre elhatározott.” ApCsel 4:28, Ef. 3:11

„Ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet, tulajdonul kiválasztott nép vagytok, hogy annak dicsőségét hirdessétek, aki a sötétségből meghívott benneteket csodálatos világosságára.” 1Pt. 2:9

III. VÁLASZTÁS

„Mielőtt még megszülettek, és jót vagy rosszat tettek volna – hogy Isten szabad választása, amely nem a tettektől, hanem a meghívó akaratától függ, érvényesüljön (...)” Róm. 9:11

„Testvérek, ezért még inkább törekedjetek rá, hogy hivatásotokat és kiválasztottságotokat tetteitekkel megpecsételjétek (...)” 2Pt. 1:10

„De a választottak kedvéért megrövidülnek azok a napok.” Mt. 24:22

„Hát az Isten nem szolgáltat igazságot választottjainak, akik éjjel-nappal hozzá kiáltanak?” Lk. 18:7

„Ki emel vádat Isten választottai ellen?” Róm. 8:33

„A választottakért tehát mindent eltűrök (...)” 2Tim. 2:10

„Az Istenre, Krisztus Jézusra és a választott angyalokra kérlek, tartsd meg mindezt előítélettől mentesen (...)” 1Tim. 5:21

Az eleve elrendelésről és a választásról szóló mindeme tanítások mellett Jézus mindig azt hirdette: „Jöhessen, aki csak akar.”

Megjegyzés a tökéletességi tervvel kapcsolatban: Jézus parancsának – „Legyetek hát tökéletesek, amint mennyei Atyátok tökéletes!” (Mt. 5:48) – volt előzménye az ószövetségi intelemben – „Én, az Úr vagyok a ti Istenetek. Ti megszentelődtetek, szentté lettetek, mivel én szent vagyok.” (Lev. 11:44)

Foundation Info

Nyomtatóbarát változatNyomtatóbarát változat

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. Minden jog fenntartva.