جستجو

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان"مطلوب است؟ پس انسان باید در محیطی پرورش یابد"

فقط کتاب یورنشیا را جستجو کنید!

جدولهای زیر نمونه‌های جستجوها و نتایج آنها را نشان می‌دهد:

عبارت جستجو فایلهایی را نشان می دهد که شامل اینها هستند
کاروان دمشق دمشق و کاروان هر دو
دمشق + کاروان دمشق و کاروان هر دو
"مطلوب است؟ پس انسان باید در محیطی پرورش یابد" "مطلوب است؟ پس انسان باید در محیطی پرورش یابد"وواکنش
دمشق OR کاروان دمشق، یا کاروان
+دمشق - کاروان دمشق، اما کاروان نه

Información de fondo

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Telefono: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
بنیاد یورنشیا. کلیۀ حقوق محفوظ است©