جستجو

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسانبا ایمیل بفرستیدبا ایمیل بفرستید

فقط کتاب یورنشیا را جستجو کنید!

جدولهای زیر نمونه‌های جستجوها و نتایج آنها را نشان می‌دهد:

عبارت جستجو فایلهایی را نشان می دهد که شامل اینها هستند
کاروان دمشق دمشق و کاروان هر دو
دمشق + کاروان دمشق و کاروان هر دو
"مطلوب است؟پس انسان بایددر محیطیپرورش یابد کهپیکار باسختیها وواکنش" عبارت "مطلوب است؟پس انسان بایددر محیطیپرورش یابد کهپیکار باسختیها وواکنش"
دمشق OR کاروان دمشق، یا کاروان
+دمشق - کاروان دمشق، اما کاروان نه


Foundation Info

نسخۀ چاپ آساننسخۀ چاپ آسان

Urantia Foundation, 533 W. Diversey Parkway, Chicago, IL 60614, USA
Tel: +1-773-525-3319; Fax: +1-773-525-7739
© Urantia Foundation. All rights reserved